Autor: Karolína Hájková

AktaX0Nahled0

Akta X - Můj boj 2 (My Struggle II) - S10E06 - Poslední díl 10. série plynule navazuje na 11. sezónu

Poslední díl desá­té série Akt X byl pokra­čo­vá­ním prv­ní­ho s10e01 My Struggle. V obou dílech se řeši­la myto­lo­gic­ká linie, kte­rá tak tro­chu popí­ra­la všech­ny před­cho­zí řady. Oba 2 díly reží­ro­val otec toho­to sci-fi seri­á­lu Chris Carter a bohu­žel pro něj, jeho díly (včet­ně S10E05 – Babylon), kte­ré zabí­ra­jí polo­vi­nu série, jsou ty slab­ší. Pokud si pře­čte­te můj člá­nek o prv­ní epi­zo­dě, bude­te mít napros­to jas­ný obrá­zek o té posled­ní. Nic zají­ma­vé­ho navíc se tu totiž neob­je­vi­lo. Jediné, co při­by­lo,...

Autor:
XFilesb0

Akta X - Babylon - S10E05- Zase Carter, opět bída.

Myslím, že epi­zo­du hod­ně inspi­ro­va­la dneš­ní migrač­ní kri­ze. Přijde mi, že si jím tvůr­ci sna­ži­li sehnat tro­chu víc fanouš­ků. Jako kdy­by pro­hlou­be­ní nená­vis­ti k mus­li­mům byl dob­rý reklam­ní tah – ale vše se tvá­ří poli­tic­ky korekt­ně a neza­po­mí­ná se zdů­raz­ňo­vat, že ne kaž­dý mus­lim je tero­ris­ta. Hlavní hrdi­no­vé se celou dobu sna­ží najít důvod, proč se tero­ris­tic­ký útok ode­hrál, a i když Mulder absol­vu­je napros­to bizar­ní a scest­nou ces­tu záhro­bím, aby to zjis­til, divák se stej­ně dozví jen to, že...

Autor:
Aktax4030

Akta X - Návrat domů (Home Again) - S10E04 - Muž s náplastí si zasloužil utrhnout víc končetin.

Epizoda měla slib­ný začá­tek, posta­vy, obě dějo­vé linie i pro­stře­dí. Ale jako celek je to vlast­ně nic neří­ka­jí­cí nuda. Hororovou lin­ku dost zasti­ňu­je ta nemoc­nič­ní, ve kte­ré Scully trá­ví posled­ní chvil­ky se svou mat­kou – smut­né oka­mži­ky, nepří­jem­né svět­lo a spous­ta tajem­ství. Gillian Anderson tyto scé­ny zahrá­la vel­mi dob­ře, ale ani její herec­tví neza­chrá­ní našrou­bo­va­né­ho Williama, kte­ré­ho se tvůr­ci násil­ně sna­ží vecpat do kaž­dé­ho dílu. Zvlášť závě­reč­ná mono­lo­go­vá scé­na je už oprav­du přes čáru. Jako kdy­by to...

Autor:
AktaX3030

Akta X - Setkání s příšerodlakem (Mulder & Scully Meet the Were-Monster) - S10E03 - Zábava slušná, co tam máte dál?

Ještě během úvod­ní zněl­ky mi hla­vou běže­la otáz­ka, zda jsem si omy­lem mís­to epi­zo­dy nové, desá­té série nepus­ti­la jeden ze star­ších dílů Akt X. Čichači bar­vy a pří­šer­ně zahra­né zele­né mon­strum by tomu nasvěd­čo­va­li. Nedůvěřivě jsem čeka­la na to, co při­jde dál – Mulder je star­ší, tak­že je to správ­ný díl. To si z nás tvůr­ci stří­lí? Ano, ale tako­vým způ­so­bem, že musím jed­no­du­še říct, že mě pořád­ně dlou­ho něja­ký film či seri­ál tolik nepo­ba­vil. Když divák při­jme...

Autor:
Akt30

Akta X - Zakladatelova mutace (Founder’s Mutation) - S01E02 - Na druhý pokus to vyšlo.

Diváci u tele­vi­zí jása­jí. Ano, dočka­li se, jejich oblí­be­ný seri­ál je zpát­ky. Úvodní díl by se dal ve srov­ná­ní s dru­hým nazvat jen poku­sem o Akta X. Tohle je opro­ti tomu úpl­ně jiné kafe. Scénáře a reži­sér­ské­ho křes­la se ten­to­krát ujal James Wong, kte­rý jako­by pocho­pil smy­sl seri­á­lu lépe než jeho tvůr­ce Chris Carter, což nám uká­zal s plnou pará­dou.

Autor:
AktaX010

Akta X - Můj boj 1 (My Struggle) - S10E01 - Akta X jsou zpátky, nebo ne?

Fenomén, jeden z nej­ú­spěš­něj­ších pořa­dů, kul­tov­ní seri­ál, kte­rý má i po 13 letech od posled­ní klap­ky obrov­skou fanouš­kov­skou základ­nu – i tak by se dala popsat Akta X, mys­te­ri­óz­ní, sci-fi seri­ál 90. let. I pro­to vzbu­di­lo v břez­nu minu­lé­ho roku obrov­ské vlny nad­še­ní pro­hlá­še­ní, že bude nato­če­na nová série. Fanoušci čeka­li původ­ní štáb, původ­ní her­ce a hlav­ně chtě­li zpát­ky tem­nou atmo­sfé­ru, tro­chu stra­chu a obav, kte­ré cíti­li při sle­do­vá­ní 9 před­cho­zích sérií. Bohužel, něco se spl­nit dá, ale někte­ré věci už nikdy nebu­dou stej­né.

Autor:
Scully0

Gillian Anderson - agentka Scullyová - slaví 50 let

Gillian Leigh Anderson se naro­di­la 9. srp­na 1968 v Chicagu. Je dce­rou počí­ta­čo­vé ana­ly­tič­ky Rosemary Alice a Homera Edwarda Andersona III., maji­te­le fil­mo­vé pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti. Mezi dru­hým a jede­nác­tým rokem živo­ta byd­le­la Gillian se svý­mi rodi­či v Londýně, kde její otec stu­do­val na fil­mo­vé ško­le. Poté se rodi­na vrá­ti­la zpět do Spojených stá­tů, ten­to­krát do Michiganu, ale byt v Londýně si necha­la a Gillian tu trá­vi­la let­ní prázd­ni­ny. V Michiganu se naro­di­li její dva mlad­ší sou­ro­zen­ci Aaron (*1982) a Zoe (*1983), docho­di­la tu základ­ní...

Autor:
PlazaSuite_Still_260

Star Trek VI: Neobjevená země

Kirkova posád­ka ze Star Treku odchá­zí tak, jak by si svůj odchod před­sta­vo­val asi kaž­dý – s plným nasa­ze­ním, hrdos­tí, uzná­ním a dokon­ce i s potles­kem. Hned na začát­ku film vtá­hl do děje akcí, což je změ­na opro­ti pře­de­šlým fil­mům, kde se na začát­ku reka­pi­tu­lo­va­ly ty před­cho­zí. To hod­no­tím jako dob­rý tah Nicholase Meyera (Star Trek II: Khanův hněv), kte­rý naštěs­tí v roli reži­sé­ra vystří­dal Williama Shatnera, před­sta­vi­te­le Kirka, jehož záslu­hou je Star Trek V: Nejzazší hra­ni­ce cel­kem pro­pa­dák. Líbila...

Autor:
Hranice10

Star Trek V: Nejzazší hranice

Pátý Star Trek je tro­chu zma­te­ný, tro­chu nuda, ale není to až tako­vá bída, jak jsem původ­ně čeka­la. K jeho sle­do­vá­ní jsem šla s tím, že je to pod­le fanouš­ků nej­hor­ší Star Trek. Recenze a komen­tá­ře ho roz­nes­ly na kopy­tech, tak­že jsem se obá­va­la hodi­ny a půl utr­pe­ní. Sice zrov­na nejde o něja­ký úchvat­ný fil­mo­vý záži­tek, ale stá­le za nej­vět­ší pro­pa­dák série pova­žu­ji díl tře­tí Star Trek III: Pátrání po Spockovi. Nejzazší hra­ni­ce postrá­dá sko­ro všech­no, co bylo zají­ma­vé na Star...

Autor:
StarTrek4a0

Star Trek IV: Cesta domů

Podruhé v řadě byl reži­sé­rem Star Treku před­sta­vi­tel Spocka Leonard Nimoy. Ačkoliv mě ve tře­tím díle Star Trek: Pátrání po Spockovi coby reži­sér pří­liš nepře­svěd­čil, ten­to­krát to bylo o pozná­ní lep­ší a sko­ro jsem lito­va­la, že si pro dal­ší film vynu­til reži­sér­ské křes­lo William Shatner. Upřímně bych ten­to díl zařa­di­la k nej­po­ve­de­něj­ším a mys­lím, že je to nej­lep­ší díl bez Patricka Stewarta ali­as Jeana-Luca Picarda. Je rych­lý, sviž­ný a mini­mál­ně pat­ří k těm nej­zá­bav­něj­ším. Paradoxně je to díl, kte­rý se sko­ro vůbec neo­de­hrá­vá...

Autor:
MI030

Mission: Impossible - Ghost Protocol

Čtvrtý díl, čtvr­tý reži­sér. Jako by pro­du­cen­tům ani obrov­ské výděl­ky pře­de­šlých fil­mů nesta­či­li a potře­bo­va­li neu­stá­le něco měnit, zlep­šo­vat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission Impossible IV je jeho prv­ní hra­ný film. Bird do teď reží­ro­val pou­ze ani­mo­va­né posta­vy - Simpsnovi, Železný obr (1999), Úžasňákovi (2004) a Ratatouille (2007). Cruise je ten­to­krát o něco lep­ší a pře­svěd­či­věj­ší, než obvykle bývá. Skoro to vypa­dá, že se bojí, aby jeho mís­to v MI neby­lo nahra­ze­no Jeremmy Rennerem, kte­rý ve fil­mu hra­je...

Autor:
Mic1

Mission Impossible II - Nejslabší film série.

Toma Cruise nemám ráda. Můj názor je tako­vý, že je to jeden z abso­lut­ně nej­hor­ších úspěš­ných her­ců. Ačkoliv zís­kal řadu oce­ně­ní, půso­bí na mě ve všech rolích napros­to stej­ně – aro­gant­ně a přes­to zou­fa­le. Trochu se domní­vám, že jeho slá­va pra­me­ní pou­ze z obrov­ské­ho (hlav­ně finanč­ní­ho) vli­vu Scientologické církve, kte­ré je čle­nem, a jeho hez­ké tvá­řič­ky. Na roz­díl od Johna Travolty, kte­rý do církve také pat­ří, Cruise ten talent pod­le mého nemá. Ale uzná­vám, že roli Ethana Hunta aro­gan­ce...

Autor:
Stawars010

Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba

Pro jis­to­tu pře­dem říkám, že nejsem a patr­ně ani nikdy nebu­du fanouš­kem Star Wars. Ačkoliv jsem z urči­té povin­nos­ti vidě­la všech­ny díly, ten­to pří­běh mi blíz­ký roz­hod­ně není, a pro­to bude moje recen­ze mož­ná pro něko­ho pří­liš kri­tic­ká. I díky tomu­to posto­ji jsem se na názor na Skrytou hroz­bu pta­la něko­li­ka lidí, kte­ří ke Star Wars nejsou tak skep­tič­tí nebo jsou dokon­ce jejich vel­ký­mi fan­dy. Více méně jejich odpo­vě­di zně­li stej­ně: Fuj Epizoda I, nej­hor­ší díl z celé ságy –...

Autor:
ST010

Star Trek III: Pátrání po Spockovi

Jak už název vypo­ví­dá, film se celý točí kolem hle­dá­ní Spocka – posta­vy, kte­rá zemře na kon­ci před­cho­zí­ho Khanova hně­vu. Spock je napůl člo­věk, napůl Vulkánec a Vulkánci mají nesmr­tel­nou duši, živou­cí esen­ci – kat­ru. Bohužel se Spockovo tělo ale nalé­zá na Genesis, pla­ne­tě v karan­té­ně a je tedy nut­né ho odtud zachrá­nit. Natočení celé­ho fil­mu o vzkří­še­ní posta­vy, kte­rou tvůr­ci na kon­ci před­cho­zí­ho fil­mu zabi­li, je tro­chu pře­hna­né. Na dru­hou stra­nu, pokud si to něja­ká posta­va Star Treku...

Autor:
Pillegy0

Mitch Pileggi

Mitchell Craig „Mitch“ Pileggi se naro­dil 5. dub­na 1952 v Portlandu ve stá­tě Oregon. Je synem hos­po­dy­ně Maxine Anny a Vita Pileggiho, zbro­jař­ské­ho doda­va­te­le ital­ské­ho půvo­du. Kvůli otco­vě prá­ci se rodi­na čas­to stě­ho­va­la – Mitch docho­dil střed­ní ško­lu v Turecku a poté ve Spojených stá­tech na University of Texas vystu­do­val pod­ni­ká­ní. Hodně ces­to­val i v dospě­los­ti, něja­ký čas žil i s bra­t­rem napří­klad v Íránu, odkud musel v roce 1979 kvů­li revo­lu­ci utéct do Řecka, pra­co­val chví­li i v němec­kém Mnichově, odkud se vrá­til zpět do USA. Herectví...

Autor:
Carter0

Chris Carter

Chris Carter se naro­dil 13. říj­na 1956 ve měs­tě Bellflower ve stá­tě California v rodi­ně sta­veb­ní­ho děl­ní­ka Williama Cartera a jeho ženy Catherine. V dět­ství milo­val base­ball a sur­fo­vá­ní a zájem o sur­fo­vá­ní ho pro­vá­zel i v pro­fes­ním živo­tě. Poté, co v roce 1979 vystu­do­val žur­na­lis­ti­ku na Califirnia State Univerzity, tři­náct let psal pro časo­pis Surfing Magazine. Ve svých 28 letech se stal i jeho edi­to­rem. V roce 1983 potkal svou budou­cí man­žel­ku spi­so­va­tel­ku Dori Pierson. Ta měla mno­ho vel­mi vliv­ných přá­tel a zná­mých a po dvou letech od sezná­me­ní...

Autor:
David0

David Duchovny

David William Duchovny se naro­dil 7. srp­na 1960 v New Yorku. Je pro­střed­ním ze tří dětí Margaret, skot­ské uči­tel­ky a Amrama, spi­so­va­te­le židov­ské­ho půvo­du. Když mu bylo 11, rodi­če se roz­ved­li, a on poté zůstal i se sou­ro­zen­ci žít s mat­kou v New Yorku, zatím­co jeho otec se pře­stě­ho­val do Bostonu (zemřel v roce 2003). Davidova mlad­ší sest­ra se stej­ně jako jejich mat­ka sta­la uči­tel­kou a star­ší bra­tr Daniel reži­sé­rem tele­viz­ních reklam. David dostal díky spor­tov­ním výko­nům (hlav­ně v bas­ket­ba­lu) sti­pen­di­um na jed­né z před­ních New...

Autor: