Seznamte se, Joe Black

Romantická, tro­chu tajem­ná podí­va­ná pro všech­ny obdi­vo­va­tel­ky (i obdi­vo­va­te­le) Brada Pitta. Vždy, když Brad nasa­dí naiv­ní výraz, plný nejis­to­ty a zmat­ku, buď­te si jis­ti, že prá­vě hra­je Smrt...Číst dál »

Fanfán Tulipán

Remake slav­né­ho fil­mu z pade­sá­tých let je od ori­gi­ná­lu téměř k nepo­zná­ní. Je-li člo­věk bar­vosle­pý...Číst dál »

Loupež po italsku

Ač se to zdá téměř nesku­teč­né, zla­té cih­ly v hod­no­tě 35 mili­o­nů dola­rů tady fakt nehra­jí hlav­ní roli. Pro děj fil­mu jsou dale­ko důle­ži­těj­ší tako­vé vlast­nos­ti jako je vztek, šikov­nost...Číst dál »

Podzim v New Yorku

Na tomhle fil­mu by nejed­no­ho člo­vě­ka mohl zaujmout jeho název. Podzim, když se vyda­ří, je dost pěk­né roč­ní obdo­bí a navíc název tro­chu při­po­mí­ná Lásku přes inter­net, kte­rá se taky...Číst dál »