Hra s nevěrou

Při sle­do­vá­ní thrille­ru Hra s nevě­rou se vám bude ze začát­ku vařit vzte­ky krev v žilách. Vzteky z toho, jak se doce­la nor­mál­ní­mu sluš­né­mu člo­vě­ku, kte­rý jed­nou jedin­krát šláp­ne ved­le, doce­la změ­ní...Číst dál »

Pýcha a předsudek

Knižní před­lo­hu, slav­ný román Jane Austin, jsem nečet­la, tak­že osob­ně nedo­ká­žu posou­dit, jak dale­ce film zacho­val osu­dy svých kniž­ních hrdi­nů. Když jsme však z kina odchá­ze­li, něja­ká paní si pochva­lo­va­la,...Číst dál »

Pod bodem mrazu

Jeden z fil­mů z Dnů evrop­ské­ho fil­mu, kte­ré se prá­vě pře­sou­va­jí z Prahy do Brna a potr­va­jí do 14. úno­ra.Číst dál »

Důkaz

Někdo moud­rý kdy­si řekl, že hra­ni­ce mezi geni­a­li­tou a šílen­stvím je křeh­ká. A něco na tom bude, ale­spoň pod­le fil­mu Důkaz sou­dě.Číst dál »

Elizabethtown

I když si člo­věk mys­lí, že je na úpl­ném dně, vždy ho může potkat neče­ka­né štěs­tí, osu­do­vá lás­ka. Jak se říká „všech­no zlé je pro něco dob­ré“…Číst dál »

Půlnoční míle

Ačkoli to na prv­ní pohled vypa­dá spíš jako svat­ba, tak úvod­ní zábě­ry Půlnoční míle nás při­vá­dí na pohřeb. Na pohřeb mla­dé ženy Diane, snou­ben­ky Joea (Jake Gyllenhaal), kte­rá byla...Číst dál »

Moje léto lásky

Komorní let­ní pří­běh dvou zce­la roz­díl­ných dívek dopl­ňo­va­ný „výstřel­ky“ spa­si­tel­ské­ho bra­t­ra jed­né z nich. Psychologický sní­mek hono­sí­cí se růz­ný­mi cena­mi. Láska sou­ro­ze­nec­ká i lesbic­ká, přá­tel­ství, tou­ha, zra­da, pod­vod, usmí­ře­ní. Od kaž­dé­ho...Číst dál »

Láska na inzerát

Když neví­te co by … najde­te to na inter­ne­tu aneb lás­ku lze nalézt jak­ko­li. Jsou i tací, kte­ří vám dopo­ru­čí cho­dit po sámoš­ce, šmí­ro­vat, co kdo kupu­je a pod­le toho poznat svo­bod­né­ho...Číst dál »

Anděl páně

Po del­ší době se do kin dostá­vá opět něja­ká čes­ká pohád­ka. Anděla Páně nato­čil na moti­vy pohá­dek Boženy Němcové do té doby tele­viz­ní reži­sér a herec Jiří Strach. Odehrává v čase...Číst dál »

Riskni to s Polly

Reuben je úspěš­ný pojiš­ťo­va­cí ana­ly­tik, kte­rý má vše přes­ně spo­čí­tá­no a naplá­no­vá­no. Život je pro něj jed­no vel­ké rizi­ko s jas­ně danou prav­dě­po­dob­nos­tí výsky­tu růz­ných kata­strof. Jedna tako­vá se mu při­ho­dí...Číst dál »

Čokoláda

Film Čokoláda na vás bude mít zají­ma­vý úči­nek. Při jeho sle­do­vá­ní vel­mi prav­dě­po­dob­ně dosta­ne­te na tuto slad­kost chuť. A já sama jsem se dokon­ce vyda­la psát tuto recen­zi do cuk­rár­ny.Číst dál »

Zrození

Chcete-li vidět Nicole Kidman v nezvykle krát­kých vla­sech, zajdě­te si do půj­čov­ny pro psy­cho­lo­gic­ké dra­ma Zrození. Jde o rok sta­rý sní­mek, kte­rý však do kin nedo­ra­zil.Číst dál »

Jak na věc

Will (Hugh Grant) je sta­rý mlá­de­nec, kte­rý žije z autor­ských práv své­ho otce. Oproti svým dří­věj­ším fil­mům Grant nehra­je žád­né­ho ňou­mu, ale tvrďá­ka, povrch­ní­ho sob­ce, kte­rý kou­ká, jak sba­lit kdeja­kou...Číst dál »

Říše vlků

Říši vlků mno­zí kri­ti­zu­jí, a to ze dvou hlav­ních důvo­dů. Jednak kvů­li míchá­ní žánrů (kri­mi, sci-fi, psy­cho­lo­gic­ké dra­ma) a díky poně­kud nepře­hled­né­mu ději. To prv­ní mě osob­ně zas až tolik netrá­pí....Číst dál »

Nesvatbovi

Tak dlou­ho se cho­dí … při­ži­vo­vat se na cizí svat­by… až do toho spad­nou sami. John a Jeremy jsou neroz­luč­ní kama­rá­di, kte­ří od jis­té­ho „prů­kop­ní­ka“ zís­ka­li jedi­neč­ný recept, jak se...Číst dál »

Mluv s ní

Za ty 3 roky, co se film Mluv s ní obje­vil na plát­ně, exis­tu­je na inter­ne­tu urči­tě spous­ta recen­zí. Osobně navíc nepa­t­řím ke znal­cům Almodóvarových fil­mů. Mluv s ní je zatím...Číst dál »

Legendy z Dogtownu

V 70. letech žilo v Kalifornii pár klu­ků, kte­ří se neu­stá­le pro­há­ně­li buď na moři nebo po uli­cích na ska­te­bo­ar­du. Každý z nich byl sice úpl­ně jiný, ale tuhle vášeň měli spo­leč­nou. Legendy...Číst dál »

Panenství na obtíž

Na Kinomolu nám prá­vě kon­čí sou­těž s fil­mem Panenství na obtíž, tak jsem se vyda­la zjis­tit, o co vlast­ně ve fil­mu jde. Nevím sice, co přes­ně zna­me­ná „Bare Bea“ v Norštině, ale...Číst dál »

Můj auťák Brouk

Můj auťák Brouk je pří­bě­hem ze živo­ta. Ze živo­ta jed­no­ho ne zce­la stan­dard­ní­ho Volkswagena Brouka, kte­rý si vás zís­ká hned, jakmi­le nešťast­ně zamr­ká před­ní­mi svět­ly, zabou­chá dveř­mi a zamá­vá stě­ra­či....Číst dál »

Dannyho parťáci 2

Dannyho ban­da se po čas opět schá­zí, ovšem ne zrov­na dob­ro­vol­ně. Majitel kasi­na, Terry Benedict, si nene­chal líbit, že ho par­ta šikov­ných lupi­čů před pár lety při­pra­vi­la o pěk­ných pár mili­o­nů...Číst dál »

Něco jako láska

Něco jako lás­ka je pří­bě­hem dvou mla­dých lidí, jejichž ces­ty v prů­bě­hu něko­li­ka let pár­krát pro­tnou a zase roze­jdou. Oliver má jas­ný plán, jak po skon­če­ní vyso­ké ško­ly odstar­tu­je svou kari­é­ru, časem...Číst dál »

Otevřené moře

Otevřené moře je sní­mek nato­če­ný na moti­vy sku­teč­né udá­los­ti. Přesto, že se v něm vysky­tu­je mini­mum her­ců a celý pří­běh se ode­hra­je v pod­sta­tě v roz­me­zí jed­no­ho dne, jeho natá­če­ní trva­lo témě dva...Číst dál »

Rukojmí

Bruce Willis ten­to­krát v roli šéfa poli­cie Jeffa Talleyho, kte­rý musí zví­tě­zit nad tro­ji­cí mla­dí­ků drží­cích v šachu otce a jeho dvě děti.Willis je býva­lý poli­cej­ní vyjed­na­vač, kte­rý se po jed­nom neú­spěš­ném pří­pa­du...Číst dál »

Harry Potter a tajemná komnata

Harry (nebo hlav­ně Daniel Radcliffe) nám tro­chu povy­ros­tl. Už nebyd­lí v malič­kém pří­s­těn­ku pod scho­dy, ale má svůj pokoj. Sice malý, ale pořád vět­ší než ten pří­s­tě­nek. Má za sebou...Číst dál »

Válka policajtů

Válku poli­caj­tů nato­čil Olivier Marchal na zákla­dě svých zku­še­nos­tí z doby, kdy sám dělal u poli­cie a na zákla­dě vyprá­vě­ní o kri­zi, kte­rá v paříž­ské poli­cii zavlád­la v 80. letech. O to je hor­ší, jak je pří­běh...Číst dál »

Sex a Lucía

Lucía je své­rázná dív­ka, kte­rá se zami­lu­je do spi­so­va­te­le Lorenza. Neváhá jej napros­to ote­vře­ně oslo­vit, vyje­vit mu své city a chtít po něm, aby spo­lu žili a aby ji milo­val. Lorenzo je...Číst dál »