Když se setmí - Pierce Brosnan a Salma Hayek kradou diamanty

Co ve mně zane­chal film Když se setmí? Vzpomínám si na moře, slun­ce, koktej­ly, krás­nou Salmu Hayek a zarost­lé­ho Pierce Brosnana. Číst dál »

Milenci a vrazi - zfilmovaná kniha Vladimíra Párala

Milenci a vra­zi jsou fil­mem o tom, že kaž­dý, ať už chudý nebo boha­tý, sta­rý nebo mla­dý, kaž­dý tou­ží po svém kous­ku štěs­tí a k jeho dosa­že­ní nevá­há pou­žít jaké­ko­li pro­střed­ky. Je také důka­zem... Číst dál »

Prázdniny

Tak tu máme zase sva­té­ho Valentýna a nedisponujete-li žád­ným vhod­ným pro­tějš­kem, se kte­rým bys­te jej osla­vi­li, tak hurá do kina na Prázdniny. Za a) ve fil­mu najde­te zaru­če­ný recept, jak... Číst dál »

Casino Royale

Tak je to tu. Nová bon­dov­ka je na svě­tě! Taky jste se nemoh­li dočkat, jak dopadla výmě­na Pierce Brosnana za Daniela Craiga? Zvlášť po té medi­ál­ní pře­střel­ce, kdy ho jed­ni... Číst dál »

Ďábel nosí Pradu

Taky neví­te, co je to Prada? Pak jste na tom podob­ně jako Andrea, hlav­ní hrdin­ka této kome­die. Vy asi bez této zna­los­ti vcel­ku lehce pro­plou­vá­te živo­tem, ale Andrea dosta­la... Číst dál »

Hezké chvilky bez záruky

… aneb his­tor­ky z psy­cho­lo­gic­ké porad­ny. Po shléd­nu­tí nej­no­věj­ší­ho fil­mu Věry Chytilové nabu­de­te dojmu, že náš svět je plný podi­ví­nů a že mož­ná i vy potře­bu­je­te pomoc psy­cho­lo­ga. Číst dál »

Dům u jezera

U toho­to fil­mu nemů­že­te moc pře­mýš­let, proč se vlast­ně děje to, co se děje. Rozumné vysvět­le­ní pro to totiž není. Prostě se jen nech­te udi­vo­vat nesku­tečnem a vzta­hem dvou lidí,... Číst dál »

Rozchod!

Lidi se neu­stá­le schá­ze­jí a roz­chá­ze­jí. Scházení je krás­né, plné nových zážit­ků. Rozcházení je pak o to hor­ší a pro­ti člo­vě­ku se sta­ví vše, co udě­lal či řekl, ať už to mys­lel jak­ko­li. Číst dál »

Vyhodnocení soutěže s filmem Sky Fighters: akce v oblacích

Děkujeme našim čte­ná­řům za hoj­nou účast v sou­tě­ži a vyhla­šu­je­me výher­ce a správ­né odpo­vě­di… Číst dál »

Křižovatka osudu

Křižovatka osu­du je road movie tak tro­chu ve sty­lu čes­ké­ho Výletu od Alice Nelis. Podobně jako ve Výletu i zde se na ces­tu vydá­vá rodi­na a taky s poslá­ním vskut­ku pohřeb­ním. Číst dál »

Poseidon

Předělávka původ­ní­ho kata­stro­fic­ké­ho fil­mu ze 70. let o sku­pin­ce „vyvo­le­ných“, kte­ří se sna­ží ve zdra­ví dostat z pře­ko­ti­vší se vel­ké, dlou­hé zao­ce­án­ské lodi (o čemž mají sna­hu vás pře­svěd­čit prv­ní zábě­ry). Číst dál »

Devátý den

Devátý den je film více poli­tic­ký než váleč­ný zalo­že­ný na sku­teč­ném pří­bě­hu z 2. svě­to­vé vál­ky. Hlavním hrdi­nou je lucem­bur­ský kněz Kremer pro­puš­tě­ný „na pod­mín­ku“ z kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra v Dachau. Pokud během své­ho... Číst dál »

Okrsek 49

Je to malé, zele­né a vždyc­ky to chtě­lo být požár­ní­kem. Taky se jím to sta­lo, ale neby­lo to moc úspěš­né. Co je to? Správně, drá­ček Soptík :-). Jack Morrison je... Číst dál »

Žena mého muže

Žena mého muže aneb jeho milen­ka a můj vztah k mému man­že­lo­vi a jeho milen­ce. Komorní dra­ma o vzta­zích v hlav­ních rolích stár­nou­cí man­že­lé a pro­sti­tut­ka. Číst dál »

Podfu(c)k

Aspoň dva­krát. Tenhle film musíš vidět aspoň dva­krát, pokud chceš pocho­pit záplet­ku a napsat o něm recen­zi! Bylo mi řeče­no… Hmm, tak jsem ho vidě­la jen jed­nou a asi si dost trou­fám,... Číst dál »

Naboso

Láska kve­te nejen v kaž­dém věku, ale i v kaž­dém psy­chic­kém sta­vu. Naboso je pří­bě­hem jak už to tak bývá poně­kud nesou­ro­dé dvo­ji­ce. Tvrďáka Nicka, kte­rý si není scho­pen udr­žet ani prá­ci... Číst dál »

Show začíná

Když neví­te co by…. pořiď­te si diva­dlo :-). Přesně to udě­la­la čer­stvá vdo­va Laura Henderson (Judi Dench), kte­rá je i přes svůj pokro­či­lý věk pří­liš vel­ký rebel na stan­dard­ní vdov­skou... Číst dál »

Účastníci zájezdu

Kdo byl ale­spoň jed­nou v živo­tě na čes­kém auto­bu­so­vém zájez­du, a to ide­ál­ně něja­kých pár let nazpá­tek, urči­tě mu budou účast­ní­ci toho­to zájez­du vel­mi pově­do­mí. Pár let nazpát­ky pro­to, že zřej­mě... Číst dál »

Capote

Film začí­ná vel­mi jas­ně a inten­ziv­ně. Nález mrt­vo­ly, krát­ké před­sta­ve­ní Capotea jako úspěš­né­ho chvásta­vým způ­so­bem zábav­né­ho redak­to­ra a spi­so­va­te­le. Jeho zau­je­tí vraž­dou a roz­hod­nu­tí napsat o ní nej­pr­ve člá­nek poz­dě­ji dokon­ce celou kni­hu. Číst dál »

Láska s výstrahou

Tvrdil, že shá­ní práv­nič­ku, ale v pod­sta­tě hle­dal chůvu, kte­rá mu pomů­že napros­to ve všem a kdy­ko­li. Číst dál »

Gejša

Na obli­gát­ní otáz­ku „Jak se ti film líbil?“ se v pří­pa­dě Gejši snad ani nedá odpo­vě­dět nemé­ně obli­gát­ně a pros­tě líbil/nelíbil. Číst dál »

Rafťáci

Tak tedy Rafťáci. Nový film s dvo­ji­cí Mádl - Kotek z díl­ny Karla Janáka. Hoši nám od Snowboarďáků tro­chu zestár­li, nic tedy nebrá­ni­lo Rafťákům poně­kud při­tvr­dit. O spor­tov­ní čin­nost (ale­spoň v tom tra­dič­ním... Číst dál »

Růžový panter

Na Růžového pan­tera mě nepři­lá­ka­la ani tak vidi­na dří­věj­ších fil­mů s potřeš­tě­ným inspek­to­rem Clouseauem jako hlav­ně hod­ně vese­lý trai­ler. Nutno říci, že v něm nako­nec skon­či­ly sko­ro všech­ny vtip­né scé­ny, tak­že... Číst dál »

Hra s nevěrou

Při sle­do­vá­ní thrille­ru Hra s nevě­rou se vám bude ze začát­ku vařit vzte­ky krev v žilách. Vzteky z toho, jak se doce­la nor­mál­ní­mu sluš­né­mu člo­vě­ku, kte­rý jed­nou jedin­krát šláp­ne ved­le, doce­la změ­ní... Číst dál »

Pýcha a předsudek

Knižní před­lo­hu, slav­ný román Jane Austin, jsem nečet­la, tak­že osob­ně nedo­ká­žu posou­dit, jak dale­ce film zacho­val osu­dy svých kniž­ních hrdi­nů. Když jsme však z kina odchá­ze­li, něja­ká paní si pochva­lo­va­la,... Číst dál »

Pod bodem mrazu

Jeden z fil­mů z Dnů evrop­ské­ho fil­mu, kte­ré se prá­vě pře­sou­va­jí z Prahy do Brna a potr­va­jí do 14. úno­ra. Číst dál »