Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Články autora:Tom Bejvl

Vřískot (2022) - 75 %

25 let po bru­tál­ních vraž­dách v měs­teč­ku Woodsboro se na scé­ně obje­vu­je nový vrah, kte­rý si nasa­dil na obli­čej kul­tov­ní bílou mas­ku. Tentokrát se zamě­ří na tee­nage­ry, oži­ví tím dáv­no pohřbe­nou...Read more »

Návrat do budoucnosti

O tom, jak se stát strůj­cem své­ho štěs­tí, vyprá­ví jeden z nej­lep­ších a nej­o­ri­gi­nál­něj­ších sci-fi fil­mů v his­to­rii. Dr. Emmett Brown (Christopher Lloyd) sestro­jil stroj na ces­to­vá­ní časem a Marty McFly (Michael J....Read more »

Krotitelé duchů: Odkaz - 70 %

Svobodná mat­ka Callie (Carrie Coon) se se svý­mi dvě­ma dět­mi Trevorem (Finn Wolfhard) a Phoebe (Mckenna Grace) pře­stě­hu­je na malo­měs­to, kde spo­leč­ně obje­ví svo­je spo­je­ní s původ­ní­mi kro­ti­te­li duchů a tajem­ný odkaz,...Read more »

Kingsman: První mise - 75%

Sebranka nej­hor­ších tyra­nů a geni­ál­ních zlo­čin­ců se při­pra­vu­je roz­pou­tat vál­ku, jež má zahu­bit mili­o­ny lidí. Skupina lidí musí vyhrát závod s časem a zasta­vit je. To celé pove­de ke zro­du prv­ní nezá­vis­lé...Read more »

Tři přání pro Popelku

V pří­bě­hu odva­hy, lás­ky, dob­ré­ho srd­ce a magie bude Popelka (Astrid S) po smr­ti své­ho otce zno­vu bojo­vat s tyran­skou mace­chou (Ellen Dorrit Petersen) a nevlast­ní sestrou Dorou (Ingrid Giaever), pře­ka­zí lov třem...Read more »

Spider-Man: Bez domova - Nejlepší Spider-Man posledních 20 let

Už po pre­mi­é­ře Spider-Man: Daleko od domo­va lákal ředi­tel Marvel Studios Kevin Feige na to, že tře­tí sólo­vé dob­ro­druž­ství Spider-Mana v podá­ní Toma Hollanda bude něco v rám­ci fil­mů se Spider-Manem něco...Read more »

Síla - Kamil Fila je otec, filmový publicista, zastánce progresivních hodnot a genderové rovnosti.

Ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru vystu­pu­je jako neú­nav­ný dis­ku­tér a bojov­ník za spra­ved­li­věj­ší spo­leč­nost, v sou­kro­mí pro­ží­vá bolest­né roz­po­ry mezi svým pře­svěd­če­ním a jed­ná­ním. Filmová fik­ce a sku­teč­ný život se vzá­jem­ně zrca­dlí a Kamil hle­dá své...Read more »

West Side Story

West Side Story vyprá­ví kla­sic­ký pří­běh o váš­ni­vé riva­li­tě dvou pou­lič­ních gan­gů a roman­tic­ké lás­ce dvou mla­dých lidí v pro­stře­dí New York City roku 1957.... West Side Story pat­ří mezi nej­slav­něj­ší muzi­ká­ly...Read more »

Tváří v tvář

Člen pro­ti­te­ro­ris­tic­ké jed­not­ky FBI Sean Archer (John Travolta) a psy­cho­pa­tic­ký zlo­či­nec Castor Troy (Nicolas Cage) jsou nepřá­te­lé, při­čemž Troy zabil Archerova syna Michaela. V zájmu poku­su o zabrá­ně­ní tero­ris­tic­ké­ho úto­ku ovšem musí...Read more »

Ran - Slavný film Akiry Kurosawy

Zámožný pan Hidetora (Tatsuya Nakadai) se na osla­vě svých 70. naro­ze­nin roz­hod­ne roz­dě­lit pan­ství mezi tři syny. Nejmladší Saburo (Daisuke Ryu) se ho pokou­ší odra­dit od ukva­pe­né­ho roz­hod­nu­tí, ale pyš­ný...Read more »

Sám doma 2: Ztracen v New Yorku

Jsou Vánoce a rodi­na McCallisterů se chys­tá na Floridu. Ráno zaspí, nasta­ne zma­tek, ale na letiš­tě odje­dou všich­ni. Přes letišt­ní halu muse­jí běžet, aby leta­dlo stih­li, a tak se sta­ne, že...Read more »

Můj život s Bohuslavem Martinů

Život s Bohuslavem Martinů je hra­ný doku­ment o živo­tě a díle slav­né­ho čes­ké­ho skla­da­te­le. Snímek se čás­teč­ně inspi­ru­je stej­no­jmen­nou kni­hou, kte­rou napsa­la jeho žena Charlotte. Její vzpo­mín­ky uka­zu­jí Martinů zblíz­ka a záro­veň dáva­jí...Read more »

Encanto

 Madrigalovi žijí ukry­ti v kou­zel­ném domě v pul­zu­jí­cím měs­teč­ku v kolum­bij­ských horách, na podi­vu­hod­ném a oča­ro­va­ném mís­tě zva­ném Encanto. Kouzlo Encanto způ­so­bi­lo, že kaž­dé dítě v rodi­ně má jedi­neč­ný dar, od nad­lid­ské síly až...Read more »

O Čertovi a jiné vánoční pohádky

Animované pásmo vánoč­ních pohá­dek, kte­ré při­ná­ší to nej­lep­ší z čes­ké ani­ma­ce a tra­dič­ních pří­bě­hů a tra­dic. Hlavní sou­čás­tí pásma je pak nej­no­věj­ší pohád­ka O čer­to­vi nato­če­ná na námět stej­no­jmen­né kni­hy výtvar­ní­ka Pavla Čecha.......Read more »

Chystá se dokument Ján Mančuška: Chybění

Český kon­cep­tu­ál­ní umě­lec slo­ven­ské­ho půvo­du Ján Mančuška dosá­hl výraz­ných úspě­chů, kdy se jeho tvor­ba dočka­la pre­zen­to­vá­ní i v USA či Benátkách. Tento umě­lec bohu­žel v roce 2011 ve věku 39 let pod­lehl mno­ha­le­té...Read more »

U Petrovových řádí chřipka

Halucinační blou­dě­ní v post­so­vět­ském Rusku. Ve měs­tě zasa­že­ném chřip­ko­vou epi­de­mií se rodi­na Petrovova potý­ká s dal­ším dnem v zemi, kde minu­lost nikdy není minu­los­tí, sou­čas­nost je nasák­lá chlas­tem, horeč­na­tý­mi sny o nási­lí a něze,...Read more »

Home Sweet Home Alone

10-letý Max Mercer (Archie Yates) je na Vánoce omylem ponechán sám doma v momentě, kdy se jeho rodina vydává na dovolenou do Tokia. Ve finále poté musí Max ochránit...Read more »

Soupeři - Každý významný režisér měl za sebou svůj debut.

Dva důstoj­ní­ci napo­le­on­ské armá­dy jeden na dru­hé­ho úto­čí v nelí­tost­ných sou­bo­jích. Jejich spor začal malič­kos­tí, ale vzros­tl v posed­lost, kte­rá ovlád­la živo­ty obou mužů na dlou­hých 30 let... Každý význam­ný reži­sér...Read more »

Halloween II (1981)

Laurie (Jamie Lee Curtis) je po úto­ku vra­ha Michaela Myerse pře­ve­ze­na do míst­ní nemoc­ni­ce. Tam se za ní Michael vydá­vá, v patách ho násle­du­je dok­tor Samuel Loomis (Donald Pleasance)..... John Carpenter...Read more »

Kryštof

Kryštof mezi mni­chy uprchl nejen pro víru k Bohu, ale i před kon­flik­ty s otcem a poli­tic­ký­mi pomě­ry po úno­ro­vém puči. Vedle mniš­ské­ho živo­ta je také jed­ním z posled­ních člán­ků řetě­zu, kte­rý pře­vá­dí pro­ná­sle­do­va­né komu­nis­tic­kým...Read more »

Salvador

Novinář Richard Boyle (James Woods) infor­mu­je v roce 1980 o občan­ské vál­ce v malé stře­do­a­me­ric­ké zemi El Salvador. Prožívá boje z bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti a stá­vá se svěd­kem vel­mi bru­tál­ních udá­los­tí... Uchopit pořád­ně osob­nost a s tím...Read more »

Viník

Operátor tís­ňo­vé lin­ky Joe (Jake Gyllenhaal) se sna­ží zachrá­nit vola­jí­cí Emily (mlu­ví Riley Keough), kte­ré jde o život, ale brzy zjis­tí, že všech­no je úpl­ně jinak... Americká pře­dě­láv­ka thrille­ru Tísňové...Read more »

Ghost in the Shell

Píše se rok 2029, kvů­li narůs­ta­jí­cím pro­blé­mům s hac­ke­ry byl zří­zen zvlášt­ní útvar Sekce 9. Hlavním cílem jejich akti­vit je hac­ker nabou­rá­va­jí­cí se do kyber­ne­tic­kých moz­ků význam­ných osob­nos­tí i oby­čej­ných lidí......Read more »

Spící město – Recenze – 60 %

Po úspě­chu adap­ta­ce Úsměvy smut­ných mužů se Dan Svátek cho­pil dal­ší adap­ta­ce čes­ké­ho úspěš­né­ho romá­nu. Tentokráte se cho­pil úspěš­né tri­lo­gie Martina Vopěnky, kte­rou celou plá­nu­je adap­to­vat, při­čemž zapo­čal prá­vě...Read more »

Recenze: Před úsvitem- Výjimečná romance Richarda Linklatera

Recenze: Před úsvitem (1995) Po sním­cích It’s Impossible to Learn to Plow by Reading Books, Flákač a Omámení a zma­te­ní se stal Richard Linklater vychá­ze­jí­cí tvůr­čí hvězdou nezá­vis­lé­ho fil­mu. U své­ho čtvr­té­ho...Read more »

# V SEBEVRAŽEDNÉM ODDÍLU JAMESE GUNNA SE MOHL OBJEVIT SUPERMAN Režisér a scenárista James Gunn (Strážci Galaxie 1-3, Se...

# V SEBEVRAŽEDNÉM ODDÍLU JAMESE GUNNA SE MOHL OBJEVIT SUPERMAN Režisér a scenárista James Gunn (Strážci Galaxie 1-3, Sebevražedný oddíl/2021) prozradil, že ho lákala myšlenka, že by se v jeho...Read more »

# ZÁSADNÍ ZMĚNA OHLEDNĚ NOVÉHO FLASHE GORDONA Před 2 roky studio Disney najmulo Taiku Waititiho (Thor: Ragnarok, Kr...

# ZÁSADNÍ ZMĚNA OHLEDNĚ NOVÉHO FLASHE GORDONA Před 2 roky studio Disney najmulo Taiku Waititiho (Thor: Ragnarok, Králíček Jojo), aby napsal a následně režíroval nového animovaného Flashe Gordona. Nyní ovšem...Read more »

# NOVINKA WESE ANDERSONA NABRALA DALŠÍ VÝRAZNÉ JMÉNO V chystané novince režiséra a scenáristy Wese Andersona (Život pod...

# NOVINKA WESE ANDERSONA NABRALA DALŠÍ VÝRAZNÉ JMÉNO V chystané novince režiséra a scenáristy Wese Andersona (Život pod vodou, Fantastický pan Lišák, Až vyjde měsíc, Grandhotel Budapešť) si kromě Tildy...Read more »

# První pohled na královnu Alžbětu II. v podání Imeldy Staunton v 5. sérii seriálu Koruna.

# První pohled na královnu Alžbětu II. v podání Imeldy Staunton v 5. sérii seriálu Koruna.Read more »

# Ve věku 82 let zemřela španělská herečka Pilar Bardem, mimo jiné také matka herce Javiera Bardema.

# Ve věku 82 let zemřela španělská herečka Pilar Bardem, mimo jiné také matka herce Javiera Bardema.Read more »

# Ve věku 81 let zemřel slovenský herec a režisér Milan Lasica.

# Ve věku 81 let zemřel slovenský herec a režisér Milan Lasica.Read more »

Loki - Season 1

Loki (Tom Hiddleston) během udá­los­tí Avengers: Endgame ukra­dl (už podru­hé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadr­ží orga­ni­za­ce Time Variance Authority, kte­rá exis­tu­je mimo čas a pro­stor. Loki se orga­ni­za­ci musí zpo­ví­dat...Read more »

Loki - For All Time. Always. (S01E06)

Lokiho (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia Di Martino) čeká dosta­ve­níč­ko s osu­dem, kte­rý navždy změ­ní tok časo­prosto­ru...... To, že bude mít finá­le Lokiho vel­kou dohru na budouc­nost MCU bylo již del­ší...Read more »

# Ve věku 75 let zemřel herec Charles Robinson. *Příčina smrti: Selhání orgánů kvůli dlouhodobé nemoci*

# Ve věku 75 let zemřel herec Charles Robinson. *Příčina smrti: Selhání orgánů kvůli dlouhodobé nemoci*Read more »

# JOHN WICK 4 ZNÁ SVÉHO ZÁPORÁKA V Johnu Wickovi 4 by měl hlavního protivníka Johna Wicka ztvárnit Marko Zaror.

# JOHN WICK 4 ZNÁ SVÉHO ZÁPORÁKA V Johnu Wickovi 4 by měl hlavního protivníka Johna Wicka ztvárnit Marko Zaror.Read more »

Annette

Stand-up komik s ost­rým smys­lem pro humor Henry (Adam Driver) se zami­lu­je do Ann (Marion Cotillard), svě­tozná­mé oper­ní pěv­ky­ně. Ve svět­le reflek­to­rů jsou doko­na­lým párem. Jejich život se obrá­tí naru­by,...Read more »

# REŽISÉR DVOJEK TRONA A TOP GUN NATOČÍ ADAPTACI GRAFICKÉHO ROMÁNU Režisér Joseph Kosinski (Tron: Legacy, Nevědomí, Top...

# REŽISÉR DVOJEK TRONA A TOP GUN NATOČÍ ADAPTACI GRAFICKÉHO ROMÁNU Režisér Joseph Kosinski (Tron: Legacy, Nevědomí, Top Gun: Maverick) natočí pro studio Warner Bros. adaptaci grafického románu Chariot. Scénář...Read more »

Ve věku 75 let zemřel herec Zdeněk Mucha.

Ve věku 75 let zemřel herec Zdeněk Mucha.Read more »

# O BUDOUCNOST RED GUARDIANA JE ZÁJEM Režisérka Cate Shortland (Black Widow) projevila zájem o to, aby se postava Ale...

# O BUDOUCNOST RED GUARDIANA JE ZÁJEM Režisérka Cate Shortland (Black Widow) projevila zájem o to, aby se postava Alexeie Shostakova/Red Guardiana (David Harbour) dočkala vlastního filmu. Sám Harbour poté...Read more »

# První fotky z placu Transformers 7: Rise of the Beasts.

# První fotky z placu Transformers 7: Rise of the Beasts.Read more »

Ve věku 75 let zemřel herec Ladislav Potměšil.

Ve věku 75 let zemřel herec Ladislav Potměšil.Read more »

A post from Tom Bejvl

Read more »

# Víkendové tržby 9 - 11. 7. 2021: Na prvním místě Black Widow s 80 miliony dolarů. Marvel se vrátil do kin a celosvěto...

# Víkendové tržby 9 - 11. 7. 2021: Na prvním místě Black Widow s 80 miliony dolarů. Marvel se vrátil do kin a celosvětově se na film výrazně chodilo. I...Read more »

# První celý pohled na záporáka Starra v Sebevražedném oddílu.

# První celý pohled na záporáka Starra v Sebevražedném oddílu.Read more »

# POKRAČOVÁNÍ LIGY SPRAVEDLNOSTI VZNIKNE..... TAK TROCHU Podcast LightCast realizuje projekt s názvem The Dreamscapes of...

# POKRAČOVÁNÍ LIGY SPRAVEDLNOSTI VZNIKNE..... TAK TROCHU Podcast LightCast realizuje projekt s názvem The Dreamscapes of Justice League: A Motion Comic. Dle původních storyboardů Zacka Snydera, Jima Lee a...Read more »

# MARVEL CHYSTÁ VÍCE ANIMOVANÝCH SERIÁLŮ Výkonná producentka Marvel Studios Dana Vasquez-Eberhardt prozradila, že nadch...

# MARVEL CHYSTÁ VÍCE ANIMOVANÝCH SERIÁLŮ Výkonná producentka Marvel Studios Dana Vasquez-Eberhardt prozradila, že nadcházející seriál What If...? bude teprve prvním animovaným seriálem z mnoha, které Marvel Studios chystá.Read more »

# PAUL VERHOEVEN SE DO DŮCHODU NECHYSTÁ, KROMĚ ŠPIONÁŽNÍHO FILMU MOŽNÁ VZNIKNE I NETRADIČNÍ POJETÍ JEŽÍŠE KRISTA Režisér *...

# PAUL VERHOEVEN SE DO DŮCHODU NECHYSTÁ, KROMĚ ŠPIONÁŽNÍHO FILMU MOŽNÁ VZNIKNE I NETRADIČNÍ POJETÍ JEŽÍŠE KRISTA Režisér Paul Verhoeven (RoboCop, Total Recall, Základní instinkt, Hvězdná pěchota) se ve...Read more »

# KDO SI ZAHRAJE MARLONA BRANDA V SERIÁLU O NATÁČENÍ KMOTRA? V seriálu The Offer, který bude pojednávat o natáčení kult...

# KDO SI ZAHRAJE MARLONA BRANDA V SERIÁLU O NATÁČENÍ KMOTRA? V seriálu The Offer, který bude pojednávat o natáčení kultovního Kmotra Francise Forda Coppoly si Marlona Branda, představitele Vita...Read more »

Hlavní roli v adaptaci dětské knížky Lyle, Lyle Crocodile ztvární Javier Bardem, detaily o jeho roli známé nejsou.

Hlavní roli v adaptaci dětské knížky Lyle, Lyle Crocodile ztvární Javier Bardem, detaily o jeho roli známé nejsou.Read more »

# JAVIER BARDEM V ADAPTACI DĚTSKÉ KNÍŽKY Hlavní roli v adaptaci dětské knížky Lyle, Lyle Crocodile ztvární Javier Bar...

# JAVIER BARDEM V ADAPTACI DĚTSKÉ KNÍŽKY Hlavní roli v adaptaci dětské knížky Lyle, Lyle Crocodile ztvární Javier Bardem, detaily o jeho roli známé nejsou.Read more »
Stránka načtena za 2,25286 s | počet dotazů: 215 | paměť: 34071 KB. | 16.01.2022 - 11:39:20