Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články autora:Matěj Bureš

Black Panther: Wakanda nechť žije - svět vzdává poctu Chadwicku Bosemanovi

Režisér Ryan Coogler měl před sebou zdán­li­vě nemož­ný úkol. Po smr­ti Chadwicka Bosemana, před­sta­vi­te­le T’Chally/Black Panthera, kte­rá zasáh­la celý svět, musel během covi­do­vé­ho obdo­bí nato­čit film, kte­rý cit­li­vě nalo­ží s úmr­tím...Read more »

Enola Holmes 2: Mladší sestra Sherlocka se vrací s novým případem

Millie Bobby Brown se po dvou letech vra­cí jako Enola Holmes, mlad­ší sest­ra Sherlocka Holmese, v novém dob­ro­druž­ství na Netflixu. Jak se tedy pokra­čo­vá­ní poved­lo? Upřímně jsem to neče­kal, ale osob­ně...Read more »

Star Wars: Příběhy rytířů Jedi (recenze)

Na Disney+ při­stál tře­tí letoš­ní seri­ál ze svě­ta Star Wars, kte­rý tak násle­du­je květ­no­vou mini­sé­rii Obi-Wan Kenobi a aktu­ál­ně vychá­ze­jí­cí prv­ní sezó­nu seri­á­lu Andor. Jde o anto­lo­gii krát­kých ani­mo­va­ných pří­bě­hů ode­hrá­va­jí­cích...Read more »

Kde zpívají raci - Mysteriózní drama podle oceňovaného bestselleru

Do čes­kých kin dora­zil film „Kde zpí­va­jí raci“, atmo­sfé­ric­ké mys­te­ri­óz­ní dra­ma o „dív­ce z mokřin“. Film byl nato­čen pod­le oce­ňo­va­né­ho stej­no­jmen­né­ho romá­nu, kte­rý napsa­la spi­so­va­tel­ka Delia Owens. Vypráví pří­běh osa­mo­ce­né dív­ky...Read more »

Star Wars: The Princess and The Scoundrel - recenze

Po Rebel Rising před­sta­vu­je spi­so­va­tel­ka Beth Revis svůj v pořa­dí dru­hý román ze svě­ta Star Wars s názvem The Princess and The Scoundrel. Příběh začí­ná prak­tic­ky oka­mži­tě po kon­ci Epizody VI, tedy po Návratu...Read more »

To nic, drahá: Kontroverzní thriller s Florence Pugh a Harrym Stylesem dorazil do kin

Snad nej­kon­tro­verz­něj­ší film letoš­ní­ho roku koneč­ně při­šel do kin. Olivia Wilde si opět sed­la na reži­sér­ské křes­lo a po svém debu­tu Šprtky to chtěj taky z roku 2019 při­chá­zí se svým dru­hým fil­mem, To...Read more »

Marvel na D23: novinky a oznámení

Včera (10. 9.) se v kali­forn­ském Anaheimu kona­lo D23 Expo, po San Diego Comic Conu asi nej­vět­ší akce pro fil­mo­vé nad­šen­ce, naroz­díl od SDCC zamě­ře­né pou­ze na Disney. Hlavními byly již tra­dič­ně...Read more »

Pinocchio: Hraný remake s Tomem Hanksem nemá, co nabídnout

S hra­ný­mi pře­dě­láv­ka­mi kla­sic­kých kres­le­ných pohá­dek od Disneyho se v posled­ních letech roz­tr­hl pytel, a nej­no­vě­ji se o jed­nu z nich poku­sil Robert Zemeckis - ten­to slav­ný reži­sér, kte­rý má na kon­tě iko­nic­ké...Read more »

Pinocchio

S hra­ný­mi pře­dě­láv­ka­mi kla­sic­kých kres­le­ných pohá­dek od Disneyho se v posled­ních letech roz­tr­hl pytel, a nej­no­vě­ji se o jed­nu z nich poku­sil Robert Zemeckis - ten­to slav­ný reži­sér, kte­rý má na kon­tě iko­nic­ké...Read more »

YUNGBLUD: Nová deska je upřímná, ale nedotažená

Anglický zpě­vák, rap­per, skla­da­tel a multi-instrumentalista Dominic Harrison (25), vystu­pu­jí­cí pod jmé­nem YUNGBLUD, se vra­cí se svou již tře­tí stu­di­o­vou deskou nesou­cí pří­hod­ně název YUNGBLUD. Harrison svou kari­é­ru nastar­to­val v roce...Read more »

Bullet Train - Brad Pitt září v akční komedii léta (recenze)

Režisér David Leitch při­chá­zí se svým pátým celo­ve­čer­ním sním­kem a s pří­sli­bem šíle­né jízdy a bru­tál­ní akce. Tedy tako­vá Leitchova kla­si­ka. Tentokrát se však, na roz­díl od vět­ši­ny jeho před­cho­zích poči­nů (John...Read more »

Hashtag podvodnice

Film sice není pří­mo zalo­žen na žád­ném kon­krét­ním sku­teč­ném pří­bě­hu, půso­bí však až boles­ti­vě rea­lis­tic­ky. Žijeme v době, kdy fal­šo­vá­ní infor­ma­cí a obelhá­vá­ní lidí v tak­to maso­vém for­má­tu s vidi­nou vlast­ní­ho zis­ku je...Read more »

Harry Styles: Nový princ popu poprvé v Praze

Po dva­nác­ti letech aktiv­ní kari­é­ry, pěti stu­di­o­vých albech se sku­pi­nou One Direction, třech sólo­vých des­kách, něko­li­ka vypro­da­ných kon­cert­ních šňůrách a téměř dvou letech odklá­dá­ní kvů­li pan­de­mii koro­na­vi­ru dora­zil Harry Styles...Read more »

Thor: Láska jako hrom - recenze (65%)

Thor: Love and Thunder při­chá­zí téměř po polo­vi­ně deká­dy jako pokra­čo­vá­ní vele­ú­spěš­né­ho Ragnaroku (2017), kte­rý v rám­ci Marvel Cinematic Universe zce­la rede­fi­no­val posta­vu Thora i dění kolem něj, a z opo­mí­je­né­ho seri­óz­ní­ho boha udě­lal přes...Read more »

„Ve znamení býka“ KVIFF 2022 recenze: Machine Gun Kelly si prochází peklem

Poutavý por­trét člo­vě­ka, kte­rý má úpl­ně všech­no, a záro­veň nemá vůbec nic, a ješ­tě více mož­ná je to pohled do živo­ta jeho přá­tel a rodi­ny, kte­ré svým cho­vá­ním ovliv­ňu­je. Cole vlast­ně před­sta­vu­je...Read more »

Ms. Marvel - recenze

Ms. Marvel je pro mě roz­hod­ně jed­no z nej­pří­jem­něj­ších pře­kva­pe­ní čtvr­té fáze Marvel Cinematic Universe. Nemohu říct, že bych byl vel­kým fanouš­kem této posta­vy v komik­sech, a tak jsem měl od její­ho seri­á­lu...Read more »

Vinnetou - Vinnetou: Poslední bitva

No, dalo se to. Když zača­la dru­há polo­vi­na fil­mu, tak jsem si sice nemohl vzpo­me­nout, co de dělo v té prv­ní, ale pak při­šel na řadu náčel­ník koman­čů, kte­rý byl...Read more »

Vinnetou - Vinnetou: Tajemství Stříbrného jezera

Ach jo. Tenhle díl byl tak straš­ně němec­kej... Po naděj­né prv­ní čás­ti jsm se dočka­li smě­si­ci debil­ních záple­tek, debil­ních dia­lo­gů a hlá­šek, a debil­ních chyb, kte­ré mož­ná neby­ly chy­by, ale nedá­va­ly...Read more »

Princezna

The Princess je vlast­ně i přes svou jed­no­du­chost až pře­kva­pi­vě solid­ní akč­ní počin, kte­rý roz­hod­ně neško­dí zhléd­nout. Joey King se před­sta­vu­je jako nezdol­ná prin­cez­na à la John Wick, kte­rá musí...Read more »

Vinnetou - Vinnetou: Nový svět

Staré fil­my s Vinnetouem milu­ju, jako men­ší­mu mi je rodi­če pouš­tě­li, a jako tro­chu star­ší si je teď pouš­tím taky čas­to, tak­že pro mě bude těž­ké s nimi tohle nesrov­ná­vat. Ale poku­sím...Read more »

Muž z Toronta

Vlatně tu není moc, co komen­to­vat. Klasická béč­ko­vá kome­die kde Kevin Hart hra­je Kevina Harta a sna­ží se vytě­žit co nej­víc co nej­ví­ce dola­rů ze vti­pů o své výš­ce, kte­ré ovšem...Read more »

Elvis - recenze

ELVIS je po Bohemian Rhapsody (2018) a Rocketmanovi (2019) dal­ší vel­ko­film o legen­dár­ní iko­ně hud­by, a opět k tomu­to téma­tu při­stu­pu­je z jiné­ho úhlu. Bohemian Rhapsody sle­do­val pří­běh Freddieho Mercuryho téměř výhrad­ně jeho oči­ma a nabí­dl...Read more »

Obi-Wan Kenobi - recenze

Obi-Wan Kenobi začal vel­mi naděj­ně a skon­čil na vyso­ké notě, bohu­žel pro­střed­ní tře­ti­na pat­ři­la mezi to nej­slab­ší, co nám zatím Star Wars na Disney+ nabíd­lo. A to je ško­da, jde totiž o nejen...Read more »

Morbius

Pure cine­ma. Nejlepší film, co jsem kdy viděl, mož­ná všech dob. Geniální a veli­ce nápa­di­tá záplet­ka, dia­lo­gy hod­né Oscara, herec­ké výko­ny jakbys­met. Hudba oka­mži­tě zapa­ma­to­va­tel­ná, vel­mi ori­gi­nál­ní a lehce roz­po­zna­tel­ná. Jsem...Read more »

Ultimátum - Epizoda 1

Nevím, proč se v posled­ní době Češi a Slováci roz­hod­li točit kri­mi pro­jek­ty ve sty­lu 10 let sta­rých němec­kých detek­ti­vek, ale dou­fám, že tahle móda brzo pře­jde. Klasicky rádo­by ame­ric­ká kame­ra...Read more »

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství

Celkově vza­to to není špat­ný film, jenom se v něm pros­tě nic nesta­lo. Na kon­ci jsme více méně tam, kde jsme byli na začát­ku, jen s pár změ­na­mi, kte­ré vlast­ně ani...Read more »

Top Gun: Maverick

Asi jeden z nej­lep­ších lega­cy fil­mů co jsem za dlou­hou dobu viděl. Vše, co bylo na původ­ním Top Gunu dob­ré, je tady také a lep­ší. Stíhačkové sou­bo­je opět fan­tas­tic­ky nato­če­né a ten­to­krát...Read more »

Obi-Wan Kenobi - Část I

Klasicky úvod­ní epi­zo­da, tak­že nic svě­to­bor­né­ho se tu nesta­ne, ovšem na úvod­ní epi­zo­du je to skvě­lé. V prv­ní řadě Ewan McGregor - je stá­le výbor­ný, půso­bí jako skvě­lá mezi­fá­ze mezi...Read more »

Obi-Wan Kenobi - Část II

Wow, ješ­tě o něco lep­ší než prv­ní díl. Vše pozi­tiv­ní z jed­nič­ky zůstá­vá, Ewan je stá­le výbor­ný atd., opět mohu vytknout snad jen Revu, není moc seri­óz­ní a zápor­ná polo­ha hereč­ce Moses...Read more »

Obi-Wan Kenobi - Část V

Okej, tak ješ­tě nad seri­á­lem hůl nezlo­mím. Po sla­bé epi­zo­dě 2 a vylo­že­ně pod­prů­měr­né epi­zo­dě 3 se snad zase vra­cí­me na kva­li­tu prv­ních dvou dílů. Reva sice stá­le půso­bí jako hlav­ní...Read more »

Spiderhead

Já chá­pu to posel­ství, kte­ré se film divá­ko­vi sna­ží pře­dat, to zamyš­le­ní se nad truch­le­ním, vinou a odpuš­tě­ním, i tu filo­zo­fic­kou otáz­ku o svo­bod­né vůli ver­sus bez­pe­čí, jen­že bohu­žel je to zde...Read more »

Obi-Wan Kenobi - Část VI

No, hod­ně věcí mě v této epi­zo­dě zara­zi­lo, hlav­ně ze začát­ku, scé­nář ne vždy šla­pal úpl­ně bez zako­pá­vá­ní, kánon nezů­stal nepo­ru­šen, ale cel­ko­vé poci­ty mám z finá­le pozi­tiv­ní. Obi-Wan vs. Anakin/Vader...Read more »

Moon Knight - Problém s akvarijní rybkou

Velmi dob­rý roz­jezd, asi nej­lep­ší ze všech MCU seri­á­lůod­ha­li­li přes­ně tolik, abych se v kli­du vži­li do děje, ale záro­veň pořád vlast­ně neví­me nic. Trochu mi to tímhle při­po­mí­ná začá­tek...Read more »

Dickinson - Wild Nights

Euphoria meets Miracle Workers.Read more »

Projekt Adam

Neškodná, více-méně rodin­ná sci-fi kome­die, kte­rá nepře­kva­pí ani neu­blí­ží. Celé je to vylo­že­ně posta­ve­né na Ryanu Reynoldsovi a jeho per­só­ně, bez něj by to spadlo na hubu. Je to totiž...Read more »

Očima Tammy Faye

Film zce­la jis­tě táh­ne fan­tas­tic­ká Jessica Chastain, ta osca­ro­vá nomi­na­ce je napros­to zaslou­že­ná. Bezpečně jed­na z nej­lep­ších pro­měn loň­ské­ho roku. Andrew Garfield také výbor­ný (jako vždy), jen nedo­stal tolik pro­sto­ru...Read more »

Dům na samotě

Chtěl jsem to nazvat pod­prů­měr­nou detek­tiv­kou, ale on je ten čes­kej prů­měr tak níz­ko, že je vlast­ně prů­měr­ná. Ach jo.Read more »

The Batman

Kdy už si lidi pře­sta­nou stě­žo­vat na cas­ting před­tím, než film vidí? Ledger, Affleck,… teď Pattinson. Je to fan­tas­tic­ký herec a od prv­ní chví­le jsem věřil, že to doká­že. A on...Read more »

Vražedné stíny

Tohle snad selha­lo na všech fron­tách. První díl ješ­tě šel, ale ten dru­hý byl fakt tra­gic­ký. Takže popo­řa­dě. Naprosto pří­šer­ný scé­nář - dia­lo­gy jako by napsal šest­nác­ti­le­tý kluk kte­rý...Read more »

Euforie - The Theater and It’s Double

Čtu tady, jak jsme se v epi­zo­dě nic nedo­zvě­dě­li a nikam jsme se nepo­su­nu­li. To dru­hé může být sice na prv­ní pohled prav­da, ale musí­me se podí­vat hlou­bě­ji. Hlavní hvězdou dnes...Read more »

Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 7: Ve jménu cti

Jéje. Rodriguez opět doka­zu­je, že pros­tě není moc dob­rý reži­sér. Po dvou sla­bých epi­zo­dách se zhos­til finá­le a opět to bylo sla­bé, respek­ti­ve jeho režie byla bez­peč­ně nej­slab­ším člán­kem. Moc nezvlá­dl...Read more »

Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 6: Z pouště přichází cizinec

Filoni a Favreau jsou nesku­teč­ně sil­né duo. Je to fan ser­vi­ce? Samozřejmě, ale je pro­ve­de­ný správ­ně a cit­li­vě a dává napros­tý smy­sl. Tahle epi­zo­da je napros­tý love let­ter všem fanouškům Star Wars,...Read more »

Legenda jménem Vox Machina - Postrach Tal’Dorei - 1. část

Jdu do seri­á­lu úpl­ně na sle­po, Critical Role jsem nesle­do­val tak­že k posta­vám žád­ný vztah nemám, upřím­ně nebýt Bobbyho Halla tak o něm asi ani nevím. Takže nulo­vá oče­ká­vá­ní. A zatím je...Read more »

Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 5: Návrat Mandaloriana

Wow. Tohle je Star Wars. Tohle je pros­tě Star Wars ve své nej­lep­ší sou­čas­né for­mě., Bryce Dallas Howard má zatím per­fekt­ní skó­re. Po více než roce jsme se vrá­ti­li k pří­bě­hu...Read more »

Yzomandias: Melanž feat. Nik Tendo

Na tom, co si kdo mys­lí o kva­li­tě hud­by, tady nezá­le­ží. Jde o jeden z nej­kva­lit­něj­ších kli­pů, kte­rý u nás za posled­ní roky napříč žán­ry vzni­kl. Kamera člo­vě­ka tak nějak upou­tal, a zaujme i jas­né...Read more »

Stíny v mlze - Prank

Nevím, jak si pan Zapletal před­sta­vu­je, že se mla­dí lidé vyja­dřu­jí nebo na co děla­jí na inter­ne­tu, ale tohle to není. To ovšem zda­le­ka není nej­vět­ší pro­blém seri­á­lu, pes...Read more »

Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 4: Bouře se blíží

Rozhodně zlep­še­ní po minu­lém týd­nu, i když na dru­hou epi­zo­du to stá­le nesa­há. Opět jsme strá­vi­li vět­ši­nu času v minu­los­ti, což by bylo fajn kdy­bychom nevě­dě­li, jak to všech­no dopad­ne. My to...Read more »

Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 3: Ulice Mos Espy

Po top epi­zo­dě z minu­lé­ho týd­ne sil­ný down­gra­de. Nejlepší čás­tí epi­zo­dy byl vlast­ně Stephen Root, ostat­ní se tak nějak zkrat­ko­vi­tě pro­šla­pa­li dějem, Boba Fett opět dostal naklá­dač­ku (ten jeho sou­boj...Read more »

Peacemaker - A Whole New Whirled

V poho­dě roz­jezd, zda­le­ka není tak vtip­ný jako Gunnův The Suicide Squad, polo­vi­na vti­pů půso­bí ohra­ně a prvo­plá­no­vě, ale cel­ko­vě to fun­gu­je dob­ře, John Cena jakož­to Peacemaker to kupo­di­vu doká­že utáh­nout, ale...Read more »

Peacemaker - Best Friend, for Never

Podle mě o něco sil­něj­ší než pilot­ní epi­zo­da, tem­po neza­vá­há ani na minu­tu, vti­py jsou také vtip­něj­ší, Peacemakerova osob­nost se dob­ře roz­ví­jí a i když John Cena není zda­le­ka něja­ký áčko­vý herec,...Read more »
Stránka načtena za 4,30434 s | počet dotazů: 306 | paměť: 39739 KB. | 30.11.2022 - 11:29:11