Autor: Tee

0

Tatérka – kdo vytváří umělecká díla do těl obětí?

Máte rádi neob­vyk­lá pro­stře­dí, ve kte­rých se ode­hrá­va­jí činy za hra­ni­cí záko­na, ve kte­rých figu­ru­jí ne vždy oso­by s čis­tým trest­ným rejstří­kem, kde nahlí­ží­te na děj z pohle­du více postav a ve kte­rém nechy­bí napě­tí? Pak jis­tě sáh­ne­te po tom­to thrille­ru zasa­ze­ném do pro­stře­dí tater­ství, teto­vá­ní a čás­teč­ně tak máte i mož­nost nahléd­nout i k moti­va­ci, smys­lu, proč vzni­ká teto­vá­ní. Místo nové­ho poli­cej­ní­ho šéfin­spek­to­ra ve výbě­ro­vém říze­ní vyhrá­vá mla­dý, ambi­ci­óz­ní, ale nepří­liš zku­še­ný Francis Sullivan před star­ším, slu­žeb­ně zku­še­něj­ším kole­gou Rorym, kte­rý má...

Autor:
0

Kletba vítězů aneb tenká hranice mezi otroctvím a svobodou

Kniha čte­ná­ře zavá­dí do tro­chu smyš­le­né minu­los­ti, kdy Valoriáni vyhrá­li vál­ku a pod­ma­ni­li si Herrnaskou zemi, zabra­li domo­vy lidem, kte­ří se sta­li jejich otro­ky. 17 letá Kestrel, dce­ra slav­né­ho gene­rá­la, se musí roz­hod­nout, zda se sta­ne bojov­ni­cí a naru­ku­je do armá­dy, jak by si přál její otec, nebo se vdá. Nechce se jí ani do jed­no­ho. Jednoho dne se však při­ple­te na mís­to, kde se dra­ží otro­ci a upou­tá ji mla­dík, kte­rý vzdo­ru­je své­mu osu­du. Impulsivně se zapo­jí...

Autor:
0

Deník, který vám pomůže být tady a teď

Kolikrát se den­ně při­stih­ne­te, že myš­len­ka­mi blou­dí­te v budouc­nos­ti či minu­los­ti, aniž bys­te pořád­ně vní­ma­li, co se děje kolem vás prá­vě v pří­tom­ném oka­mži­ku? Nová kníž­ka Tady a teď je tako­vým kre­a­tiv­ním dení­kem a záro­veň prů­vod­cem svě­tem tzv. min­d­ful­ness nebo­li vší­ma­vos­ti. Tato tech­ni­ka člo­vě­ka učí být v pří­tom­ném oka­mži­ku bez hod­no­ce­ní, při­jí­mat věci tako­vé, jaké jsou, sou­stře­dit se, což má pomo­ci poro­zu­mět tomu, jak se cítí­me. Je to tech­ni­ka, jak si tře­ba uží­vat pří­jem­né chví­le a nestre­so­vat se ješ­tě víc s tím, co může...

Autor:
0

Bígl Bertík a jeho další historky z psího života

Jelikož vyprá­vě­ní bíg­la Bertíka si čte­ná­ři oblí­bi­li, na trhu se obje­vi­lo pokra­čo­vá­ní s názvem Můj psí život: Bígl Bertík zno­vu na scé­ně Po kni­ze urči­tě sáh­nou jak pej­s­ka­ři, milov­ní­ci psů, tak ale i ti, co mají rádi zví­řa­ta a co tou­ží po odpo­čin­ko­vé čet­bě. Bígl Bertík už tro­chu dospěl, není to již ztřeš­tě­né ště­ně, ale svou ener­gii, radost ze živo­ta a sla­bost pro pěk­né fen­ky si jako správ­ný pes zacho­val a pro­to­že se udá­lo v jeho živo­tě spous­tou zají­ma­vých věcí, roz­ho­dl se...

Autor:
0

Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe

V nové kni­ze Spánek: Proč je dob­ré spát a co dělat, když to nejde, vás autor sezná­mí s růz­ný­mi infor­ma­ce o spán­ku. Ano, bude to hlav­ně teo­rie, ale je důle­ži­té pocho­pit, jak spá­nek fun­gu­je a mnoh­dy poté zjis­tí­me, že jsme si mys­le­li o spán­ku věci, kte­ré nejsou prav­di­vé. Autor čte­ná­ře sezná­mí s infor­ma­ce­mi, proč je důle­ži­té spát dosta­teč­nou dobu, kte­rá je však u kaž­dé­ho indi­vi­du­ál­ní, a co se může stát, pokud nespí­me dost dlou­ho. Člověk může spát dlou­ho, přes­to se nemu­sí cítit dob­ře. Dozvíte...

Autor:
0

Poznejte sami sebe a vykročte směrem ke spokojenějšímu životu

Také máte občas pocit, že se nevy­zná­te sami v sobě? Náš život for­mu­jí více než bychom chtě­ly komu­ni­kač­ní ste­re­o­ty­py, navyk­lé vzor­ce myš­le­ní, psy­chic­ké blo­ky a také uza­vře­né tři­nác­té kom­na­ty. Je tro­chu para­do­xem, že ačko­li se sebou trá­ví­me nej­ví­ce času, mnoh­dy neví­me, kdo jsme, kam smě­řu­je­me, žije­me život, kte­rý se nedá nazvat spo­ko­je­ným, a čas­to jsme v neu­spo­ko­ji­vých vzta­zích. Řešení čas­to lidé hle­da­jí ve věcech oko­lo sebe – naku­pu­jí spous­tu věcí, ris­ku­jí, vrha­jí se do nezdra­vých vzta­hů, jako by se...

Autor:
0

Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker

Kniha Aura, čak­ry a sebe­lé­če­ní při­ná­ší více infor­ma­cí o auře, o kte­ré urči­tě již kaž­dý sly­šel, ale co ta aura ve sku­teč­nos­ti je a proč je kaž­dý člo­věk jiný? Jací jsme, pokud máme např. čer­ve­nou bar­vu aury či mod­rou? Jelikož ener­gie prou­dí i skr­ze sedm bodů v těle, tzv. čaker, nerov­no­vá­ha prou­dě­ní může vyvo­lat zdra­vot­ní pro­blémy v urči­té oblas­ti. Pokud máte zdra­vot­ní pro­blémy a neda­ří se vám jich zba­vit, mož­ná vám tato kni­ha pomů­že pocho­pit, kde tkví pří­či­na. Jakou máme bar­vu aury, uka­zu­je na naši prvot­ní pod­sta­tu...

Autor:
0

Dokonalé stopy – thriller, který dá i nahlédnout do myšlenek psychopata, neodložíte jej, dokud nedočtete

Milujete kri­mi­nál­ky, kde se tým vyšet­řo­va­te­lů sna­ží dopad­nout pacha­te­le, sklá­dá jed­not­li­vé sto­py, kte­ré je navá­dí ať již blí­že nebo dále od vyře­še­ní otá­zek, a záro­veň máte mož­nost nahléd­nout do pacha­te­lo­vy moti­va­ce, plá­no­vá­ní jed­not­li­vých kro­ků až po spáchá­ní dané­ho činu? Pakliže jste si odpo­vě­dě­li v obou pří­pa­dech klad­ně, pak se smě­le pusť­te do čte­ní této kníž­ky. Na kri­mi­nál­ní oddě­le­ní skot­ské poli­cie je pře­ve­len fran­couz­ský poli­cis­ta, kte­rý při­chá­zí pří­mo z Interpolu. Už jen samot­né tyto dva fak­ty na oblí­be­nos­ti u tam­ních poli­cis­tů...

Autor:
0

Velmi osobní kniha o zdraví aneb kniha, která vám pomůže konečně změnit svůj život směrem ke zdraví a pohodě

Nová kni­ha potě­ší všech­ny zájem­ce o zdra­vé stra­vo­vá­ní, ale i o cel­ko­vě zdra­vý život v har­mo­nii. Autorem je Margit Slimáková, zná­má die­to­lož­ka, pro­pa­gá­tor­ka zdra­vé stra­vy, pub­li­cist­ka i blo­gger­ka. Kniha se zabý­vá základ­ní­mi téma­ty kaž­do­den­ní­ho živo­ta – jíd­lem, pre­ven­cí, tera­pií, pra­cí. Informace v kni­ze vychá­zí z vědec­kých bádá­ní a také z osob­ní zku­še­nos­ti autor­ky, kte­rá se téma­tu nejen výži­vy věnu­je již pěk­ně dlou­ho. V kni­ze jsou dopo­ru­če­ní, kte­rá autor­ka sesbí­ra­la za 30 let, co se věnu­je péči o zdra­ví. Doporučení vyja­dřu­jí její názor a záro­veň vychá­zí ze sou­hrn­ných...

Autor:
0

Diamantová sekera B1/B2

Rádi se učí­te ang­lic­ky a nej­lé­pe na ang­lic­kém tex­tu? Nyní při­ná­ší nakla­da­tel­ství Edika dal­ší kníž­ku zrca­dlo­vých tex­tů, kte­ré jsou u těch, co se učí ang­lic­ky, znač­ně oblí­be­né. Poměrně útlá kníž­ka při­ná­ší výběr nej­krás­něj­ších pohá­dek z kni­hy Jaroslava Tichého. Pohádky pochá­zí z pobalt­ských zemí a najde­te v nich moud­rost, důvtip či iro­nii. V pohád­kách se setká­te s lako­mý­mi bohá­či, zlý­mi sel­ka­mi, s čer­ty či odváž­ný­mi vojá­ky. Seznámíte se cel­kem s osmi pohád­ka­mi, např. Statečný voják, Bída či Boháč a čert. Jak již bývá zvy­kem, v levé čás­ti najde­te ang­lic­ký text, napra­vo zase...

Autor:
0

Umění žít pozitivně – Andy Cope, Andy Whittaker

Už máte dost těch ška­ro­hlí­dů kolem vás, kte­ří vám jen vysá­va­jí ener­gii, nebo jste zjis­ti­li, že vy sami vidí­te svět hlav­ně v čer­ných bar­vách a hlav­ně to už tak nechce­te? Pak přes­ně pro vás je tato nová kni­ha z nakla­da­tel­ství Grada. Kniha láká, že sta­čí dodr­žo­vat šest jed­no­du­chých zásad, kte­ré vám změ­ní život a najed­nou bude­te šťast­ní, úspěš­ní a bude­te mít úžas­ný život. Ale tak jed­no­du­ché to zase není, ale roz­hod­ně si kni­hu pře­čtě­te. Pořád se honí­me za štěs­tím, úspě­chem,...

Autor:
0

Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí

Nová kníž­ka z nakla­da­tel­ství Alpress vás zave­de do egypt­ské­ho pro­stře­dí plné­ho arche­o­lo­gic­kých nále­zů, kte­ré mohou ukrý­vat na prv­ní pohled neza­jí­ma­vé obje­vy, ale také i tajem­ství či záha­dy z minu­los­ti, kte­ré čeka­jí na obje­ve­ní a rozuz­le­ní. Rodina Emersonových při­je­la do Káhiry, aby se věno­va­la arche­o­lo­gic­kým nále­zům a vyko­páv­kám. Po dlou­hé době se schá­zí úpl­ně celá rodi­na s nevlast­ní dce­rou i včet­ně jejich syna a jeho dlou­ho­le­té­ho pří­te­le Davida. Pro tam­ní oby­va­te­le jsou až pří­liš zná­mí svý­mi arche­o­lo­gic­ký­mi nále­zy a nad­še­ním pro bádá­ní, jejich pověst je před­chá­zí. Společně...

Autor:
0

Fitness pro mozek – Jana Vejsadová

Skutečnost, že je tře­ba náš mozek neu­stá­le udr­žo­vat v kon­di­ci, snad již všich­ni víme, ale mnoh­dy neví­me, jak na to. Na kniž­ním trhu se nyní obje­vi­la kni­ha, kte­rá pomá­há čte­ná­řům roz­ví­jet paměť, pozor­nost, ale i dal­ší pozná­va­cí funk­ce. Právě čte­ní je pro náš mozek důle­ži­té, asi tak jako pohyb pro tělo. Při čte­ní se zapo­ju­jí smys­lo­vé, jazy­ko­vé i pamě­ťo­vé doved­nos­ti. Bez pamě­ti se v živo­tě neo­be­jde­me i v dneš­ní digi­tál­ní době. Právě v ní máme ulo­žen náš život, naše zážit­ky, poznatky, přá­ní, doved­nos­ti...

Autor:
0

Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee

Nakladatelství Fragment při­ná­ší na trh kni­hu ze svě­ta fan­ta­sy ori­en­to­va­nou na mla­dé čte­ná­ře od 14 let, což ale nezna­me­ná, že do kni­hy se s potě­še­ním nezačtou i čte­ná­ři star­ší. Kniha vás vtáh­ne do svě­ta, kde čte­ní je výsa­dou a je urče­na jen něko­li­ka nej­moc­něj­ším. Svět, kte­rým zmí­tá vál­ka, kde se rodi­če bojí o své chlap­ce, neboť jsou uná­še­ni, násled­ně označ­ko­vá­ní, aby bojo­va­li o svůj život. Hlavní hrdin­kou je mla­dá Sefia, kte­rá poté, co je její otec bru­tál­ně zavraž­děn, se se...

Autor:
0

Srdce Aporveru – David Šenk

Na kniž­ním trhu se obje­vi­la nová kníž­ka z říše fan­ta­sy pro mla­dé čte­ná­ře zhru­ba od 12 let. Děj je zasa­zen do země Aporver, kte­rým se po době míru šíří tem­no­ta a nepo­koj. Na Werfallu se zří­til most, jed­na z nej­ne­ob­vyk­lej­ších věcí, kte­rá se udá­la od tem­ných dob, kdy se zemi poku­si­ly neú­spěš­ně ovlád­nout syko­ny. Skrývá se za tím něco víc? A proč se Rolanovi zda­jí téměř kaž­dý den tem­né sny, ze kte­rých se hrů­zou budí? Můžou oprav­du uka­zo­vat blí­ží­cí se...

Autor:
0

Domácí mazlíčci – omalovánky

Relaxační oma­lo­ván­ky již není tře­ba před­sta­vo­vat, něja­ký rok drží svou neotře­si­tel­nou pozi­ci na trhu a nakla­da­tel­ství při­chá­zí stá­le s dal­ší­mi moti­vy, tudíž v dneš­ní době vybrat si námě­ty vám blíz­ké není již nic těž­ké­ho.

Autor:
Bedekr0

Bedekr: Francie

Po Bedekru Rakouska se na kniž­ní pult dostá­vá ten­to­krát Francie. Průvodci jsou opět Michaela Maurerová a Petr Rajchert, kte­ří chtě­jí čte­ná­řům před­vést to nej­lep­ší z dané loka­li­ty ať už co se týká zají­ma­vos­tí, ale i kuli­nář­ských dob­rot. V kaž­dé kapi­to­le je před­sta­ve­na jed­na z turis­tic­ky atrak­tiv­ních oblas­tí. Kniha čte­ná­ře zave­de do Paříže, údo­lí Loiry, Saint Mala, Bordeaux, Toulouse a Carcassone, Avignonu, Marseille, Nice, Chamonix, Lyonu, Remeše a Champagne, tedy v pod­sta­tě do těch nej­ví­ce navště­vo­va­ných míst Francie. Nejprve se k dané oblas­ti dozví­te základ­ní...

Autor:
Tohle je háčkování0

Tohle je háčkování – Pavlína Martiňáková

Líbí se vám háč­ko­va­né výrob­ky, oble­če­ní, hrač­ky, už něko­li­krát jste se pokou­še­li nau­čit háč­ko­vat, ale po něko­li­ka neu­spě­ších jste to nako­nec vzda­li? Nebo stá­le nemá­te zku­še­nos­ti s háč­ko­vá­ním, ale přes­to vás ten­to způ­sob tvo­ře­ní láká a pře­mýš­lí­te, kte­rá kníž­ka, jichž je na trhu spous­ty, vás nej­lé­pe pro­ve­de začát­ky a prv­ní­mi úska­lí­mi háč­ko­vá­ní. Pak zaměř­te pozor­nost na novou kni­hu, kte­rá nyní vychá­zí v nakla­da­tel­ství Cpress a kte­rá vás krok za kro­kem sezná­mí se zákla­dy háč­ko­vá­ní, a navíc poskyt­ne rov­nou i nápa­dy na vytvo­ře­ní vlast­ních...

Autor:
Spojovačky0

Spojovačky: Český les v 800 tečkách – Simona Burešová

Spojovačky zva­né dot-to-dot již snad ani není tře­ba před­sta­vo­vat, na našem trhu se obje­vi­ly již před drahnou chví­lí a ihned si našli své milov­ní­ky. Spojovačky nabí­zí ze změ­ti na prv­ní pohled nesou­vi­se­jí­cích čísel jejich postup­ným spo­jo­vá­ním vytvo­ře­ní nové­ho obra­zu, kte­rý nebyl na prv­ní pohled vůbec vidět. Jako bonus si vznik­lý obraz lze vybar­vit.

Autor:
síla správného okamžiku0

Síla správného okamžiku – Michael Breus

Díky správ­né­mu nača­so­vá­ní akti­vit může­te být efek­tiv­něj­ší, šťast­něj­ší, může­te lépe odpo­čí­vat a napl­no vyu­žít svůj poten­ci­ál. Je tře­ba poznat svůj bio­ryt­mus a co nej­lé­pe se s ním sla­dit. Možná to zní na prv­ní poslech jako klišé, ale po pře­čte­ní této kni­hy zjis­tí­te, že na tom něco je. Také je mož­né, že své­mu bio­ryt­mu naslou­chá­te a není tedy u vás tře­ba žád­ných vel­kých změn.

Autor:
Slovenské klenoty0

Slovenské klenoty UNESCO– Jozef Petro

Snad kaž­dý ví, že památ­ky zapsa­né na sezna­mu UNESCO nabí­zí to nej­lep­ší, co lze v dané zemi vidět. Někteří ces­to­va­te­lé se řídí prá­vě tím­to seznam. V Čechách na seznam UNESCO pat­ří např. Český Krumlov, Praha, Kroměříž apod. Nejvíce pamá­tek na sezna­mu UNESCO má v tuto chví­li Itálie, dru­hé mís­to drží Čína a tře­tí Španělsko. Nakladatelství CPress vydá­vá kni­hu, kde se sezná­mí­te s památ­ka­mi UNESCO u našich sou­se­dů  - na Slovensku. V kni­ze najde­te pře­hled nejen kul­tur­ních pamá­tek, pří­rod­ní­ho dědic­tví, nehmot­né­ho dědic­tví, ale také...

Autor:
Zelená kosmetika0

Zelená kosmetika – Michaela Suchá

Máte rádi pří­rod­ní kos­me­ti­ku bez zby­teč­né che­mie a ješ­tě navíc bys­te si ji chtě­li vyrá­bět sami své­po­mo­cí a nemuset ji kupo­vat? Pokud jste na někte­rou z otá­zek odpo­vě­dě­li ano, pak Vás urči­tě zaujme kni­ha, kte­rá nyní vychá­zí v nakla­da­tel­ství Cpress a napsa­la ji fina­list­ka sou­tě­že Blogerka roku 2016.

Autor:
jak získat úspěch, klid a vyrovnanost0

Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti – Olga Lošťáková, Radka Loja

Nakladatelství Grada vyda­lo kníž­ku, kte­rá je jako děla­ná pro všech­ny ty, kte­ří hle­da­jí ces­tu ke kli­du a vyrov­na­nos­ti, neboť sou­čas­ný svět člo­vě­ka nemi­lo­srd­ně zasy­pá­vá obrov­ským množ­stvím infor­ma­cí, kte­ré ani člo­věk nemů­že pojmout. Člověk je neu­stá­le hnán dopře­du, svět se neu­stá­le zrych­lu­je. Ze všech stran je člo­vě­ku před­klá­dán život­ní styl, hod­no­ty, dle kte­rých by měl žít. A prá­vě pro­to se mno­zí cítí uštva­ní a hle­da­jí něja­ký pro­ti­klad – ces­tu ke zklid­ně­ní, zasta­ve­ní se a rela­xa­ci, což naší psy­chi­ce při­ne­se vyrov­na­nost.

Autor:
Deník pro duši0

Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace

V dneš­ní hek­tic­ké době, kdy se na nás valí nejen spous­ta infor­ma­cí, povin­nos­tí a kdy máme pocit, že musí­me všech­no stih­nout, lidem chy­bí prá­vě ten čas sama pro sebe. Chvíle, kdy se člo­věk na chví­li stáh­ne z toho­to vněj­ší­ho svě­ta od všech těch den­no­den­ních akti­vit a bude rela­xo­vat a chví­li odpo­čí­vat. Takovéto chvil­ky odpo­čin­ku a věno­vá­ní se sama sobě nám pomá­ha­jí zacho­vat si dušev­ní zdra­ví. A prá­vě nyní při­ná­ší nakla­da­tel­ství Grada Deník pro duši, kte­rý vzni­kl ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí pro...

Autor:
Les sebevrahů0

Les sebevrahů Aokigahara

Slyšeli jste již o japon­ském lese Aoikgahara na úpa­tí hory Fudži, kte­rý je spjat s démo­ny z japon­ské myto­lo­gie a sebe­vra­ho­vé si ho vybí­ra­jí jako mís­to, kde chtě­jí dob­ro­vol­ně ukon­čit svůj život? Autor Jeremy Bates si ho nyní vybral jako mís­to pro svůj horo­ro­vý pří­běh, kte­rý vyšel v nakla­da­tel­ství XYZ. Jak se může změ­nit „oby­čej­ný naplá­no­va­ný výlet“ na horu Fudži kvů­li poča­sí na neza­po­me­nu­tel­ný děsi­vý záži­tek plný obav o vlast­ní pře­ži­tí se dozví­te po pře­čte­ní této nové kníž­ky.

Autor: