Autor: Duke

0

Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak

Příběh začí­ná vyšet­řo­vá­ním smr­ti pro­sti­tut­ky Amandy, na kte­rý je nasa­zen detek­tiv ser­žant Roger Murtaugh, v podá­ní Dennyho Glovera. Později je k němu při­dě­len ser­žant Martin Riggs (Mel Gibson), kte­rý byl pře­ve­len z pro­ti­dro­go­vé­ho na oddě­le­ní vražd. Riggs trpí sebe­vra­žed­ný­mi sklo­ny, pro­to­že mu při neho­dě zahy­nu­la žena. Jediným důvo­dem pro­to, aby nezmáčk­nul spoušť namí­ře­nou na svou hla­vu, je jeho prá­ce, kte­rá ho drží nad vodou a kte­rou dělá oprav­du dob­ře. V prů­bě­hu vyšet­řo­vá­ní se zjis­tí, že Amandina smrt neby­la neho­da, ale naplá­no­va­ná...

Autor: