nádherný svět

Číst dál »

VIDEO: Tohle setkání se žralokem byste nechtěli!

USA: Harpunář Parker Simpson byl při lovu u flo­rid­ské­ho ost­ro­va plá­že Boca Chica Key pokou­sán asi 2metrovým žra­lo­kem úte­so­vým. Žralok mu ukou­sl kus kůže, tuko­vé tká­ně, sva­lu a dokon­ce i před­ní holen­ní tepnu, díky kte­ré...Číst dál »

Očekávání versus krutá realita: Nejhorší překvapení, která zažijete na dovolené

Očekávání a rea­li­ta jsou někdy na míle vzdá­le­né. Obzvláště to pla­tí při ces­to­vá­ní. Už jste si někdy před dovo­le­nou vybá­ji­li pře­nád­her­ný či roman­tic­ký výjev a pak byli bru­tál­ně zkla­má­ni sku­teč­nos­tí? Nejste zda­le­ka jedi­ní!...Číst dál »

Teprve 8letý podnikatel vydělává díky vajíčkům už kolem 8 tisíc korun týdně, i když firmu založil z vlastního kapesného

Mladý Junior-Jams Wyatt tepr­ve nedáv­no osla­vil své 8. naro­ze­ni­ny a už vydě­lá­vá na svůj věk vel­mi zají­ma­vé pení­ze. Svou fir­mu nazva­nou Mr Free Range při­tom zalo­žil tepr­ve před měsí­cem, když se dokou­kal na...Číst dál »

Prosil o pomoc, ale řidiči mu nevěnovali pozornost. Náhle přijelo černé auto.

V živo­tě kaž­dé­ho z nás nasta­ne moment, když ztra­tí­me i ten posled­ní kou­sek nadě­je. V tako­vé situ­a­ci se ocit­nul Eric, kte­rý pomohl člo­vě­ku v nou­zi. Eric neměl tuše­ní, že ved­le něho sto­jí Hammy...Číst dál »

24-ročný umierajúci mladík na rakovinu vám dá radu do života. Jeho list na rozlúčku koluje po internete a zdieľajú ho milióny ľudí

Väčšina z nás žije svoj život reži­mom auto­pi­lot, teda sku­točne neži­je, iba exis­tu­je. Aj keď sme otvo­re­ní, vnútri sme úpl­ne prázd­ni a stra­te­ní. Dovolíme mys­li­am byť počas noci hore a pre­mý­šľať o veci­ach,...Číst dál »

Záhada nejspíš odhalena: Víme, co nosí Leonardo DiCaprio (42) na hrudi za tajemné zařízení

Slavného her­ce si všimli foto­gra­fo­vé během jeho výle­tu do New Yorku. Pod trič­kem na hru­di však měl cosi zvlášt­ní­ho. Kulaté zaří­ze­ní, kte­ré by se poho­dl­ně vešlo do dla­ně. Byl...Číst dál »

Muž rozřezával strom: Co našel v kmeni, mu málem přivodilo infarkt!

To si takhle na cha­tě při­pra­vu­je­te dře­vo a najed­nou dosta­ne­te málem infarkt! Přesně to se sta­lo tomu­to muži, kte­rý upro­střed kme­ne našel pořád­ně děsi­vou věc! Dřevorubec rozří­zl kmen a záro­veň s ním...Číst dál »

Video: Plastové moře. Aneb jak se ve Španělsku „vyrábějí“ ve skelné a kamenné vatě rajčata pro evropský trh, která by místní nevzali do úst

Zeleninová zahra­da Evropy v jiho­špa­něl­ském regi­o­nu Andalusie by moh­la být prv­ní obě­tí kli­ma­tic­ké­ho kolap­su. V mír­ném stře­do­moř­ském pod­ne­bí v pro­vin­cii Almería po celý rok ros­tou okur­ky, papri­ky a raj­ča­ta, kte­ré zapl­ňu­jí regá­ly evrop­ských super­mar­ke­tů....Číst dál »

Masturbační budku postavili v New Yorku, za první den v ní onanovala stovka mužů

Na prv­ní pohled vypa­dá jako oby­čej­ná tele­fon­ní bud­ka, jen­že při bliž­ším pro­hle­dá­ní je poně­kud lep­ka­vá. Nejde totiž o bud­ku tele­fon­ní, ale mastur­bač­ní! Jako prv­ní své­ho dru­hu ji posta­vi­li na newy­or­ském Manhattanu....Číst dál »

Ideální sex? Víme, jak dlouho by měl trvat!

Jak dlou­ho by měl trvat ide­ál­ní sex? Tahle otáz­ka ale­spoň jed­nou napadla asi kaž­dé­ho. Jeden prů­zkum nyní při­šel s tím, že to magic­ké čís­lo je 30 minut. Smutné ale je,...Číst dál »

Chyby, kterými si každý den ničíme pokožku

Snažíte se o svou pleť pocti­vě pečo­vat? I tak ale prav­dě­po­dob­ně dělá­te kaž­dý den něco, čím jí spí­še ško­dí­te. Schválně, zda se v někte­rých z násle­du­jí­cích řád­ků pozná­te. Nepoužíváte přípravek s ochranným faktorem Jeden...Číst dál »

Jednoduché tipy, jak mít voňavé prádlo bez aviváže

I když je vaše prádlo čer­s­tvě vyta­že­né z prač­ky, nedá se o něm tvr­dit, že pří­jem­ně voní? Paradoxně za to občas může voňa­vý pra­cí prá­šek! Někdy oby­čej­ný pra­cí cyk­lus nezba­ví vaše...Číst dál »

Když muž uviděl fotku své dcery, kterou vyfotil, zamrazilo ho. 95% lidí si nevšimne co je na fotce

Otec této sleč­ny si dělal pamá­teč­ní foto­gra­fie dív­ky na jed­nom z Čínských pobře­žích a když při­jel domů a díva­li se na tu fot­ku celá rodi­na, zjis­ti­li neu­vě­ři­tel­nou věc! Na prvý pohľad nič...Číst dál »

Naneste alobal na zuby a čekejte hodinu. Výsledek vás překvapí

Většina lidí si mys­lí, že alo­bal byl pou­ží­ván jen pro vaře­ní nebo gri­lo­vá­ní, ale to ani zda­le­ka není prav­da! Ve sku­teč­nos­ti má až 14 růz­ných vyu­ži­tí! 🙂 1. Ptáky...Číst dál »

Nejčastější problémy žen s velkými prsy.

Ano. Tohle zná oprav­du mno­ho žen. I když se to nezdá, tak je to oprav­du vel­ký pro­blém. Pokud tě pří­ro­da obda­ři­la více, než ženy v tvém oko­lí, dovol, abychom ti, dopřá­li zaslou­že­nou...Číst dál »

6 domácích způsobů na ječné oko. Nemusíte čekat, až tento problém zmizí sám!

Ječmen, nebo­li cystic­ká infek­ce očních víček. Problém, kte­rý se neu­stá­le vra­cí a není jen nees­te­tic­ký, ale navíc může vést k zablo­ko­vá­ní mazo­vých žláz, kte­ré zvlh­ču­jí víč­ko a váž­ně ohro­zit naše zdra­ví. Obvykle...Číst dál »

Jakou máte čáru lásky na dlani? Co to znamená?

Tohle je veli­ce zají­ma­vé. Tak jako oči, i lid­ské ruce a spe­ci­ál­ní dla­ně mohou o jejich maji­te­li pro­zra­dit oprav­du hod­ně. Dozvíte se z nich, jaká jste osob­nost, či jakou máte budouc­nost, nebo dokon­ce i to,...Číst dál »

10 věcí, po kterých muži šíleně touží

Podmanivý pohled, sexy chůze a smy­sl­nost... To jsou tri­ky, kte­ré vám při­da­jí na sex-appealu. 1. Svůdný pohled! „Líbí se mi ženy, kte­ré umí pod­trh­nout svo­je před­nos­ti a při­tom vypa­dat zce­la při­ro­ze­ně,“ říká...Číst dál »

Pokud máte na své dlani písmeno „M“ - pak je na vás něco opravdu speciálního

Mnoho lidí po celém svě­tě věří, že čáry na naší dla­ni doká­ží odha­lit hod­ně o našem cha­rak­te­ru, a dokon­ce můžou před­po­vě­dět budouc­nost. Nyní lidé věří, že ti, kdo mají na své dla­ni...Číst dál »

Jak by vypadali lidé, kdyby rodili jako zvířata?

Každý z nás ví, jak na svět při­chá­zí děti. Jak se „to sta­ne“ a na svět se může podí­vat nový člo­ví­ček. Je to krás­né, úžas­né a nesku­teč­né dílo pří­ro­dy. Dnes se zamě­ří­me...Číst dál »

Rakům hrozí okradení, Vodnáři se proslaví! A co čeká podle hvězd vás?

Nepříjemná tuše­ní vám bude vnu­co­vat Venuše, kte­rá se ocit­ne napro­ti Saturnu. Může se to pro­je­vit i tak, že vás bude pro­ná­sle­do­vat pocit, že váš vztah už nemá tu správ­nou jis­kru....Číst dál »

Nejlepší orgasmus? Vědci zjistili, v kolika letech na ženy čeká

To nej­sil­něj­ší, neje­mo­tiv­něj­ší a nej­hlub­ší vyvr­cho­le­ní ze všech? Počkejte si na něj! Jak dlou­ho? Nebývalá rozkoš má čís­lo, kte­ré se vám bude nesmír­ně líbit! Vejde se vám tolik sví­ček na...Číst dál »

Nevěděla jsem, že se lze tak snadno zbavit nepříjemného zápachu z umyvadla! Teď tento trik opakuji každý týden.

Ucpané umy­va­dlo je v domác­nos­ti čas­to pro­blé­mem. Navíc se v kuchy­ni nebo kou­pel­ně šíří nepří­jem­ný zápach. Důvodů nepří­jem­né­ho zápa­chu může být hned něko­lik: - zbyt­ky roz­klá­da­jí­cí­ho se jíd­la - odpad plný...Číst dál »

Úžasné: Strčte si svůj ukazováček do zadku na 60 sekund a uvidíte, co se stane s vaším tělem

Strkání před­mě­tu do aná­lu má mno­ho lidí vel­mi rádo. A je to naše­mu orga­nis­mu vel­mi pro­spěš­né. Věděli jste ale, že str­ká­ní jed­not­li­vých prs­tů na rukou do vaše­ho koneč­ní­ku, může být...Číst dál »

Důchod až 370 tisíc měsíčně. Bruselští úřednicí ho berou i po návratu domů!

Lidé pra­cu­jí­cí pro insti­tu­ce EU mají kro­mě vyso­kých pla­tů nárok také na štěd­ré důcho­dy. Pohybují se v řádu tisí­ců eur, tedy až sto­vek tisíc korun měsíč­ně. Vypočítávají se z toho, jak...Číst dál »