Kritiky.cz > Články autora:DM

Jdete na silvestrovský večírek? Buďte ten večer za hvězdu!

Konec roku se neza­sta­vi­tel­ně blí­ží a mož­ná se i vy chys­tá­te na sil­vestrov­ský večí­rek, na kte­rém hod­lá­te pořád­ně osla­vit pří­chod nové­ho roku. Vyrazit si posled­ní den v roce na něja­kou zají­ma­vou akci...Read more »

Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?!

Suchá pokož­ka trá­pí dnes a den­ně mno­ho žen a dívek, mezi něž mož­ná pat­ří­te i vy. Určitě mi dáte za prav­du, že pokož­ka, kte­rá je vysu­še­ná, podráž­dě­ná a kte­rá se lou­pe roz­hod­ně není...Read more »

Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá?

Není pin­ze­ta jako pin­ze­ta. Liší se pře­de­vším svým tva­rem a vybrat si tu správ­nou není mnoh­dy tak jed­no­du­ché, jak se mož­ná na prv­ní pohled zdá. Bez pin­ze­ty se žád­ná žena...Read more »

Podzimní bundy, kterým neodoláte!

Už je to tady - léto poma­lu kon­čí, o slo­vo se hlá­sí pod­zim, tep­lo­ty poma­lu kle­sa­jí, dny jsou čím dál krat­ší a v našem šat­ní­ku vzduš­né kous­ky stří­da­jí hře­ji­věj­ší. Právě teď je...Read more »

Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku

Také si plný­mi douš­ky uží­vá­te nád­her­ně barev­ný pod­zim? Já roz­hod­ně! Poslední dny jsou navíc pří­jem­ně hře­ji­vé, tak­že mi při­jde straš­ná ško­da zůstat doma. Do dneš­ní­ho člán­ku jsem pro vás...Read more »

Top 4 fashion profily na Instagramu

Sociální sítě jsou fenoménem této doby. Tak to prostě je. Pro ty, které tento trend moc nepodporují a nerozumí, bude mnohem jednodušší jít s dobou a naučit se v sociálních sítích chodit, stejně...Read more »

HOT TREND: odhalte svá ramena!

Znáte trend, kte­rý letos sla­ví nej­vět­ší úspěch a na plné čáře před­bě­hl všech­ny ostat­ní tren­dy? Ano, mlu­ví­me o tren­du odha­le­ných ramen, kte­ré­mu napros­to pro­pa­dl i náš tým na Dnesnimoda.cz. No oprav­du! A hned...Read more »

Vybíráte outfit na Štědrý den? Máme několik tipů!

Vybrat out­fit na Štědrý den roz­hod­ně není jen tak. Tento večer je jen jeden v celém roce a co si bude­me nalhá­vat: těší se na něj jak děti, tak i dospě­lí. Jasně,...Read more »

Boty na podzim, které zkrátka musíte mít!

Také už si začí­ná­te pro­hlí­žet boty na pod­zim? Chodíte kolem regá­lů a jako mls­né koč­ky poku­ku­je­te po mode­lech, ve kte­rých by bylo super pře­čkat sych­ra­vé pod­zim­ní měsí­ce? V tom pří­pa­dě jste tady...Read more »

Pletené šaty si razí cestu do našich šatníků!

Podzimní móda je plná barev, hře­ji­vých odstí­nů, měkouč­kých stři­hů a chy­bět nesmí ani ple­te­né šaty, kte­ré beze­spo­ru pat­ří mezi nej­vět­ší tren­dy pod­zim­ní­ho obdo­bí. Možná už je máte doma, mož­ná jste...Read more »

Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete

Dlouhé suk­ně jsou žena­mi čas­to zatra­co­vá­ny, což je vel­ká ško­da. Hodně z nás se jejich noše­ní vyhý­bá ze stra­chu, že jim dlou­hý střih jed­no­du­še neslu­ší. Jiné po nich nesáh­nou z toho důvo­du,...Read more »

Trend, který ovládne přelom podzimu a zimy? Krokodýlí kůže!

Zvířecí vzo­ry jako tako­vé se obec­ně těší vel­ké popu­la­ri­tě, přes­to bych v dneš­ním člán­ku chtě­la zmí­nit kon­krét­ně jeden, kte­rý doko­na­le ovlád­ne pře­chod mezi pod­zi­mem a zimou: kro­ko­dý­lí kůže! Ten se totiž...Read more »

Sexy spodní prádlo - nebojte se vybočit ze stereotypu a partnera překvapit!

Zatímco pro někte­ré ženy je sexy spod­ní prádlo kaž­do­den­ním chle­bem, pro jiné je nao­pak nepro­bá­da­ným úze­mím, na kte­ré se z něja­ké­ho důvo­du ostý­cha­jí vydat. Pakliže pat­ří­te k ženám, kte­ré rády nosí...Read more »

Dětské botičky: Tipy, jak poznat správnou velikost

Děti jsou naše chlouba. Pro naše miláčky bychom udělaly první poslední, proto se rozhodně nezlobíme, že má naše dítě více párů bot, než my samy. No dobře.. trochu jim...Read more »

Holčičí outfity ála maminka

Sociální sítě mají své pro i pro­ti. Jedním z těch nej­vět­ších „pro“ je neko­neč­ná inspi­ra­ce. Především na Instagramu se zača­ly obje­vo­vat foto­gra­fie mami­nek, kte­ré jsou stej­ně oble­če­né jako jejich rozkoš­ná dcer­ka....Read more »

Oživte své staré kousky klíčenkou!

Jistě víte, o čem mlu­ví­me. Chlupáči, jak jim my s obli­bou říká­me, jsou všu­de kolem nás. Začalo to klí­če­ma, kde se ten­to mód­ní dopl­něk začal obje­vo­vat. Nevíme, jak vy, ale nám...Read more »

Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!

Neexistuje snad typič­těj­ší obuv pro ženy, než­li prá­vě dám­ské lodič­ky. Tahle domé­na pat­ří pou­ze nám - ženám, o tom nemu­sí být spo­ru. I když poča­sí panu­jí­cí za okny není v posled­ních dnech...Read more »

4 chyby, kterými den co den škodíte své pleti. Děláte je taky?

Nastala zima a jak je zná­mo, stu­de­né poča­sí a čas­tá změ­na kli­ma (jed­nou tep­lo, podru­hé chlad) naší ple­ti pří­liš nesvěd­čí. Kromě toho, že naše pokož­ka dostá­vá zabrat vli­vem aktu­ál­ní­ho poča­sí, jí...Read more »

Outfit na podzimní rande: v čem ho zaručeně okouzlíte?

Chystáte se na prv­ní roman­tic­kou schůzku a sna­ží­te se vymys­let per­fekt­ní out­fit na pod­zim­ní ran­de, ve kte­rém bys­te na své­ho prin­ce na bílém koni udě­la­li ten nej­lep­ší dojem. Je jas­né,...Read more »

Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví

Snad žád­ná z nás neo­do­lá pohle­du na regá­ly pře­té­ka­jí­cí nej­růz­něj­ší­mi pro­duk­ty, kte­ré hýří vše­mi barva­mi, sli­bu­jí mož­né i nemož­né výsled­ky a kte­ré jsou čas­to dopo­ru­čo­vá­ny v rekla­mách, jež vídá­me nejen v tele­vi­zi, ale i v časo­pi­sech...Read more »

Tajemství krásy celebrit

My obyčejní smrtelníci, co nám v životě nepomáhají nutriční poradci, profesionální stylisti ani kadeřníci, si musíme vystačit sami. Přesto toužíme po účincích, které mají lidé, kteří všechny tyto lidi kolem sebe...Read more »

Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat!

Zplihlé vla­sy roz­hod­ně nejsou žád­ná výhra. Každá z nás si pře­je (i když bychom to tře­ba nepři­zna­ly nahlas) boha­tou hří­vu, kte­ré nechy­bí objem ani zdra­vý lesk a kte­rá už na prv­ní pohled...Read more »

Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet?

Rtěnka bývá stá­le čas­těj­ší sou­čás­tí líče­ní. Ne nadar­mo se říká, že nalí­če­ní rtů je jed­ním z nej­rych­lej­ších a nej­jed­no­duš­ších způ­sobů, kte­rým se žena může udě­lat krás­nou. A něco na tom pře­ci jen...Read more »

Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit!

Vzhled neh­tů toho hod­ně napo­ví nejen o tom, jest­li dbá­me na svůj zevněj­šek a jest­li nám zále­ží na tom, jakým způ­so­bem půso­bí­me na své oko­lí. Kromě toho doká­žou napo­vě­dět i o zdra­vot­ních potí­žích,...Read more »

Manšestr se znovu vrací na scénu!

Manšestr je mate­ri­ál, kte­rý si v posled­ních něko­li­ka letech užil nejen spous­tu vel­ko­le­pých vze­stu­pů, ale i mož­ná mno­hem více krko­lom­ných pádů. Každá z nás urči­tě moc dob­ře ví, o čem je řeč. Zatímco...Read more »

8 nejčastějších chyb v oblékání mužů

Stejně pocho­pi­tel­né, jako že muži nejsou váš­ni­vý­mi fanouš­ky seri­á­lu Sexu ve měs­tě, je i sku­teč­nost, že módu nebe­rou tak váž­ně jako my ženy. Přesto v oblé­ká­ní exis­tu­jí základ­ní pra­vi­dla, kte­rých by...Read more »