Tvrdnutí břicha v těhotenství většinou nic neznamená

Tvrdnutí bři­cha v těho­ten­ství potká nejed­nu ženu. Jestliže vás tato situ­a­ce vydě­si­la, není se čemu divit, zvlášť teh­dy pokud se jed­ná o vaše prv­ní dítě. Kromě toho může být tvr­dé bři­cho...Číst dál »

Vánoční filmy pro děti vykouzlí úsměvy na tvářích

Přicházejí Vánoce a mno­ho rodi­čů se ptá, jaké vánoč­ní fil­my pro děti pus­tit letoš­ní rok. Rok od roku je to těž­ší a těž­ší. Děti zvlá­da­jí za jed­ny Vánoce něko­lik desí­tek fil­mů,...Číst dál »

Cviky na míči mohou ztlumit vaše bolesti

Cviky na míči mají pro ženy bla­ho­dár­né účin­ky a pat­ří mezi meto­dy, kte­ré oprav­du pomá­ha­jí. Jestliže máte seda­vé zaměst­ná­ní nebo neu­stá­le sedí­te doma, jsou cvi­ky na míči tou správ­nou vol­bou....Číst dál »

Jak vybrat postýlku v jednoduchém návodu

Výběr postýl­ky je pro novo­ro­zen­ce vel­mi důle­ži­tý, a to z toho důvo­du, že v ní strá­ví vět­ši­nu dne. Je až neu­vě­ři­tel­né, že dítě po naro­ze­ní doká­že spát 16 až 18 hodin den­ně. Každým...Číst dál »

Dluhová past aneb nepůjčujte si na své závazky

Dluhová past, to jsou dvě slo­va, kte­rá stra­ší nejed­no­ho čes­ké­ho oby­va­te­le. Jestliže lepí­te své dlu­hy tím, že si cho­dí­te půj­čo­vat jinam, vel­mi snad­no se může­te dostat do pro­blé­mů. Předejít...Číst dál »

Děti a internet - vyhledávání na internetu by mělo mít jasná pravidla

Od doby, kdy se inter­net stal dostup­ným pro kaž­dou domác­nost se nechu­ten­ství u dětí vyšpl­ha­lo na nej­vyš­ší mož­ný vrchol. Nechutenstvím v tom­to pří­pa­dě nemys­lí­me jíd­lo, ale hra­ní her, spo­leč­ně strá­ve­né časy...Číst dál »

Linecká kolečka s marmeládou recept na pár minut

Máte chuť na linec­ká koleč­ka s mar­me­lá­dou a už si nevzpo­mí­ná­te na recept a suro­vi­ny? Nevadí, s námi se může­te spo­leč­ně na tuto dob­ro­tu podí­vat. V pří­pa­dě, že jste linec­ká koleč­ka s mar­me­lá­dou ješ­tě nejed­li,...Číst dál »

Zdravá večeře po cvičení obsahuje plno potřebných složek

Zdravá veče­ře po cvi­če­ní je vel­mi důle­ži­tá, jestli­že máte zájem o to, aby vaše vyna­lo­že­ná akti­vi­ta k něče­mu byla. Rozhodně bys­te jíd­lo, kte­ré bude­te kon­zu­mo­vat na večer nemě­li pod­ce­ňo­vat. Určitě s námi bude­te...Číst dál »

Jak to vidí chlap - ideální partner aneb pravidla ve vztahu

Ideální part­ner by neměl v žád­ném pří­pa­dě mlu­vit o své minu­los­ti a stej­ně tak to vidí i muži. Výjimka může být pou­ze teh­dy, máte-li otáz­ky na part­ne­ra, o kte­rých chce mlu­vit a kte­ré vás zají­ma­jí....Číst dál »