Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články autora:Daniela Slouková Recová

NE/PROMLČENO - Divoké devadesátky, mafiánské popravy a skutečné zločiny, které mění osud

I přes mra­ven­čí prá­ci poli­cie a vyšet­řo­va­cích týmů se někdy stá­vá, že vrah není ani po letech dopa­den. Nebo nao­pak po desít­kách let dojde k ote­vře­ní pří­pa­du a na zákla­dě nových metod nebo neče­ka­ných...Read more »

Bělásek - Neobyčejný svět motýlů

Jednou na jaře z kuk­ly vykouk­nul… Nechte se pře­kva­pit, co nebo kdo všech­no se může vyklu­bat na svět. Své o tom ví i Irena Ričlová Lachoutová, kte­rá pro děti při­pra­vi­la kni­hu s poe­tic­kým...Read more »

Statek - Strhující příběh podle skutečných událostí

Sága rodu Zíků, i tak by se dal nazvat nový román Ladislava Vrchovského Statek, kte­rý zob­ra­zu­je život jed­né rodi­ny v prů­bě­hu jed­no­ho sto­le­tí. Jedná se však o sto­le­tí dva­cá­té, kdy se během...Read more »

Evropou s batohem na zádech

Po době covi­do­vé se poma­lu ale jis­tě opět začí­na­jí ote­ví­rat hra­ni­ce napříč kon­ti­nen­tem. Pro všech­ny milov­ní­ky ces­to­vá­ní s bato­hem na zádech při­pra­vil Alex Roddie objem­nou pří­ruč­ku s nej­krás­něj­ší­mi tre­ky Toulky Evropou....Read more »

Propast smrti

Bývalá poli­cist­ka s pochyb­nou pověs­tí se vra­cí na scé­nu jako sou­kro­mé očko. Co na tom, že navíc pro­vo­zu­je kemp na pobře­ží s půj­čov­nou spor­tov­ní­ho vyba­ve­ní. Případy k řeše­ní se zrov­na nehr­nou a sezo­na...Read more »

Lež vedle mě - Moře vydalo tělo mladé ženy

Leží ved­le sebe a tiše oddychu­jí. Ona a on. Jeden z nich s sebou náh­le trh­ne a pro­cit­ne ze spán­ku. V tem­né noci pohléd­ne ved­le sebe na svou ženu a jeho mysl zapla­ví pochyb­nos­ti. Zná ji...Read more »

Pekárna s vůní skořice

Skořicový šnek, peči­vo typic­ké pro Skandinávii, poma­lu ale jis­tě zdo­mác­něl i u nás. Cítíte tu omam­nou vůni a slad­kou chuť, kte­rá se roz­plý­vá na jazy­ku? Uvařte si šálek kávy, zakous­ně­te do šne­ka...Read more »

Kam se poděly rusovlásky?

Rusovlásky byly díky své bar­vě vždy výji­meč­né. Ať chtě­ly či ne v davu pros­tě vyční­va­ly. Některé, za to byly rády, jiné ne. Že pozor­nost opač­né­ho pohla­ví nemu­sí být vždy pří­jem­ná a žádou­cí,...Read more »

Volání divočiny v jednadvacátém století

Mnozí z nás poci­ťu­jí úna­vu a pře­sy­ce­ní z tra­dič­ní­ho živo­ta dneš­ní doby, kdy je hlav­ním hna­cím moto­rem prá­ce, zajiš­tě­ní a spo­le­čen­ský úspěch pře­ve­de­ný na finan­ce. Hodně z nás mlu­ví o návra­tu ke koře­nům, k tra­di­cím, pří­ro­dě...Read more »

Co všechno dokáže ukrýt mlha

Mlha, kte­rá zaha­lí do tem­no­ty vše kolem, pat­ří k Anglii stej­ně jako krá­lov­ská rodi­na a čaj o páté. Ale jak spo­lu sou­vi­sí nález nehyb­né­ho těla pod hla­di­nou vod­ní nádr­že a cáry hus­té mlhy,...Read more »

Jak vytvořit efektní papírové květy

Dlouhé zim­ní veče­ry plné mlhy pří­mo vybí­ze­jí k ukrá­ce­ní dlou­hé chví­le pomo­cí ruč­ních pra­cí. Tím spí­še letoš­ní rok, kdy jsme nuce­ni okol­nost­mi trá­vit čas pře­váž­ně doma. Nemůžeme navště­vo­vat přá­te­le, kul­tur­ní...Read more »

U babičky na venkově

Každé dítě od malič­ka fas­ci­nu­jí zví­řát­ka. Při pro­cház­kách po ven­ko­vě býva­jí nej­čas­těj­ším výlet­ním cílem ohra­dy s kra­va­mi, koza­mi, ovce­mi,… A při návště­vách ven­kov­ských babi­ček čas­to dojde nej­pr­ve na návště­vu kur­ní­ku a krá­lí­kár­ny a až poslé­ze děti...Read more »

Zahrada plná života

Zahrada plná pta­čí­ho zpě­vu, bzu­če­ní hmy­zu, šus­tě­ní motý­lích kří­del, dupot jež­ka ve spa­da­ném lis­tí,… Většina z nás si vyba­ví své dět­ství, kdy ten­to kolo­rit pat­řil ke kaž­dé ven­kov­ské zahra­dě. Mnohé...Read more »

Pohádky z lesa

Pohádek pro děti není nikdy dost, zvláš­tě pokud se jed­ná o ori­gi­nál­ní čes­kou tvor­bu zasa­ze­nou do čes­kých reá­lií. A co tepr­ve do lesa, kde na děti za kaž­dým stro­mem číhá dob­ro­druž­ství....Read more »

Konspirační teorie

Konspirační teo­rie byly, jsou a budou. Objeví se vždy vzá­pě­tí po té, co svět zasáh­ne význam­ná udá­lost.  Věříte jim nebo vás nechá­va­jí chlad­ný­mi a spo­ko­jí­te se s ofi­ci­ál­ní­mi infor­ma­ce­mi a pro­hlá­še­ní­mi? Nebo se při­klá­ní­te...Read more »

Co se děje, když se děje počasí

Proč v zimě sně­ží? Odkud kam fou­ká? Proč někdy hod­ně prší a někdy je vedro a sucho? Na všech­ny vše­teč­né otáz­ky dětem odpo­ví kni­ha Co se děje, když se děje poča­sí. Trojice...Read more »

Příroda hraje všemi barvami

Že exis­tu­je nespo­čet dru­hů zele­né, se pře­svěd­čí­me už brzy, až odta­je sně­ho­vá nadíl­ka a pří­ro­da se pro­bu­dí k živo­tu s prv­ní­mi tep­lý­mi dny. Mnoha odstí­ny hra­je i mod­rá. Jen si vzpo­meň­te koli­ka barev­ný­mi...Read more »

Prázdniny v Evropě - Stopování nezemřelo. To jen někteří stopaři.

Říká si princ  Ládík, ale vzhle­dem by jej člo­věk tipo­val spí­še na chuďa­se. Je zná­mý svým neotře­lým způ­so­bem ces­to­vá­ní, ale i Ladislav Zibura změk­nul. Už ho nepo­tká­te plou­žit se pra­chem...Read more »

Ať žijí duchové – zpívání s piánkem

 Jak hod­no­tit něco, co vlast­ně nemů­že­te posou­dit? Ne, oprav­du nejsem zba­ve­na kogni­tiv­ních funk­cí nebo neschop­na myš­len­ko­vých pocho­dů, ale pokud obdr­ží­te věc zpo­la funkč­ní, nut­ně se to musí na vašem...Read more »

Zavátá sněhem - Sníh ukrývá různá tajemství...

Žánr detek­tiv­ky pat­ří v sou­čas­né době mezi hlav­ní trhá­ky na kniž­ních pul­tech.  I když se stá­le veze­me na vlně sever­ské kri­mi, při­bý­vá i nových čes­kých auto­rů, kte­ří se sna­ží objas­nit vraž­du až...Read more »

Klasické pohádky - Krátké zpracování s mnoha barevnými ilustracemi

Které dítě by nemě­lo rádo boha­tě ilu­stro­va­né kni­hy plné pohád­ko­vých pří­bě­hů?  A kdy jin­dy si je číst nebo nechat číst než za dlou­hých lis­to­pa­do­vých veče­rů a chlad­ných nocí. Čtyři tra­dič­ní pohád­ky najde­te v kni­ze...Read more »

Homeless Guide - Bezďáci, houmlesáci, socky, trosky..

říká se jim vše­li­jak, ale jed­no mají spo­leč­né. Nemají stý­lou stře­chu nad hla­vou, mís­to, kte­ré­mu by moh­li a čas­to i chtě­li říkat domov. Jak se žije této spe­ci­fic­ké sku­pi­ně oby­va­tel. Pohled...Read more »

Zima ve světě zvířat - Do zimy, brrr, ani nápad? Poznejte, co dělají zvířata v zimě.

Až bude­te s dět­mi pře­mýš­let čím nebo jak si ukrá­tit dlou­hé zim­ní veče­ry, řada z vás urči­tě sáh­ne po kni­ze. A proč rov­nou nezod­po­vě­dět zví­da­vé otáz­ky dětí, kte­ré trá­ví zimu v tep­le své­ho domo­va...Read more »

Tuláci ze světa zvířat - Vzhůru za dobrodružstvím a ještě dál! Vydejte se na cesty se zvířaty.

Čas prázd­nin a začá­tek škol­ní­ho roku je plný ces­to­vá­ní a pře­su­nů od z jed­no­ho mís­ta do dru­hé­ho. Někdy za úče­lem zába­vy, jin­dy za úče­lem pozná­ní a někdy pod­le hes­la, že i ces­ta může být...Read more »

Hrdinové zámořských objevů - Ilustrované dějiny objevitelských cest

Co vede nás, oby­va­te­le západ­ní civi­li­za­ce, k nesčet­ným cestám a obje­vo­vá­ní jiných kon­ti­nen­tů a kul­tur? Snad kaž­dé­mu z nás v obě­hu kolu­je kap­ka krve s geny dáv­ných obje­vi­te­lů, kte­ří ve stře­do­vě­ku a na počát­ku novo­vě­ku obje­vo­va­li...Read more »

Ze dna až na vrcholky hor

Dnešní doba je zamě­ře­na na výkon, dra­vost a úspěch měře­ný finanč­ním ohod­no­ce­ním. Kdo nespl­ňu­je ale­spoň někte­ré z těch­to měří­tek, neob­sto­jí ve spo­leč­nos­ti a je na něj pohlí­že­no jako na méně­cen­né­ho.  U řady lidí...Read more »

Neuvěřitelně uvěřitelné příhody z hor - Jednou jsi nahoře, většinou dole

Češi jsou po celém svě­tě zná­mí jako milov­ní­ci turis­ti­ky a ces­to­vá­ní obec­ně.  Když neob­je­vu­je­me nej­za­pad­lej­ší kou­ty svě­ta, tak vět­ši­na z nás pozná­vá ale­spoň svou rod­nou vlast. Důkazem budiž narůs­ta­jí­cí počet návštěv­ní­ků všech...Read more »

Labužníkem na plný úvazek

Ač si Miroslava Macka vyba­ví vět­ši­na z nás jako pore­vo­luč­ní­ho poli­ti­ka v bar­vách nejme­no­va­né pra­vi­co­vé stra­ny, kte­rý roz­dá­val fac­ky, aby obhá­jil čest své ženy, v něko­li­ka posled­ních letech jsme o něm sly­še­li spí­še...Read more »

Nakládat, odjíždíme!

Pro kaž­dé malé dítě je prů­jezd pope­lář­ské­ho auta nebo prá­ce bag­ru udá­los­tí, kte­rá ovliv­ní celý den.  A pro dny, kdy se dětem tako­vé­ho zážit­ku v rea­li­tě nedo­stá­vá, je urče­na kni­ha Nakládat,...Read more »

Marie Doležalová a její návrat do devadesátek

Když hereč­ka Marie Doležalová zača­la psát své postře­hy z herec­ké­ho pro­stře­dí ve svém blo­gu Kafe a cigár­ko, vzbu­dil ten­to počin nad­še­ní nejen u veřej­nos­ti, ale i u lite­rár­ních kri­ti­ků. A řady čte­ná­řů se roz­růs­ta­ly. Kafe...Read more »

Žádoucí a nežádoucí rostliny na zahradě

Každý kdo někdy měl nebo stá­le má zahra­du řeší neko­neč­ný a věč­ně se opa­ku­jí­cí pro­blém – ple­vel! Kde se někte­ré dru­hy stá­le berou a jak poskyt­nout dosta­tek pro­sto­ru setým plo­di­nám, ale...Read more »

Vyrobte si kouzelná zvířátka

Dlouhé pod­zim­ní veče­ry a plís­ka­ni­ce, kdy přes mlhu není vidět na krok, nebo na okna dopa­da­jí těž­ké kap­ky deš­tě a stře­chou clou­ma­jí pory­vy vět­ru. Takové obdo­bí nema­jí rádi ani dospě­lí  a o dětech,...Read more »

Nahlédněte do reklamní branže!

V před­vá­noč­ní době je vel­mi aktu­ál­ní téma náku­pu a pro­de­je. Často se vra­cí­te z obcho­du obtěž­ká­ni taš­ka­mi a pře­mýš­lí­te, jak se moh­lo stát, že jste nakou­pi­li i to, o čem jste do dneš­ní­ho dne vůbec...Read more »

Kam chodí malé myšky spát?

Také na vás děti úto­čí se vše­mi mož­ný­mi mys­li­tel­ný­mi i nemys­li­tel­ný­mi otáz­ka­mi, na kte­ré čas­to mar­ně hle­dá­te odpo­věď? K těm jed­no­duš­ším by moh­lo pat­řit i to, kde se v noci zví­řát­ka scho­vá­va­jí a kde...Read more »

Podporujte kreativitu svých dětí

V posled­ní době je trh doslo­va zapla­ve­ný návo­dy, jak si sám doma vyro­bit to či ono. Od jíd­la počí­na­je, přes kos­me­ti­ku, hrač­ky a deko­ra­ce­mi kon­če. Většina z těch­to návo­dů je urče­na pro dospě­lé,...Read more »

Je ve Veselí veselo?

Radka Třeštíková pat­ří mezi autor­ky, o kte­rých je posled­ní dobou hod­ně sly­šet a kaž­dá nová kni­ha je netr­pě­li­vě oče­ká­vá­na. Nejinak tomu bylo u aktu­ál­ní novin­ky Veselí, kte­rá se od pře­cho­zích odli­šu­je výbě­rem...Read more »

Tři muži se opět toulají bez manželek a bez dětí

Uplynulo už více než sto let od doby, kdy svět­lo svě­ta spat­ři­la prv­ní kni­ha, kde se na pán­skou jízdu vyda­li Tři muži  ve člu­nu (o psu nemluvě), kte­rá zazna­me­na­la nebý­va­lý...Read more »

Jak najít svůj osobitý styl a zaujmout na první pohled?

Bez nad­sáz­ky iko­na mód­ní­ho sty­lu Barbara Nesvadbová vyda­la letos na pod­zim dlou­ho oče­ká­va­nou kni­hu Síla sty­lu. Vždy skvě­le oble­če­ná, nalí­če­ná, upra­ve­ná,… Bývalá redak­tor­ka a šéf­re­dak­tor­ka něko­li­ka pres­tiž­ních mód­ních časo­pi­sů… Kdo...Read more »

Co se děje ve včelím úlu?

Každé jaro po dlou­hé zimě čeká­me na prv­ní paprsky slun­ce a obdi­vu­je­me prv­ní kvě­ty, a že se na nich zane­dlou­ho obje­ví prv­ní vče­ly, bere­me nějak auto­ma­tic­ky. Ale jak vče­ly vlast­ně trá­ví zimu?...Read more »

Hříchy z mládí vyplouvají na povrch v nové detektivce Potopa

Boom sever­ské kri­mi na čes­kém kniž­ním trhu trvá nepře­tr­ži­tě už něko­lik let. Za začát­ku jako­by tato dis­ci­plí­na byla hlav­ně domé­nou mužů, ale femi­ni­za­ce zasáh­la i do této oblas­ti a posled­ní dobou...Read more »

Nová verze starých pověstí českých pro děti

Každý rodič – čte­nář, dou­fá, že ve svém dít­ku také zažeh­ne tuto vášeň a v obdo­bí před Vánoci začne horeč­ně shá­nět dět­ské titu­ly vhod­né prá­vě pro jeho rato­lest. Kniha Pohádky z čes­ké­ho...Read more »

Jak se pracuje lidem na nejnižších pozicích kariérního žebříčku?

I přes­to, že se momen­tál­ně nachá­zí­me v obdo­bí eko­no­mic­ké kon­junk­tu­ry (Jak dlou­ho ješ­tě?) a všu­de čte­me o tom, že zaměst­na­nec je král, kte­rý si na trhu prá­ce dik­tu­je pod­mín­ky, exis­tu­je sku­pi­na zaměst­nan­ců...Read more »

Najděte zvířátka schovaná na stránkách knihy pro děti

Tropickým vedrům poma­lu ale jis­tě odzvo­ni­lo a nastá­vá čas pod­zim­ních plís­ka­nic a návra­tu dětí do škol­ních lavic a hra­cích míst­nos­tí ško­lek. I nejmen­ším účast­ní­kům vzdě­lá­va­cí­ho pro­ce­su lze nástup do škol­ské­ho zaří­ze­ní zpří­jem­nit. Co...Read more »

Návod jak založit a udržovat biozahradu

Máte už dost zele­ni­ny a ovo­ce z hyper­mar­ke­tu, kte­ré je bez vůně a chu­ti? Chcete vědět, čím se vy a vaše děti krmí­te?  Uvažujete, jak může­te i v malém měřít­ku při­spět k zacho­vá­ní rov­no­váhy v pří­ro­dě? Pokud...Read more »

Kdo zachránil Mussoliniho? Pravda o utajované operaci s krycím názvem Dub.

O dru­hé svě­to­vé vál­ce bylo napsá­no nespo­čet knih a zdá se, že žád­né téma neby­lo zapo­me­nu­to. Ale čas od času se najde autor, kte­rý při­jde se zce­la nový­mi sku­teč­nost­mi, kte­ré...Read more »

Klasika anglické literatury v překladu Miroslava Macka

Co se vám vyba­ví, když se řek­ne Anglie? Mlha, déšť, čaj o páté, čer­ve­né auto­bu­sy, Temže,… A co kni­ha Tři muži ve člu­nu (o psu nemluvě)? Jerome K. Jerome? Nic? Nastal čas...Read more »

Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend

Každý kraj má své pověs­ti, báje a legen­dy, kte­ré se pře­dá­va­jí z gene­ra­ce na gene­ra­ci. Každá z nich si pří­běh lehce upra­ví a vyprá­vě­ní naby­de tem­ných a hrů­zostraš­ných roz­mě­rů. Nejinak je tomu v Olomouckém kra­ji,...Read more »

Jak je to doopravdy se vzájemnou řevnivostí Francouzů a Angličanů? Přečtěte si Faktor Merde.

Do měs­ta nad Seinou při­šlo jaro a s ním i Angličan Paul West, kte­rý už od začát­ku nabyl dojmu, že se oci­tl ve špat­ný čas na špat­ném mís­tě. Začíná to návště­vou ele­gant­ní...Read more »

Chcete vědět, jak to skutečně funguje v Evropském parlamentu? Přečtěte si Merde po evropsku

Merde! Francouzský výraz urče­ný pro… Začtěte se do kni­hy Stephena Clarka Merde po evrop­sku a urči­tě se dozví­te, co přes­ně mer­de zna­me­ná. I když se zrov­na na ces­tu do Francie nechys­tá­te, tato...Read more »

Nejzásadnější události z našich novodobých dějin: Osudové okamžiky Československa

Kdo stál za same­to­vou revo­lu­cí? Proč došlo k mni­chov­ské „zra­dě“? Jak a kde došlo k usta­no­ve­ní spo­leč­né­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho stá­tu? V letoš­ním jubi­lej­ním roce, kdy sla­ví­me sto let vzni­ku repub­li­ky, bychom si mimo jiné...Read more »
Stránka načtena za 2,98073 s | počet dotazů: 283 | paměť: 39494 KB. | 28.11.2022 - 16:36:57