Konspirační teorie

Konspirační teo­rie byly, jsou a budou. Objeví se vždy vzá­pě­tí po té, co svět zasáh­ne význam­ná udá­lost.  Věříte jim nebo vás nechá­va­jí chlad­ný­mi a spo­ko­jí­te se s ofi­ci­ál­ní­mi infor­ma­ce­mi a pro­hlá­še­ní­mi? Nebo se při­klá­ní­te...Read more »

Co se děje, když se děje počasí

Proč v zimě sně­ží? Odkud kam fou­ká? Proč někdy hod­ně prší a někdy je vedro a sucho? Na všech­ny vše­teč­né otáz­ky dětem odpo­ví kni­ha Co se děje, když se děje poča­sí. Trojice...Read more »

Příroda hraje všemi barvami

Že exis­tu­je nespo­čet dru­hů zele­né, se pře­svěd­čí­me už brzy, až odta­je sně­ho­vá nadíl­ka a pří­ro­da se pro­bu­dí k živo­tu s prv­ní­mi tep­lý­mi dny. Mnoha odstí­ny hra­je i mod­rá. Jen si vzpo­meň­te koli­ka barev­ný­mi...Read more »

Prázdniny v Evropě - Stopování nezemřelo. To jen někteří stopaři.

Říká si princ  Ládík, ale vzhle­dem by jej člo­věk tipo­val spí­še na chuďa­se. Je zná­mý svým neotře­lým způ­so­bem ces­to­vá­ní, ale i Ladislav Zibura změk­nul. Už ho nepo­tká­te plou­žit se pra­chem...Read more »

Ať žijí duchové – zpívání s piánkem

 Jak hod­no­tit něco, co vlast­ně nemů­že­te posou­dit? Ne, oprav­du nejsem zba­ve­na kogni­tiv­ních funk­cí nebo neschop­na myš­len­ko­vých pocho­dů, ale pokud obdr­ží­te věc zpo­la funkč­ní, nut­ně se to musí na vašem...Read more »

Zavátá sněhem - Sníh ukrývá různá tajemství...

Žánr detek­tiv­ky pat­ří v sou­čas­né době mezi hlav­ní trhá­ky na kniž­ních pul­tech.  I když se stá­le veze­me na vlně sever­ské kri­mi, při­bý­vá i nových čes­kých auto­rů, kte­ří se sna­ží objas­nit vraž­du až...Read more »

Klasické pohádky - Krátké zpracování s mnoha barevnými ilustracemi

Které dítě by nemě­lo rádo boha­tě ilu­stro­va­né kni­hy plné pohád­ko­vých pří­bě­hů?  A kdy jin­dy si je číst nebo nechat číst než za dlou­hých lis­to­pa­do­vých veče­rů a chlad­ných nocí. Čtyři tra­dič­ní pohád­ky najde­te v kni­ze...Read more »

Homeless Guide - Bezďáci, houmlesáci, socky, trosky..

říká se jim vše­li­jak, ale jed­no mají spo­leč­né. Nemají stý­lou stře­chu nad hla­vou, mís­to, kte­ré­mu by moh­li a čas­to i chtě­li říkat domov. Jak se žije této spe­ci­fic­ké sku­pi­ně oby­va­tel. Pohled...Read more »

Zima ve světě zvířat - Do zimy, brrr, ani nápad? Poznejte, co dělají zvířata v zimě.

Až bude­te s dět­mi pře­mýš­let čím nebo jak si ukrá­tit dlou­hé zim­ní veče­ry, řada z vás urči­tě sáh­ne po kni­ze. A proč rov­nou nezod­po­vě­dět zví­da­vé otáz­ky dětí, kte­ré trá­ví zimu v tep­le své­ho domo­va...Read more »

Tuláci ze světa zvířat - Vzhůru za dobrodružstvím a ještě dál! Vydejte se na cesty se zvířaty.

Čas prázd­nin a začá­tek škol­ní­ho roku je plný ces­to­vá­ní a pře­su­nů od z jed­no­ho mís­ta do dru­hé­ho. Někdy za úče­lem zába­vy, jin­dy za úče­lem pozná­ní a někdy pod­le hes­la, že i ces­ta může být...Read more »

Hrdinové zámořských objevů - Ilustrované dějiny objevitelských cest

Co vede nás, oby­va­te­le západ­ní civi­li­za­ce, k nesčet­ným cestám a obje­vo­vá­ní jiných kon­ti­nen­tů a kul­tur? Snad kaž­dé­mu z nás v obě­hu kolu­je kap­ka krve s geny dáv­ných obje­vi­te­lů, kte­ří ve stře­do­vě­ku a na počát­ku novo­vě­ku obje­vo­va­li...Read more »

Ze dna až na vrcholky hor

Dnešní doba je zamě­ře­na na výkon, dra­vost a úspěch měře­ný finanč­ním ohod­no­ce­ním. Kdo nespl­ňu­je ale­spoň někte­ré z těch­to měří­tek, neob­sto­jí ve spo­leč­nos­ti a je na něj pohlí­že­no jako na méně­cen­né­ho.  U řady lidí...Read more »

Neuvěřitelně uvěřitelné příhody z hor - Jednou jsi nahoře, většinou dole

Češi jsou po celém svě­tě zná­mí jako milov­ní­ci turis­ti­ky a ces­to­vá­ní obec­ně.  Když neob­je­vu­je­me nej­za­pad­lej­ší kou­ty svě­ta, tak vět­ši­na z nás pozná­vá ale­spoň svou rod­nou vlast. Důkazem budiž narůs­ta­jí­cí počet návštěv­ní­ků všech...Read more »

Labužníkem na plný úvazek

Ač si Miroslava Macka vyba­ví vět­ši­na z nás jako pore­vo­luč­ní­ho poli­ti­ka v bar­vách nejme­no­va­né pra­vi­co­vé stra­ny, kte­rý roz­dá­val fac­ky, aby obhá­jil čest své ženy, v něko­li­ka posled­ních letech jsme o něm sly­še­li spí­še...Read more »

Nakládat, odjíždíme!

Pro kaž­dé malé dítě je prů­jezd pope­lář­ské­ho auta nebo prá­ce bag­ru udá­los­tí, kte­rá ovliv­ní celý den.  A pro dny, kdy se dětem tako­vé­ho zážit­ku v rea­li­tě nedo­stá­vá, je urče­na kni­ha Nakládat,...Read more »

Marie Doležalová a její návrat do devadesátek

Když hereč­ka Marie Doležalová zača­la psát své postře­hy z herec­ké­ho pro­stře­dí ve svém blo­gu Kafe a cigár­ko, vzbu­dil ten­to počin nad­še­ní nejen u veřej­nos­ti, ale i u lite­rár­ních kri­ti­ků. A řady čte­ná­řů se roz­růs­ta­ly. Kafe...Read more »

Žádoucí a nežádoucí rostliny na zahradě

Každý kdo někdy měl nebo stá­le má zahra­du řeší neko­neč­ný a věč­ně se opa­ku­jí­cí pro­blém – ple­vel! Kde se někte­ré dru­hy stá­le berou a jak poskyt­nout dosta­tek pro­sto­ru setým plo­di­nám, ale...Read more »

Vyrobte si kouzelná zvířátka

Dlouhé pod­zim­ní veče­ry a plís­ka­ni­ce, kdy přes mlhu není vidět na krok, nebo na okna dopa­da­jí těž­ké kap­ky deš­tě a stře­chou clou­ma­jí pory­vy vět­ru. Takové obdo­bí nema­jí rádi ani dospě­lí  a o dětech,...Read more »

Nahlédněte do reklamní branže!

V před­vá­noč­ní době je vel­mi aktu­ál­ní téma náku­pu a pro­de­je. Často se vra­cí­te z obcho­du obtěž­ká­ni taš­ka­mi a pře­mýš­lí­te, jak se moh­lo stát, že jste nakou­pi­li i to, o čem jste do dneš­ní­ho dne vůbec...Read more »

Kam chodí malé myšky spát?

Také na vás děti úto­čí se vše­mi mož­ný­mi mys­li­tel­ný­mi i nemys­li­tel­ný­mi otáz­ka­mi, na kte­ré čas­to mar­ně hle­dá­te odpo­věď? K těm jed­no­duš­ším by moh­lo pat­řit i to, kde se v noci zví­řát­ka scho­vá­va­jí a kde...Read more »

Podporujte kreativitu svých dětí

V posled­ní době je trh doslo­va zapla­ve­ný návo­dy, jak si sám doma vyro­bit to či ono. Od jíd­la počí­na­je, přes kos­me­ti­ku, hrač­ky a deko­ra­ce­mi kon­če. Většina z těch­to návo­dů je urče­na pro dospě­lé,...Read more »

Je ve Veselí veselo?

Radka Třeštíková pat­ří mezi autor­ky, o kte­rých je posled­ní dobou hod­ně sly­šet a kaž­dá nová kni­ha je netr­pě­li­vě oče­ká­vá­na. Nejinak tomu bylo u aktu­ál­ní novin­ky Veselí, kte­rá se od pře­cho­zích odli­šu­je výbě­rem...Read more »

Tři muži se opět toulají bez manželek a bez dětí

Uplynulo už více než sto let od doby, kdy svět­lo svě­ta spat­ři­la prv­ní kni­ha, kde se na pán­skou jízdu vyda­li Tři muži  ve člu­nu (o psu nemluvě), kte­rá zazna­me­na­la nebý­va­lý...Read more »

Jak najít svůj osobitý styl a zaujmout na první pohled?

Bez nad­sáz­ky iko­na mód­ní­ho sty­lu Barbara Nesvadbová vyda­la letos na pod­zim dlou­ho oče­ká­va­nou kni­hu Síla sty­lu. Vždy skvě­le oble­če­ná, nalí­če­ná, upra­ve­ná,… Bývalá redak­tor­ka a šéf­re­dak­tor­ka něko­li­ka pres­tiž­ních mód­ních časo­pi­sů… Kdo...Read more »

Co se děje ve včelím úlu?

Každé jaro po dlou­hé zimě čeká­me na prv­ní paprsky slun­ce a obdi­vu­je­me prv­ní kvě­ty, a že se na nich zane­dlou­ho obje­ví prv­ní vče­ly, bere­me nějak auto­ma­tic­ky. Ale jak vče­ly vlast­ně trá­ví zimu?...Read more »

Hříchy z mládí vyplouvají na povrch v nové detektivce Potopa

Boom sever­ské kri­mi na čes­kém kniž­ním trhu trvá nepře­tr­ži­tě už něko­lik let. Za začát­ku jako­by tato dis­ci­plí­na byla hlav­ně domé­nou mužů, ale femi­ni­za­ce zasáh­la i do této oblas­ti a posled­ní dobou...Read more »