Autor: Daniela Slouková Recová

0

Neuvěřitelně uvěřitelné příhody z hor - Jednou jsi nahoře, většinou dole

Češi jsou po celém svě­tě zná­mí jako milov­ní­ci turis­ti­ky a ces­to­vá­ní obec­ně.  Když neob­je­vu­je­me nej­za­pad­lej­ší kou­ty svě­ta, tak vět­ši­na z nás pozná­vá ale­spoň svou rod­nou vlast. Důkazem budiž narůs­ta­jí­cí počet návštěv­ní­ků všech mož­ných turis­tic­kých atrak­cí. Na někte­rých mís­tech není v létě pro pří­val turis­tů čas­to ani kam šláp­nout.  K ces­to­va­te­lům, kte­ří se roz­hod­li obje­vo­vat krá­sy domá­cí i zahra­nič­ní pat­ří i Martin Úbl. O své poznatky z cest se dělí s veřej­nos­tí pro­střed­nic­tvím kni­hy Neuvěřitelně uvě­ři­tel­né pří­běhy z hor s podti­tu­lem Jednou jsi naho­ře, vět­ši­nou dole.

Autor:
0

Labužníkem na plný úvazek

Ač si Miroslava Macka vyba­ví vět­ši­na z nás jako pore­vo­luč­ní­ho poli­ti­ka v bar­vách nejme­no­va­né pra­vi­co­vé stra­ny, kte­rý roz­dá­val fac­ky, aby obhá­jil čest své ženy, v něko­li­ka posled­ních letech jsme o něm sly­še­li spí­še jako o znal­ci dob­ré­ho jíd­la, ang­lic­ké lite­ra­tu­ry a odváž­ném muži, kte­rý se pus­til do pokra­čo­vá­ní legen­dár­ní­ho Saturnina. Téměř všech­ny uve­de­né zájmy spo­jil dohro­ma­dy ve své nové kni­ze Labužníkem na plný úva­zek, kte­rou sepsal spo­leč­ně se svou man­žel­kou Petrou Mackovou Hrochovou. Mimochodem, není to tatáž man­žel­ka, kvů­li níž pada­ly...

Autor:
0

Nakládat, odjíždíme!

Pro kaž­dé malé dítě je prů­jezd pope­lář­ské­ho auta nebo prá­ce bag­ru udá­los­tí, kte­rá ovliv­ní celý den.  A pro dny, kdy se dětem tako­vé­ho zážit­ku v rea­li­tě nedo­stá­vá, je urče­na kni­ha Nakládat, odjíž­dí­me! němec­ké­ho auto­ra Wolfganga Metzgera.

Autor:
0

Marie Doležalová a její návrat do devadesátek

Když hereč­ka Marie Doležalová zača­la psát své postře­hy z herec­ké­ho pro­stře­dí ve svém blo­gu Kafe a cigár­ko, vzbu­dil ten­to počin nad­še­ní nejen u veřej­nos­ti, ale i u lite­rár­ních kri­ti­ků. A řady čte­ná­řů se roz­růs­ta­ly. Kafe a cigár­ko v kniž­ní podo­bě pak prá­vem obdr­že­lo Magnesii lite­ru a od autor­ky se zača­lo oče­ká­vat s čím dal­ším při­jde. Marie Doležalová si dáva­la na čas a na kon­ci roku 2018 spat­ři­la svět­lo svě­ta kni­ha Jeden kope­ček šmou­lo­vý, na kte­ré spo­lu­pra­co­va­la s ilu­strá­tor­kou Eliškou Podzimkovou. Už toto spo­je­ní vyvo­la­lo v zasvě­ce­ných čte­ná­řích vel­ké...

Autor:
0

Žádoucí a nežádoucí rostliny na zahradě

Každý kdo někdy měl nebo stá­le má zahra­du řeší neko­neč­ný a věč­ně se opa­ku­jí­cí pro­blém – ple­vel! Kde se někte­ré dru­hy stá­le berou a jak poskyt­nout dosta­tek pro­sto­ru setým plo­di­nám, ale netrá­vit ple­tím celé hodi­ny a dny? Existují dva zce­la pro­ti­klad­né pří­stu­py. Vytrhat ze záho­nu vše, co jsem nevy­sa­dil nebo nao­pak opač­ný extrém nechat pří­ro­du, ať si pora­dí sama a nechat se v době skliz­ně pře­kva­pit, jak to dopadlo. Posledních něko­lik let lidé stá­le čas­tě­ji volí návrat k pří­ro­dě a dru­hou alter­na­ti­vu,...

Autor:
0

Vyrobte si kouzelná zvířátka

Dlouhé pod­zim­ní veče­ry a plís­ka­ni­ce, kdy přes mlhu není vidět na krok, nebo na okna dopa­da­jí těž­ké kap­ky deš­tě a stře­chou clou­ma­jí pory­vy vět­ru. Takové obdo­bí nema­jí rádi ani dospě­lí  a o dětech, kte­ré byly zvyk­lé trá­vit léto ven­ku, ani nemluvě. Jak je zaba­vit, aby netrá­vi­ly dlou­hé hodi­ny u počí­ta­če nebo před tele­vi­zí? Pexeso a Člověče se také omr­zí… Co si zku­sit vyro­bit zví­řát­ka, kte­rá urči­tě udě­la­jí dvoj­ná­sob­nou radost. Při výro­bě samot­né a potom tře­ba jako milý dárek pro rodi­če, pra­ro­di­če nebo kama­rá­dy....

Autor:
0

Nahlédněte do reklamní branže!

V před­vá­noč­ní době je vel­mi aktu­ál­ní téma náku­pu a pro­de­je. Často se vra­cí­te z obcho­du obtěž­ká­ni taš­ka­mi a pře­mýš­lí­te, jak se moh­lo stát, že jste nakou­pi­li i to, o čem jste do dneš­ní­ho dne vůbec netu­ši­li, že exis­tu­je. Vítejte ve svě­tě úspěš­né­ho mar­ke­tingu, kte­rý je neod­mys­li­tel­ně spo­je­ný s kva­lit­ní rekla­mou. A jak se tako­vá rekla­ma vůbec dělá? Ani učeb­ni­ce, ani kni­ha pro úpl­né lai­ky, to je kni­ha s jed­no­du­chým názvem Reklama dvo­ji­ce auto­rů Jitka Vysekalová a Jiří Mikeš.

Autor:
0

Kam chodí malé myšky spát?

Také na vás děti úto­čí se vše­mi mož­ný­mi mys­li­tel­ný­mi i nemys­li­tel­ný­mi otáz­ka­mi, na kte­ré čas­to mar­ně hle­dá­te odpo­věď? K těm jed­no­duš­ším by moh­lo pat­řit i to, kde se v noci zví­řát­ka scho­vá­va­jí a kde v zimě byd­lí. A co tře­ba tako­vá malá myš­ka? Kde slo­ží hla­vu? Po pře­čte­ní kníž­ky Domeček pro myš­ku děti zjis­tí, že i tako­vé malé stvo­ře­ní jako je myš, má občas plnou hla­vu sta­ros­tí s byd­le­ním. Britský ori­gi­nál ilu­stro­val Alex Barrow a tex­ty napsa­la Gabby Dawnay. Do češ­ti­ny pře­lo­ži­la, či spí­še pře­ver­šo­va­la Ludmila Hénková....

Autor:
0

Podporujte kreativitu svých dětí

V posled­ní době je trh doslo­va zapla­ve­ný návo­dy, jak si sám doma vyro­bit to či ono. Od jíd­la počí­na­je, přes kos­me­ti­ku, hrač­ky a deko­ra­ce­mi kon­če. Většina z těch­to návo­dů je urče­na pro dospě­lé, ale pro dlou­hé pod­zim­ní a zim­ní veče­ry se vždy hodí něco, čím zaba­vit děti, kte­ré se doma nudí. Pokud nepa­t­ří­te k rodi­čům, kte­ří by je bez výči­tek odlo­ži­li před tele­vi­zi, zbystře­te! Na pul­tech sku­teč­ných i vir­tu­ál­ních knih­ku­pec­tví se obje­vi­la kníž­ka pod­po­ru­jí­cí kre­a­ti­vi­tu dětí i dospě­lých, jejichž pomoc budou malí šiku­lo­vé...

Autor:
0

Je ve Veselí veselo?

Radka Třeštíková pat­ří mezi autor­ky, o kte­rých je posled­ní dobou hod­ně sly­šet a kaž­dá nová kni­ha je netr­pě­li­vě oče­ká­vá­na. Nejinak tomu bylo u aktu­ál­ní novin­ky Veselí, kte­rá se od pře­cho­zích odli­šu­je výbě­rem zpra­co­vá­va­né­ho téma­tu. I ten­to­krát jsou v popře­dí vzta­hy, ale více než part­ner­ským vzta­hům se autor­ka věnu­je vzta­hům rodi­čů a dětí. Spíše dospě­lých dětí a jejich rodi­čům, kte­ří vždyc­ky před­sta­vo­va­li  bez­peč­ný pří­stav, do kte­ré­ho se dalo z roz­bou­ře­né­ho svě­ta vra­cet. Třiatřicetiletá Eliška se po letech pro­ži­tých v Praze, po letech zkla­má­ní ze vzta­hů a neú­spěš­né kari­é­ry,...

Autor:
0

Tři muži se opět toulají bez manželek a bez dětí

Uplynulo už více než sto let od doby, kdy svět­lo svě­ta spat­ři­la prv­ní kni­ha, kde se na pán­skou jízdu vyda­li Tři muži  ve člu­nu (o psu nemluvě), kte­rá zazna­me­na­la nebý­va­lý úspěch nejen u brit­ských čte­ná­řů. Řada z nich se pak dlou­ho vydá­va­la po prou­du řeky Temže v oče­ká­vá­ní, že zaži­jí neza­po­me­nu­tel­ná dob­ro­druž­ství jako jejich hrdi­no­vé. Jak už bývá zvy­kem po úspěš­ném prv­ním díle na sebe vět­ši­nou nene­chá dlou­ho čekat pokra­čo­vá­ní a i ten­to­krát svo­je tři muže (Pes  pro ten­to­krát zůstal doma.) pošle Jerome...

Autor:
0

Jak najít svůj osobitý styl a zaujmout na první pohled?

Bez nad­sáz­ky iko­na mód­ní­ho sty­lu Barbara Nesvadbová vyda­la letos na pod­zim dlou­ho oče­ká­va­nou kni­hu Síla sty­lu. Vždy skvě­le oble­če­ná, nalí­če­ná, upra­ve­ná,… Bývalá redak­tor­ka a šéf­re­dak­tor­ka něko­li­ka pres­tiž­ních mód­ních časo­pi­sů… Kdo jiný by měl pře­dá­vat dál infor­ma­ce, o tom, jak se vkus­ně oblék­nout, co licho­tí kte­ré posta­vě, v jaké míře pou­ží­vat doplň­ky. Síla sty­lu zaujme už svou obál­kou, na kte­ré je v umě­lec­ké póze zvěč­ně­na sama autor­ka jak jinak než ve své oblí­be­né čer­né. A co na obál­ce zaujme hned ve...

Autor:
0

Co se děje ve včelím úlu?

Každé jaro po dlou­hé zimě čeká­me na prv­ní paprsky slun­ce a obdi­vu­je­me prv­ní kvě­ty, a že se na nich zane­dlou­ho obje­ví prv­ní vče­ly, bere­me nějak auto­ma­tic­ky. Ale jak vče­ly vlast­ně trá­ví zimu? Čím se v zimě krmí? Jaký pro­gram mají v let­ní dny a jak to vůbec fun­gu­je ve vče­lím úlu? Na všech­ny tyto otáz­ky dosta­nou děti (a nejen ony) odpo­věď v půvab­né kni­ze Co se děje ve vče­lím úlu z pera Petry Bartíkové a štět­ce Martina Šojdra. Už na prv­ní pohled kníž­ka urče­ná...

Autor:
0

Hříchy z mládí vyplouvají na povrch v nové detektivce Potopa

Boom sever­ské kri­mi na čes­kém kniž­ním trhu trvá nepře­tr­ži­tě už něko­lik let. Za začát­ku jako­by tato dis­ci­plí­na byla hlav­ně domé­nou mužů, ale femi­ni­za­ce zasáh­la i do této oblas­ti a posled­ní dobou při­bý­vá žen – auto­rek detek­tiv­ních pří­bě­hů tem­ných jako zim­ní noc za polár­ním kru­hem. Jednou z nich je i Kristina Ohlssonová. Spisovatelka, kte­rá není na lite­rár­ním poli žád­ným nováč­kem a jejíž titu­ly zdo­bí nejed­nu kni­hov­nu. Připomeňme její prvo­ti­nu Nechtění, násle­do­va­nou Sedmikráskami,…  A pak už při­chá­zí na řadu série s vyšet­řo­va­tel­kou Frederikou...

Autor:
0

Nová verze starých pověstí českých pro děti

Každý rodič – čte­nář, dou­fá, že ve svém dít­ku také zažeh­ne tuto vášeň a v obdo­bí před Vánoci začne horeč­ně shá­nět dět­ské titu­ly vhod­né prá­vě pro jeho rato­lest. Kniha Pohádky z čes­ké­ho krá­lov­ství Františka Zacharníka se zdá být na prv­ní pohled dobrou vol­bou. Pohádky a ješ­tě z čes­ké pro­ve­ni­en­ce… Základní čes­ké pověs­ti o moud­rém Praotci Čechovi, vizi­o­nář­ce Libuši, udat­ném Bivojovi a dal­ších zná snad kaž­dý dospě­lý a urči­tě i nema­lý počet dětí ško­lou povin­ných, kte­ré se s nimi postup­ně sezná­mí ve výu­ce.  A tak jsem v kni­ze...

Autor:
0

Jak se pracuje lidem na nejnižších pozicích kariérního žebříčku?

I přes­to, že se momen­tál­ně nachá­zí­me v obdo­bí eko­no­mic­ké kon­junk­tu­ry (Jak dlou­ho ješ­tě?) a všu­de čte­me o tom, že zaměst­na­nec je král, kte­rý si na trhu prá­ce dik­tu­je pod­mín­ky, exis­tu­je sku­pi­na zaměst­nan­ců na nej­niž­ších pozi­cích, kte­ří do krá­lov­ských pod­mí­nek mají v prá­ci dale­ko. Novinářka Saša Uhlová se necha­la po dobu sed­mi měsí­ců zaměst­nat na pozi­cích, o kte­rých může­me říct, že se nachá­ze­jí na žeb­říč­ku kari­ér­ních snů nejní­že.  Svoje poznatky prů­běž­ně zpra­co­vá­va­la a vyda­la pod názvem Hrdinové kapi­ta­lis­tic­ké prá­ce. První věc, kte­rá na...

Autor:
0

Najděte zvířátka schovaná na stránkách knihy pro děti

Tropickým vedrům poma­lu ale jis­tě odzvo­ni­lo a nastá­vá čas pod­zim­ních plís­ka­nic a návra­tu dětí do škol­ních lavic a hra­cích míst­nos­tí ško­lek. I nejmen­ším účast­ní­kům vzdě­lá­va­cí­ho pro­ce­su lze nástup do škol­ské­ho zaří­ze­ní zpří­jem­nit. Co tře­ba jako dárek k nástu­pu do škol­ky věno­vat novou kni­hu? Pro naše nejmen­ší je urče­na kni­ha s půvab­ný­mi ilu­stra­ce­mi Kam se ztra­ti­la zví­řát­ka, Najdi sovu a její kama­rá­dy, za kte­rou sto­jí dvo­ji­ce auto­rek – tex­ty Pavla Hanáčková, ilu­stra­ce Linh Dao. Na oba­lu kni­hy je avi­zo­vá­no, že je urče­na dětem...

Autor:
0

Návod jak založit a udržovat biozahradu

Máte už dost zele­ni­ny a ovo­ce z hyper­mar­ke­tu, kte­ré je bez vůně a chu­ti? Chcete vědět, čím se vy a vaše děti krmí­te?  Uvažujete, jak může­te i v malém měřít­ku při­spět k zacho­vá­ní rov­no­váhy v pří­ro­dě? Pokud jste ale­spoň na jed­nu z otá­zek odpo­vě­dě­li ano, pak začně­te uva­žo­vat o zalo­že­ní bio­za­hra­dy. Nemusíte hned zni­čit vše na vaší původ­ní, kde jste do dneška pěs­to­va­li kon­venč­ním způ­so­bem. Stačí začít po malých krůč­cích. Návodem a rád­cem vám může být kni­ha Arnošta Tabacha Biozahrada s podti­tu­lem Zahrada bez che­mie a plná živo­ta. Biozahrada...

Autor:
0

Kdo zachránil Mussoliniho? Pravda o utajované operaci s krycím názvem Dub.

O dru­hé svě­to­vé vál­ce bylo napsá­no nespo­čet knih a zdá se, že žád­né téma neby­lo zapo­me­nu­to. Ale čas od času se najde autor, kte­rý při­jde se zce­la nový­mi sku­teč­nost­mi, kte­ré pře­vra­cí naru­by původ­ní infor­ma­ce, kte­ré jsme měli za neo­chvěj­né a jas­ně dané. Svojí kni­hou Osvoboďte Duceho se mezi ně řadí i ital­ský his­to­rik Marco Patricelli. Ve svém bádá­ní se zamě­řil na okol­nos­ti úno­su a pře­de­vším osvo­bo­ze­ní ital­ské­ho dik­tá­to­ra Benita Mussoliniho, kte­rý byl zajat a inter­no­ván na nepří­stup­ném mís­tě v ital­ském hor­ském...

Autor:
0

Klasika anglické literatury v překladu Miroslava Macka

Co se vám vyba­ví, když se řek­ne Anglie? Mlha, déšť, čaj o páté, čer­ve­né auto­bu­sy, Temže,… A co kni­ha Tři muži ve člu­nu (o psu nemluvě)? Jerome K. Jerome? Nic? Nastal čas to napra­vit a vydat se na plav­bu po Temži v době, kdy ješ­tě v Londýně o auto­bu­su ani nesly­še­li a uli­ce ang­lic­ké met­ro­po­le bráz­di­ly koň­ské povo­zy. Možná prá­vě v jed­nom z nich sedě­li tři mla­dí muži una­ve­ní živo­tem, kte­ří si potře­bo­va­li odpo­či­nout od ruchu vel­ko­měs­ta. Nic míň a nic víc. Tři mla­dí­ci – Jerome, Harris...

Autor:
0

Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend

Každý kraj má své pověs­ti, báje a legen­dy, kte­ré se pře­dá­va­jí z gene­ra­ce na gene­ra­ci. Každá z nich si pří­běh lehce upra­ví a vyprá­vě­ní naby­de tem­ných a hrů­zostraš­ných roz­mě­rů. Nejinak je tomu v Olomouckém kra­ji, kde si ruku podá­vá úrod­ná Haná s hor­ským masi­vem Jeseníků na seve­ru. A prá­vě pří­běhy tra­do­va­né v tom­to kra­ji sebral a pro čte­ná­ře upra­vil Milan Valenta ve své kni­ze Raubířské zpěvy a mory­tá­ty. Pod výra­zem mory­tát mi slov­ník cizích slov nabí­dl vari­an­tu vraž­da nebo hrů­zostraš­ná his­tor­ka. Obojí spo­lu sou­vi­sí a v této kni­ze...

Autor:
0

Jak je to doopravdy se vzájemnou řevnivostí Francouzů a Angličanů? Přečtěte si Faktor Merde.

Do měs­ta nad Seinou při­šlo jaro a s ním i Angličan Paul West, kte­rý už od začát­ku nabyl dojmu, že se oci­tl ve špat­ný čas na špat­ném mís­tě. Začíná to návště­vou ele­gant­ní fran­couz­ské kavár­ny, kde šálek espressa sto­jí jako v Británii sní­da­ně pro celou rodi­nu. A pokra­čo­va­lo neu­vě­ři­tel­ný­mi scé­na­mi, jaké zná­me ze série Merde. Co dal­ší­ho si pro své čte­ná­ře při­pra­vil Stephen Clarke, se dozví­te v kni­ze Faktor Merde. Pro ty, kte­ří spa­li na hodi­nách fran­couz­šti­ny nebo pozná­va­li jazyk jiné­ho evrop­ské­ho...

Autor:
0

Chcete vědět, jak to skutečně funguje v Evropském parlamentu? Přečtěte si Merde po evropsku

Merde! Francouzský výraz urče­ný pro… Začtěte se do kni­hy Stephena Clarka Merde po evrop­sku a urči­tě se dozví­te, co přes­ně mer­de zna­me­ná. I když se zrov­na na ces­tu do Francie nechys­tá­te, tato zna­lost se vám bude urči­tě hodit, až se dosta­ne­te do situ­a­ce, kdy nebu­de úpl­ně vhod­né pou­žít čes­ký ekvi­va­lent. Ulevíte si aspoň cizo­ja­zyč­ně a bude­te dou­fat, že dru­há stra­na tuto kni­hu ješ­tě nečet­la a neví. Merde po evrop­sku je už šes­tým pokra­čo­vá­ním oblí­be­né humo­ris­tic­ké řady, kde mer­de hra­je hlav­ní roli....

Autor:
0

Nejzásadnější události z našich novodobých dějin: Osudové okamžiky Československa

Kdo stál za same­to­vou revo­lu­cí? Proč došlo k mni­chov­ské „zra­dě“? Jak a kde došlo k usta­no­ve­ní spo­leč­né­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho stá­tu? V letoš­ním jubi­lej­ním roce, kdy sla­ví­me sto let vzni­ku repub­li­ky, bychom si mimo jiné měli při­po­me­nout zásad­ní udá­los­ti novo­do­bých čes­ko­slo­ven­ských dějin a nemu­sí se nut­ně jed­nat jen o osmič­ko­vé roky. Už počtvr­té vychá­zí kni­ha pub­li­cis­ty Karla Pacnera Osudové oka­mži­ky Československa, ve kte­ré se věnu­je sed­mi zásad­ním udá­los­tem, kte­ré for­mo­va­ly spo­leč­ný stát od jeho vzni­ku až po roz­pad Československa.  Jedná se o výprav­nou pub­li­ka­ci číta­jí­cí...

Autor:
0

„Neznámí hrdinové mluvili i německy“ od Martina Krska

Před dru­hou svě­to­vou vál­ku obý­va­lo pohra­ni­čí v drti­vé vět­ši­ně oby­va­tel­stvo hlá­sí­cí se k němec­ké národ­nos­ti. Většina rodin zde žila po řadu gene­ra­cí už od dob stře­do­vě­ké kolo­ni­za­ce. Soužití čes­ky a němec­ky mlu­ví­cí­ho oby­va­tel­stva zde po něko­lik sta­le­tí pro­bí­ha­lo bez váž­něj­ších pro­blé­mů a to až do doby, kdy se k moci v sou­sed­ním Německu dostal Adolf Hitler se svý­mi vize­mi o tře­tí říši. O prů­bě­hu dru­hé svě­to­vé vál­ky se učí už děti na základ­ních ško­lách a její výsled­ky jsou vše­o­bec­ně zná­mé. Méně zná­mý je však fakt, že...

Autor:
0

Tragický příběh mladé Veroniky odhalí kniha „Dnes v noci jsem ji viděl“

Je si mož­né v čase vál­ky zacho­vat lid­skou tvář a záro­veň zůstat na výslu­ní mezi spo­le­čen­skou sme­tán­kou? I s pova­hou  a cho­vá­ním, kte­ré není poplat­né nor­mě teh­dej­ší doby? Kde a jak skon­či­la Veronika, kte­rá jed­né stu­de­né led­no­vé noci zmi­ze­la ze zámeč­ku své­ho man­že­la neda­le­ko slo­vin­ské Lublaně? Drago Jančar se při psa­ní romá­nu inspi­ro­val sku­teč­ný­mi udá­lost­mi ode­hrá­va­jí­cí­mi se na sklon­ku dru­hé svě­to­vé vál­ky, kdy hlav­ní slo­vo pře­bra­li par­ty­zá­ni. Bohužel nezů­sta­lo jen u slov a někte­ré jejich činy, jejichž prů­běh vyplou­val na povrch v pová­leč­ných letech, se...

Autor: