Autor: Daniela Slouková Recová

0

Najděte zvířátka schovaná na stránkách knihy pro děti

Tropickým vedrům poma­lu ale jis­tě odzvo­ni­lo a nastá­vá čas pod­zim­ních plís­ka­nic a návra­tu dětí do škol­ních lavic a hra­cích míst­nos­tí ško­lek. I nejmen­ším účast­ní­kům vzdě­lá­va­cí­ho pro­ce­su lze nástup do škol­ské­ho zaří­ze­ní zpří­jem­nit. Co tře­ba jako dárek k nástu­pu do škol­ky věno­vat novou kni­hu? Pro naše nejmen­ší je urče­na kni­ha s půvab­ný­mi ilu­stra­ce­mi Kam se ztra­ti­la zví­řát­ka,...

0

Návod jak založit a udržovat biozahradu

Máte už dost zele­ni­ny a ovo­ce z hyper­mar­ke­tu, kte­ré je bez vůně a chu­ti? Chcete vědět, čím se vy a vaše děti krmí­te?  Uvažujete, jak může­te i v malém měřít­ku při­spět k zacho­vá­ní rov­no­váhy v pří­ro­dě? Pokud jste ale­spoň na jed­nu z otá­zek odpo­vě­dě­li ano, pak začně­te uva­žo­vat o zalo­že­ní bio­za­hra­dy. Nemusíte hned zni­čit vše na vaší původ­ní, kde jste...

0

Kdo zachránil Mussoliniho? Pravda o utajované operaci s krycím názvem Dub.

O dru­hé svě­to­vé vál­ce bylo napsá­no nespo­čet knih a zdá se, že žád­né téma neby­lo zapo­me­nu­to. Ale čas od času se najde autor, kte­rý při­jde se zce­la nový­mi sku­teč­nost­mi, kte­ré pře­vra­cí naru­by původ­ní infor­ma­ce, kte­ré jsme měli za neo­chvěj­né a jas­ně dané. Svojí kni­hou Osvoboďte Duceho se mezi ně řadí i ital­ský his­to­rik...

0

Klasika anglické literatury v překladu Miroslava Macka

Co se vám vyba­ví, když se řek­ne Anglie? Mlha, déšť, čaj o páté, čer­ve­né auto­bu­sy, Temže,… A co kni­ha Tři muži ve člu­nu (o psu nemluvě)? Jerome K. Jerome? Nic? Nastal čas to napra­vit a vydat se na plav­bu po Temži v době, kdy ješ­tě v Londýně o auto­bu­su ani nesly­še­li a uli­ce ang­lic­ké met­ro­po­le bráz­di­ly koň­ské povo­zy. Možná...

0

Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend

Každý kraj má své pověs­ti, báje a legen­dy, kte­ré se pře­dá­va­jí z gene­ra­ce na gene­ra­ci. Každá z nich si pří­běh lehce upra­ví a vyprá­vě­ní naby­de tem­ných a hrů­zostraš­ných roz­mě­rů. Nejinak je tomu v Olomouckém kra­ji, kde si ruku podá­vá úrod­ná Haná s hor­ským masi­vem Jeseníků na seve­ru. A prá­vě pří­běhy tra­do­va­né v tom­to kra­ji sebral a pro čte­ná­ře upra­vil Milan...

0

Jak je to doopravdy se vzájemnou řevnivostí Francouzů a Angličanů? Přečtěte si Faktor Merde.

Do měs­ta nad Seinou při­šlo jaro a s ním i Angličan Paul West, kte­rý už od začát­ku nabyl dojmu, že se oci­tl ve špat­ný čas na špat­ném mís­tě. Začíná to návště­vou ele­gant­ní fran­couz­ské kavár­ny, kde šálek espressa sto­jí jako v Británii sní­da­ně pro celou rodi­nu. A pokra­čo­va­lo neu­vě­ři­tel­ný­mi scé­na­mi, jaké zná­me ze série Merde. Co...

0

Chcete vědět, jak to skutečně funguje v Evropském parlamentu? Přečtěte si Merde po evropsku

Merde! Francouzský výraz urče­ný pro… Začtěte se do kni­hy Stephena Clarka Merde po evrop­sku a urči­tě se dozví­te, co přes­ně mer­de zna­me­ná. I když se zrov­na na ces­tu do Francie nechys­tá­te, tato zna­lost se vám bude urči­tě hodit, až se dosta­ne­te do situ­a­ce, kdy nebu­de úpl­ně vhod­né pou­žít čes­ký ekvi­va­lent. Ulevíte si aspoň...

0

Nejzásadnější události z našich novodobých dějin: Osudové okamžiky Československa

Kdo stál za same­to­vou revo­lu­cí? Proč došlo k mni­chov­ské „zra­dě“? Jak a kde došlo k usta­no­ve­ní spo­leč­né­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho stá­tu? V letoš­ním jubi­lej­ním roce, kdy sla­ví­me sto let vzni­ku repub­li­ky, bychom si mimo jiné měli při­po­me­nout zásad­ní udá­los­ti novo­do­bých čes­ko­slo­ven­ských dějin a nemu­sí se nut­ně jed­nat jen o osmič­ko­vé roky. Už počtvr­té vychá­zí kni­ha pub­li­cis­ty Karla Pacnera...

0

„Neznámí hrdinové mluvili i německy“ od Martina Krska

Před dru­hou svě­to­vou vál­ku obý­va­lo pohra­ni­čí v drti­vé vět­ši­ně oby­va­tel­stvo hlá­sí­cí se k němec­ké národ­nos­ti. Většina rodin zde žila po řadu gene­ra­cí už od dob stře­do­vě­ké kolo­ni­za­ce. Soužití čes­ky a němec­ky mlu­ví­cí­ho oby­va­tel­stva zde po něko­lik sta­le­tí pro­bí­ha­lo bez váž­něj­ších pro­blé­mů a to až do doby, kdy se k moci v sou­sed­ním Německu dostal Adolf Hitler se svý­mi...

0

Tragický příběh mladé Veroniky odhalí kniha „Dnes v noci jsem ji viděl“

Je si mož­né v čase vál­ky zacho­vat lid­skou tvář a záro­veň zůstat na výslu­ní mezi spo­le­čen­skou sme­tán­kou? I s pova­hou  a cho­vá­ním, kte­ré není poplat­né nor­mě teh­dej­ší doby? Kde a jak skon­či­la Veronika, kte­rá jed­né stu­de­né led­no­vé noci zmi­ze­la ze zámeč­ku své­ho man­že­la neda­le­ko slo­vin­ské Lublaně? Drago Jančar se při psa­ní romá­nu inspi­ro­val sku­teč­ný­mi udá­lost­mi ode­hrá­va­jí­cí­mi se...

0

Recenze: Zvířátka v džungli

V džun­g­li se naro­di­li dva malí tygří­ci, kte­ří pro­ve­dou malé čte­ná­ře živo­tem v pra­le­se a uká­žou jim ostat­ní oby­va­te­le, kte­ří tu žijí s nimi. Text Ginger Swift a ilu­stra­ce Laury Horton najde­te v kni­ze Zvířátka v džun­g­li. Hned na prv­ní stra­ně budou děti zkla­ma­né, že řeč byla o dvou tygří­cích, ale vidí jen jed­no­ho. Stačí odklo­pit papí­ro­vé okén­ko...

0

Recenze: Uč se barvy s kouzelným kolečkem

Také máte pro­blém nau­čit své dítě pozná­vat bar­vy?  Do dneška si neu­stá­le ple­te zele­nou s mod­rou a oran­žo­vou se žlu­tou? Pro všech­ny rodi­če, ale pře­de­vším zví­da­vé děti  od tří let je urče­na kni­ha dvo­ji­ce auto­rek Pavla Hanáčková a Julie Cossette Uč se bar­vy s kou­zel­ným koleč­kem. V kni­ze najde­te šest barev (mod­rá, žlu­tá, zele­ná, oran­žo­vá,...

0

Recenze: Květiny pro suché zahrady

Sucho. Slovo, kte­ré je v posled­ních něko­li­ka letech chudých na sráž­ky sklo­ňo­vá­no stá­le čas­tě­ji. Zakládáte v této době zahra­du, nemá­te vlast­ní zdroj vody a jste závis­lí na dodáv­ce vody z veřej­né­ho vodo­vo­du? Nebo budu­je­te zahra­du u cha­ty, na kte­rou zaví­tá­te čas od času a nemá­te mož­nost zajis­tit dosta­teč­nou závla­hu?  Prostě pro všech­ny, kte­ří mají pro­blém s vodou...

0

Recenze: Do posledního dechu

V kon­tej­ne­ru na odpad je nale­ze­na mrt­vá dív­ka a postu­pem času se uká­že, že bohu­žel neby­la prv­ní. Úkolem celé­ho vyšet­řo­va­cí­ho týmu je zajis­tit, aby byla tou posled­ní. Robert Bryndza při­chá­zí s dal­ším pří­pa­dem šéfin­spek­tor­ky Eriky Fosterové ten­to­krát pod názvem Do posled­ní­ho dechu. Doslova do posled­ní­ho dechu o svůj život boju­je i dal­ší mla­dá dív­ka, kte­rá...

0

Recenze: Skřítek Permoníček

Když jde do lesa dospě­lý, uží­vá si šumě­ní stro­mů, zpěv ptá­ků, nacpe si pusu plnou borůvek a občas jej pře­kva­pí hla­vič­ka hříb­ka vyku­ku­jí­cí z mechu. Zkuste vzít do lesa malé děti a zeptej­te se , co v něm vidí ony. Naducané pol­štá­ře mechu se rázem změ­ní v peřin­ky pro skřít­ky, drob­né vět­vič­ky ve vařeč­ky, se...

0

Recenze: České klenoty UNESCO

Kdo z nás přes­ně ví, co zna­me­ná zkrat­ka UNESCO? A ješ­tě méně z nás doká­že vyjme­no­vat všech­ny čes­ké památ­ky, kte­ré se na tom­to pres­tiž­ním sezna­mu ocit­ly. A mož­ná vás pře­kva­pí, že se nut­ně nemu­sí jed­nat o his­to­ric­ké nemo­vi­tos­ti nebo pří­rod­ní krá­sy, ale že seznam UNESCO čítá i nehmot­né kul­tur­ní dědic­tví lid­stva. Otevřete kni­hu Jozefa Petro České...

0

Recenze: Zlověstné vlny

Ostrov kde­si na seve­ru Skotska, neklid­né moře, tem­ná oblo­ha a ješ­tě tem­něj­ší rodin­ná his­to­rie, kte­rou má za úkol objas­nit mla­dý své­ráz­ný oce­á­no­graf. Toho času půso­bí­cí jako sou­kro­mý detek­tiv se spe­ci­a­li­za­cí na řeše­ní pří­pa­dů za pomo­cí moř­ské­ho prou­dě­ní. Kdo a jak před lety zabil malé­ho Maxe, jehož tělo se do dneš­ních dnů nena­šlo?...

1

Recenze knihy: Botanicum

Království rost­lin bez nut­nos­ti opus­tit tep­lo domo­va – tak by se dalo defi­no­vat Botanicum auto­rek Katie Scottové a Kathy Willisové. Na pře­ba­lu se dočte­te, že se jed­ná o muze­um, kte­ré má ote­vře­no kdy­ko­liv se vám zachce. Samozřejmě se jed­ná o mír­nou nad­sáz­ku a jedi­nou sla­bi­nu kni­hy, kte­rá by moh­la být obsáh­lej­ší. Říše rost­lin je...

0

Recenze knihy: Čarodějnice

Je vel­ký počet strá­nek zna­kem dob­ré detek­tiv­ky se zají­ma­vou záplet­kou? Nebo se jed­ná o vatu a pří­běh by měl jiný spád, kdy­by kni­ha o tře­ti­nu strá­nek zhub­la? Přesně tyto otáz­ky jsem si kladla při čte­ní kni­hy švéd­ské spi­so­va­tel­ky Camilly Läckberg Čarodějnice. Námět je zají­ma­vý a nepo­hy­bu­je se v obvyk­lých mezích, kdy jsou obě­tí mla­dé naiv­ní ženy...

0

Recenze: Pětidomí

Jaká může být detek­tiv­ka bez mrt­vo­ly a bez vra­ha? Může vůbec tako­vá kni­ha nabíd­nout čte­ná­ři tolik oče­ká­va­né gra­do­va­né napě­tí? Nebude to nuda? Odpovědi na tyto otáz­ky najde­te v kni­ze Tomáše Přibyla Pětidomí.  A nuda to nebu­de. Pražskou poboč­ku poš­ty pře­pa­dl nezná­mý útoč­ník, kte­rý od mís­ta činu ujíž­dí autem bez zna­ček. Policisté jsou...

0

V oblaku dezinfekce

Osobitý humor, las­ka­vost a nad­hled jsou devi­zy, kte­ré Ivance Deváté roz­hod­ně nechy­bí. Čeho se jí však občas nedo­stá­vá, je zdra­ví, ale i z toho­to nedo­stat­ku doká­za­la udě­lat před­nost a svo­je zážit­ky ze zdra­vot­nic­kých zaří­ze­ní vše­ho dru­hu před­sta­vu­je v kni­ze s pří­znač­ným názvem V obla­ku dez­in­fek­ce. S autor­kou postup­ně navští­ví­me ordi­na­ce prak­tic­ké­ho léka­ře, řady spe­ci­a­lis­tů, pokra­ču­je­me přes lékár­ny a nako­nec...

0

Rafinovaně skládaný papír

Snad kaž­dý z nás v mlá­dí posklá­dal z papí­ru har­mo­ni­ku, vlaš­tov­ku nebo žab­ku na čty­ři prs­ty, se kte­rou se hrá­ly dět­ské hry. Pro ty, co od vlaš­to­vek pokro­či­li tro­chu dál, je urče­na novin­ka  Margarete Schrüfer  Rafinovaně sklá­da­ný papír vyda­ná nakla­da­tel­stvím Grada.  Možná bude­te pře­kva­pe­ni, co všech­no se dá vyro­bit z oby­čej­né­ho papí­ru.  A vět­ši­nou nebu­de­te...

0

Zadrátovaný svět

Začalo to Deníkem Anny Frankové… A pokra­ču­je do dneš­ních dnů. Holokaust je i přes něko­lik desí­tek let, kte­ré nás od něj dělí, stá­le aktu­ál­ní téma. Každá dal­ší kni­ha při­ná­še­jí­cí svě­dec­tví o hrůzách, kte­ré se ode­hrá­va­ly během dru­hé svě­to­vé vál­ky, si zaslou­ží pozor­nost čte­ná­řů.  Každý jed­not­li­vý pří­běh před­sta­vu­je zdvi­že­ný prst s varo­vá­ním, že tyto činy...

0

Les

Malé děti jsou vel­mi zví­da­vé a jejich zvě­da­vost není čas­to mož­né uko­jit jed­no­du­chou odpo­vě­dí. Pro rodi­če, kte­ří si rádi vez­mou pomoc­ní­ka v podo­bě kni­hy, je zde novin­ka Angely Weinholdové Les. Vydalo nakla­da­tel­ství Albatros v roce 2017. Jedná se o kni­hu z řady Junior urče­nou pro nejmen­ší čte­ná­ře ve věko­vém roz­me­zí 2 – 4 roky. V této...

0

Koukám a co nevidím

Ivanku Devátou jako autor­ku řady poví­dek a feje­to­nů netře­ba dlou­ze před­sta­vo­vat. Aktuálně vychá­zí v nakla­da­tel­ství Motto její sbír­ka kaž­do­den­ních postře­hů ze živo­ta s názvem Koukám a co nevi­dím. Že se jed­ná o titul pro­vě­ře­ný lety a  čte­ná­ři je nabí­led­ni, pro­to­že je jed­ná v pořa­dí o tře­tí vydá­ní. Autorka si za řadu let, kte­ré věnu­je lite­rár­ní tvor­bě, mezi kni­ho­mo­ly...

0

Ztracený letec

Příběhy s moti­vem vál­ky – lhos­tej­no jaké – se těší stá­le vel­ké obli­bě napříč čte­nář­skou obcí. Novým tren­dem v oblas­ti toho­to žán­ru, kte­rý se začal pro­sa­zo­vat během něko­li­ka minu­lých let, je odklon od témat, kdy hlav­ní roli hrá­li vel­ké bitvy, nároč­né váleč­né ope­ra­ce a postu­py jed­not­li­vých front.  Knihy, kte­ré aktu­ál­ně vychá­ze­jí, se spí­še...