Autor: Lukáš Plaček

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/
0

Velvet Buzzsaw

Režisér a scé­náris­ta Dan Gilroy se po dva roky ste­rém soud­ním dra­ma­tu Roman J. Israel, Esq. vydá­vá zpět do vod, kte­ré pro­zkou­má­val svo­jí oce­ňo­va­nou režij­ní prvo­ti­nou Slídil. V novin­ce Netflixu s názvem Velvet Buzzsaw se vydá­vá do svě­ta umě­ní a zko...

Autor:
0

Polar

Netflix ani na začát­ku nové­ho roku neza­há­lí a už na leden si při­pra­vil hned něko­lik novi­nek. Jednou z nich je adap­ta­ce onli­ne komik­su Polar Víctora Santose. Na roz­díl od vel­ko­le­pých komik­so­vých bloc­kbus­te­rů se ovšem tahle řízná adap­ta­ce s Madsem M...

Autor:
0

Složka 64 | Journal 64

Severské kri­mi­nál­ky se těší dlou­ho­do­bé obli­bě a to ať již se jed­ná o kniž­ní nebo fil­mo­vé poči­ny. O sérii Oddělení Q od Jussi Adler-Olsena to pla­tí dvoj­ná­sob. Knižní před­lo­hy už něko­li­ká­tý rok pat­ří mezi žánro­vé best­selle­ry a série jejich fil­mo­vých adap...

Autor:
0

Aquaman

Filmový rok 2018 je poma­lu u kon­ce a do kin se tak chys­ta­jí posled­ní vel­ké novin­ky toho­to roku. Pokud tedy nepo­čí­tá­te spin off Transformes s názvem Bumblebee, kte­rý do kin vtrh­ne těs­ně před svát­ky (bez mojí účas­ti, po Transformers: Poslední rytíř ...

Autor:
0

The Christmas Chronicles

Štědrý den se kva­pem blí­ží a tak se do nabíd­ky kin chys­ta­jí posled­ní vel­ké hity dneš­ní sezo­ny. Své želíz­ka v ohni před­sta­vu­je i Netflix, kte­rý kon­cem lis­to­pa­du poslal na svo­jí služ­bu novin­ku The Christmas Chronicles, kte­rá se pod­le úda­jů spo­leč­nos­ti st...

Autor:
0

Outlaw King

Historických fil­mů je v posled­ní době nedo­sta­tek. Ne že by o ně nebyl zájem, jenom z finanč­ní­ho hle­dis­ka nejsou pro stu­dia více či méně věr­né rekon­struk­ce udá­los­tí z his­to­rie lid­ské civi­li­za­ce pří­liš láka­vé. V posled­ních letech zkrát­ka hra­jí prim komik...

Autor:
0

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny | Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Jeden z nej­o­če­ká­va­něj­ších fil­mů letoš­ní­ho roku prá­vě dora­zil do nabíd­ky kin. Spin-off svě­ta Harryho Pottera Fantastická zví­řa­ta se vra­cí po dvou letech s dru­hým dílem, aby opět moh­la na něko­lik týd­nů vypuk­nout ta správ­ná potte­rov­ská horeč­ka. Je samo­zře...

Autor:
https://1.bp.blogspot.com/-yMzn6QWhgIw/W-kwTTINiKI/AAAAAAAAUBs/S_AGfJgLqWESmsXJY-JrW2bXvCQa9_hKACLcBGAs/s640/df-00673_r-800x505.jpg0

Dívka v pavoučí síti | The Girl in the Spider’s Web

Lisbeth Salander je zpět. Špičková hac­ker­ka, kte­rá při svém posled­ním dob­ro­druž­ství odha­li­la celo­svě­to­vou kon­spi­ra­ci se svo­jí bio­lo­gic­kou rodi­nou v čele, se dočka­la tře­tí­ho zpra­co­vá­ní. Po švéd­ském ori­gi­ná­lu s Noomi Rapace v hlav­ní roli a vyda­ře­ném ame­ric­kém rema­ku od Davida Finchera s Rooney Mara, se pro­du­cen­ti roz­hod­li radě­ji pokra­čo­vat adap­ta­cí čtvr­té­ho dílu kniž­ní série, kte­rou po Stiegu Larssonovi pře­vzal dal­ší švéd­ský autor David Lagercrantz. Jak se vyda­ři­la adap­ta­ce čtvr­té­ho dílu série Millenium pod tak­tov­kou talen­to­va­né­ho Fede Alvareze s Claire Foy z The Crown v hlav­ní roli oso­bi­té...

Autor:
0

Bohemian Rhapsody

Jen málo­kte­rý živo­to­pis­ný film za posled­ní deká­du vyvo­lá­val tolik zájmu jako prá­vě film Bohemian Rhapsody, kte­rý pro­mí­ta­jí od čtvrt­ka všech­ny tuzem­ská kina. Kapela Queen a jejich frontman Freddie Mercury jsou totiž feno­mé­nem jako žád­ný jiný a na tenhle...

Autor:
0

Mandy | Mandy - Kult pomsty

Nicolas Cage se v posled­ních letech zavr­tá­vá hlou­bě­ji a hlou­bě­ji do hlu­bin níz­ko­ná­kla­do­vé pro­duk­ce a vidět jej tak může­te více­mé­ně jen v bra­ko­vých novin­kách, kte­ré si to šinou rov­nou na DVD nebo na stre­a­mo­va­cí služ­by. I v tom náno­su béček a céček si ob...

Autor:
0

22 July

Netflix tenhle pod­zim roz­hod­ně plá­nu­je kon­ku­ro­vat tra­dič­ním fil­mo­vým dis­tri­bu­to­rům v kinech. Nedávno jsem se na pár řád­cích věno­val tem­né­mu thrille­ru Hold the Dark, nyní při­chá­zí dal­ší sní­mek, kte­rý od 10. říj­na mohou před­pla­ti­te­lé této služ­by zhléd­nou...

Autor:
0

Po zániku Země - rodina Smithova v režii M. N. Shyamalana

M. Night Shyamalan byl před desí­ti lety na vrcho­lu. Vyvolený, Šestý smy­sl, Znamení a Vesnice, to byly fil­my, kte­rý­mi se ten­to půvo­dem indic­ký reži­sér etablo­val mezi holly­wo­od­skou špič­ku a fanouš­ci mu leže­li u nohou. Jenže od té doby při­šel kva­li­ta­tiv­ní sešup kte­rý jen pod­tr­hl před pár lety svým Posledním vlád­cem vět­ru, kte­rý byl jed­ním z nej­hor­ších fil­mů roku 2010. Dá se říct, že posled­ní šan­cí na to napra­vit si reno­mé, než sám sebe uvrh­ne do trva­lé nevo­le, měl být jeho...

Autor:
0

Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi

Thor, syn vlád­ce říše Asgard Odina, je poně­kud vznět­li­vý mla­dý muž. V den jeho koru­no­va­ce jako nástup­ce na trů­nu však do krá­lov­ství pro­nik­nou nepo­zo­ro­va­ně nepřá­tel­ské jed­not­ky, kte­ré chtě­jí zci­zit vzác­ný arte­fakt,  a on se roz­hod­ne, za zády své­ho otce, jim návště­vu opla­tit. Díky jeho činům ale vysta­ví v nebez­pe­čí své přá­te­le i celý Asgard, a tak jej jeho otec vyká­že do vyhnan­ství, kde bude žít do doby, než bude hoden se navrá­tit. A zatím­co se prvo­ro­ze­ný Thor učí poko­ře u nás...

Autor:
0

Venom

Společnost Sony měla před pár lety vel­ké plá­ny na vytvo­ře­ní fil­mo­vé­ho vesmí­ru kolem Spider-Mana. Ty ale po neú­spě­chu Amazing Spider-Man 2 šly rych­le k ledu a došlo na dal­ší restart, se kte­rým pomohl domov­ský Marvel. U Sony to ale nevzdá­va­jí a kole...

Autor:
0

Predátoři - 30 % Atmosféra | 20 % Důstojný pokračovatel v odkazu | 40 % Predátoři | 10 % Robert Rodriguez

Třetí návrat pre­dá­to­rů, ten­to­krá­te pod pro­du­cent­skou tak­tov­kou Roberta Rodrigueze, kte­rý před něja­kou řád­kou let pra­co­val i na pro­duk­ci původ­ní nere­a­li­zo­va­né troj­ky, vás zave­de na pla­ne­tu na kte­ré se cvi­čí mla­dí pre­dá­to­ři v lovu. Jako lov­ná zvěř zde půso­bí sku­pin­ka lid­ských pre­dá­to­rů, číta­jí­cí něko­lik čle­nů spe­ci­ál­ních vojsk, čle­na dro­go­vé­ho kar­te­lu, vra­ha, dok­to­ra a žol­dá­ka. Predators nejsou ničím zásad­ní sní­mek, avšak to k čemu jsou před­ur­če­ni plní doko­na­le. Narozdíl od spin-offů pochyb­ných kva­lit AVP a AVP2, jsou Predators důstoj­ným pokra­čo­va­te­lem odka­zu nasto­le­ným...

Autor:
0

Hold the Dark

Netflix si na fil­mo­vý pod­zim nachys­tal do dis­tri­buce hned něko­lik zají­ma­vých sním­ků, se kte­rý­mi se poku­sí u fanouš­ků zabo­do­vat a doká­zat tak, že zásad­ní udá­los­ti pod­zi­mu divá­ci mohou hle­dat i někde jin­de, mimo plát­na kin. Jedním z nich by měl být i mys...

Autor:
http://2.bp.blogspot.com/-J99a_gBeCkA/U3XXz29_9tI/AAAAAAAAHkI/1B9SQils6mE/s1600/godzilla-image05.jpg0

Godzilla -  10 % Husí kůže | 15 % Godzilla | 30 % Stereotypy a klišé | 20% Akce | 20% Hlouposti | 5 % Radiace 

Gojira! Ano už je to tak, Godzilla se vra­cí na stří­br­ná plát­na. Po nevy­da­ře­ném poku­su páně Rolanda Emmericha se toto pře­rost­lé mon­strum dočka­lo nové­ho ame­ric­ké­ho zpra­co­vá­ní, kte­ré jako jeden z nej­o­če­ká­va­něj­ších bloc­kbus­te­rů letoš­né­ho roku dora­zi­lo i do čes­kých a slo­ven­ských kin. Otázkou ale zůstá­vá, poda­ři­lo se tvůr­cům zpra­co­vat mate­ri­ál lépe, nebo na nás čeká v sálech opět prů­švih gigan­tic­kých roz­mě­rů?  Joe Brody (Bryan Cranston) před pat­nác­ti lety ztra­til při neho­dě v ato­mo­vé elek­trár­ně svo­ji ženu. Od té doby se pokou­ší dostat dostat...

Autor:
0

Amazing Spider-Man 2 - 30% Pavouci a jiná zmutovaná zvířata

Už běží Spider-Man...Klasická melo­die z ani­má­ků ze začát­ků deva­de­sá­tek se pře­kva­pi­vě doce­la vra­cí při odcho­du z kina. Od vče­rej­ší­ho dne se totiž čes­ká a slo­ven­ská kina opět plní pavou­čí muž ve svém nej­no­věj­ším dob­ro­druž­ství. Před dvě­ma lety byl prv­ní díl jeho zrestar­to­va­né série tak tro­chu do počtu, nicmé­ně letos už se jed­ná o jed­nu z prv­ních bloc­kbuste­ro­vých prv­ních vlaš­to­vek, kte­ré sig­na­li­zu­jí, že fil­mo­vé léto už poma­lu kle­pe na dve­ře. Jak si tedy Spidey zadi­vo­čil po dru­hé a sto­jí za vaši návště­vu kina? Po...

Autor:
https://4.bp.blogspot.com/-V7xLw-1pxsw/W5Y9DUItvXI/AAAAAAAATbA/LSD5sqoV290bguK-HkYGxh_XXeY6rPW2gCLcBGAs/s640/destination-wedding-_j4a8998_rgb.jpg0

Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding

Poslední srp­no­vý pre­mi­é­ro­vý týden se do čes­kých a prv­ní záři­jo­vý do slo­ven­ských kin dosta­la nová roman­tic­ká kome­die reži­sé­ra Victora Levina, kte­rá po letech před kame­rou sved­la opět dohro­ma­dy Winonu Ryder a Keanu Reevese. Snímek Ten pra­vý, ta pra­vá? sli­bo­val tro­chu netra­dič­ní kon­ver­zač­ní roman­tic­kou podí­va­nou s let­ním náde­chem. Jak se ale tře­tí spo­lu­prá­ce zná­mých her­ců poved­la? Stojí za návště­vu kina? Lindsay (Winona Ryder) má pro­blém pře­nést se přes své minu­lé vzta­hy a tak je dlou­ho­do­bě sama. Rozhodně situ­a­ci nezlep­ší fakt, že je pozva­ná...

Autor:
0

Upgrade

Máme tu posled­ní srp­no­vý pre­mi­é­ro­vý týden a do nabíd­ky tuzem­ských a slo­ven­ských kin míří v zahra­ni­čí cel­kem opě­vo­va­ný aus­tral­ský akč­ní sní­mek Upgrade, kte­rý sli­bu­je nekom­pro­mis­ní mix sci-fi a akce v podá­ní dlou­ho­le­té­ho horo­ro­vé­ho scé­náris­ty Leigha Whan...

Autor: