Autor: Lukáš Plaček

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/
https://4.bp.blogspot.com/-V7xLw-1pxsw/W5Y9DUItvXI/AAAAAAAATbA/LSD5sqoV290bguK-HkYGxh_XXeY6rPW2gCLcBGAs/s640/destination-wedding-_j4a8998_rgb.jpg0

Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding

Poslední srp­no­vý pre­mi­é­ro­vý týden se do čes­kých a prv­ní záři­jo­vý do slo­ven­ských kin dosta­la nová roman­tic­ká kome­die reži­sé­ra Victora Levina, kte­rá po letech před kame­rou sved­la opět dohro­ma­dy Winonu Ryder a Keanu Reevese. Snímek Ten pra­vý, ta pra­vá? sli­bo­val tro­chu netra­dič­ní kon­ver­zač­ní roman­tic­kou podí­va­nou s let­ním náde­chem. Jak se ale tře­tí spo­lu­prá­ce zná­mých her­ců poved­la? Stojí...

0

Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts)

Slender Man jako posta­va pat­ří mezi snad nej­zná­měj­ší cre­e­py­pas­ty kte­ré kolu­jí po inter­ne­tu. Tyhle krát­ké horo­ro­vé pří­běhy, jejichž popu­la­ri­ta byla pár let zpět na vrcho­lu, mají své kouz­lo pře­de­vším díky for­mě jakou jsou podá­vá­ny - jed­no­du­ché horo­ro­vé povíd­ky, tex­ty a vyprá­vě­ní, kte­ré se hodí k tábo­rá­ku nebo na dlou­hé zim­ní či let­ní veče­ry. O adap­ta­ci...

http://1.bp.blogspot.com/-w10Ma0A3lIw/UKBBROqIxkI/AAAAAAAADTw/3WXLOjJmGN4/s320/1348697702.jpg0

Skyfall [90%]

Jeho jmé­no je Bond, James Bond. Jeho záli­ba­mi jsou ženy, Martini a rych­lá auta. Britskou špič­ku mezi akč­ní­mi hrdi­ny fil­mo­vé­ho plát­na snad netře­ba před­sta­vo­vat. Agent s povo­le­ním zabí­jet se vra­cí už ve svém 23. dob­ro­druž­ství, potře­tí s tvá­ří Daniela Craiga. Cesta za dal­ším dob­ro­druž­stvím byla pro agen­ta 007 díky finanč­ním pro­blé­mům MGM před pár...

0

Star Wars: Poslední z Jediů | Star Wars: The Last Jedi [65%]

Poslední vel­ká fil­mo­vá udá­lost letoš­ní­ho roku. dlou­ho oče­ká­va­ný dru­hý díl nové tri­lo­gie z pře­da­le­ké gala­xie se dostá­vá dneš­ním dnem do čes­kých a slo­ven­ských kin a při­ná­ší dal­ší dob­ro­druž­ství Rey. Tentokrát je u kor­mi­d­la Rian Johnson, kte­rý v prů­bě­hu dokon­čo­vá­ní fil­mu dostal na sta­ros­ti i dal­ší tri­lo­gii fil­mů z pře­da­le­ké gala­xie, kte­ré budou násle­do­vat po devá­tém díle za něko­lik...

Strazci0

Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]

Strážci vesmí­ru jsou kul­tur­ní feno­mén, na kte­rém vyrůs­ta­lo hned něko­lik gene­ra­cí dětí v deva­de­sá­tých letech. Někoho však napadlo, že po mno­ha tele­viz­ních seri­á­lech, kte­ré se natá­čí do sou­čas­nos­ti, je na čase znač­ku před­sta­vit v novém fil­mu, kte­rý při­blí­ží v nové ver­zi zrod těch­to iko­nic­kých hrdi­nů. Film si na sta­ros­ti vzal Dean Israelite, kte­rý si...

Orch0

Ochránci | Guardians [30%]

Rusko se sna­ží v posled­ní době tak tro­chu dohnat Hollywood co se týče vel­kých pop­cor­no­vých podí­va­ných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku nesku­teč­ně úspěš­ný Stalingrad a nyní při­chá­zí pal­ba úpl­ně jiných roz­mě­rů. Po zápla­vě super­hr­din­ských fil­mů a super­hr­din­ských týmo­vek totiž při­chá­zí jed­na, na kte­rou může být Matička Rus hrdá. Do našich kin...

Hadcore0

Hardcore Henry [75%]

Před tře­mi lety se na inter­ne­tu zro­di­la sen­za­ce, kte­rou byl akč­ní video­klip Bad Motherfucker od rus­ké sku­pi­ny Biting Elbows. Akční sek­ven­ce z pohle­du prv­ní oso­by vypa­da­ly tak správ­ně video­her­ně a při­tom ori­gi­nál­ně. Díky úspě­chu se roz­ho­dl frontman sku­pi­ny a reži­sér video­klip udě­lat sbír­ko­vou kam­paň na por­tá­lu Indiegogo kde se mu poda­ři­lo od fanouš­ků...

Zimni0

Lovec: Zimní válka | The Huntsman Winter’s War [35%]

Abych byl upřím­ný, před čtyř­mi lety, kdy do kin dora­zi­la Sněhurka a lovec, jsem byl poměr­ně nad­še­ný. V zápla­vě rema­keů a růz­ných moder­ni­za­cí kla­sic­kých látek tahle vypa­da­la pří­liš absurd­ně na to aby fun­go­va­la. A přes­to se tak sta­lo. Dospělejší vari­an­ta pří­bě­hu těží­cí z té pořád­né bloc­kbuste­ro­vé fazo­ny doká­za­la z pří­bě­hu Sněhurky udě­lat pří­mo­ča­rou fan­ta­sy zále­ži­tost, kte­rá...

zoolander0

Zoolander No. 2 [20%]

Kultovní kome­die Zoolander se po letech dis­ku­zí koneč­ně dočka­la pokra­čo­vá­ní, pat­náct let po prv­ním díle. To vstou­pi­lo ten­to čtvr­tek do kin a mód­ní iko­na Derek Zoolaner se v něm sna­ží navá­zat přes­ně tam, kde před mno­ha lety skon­čil. Jenže doba se mění a mění se i neza­mě­ni­tel­ný tupec a jeho par­ta kama­rá­dů. Dokázala navá­zat tato nová kome­die, kte­rá ve...

Tajn0

13 hodin: Tajní vojáci z Benghází | 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi [75%]

Michael Bay si vypěs­to­val pověst krá­le explo­zí v Hollywoodu. Není se moc čemu divit, sta­čí se podí­vat na jeho dosa­vad­ní fil­mo­vou kari­é­ru. Nicméně už jej neu­spo­ko­ju­je jen ničit gigan­tic­ké robo­ty na vel­kém plát­ně a tak si odska­ku­je k men­ším fil­mům. No a po fil­mu, kte­rý se točil kolem kul­tu­ris­tů a ste­re­o­i­dů při­chá­zí dal­ší tako­vá odbočka. Film...

Jamesbons0

Spectre [60%]

James Bond se vra­cí již ve svém dva­cá­tém čtvr­tém dob­ro­druž­ství, ve kte­rém se po dlou­hých dese­ti­le­tích posta­ví opět zlo­či­nec­ké orga­ni­za­ci Spectre. Znovu u toho je strůj­ce posled­ní­ho Bondova úspě­chu s názvem Skyfall, Sam Mendes. Povedlo se mu opět najít ten správ­ný střed mezi nápa­di­tou akcí a tem­ným pro­bí­rá­ním minu­los­ti elit­ní­ho špič­ko­vé­ho agen­ta brit­ské taj­né...

rp_crimson-peak020

Prupurový vrch | Crimson Peak [60%]

Guillermo del Toro pat­ří mezi nej­vý­raz­něj­ší tvůr­ce sou­čas­né­ho Hollywoodu. I když se napo­sled podí­val do kin s epic­kou řež­bou Pacific Rim, jeho domé­nou jsou pře­de­vším tem­né fan­ta­sy a horo­ry. A přes­ně s tako­vou­hle lát­kou při­chá­zí od čtvr­teč­ní­ho poled­ne do čes­kých a slo­ven­ských kin. Jak dopadla jeho dlou­ho oče­ká­va­ná novin­ka Purpurový vrch?

Hoteltrans0

Hotel Transylvánie 2 | Hotel Transylvania 2 [70%]

Parta stra­ši­del nestvůr a krve­žíz­ni­vých stvo­ře­ní v zábav­né podo­bě pro dět­ské pub­li­kum se vra­cí. Od vče­rej­ší­ho dne nalez­ne­te v nabíd­ce tuzem­ských i slo­ven­ských kin pokra­čo­vá­ní úspěš­né ani­mo­va­né kome­die Hotel Transylvánie, kte­ré se pokou­ší navá­zat tam, kde prv­ní díl před tře­mi lety skon­čil. Zabodovala do znač­né míry ori­gi­nál­ní lát­ka i napo­dru­hé, nebo se jed­ná o dva­krát nasta­vo­va­nou...

Vykol0

Vykolejená | Trainwreck [45%]

Judd Apatow pat­ří mini­mál­ně v Americe mezi kome­di­ál­ní komerč­ní jis­to­ty. Jeho kome­die, ať již ty, na kte­rých se podí­lí sce­náris­tic­ky, režij­ně nebo je pro­du­ku­je, vydě­lá­va­jí a díky tomu mu vdě­čí za pořád­né nakopnu­tí kari­é­ry nespo­čet sou­čas­ných tvá­ří Hollywoodu. V posled­ních letech to ale jde s kva­li­tou jeho sním­ků tak tro­chu dolů a tenhle trend neza­sta­ví...

Lincoln0

Lincoln [60%]

Nejslavnější ame­ric­ký pre­zi­dent se vra­cí na plát­na kin. Poté co se na nich chví­li ohřál  během minu­lé­ho roku v poně­kud roz­ver­něj­ší ver­zi, při­chá­zí ori­gi­nál v plno­tuč­né podo­bě od člo­vě­ka na slo­vo vza­té­ho. Jak tedy dopadla dlou­ho oče­ká­va­ná bio­gra­fie zao­ce­án­ské­ho stát­ní­ka, kte­rý se pro­sa­dil za zru­še­ní otroc­tví a udal tak směr novo­do­bým Spojeným stá­tům...

rp_ted-2-030

Méďa 2 | Ted 2 [80%]

Komik a tvůr­ce Seth MacFarlane, zná­mý pře­de­vším coby otec seri­á­lů Family Guy a American Dad!, před tře­mi lety do kin při­ve­dl svůj celo­ve­čer­ní hra­ný debut Méďa, kte­rý nejen že zau­jal divá­ky, ale také na svůj mlá­de­ži nepří­stup­ný rating vydě­lal solid­ní pení­ze, což si logic­ky říka­lo o pokra­čo­vá­ní (i když jed­nič­ka zakon­či­la pří­běh Teda a Johnnyho...

sejmy0

Sejmi prezidenta | Big Game [35%]

Je doce­la s podi­vem, že se ten­to film oci­tl v čes­ké kino­dis­tri­buci, nicmé­ně je tomu tak a v sou­čas­né době jej nabí­ze­jí vět­ší i men­ší kina pro své divá­ky. Evropská kopro­duk­ce v čele s fin­ským reži­sé­rem Rare Exports Jalmari Helanderem nabí­zí hned něko­lik zají­ma­vých herec­kých tvá­ří a jed­no doce­la zají­ma­vé téma. Lov pre­zi­den­ta Spojených stá­tů v lesích sever­ní­ho Finska....

chappie010

Chappie [50%]

Už dlou­ho se mi nesta­lo, aby ve mě film zane­chal tak roz­po­ru­pl­né emo­ce. Nový talent Neil Blomkamp, kte­rý byl před lety spo­jo­ván s adap­ta­cí her­ní série Halo aniž by se před­ve­dl jakým­ko­liv celo­ve­čer­ním fil­mem, pak nedlou­ho nato vytřel zrak všem sním­kem District 9, kte­rý byl zpra­co­vá­ním jeho krát­ko­me­tráž­ní­ho fil­mu Alive in...

Usvit0

Úsvit planety opic | Dawn of the Planet of the Apes [80%]

Z preque­lu Planety opic se před tře­mi lety stal doce­la neče­ka­ně jeden z nej­vy­da­ře­něj­ších bloc­kbus­te­rů toho léta. Je tak doce­la logic­ké, že se od pokra­čo­vá­ní oče­ká­va­lo pře­ci jen už tro­chu více. Zvláště když si ho na sta­rost vzal talent Matt Reeves (Monstrum). Jak se tedy dru­há výpra­va do doby, než pla­ne­tu Zemi ovládly...

Vsivaci0

Všiváci [45%]

Opět nastal jeden z těch vzác­ných momen­tů a pro­stor na tom­to blo­gu dostal sní­mek, kte­rý pochá­zí z tuzem­ské pro­duk­ce. Dnes totiž bude řeč o fil­mu Všiváci, kte­rý se natá­čel před dvě­ma lety a nyní se po něko­li­ka prů­ta­zích koneč­ně dostá­vá do čes­kých kin. Stojí ale tohle za vaši návště­vu nebo se žád­ný svě­ží vítr do zatuchlé­ho čes­ké­ho...

0

Amazing Spider-Man 2 | The Amazing Spider-Man 2 [75%]

Už běží Spider-Man...Klasická melo­die z ani­má­ků ze začát­ků deva­de­sá­tek se pře­kva­pi­vě doce­la vra­cí při odcho­du z kina. Od vče­rej­ší­ho dne se totiž čes­ká a slo­ven­ská kina opět plní pavou­čí muž ve svém nej­no­věj­ším dob­ro­druž­ství. Před dvě­ma lety byl prv­ní díl jeho zrestar­to­va­né série tak tro­chu do počtu, nicmé­ně letos už se jed­ná o jed­nu z prv­ních...

0

12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%]

Jako už tra­dič­ně kaž­dý rok v době před a krát­ce po udí­le­ní cen aka­de­mie, lépe zná­mých pod názve Oscar, i letos se v rám­ci toho­to blo­gu poku­sím zhod­no­tit co nej­vět­ší množ­ství sním­ků, kte­ré mají ten­to rok nej­vět­ší šan­ce odnést si 2. břez­na z Dolby Theatre v Los Angeles zla­tou soš­ku. Jedním z ních je i sní­mek 12 let v řetě­zech reži­sé­ra...

non-stop020

Non-Stop [80%]

Liam Neeson je pros­tě fra­jer. Uznávaný brit­ský herec byl v posled­ních letech pře­de­vším zno­vu obje­ven jako nový pro­to­typ akč­ní­ho hrdi­ny a mys­lím, že s tím nikdo nemá moc pro­blém. Charisma má ten­to herec na roz­dá­vá­ní a v akci ten­to jed­na­še­de­sá­ti­le­tý herec také nevy­pa­dá ani tro­chu směš­ně. Než se však obje­ví potře­tí v sérii 96 hodin, dostá­vá se...

0

RoboCop [80%]

Málokterý sní­mek si zaslou­ží rema­ke méně než kul­tov­ní kla­si­ka Robocop. Surové akč­ní sci­fi Paula Verhoevena z roku 1987 pat­ří dnes k těm nej­vět­ším kla­si­kám žán­ru a to nejen díky i na svo­jí dobu doce­la sil­ném vyu­ži­tí dospě­lác­ké­ho Rkového ratingu. Někdo se však roz­ho­dl, že bude nej­lep­ší nápad zak­tu­a­li­zo­vat ten­to mate­ri­ál a před­vést divá­kům novou ver­zi...

0

Machete zabíjí | Machete Kills [35%]

Film, kte­rý sám o sobě je zalo­že­ný na faleš­ném trai­le­ru, kte­rý paro­du­je ty nej­pře­pá­le­něj­ší akč­ní výpla­chy minu­lých dese­ti­le­tí a kte­rý byl nale­pen na dvoj­pro­gram podob­ně ladě­ných fil­mů, byl před lety doce­la úspěch. Ztrácíte se? Řeč je pře­ce o Machete. Akční jed­no­hub­ka v režii člo­vě­ka na slo­vo povo­la­né­ho, Roberta Rodrigueze, vyvo­la­la před tře­mi lety v kinech...

HraNaHrane0

Hra na hraně | Runner Runner [50%]

Hazard není zas tak čas­tým téma­tem kri­mi­nál­ních fil­mů. Několik kous­ků ale vždy za rok do kin pře­ci jen při­jde. Většinou však tyto sním­ky kon­čí jen jako solid­ní avšak lehce prů­měr­né výpl­ňov­ky, kte­ré mís­to rigi­na­li­ty či nad­še­ní nabí­ze­jí pře­de­vším sáz­ku na jis­to­tu. Hra na hra­ně, ve kte­ré se sešel Ben Affleck a Justin Timberlake, měla...