Autor: Karolína Kobližková

0

Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %

Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý pří­běh a při­nes­ly nám přes­ně to, co v celé této řadě oče­ká­vá­me. Zlomové infor­ma­ce. Ve 2. dílu jsme se dozvě­dě­li dosud taje­né pří­jme­ní jed­né z hlav­ních postav, což nám napo­vě­dě­lo mož­ný pří­bu­zen­ský vztah mezi ní a dal­ší posta­vou. Jak důle­ži­té to bude pro dal­ší vývoj děje se...

Autor:
0

Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %

V pro­duk­ci stu­dia Funanimation vznik­la již tře­tí řada seri­á­lu pod­le popu­lár­ní japon­ské man­gy Shingeki no Kyojin zná­mé­ho hlav­ně pod ang­lic­kým názvem Attack on Titan. Fanoušci se moh­li na pre­mi­é­ru seri­á­lu postup­ně při­pra­vo­vat. 3. série byla pre­zen­to­vá­na na výsta­vě Anime Expo 2018, kte­rá pro­bí­ha­la od 5. do 8. čer­ven­ce v Los Angeles. 10. a 11. čer­ven­ce byl v něko­li­ka...

Autor:
0

Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl

Řev Erenovi se vyba­vu­jí vzpo­mín­ky na mat­ku, kdy mu říká, že se má vzcho­pit a někdy musí chrá­nit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blí­ží titán, kte­rý jeho mat­ku sně­dl, a Eren ji chce za kaž­dou cenu pomstít. Velitel Erwin ujíž­dí před titá­nem. Všimne si ho Ymir, kte­rá mu dává za...

Autor:
0

Shingeki no Kyojin 2 -11. díl

Daň Erwin zpo­zo­ru­je opan­cé­řo­va­né­ho titá­na, jak se svý­mi pasa­žé­ry utí­ká pryč od lesa. Všem vojá­kům naká­že, aby ho násle­do­va­li a při­tom se necha­li pro­ná­sle­do­vat titá­ny. Jedním vojá­kem je nař­čen, že z nich chce udě­lat návna­du, Erwin to ale popře. Říká, že musí za kaž­dou cenu zasta­vit opan­cé­řo­va­né­ho titá­na, kte­rý ute­kl i s Erenem. Jean,...

Autor:
0

Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl

Děti Yoš s něko­li­ka dal­ší­mi prů­zkum­ní­ky při­jíž­dí do Ragaka a kon­sta­tu­je, že vše je tak, jak je uve­de­no ve zprá­vě. Vesnice je zni­če­na, ale nikde není ani kap­ka krve, ani těla. Průzkumníci deba­tu­jí, zda se oby­va­te­lům Ragaka sku­teč­ně moh­lo poda­řit utéct. Pokud ano, proč titá­ni zde­vas­to­va­li prázd­nou ves­ni­ci, a proč její oby­va­te­lé utek­li...

Autor:
vlcsnap-2017-11-29-11h40m59s0490

Shingeki no Kyojin 2 -9. díl

Zahájení Erwin se svý­mi lid­mi zaha­ju­je pro­ná­sle­do­vá­ní opan­cé­řo­va­né­ho a kolosál­ní­ho titá­na. Zraněná Hanji zůstá­vá na zdi Rosé s Yošem a naka­zu­je mu, aby jí dal koně. Na jeho otáz­ku, kam chce jet, odpo­ví­dá, že do Ragaka, kde zaja­li titá­na, kte­rý se nemohl hýbat. Hanji má jakousi teo­rii, kte­rou si potře­bu­je ově­řit. Yoš jí...

Autor:
vlcsnap-2017-11-27-21h53m51s8870

Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl

Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytvá­ří prud­ký vítr a proud hor­ké páry, kte­rý ochro­mí všech­ny vojá­ky. Někteří jsou odvá­ti pryč, jiní se z posled­ních sil drží okra­je zdi. Mnoho jich je zra­ně­no. I Eren je bez­moc­ný. Opancéřovaný titán vykous­ne Erena ze šíje titá­na, ve kte­ré­ho se pro­mě­nil, a nechá­vá si ho v ústech....

Autor:
vlcsnap-2017-11-26-13h52m43s0910

Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl

Boj zblíz­ka Eren se pře­mě­ňu­je v titá­na, dopa­dá spo­lu s Reinerem na zem a pouš­tí se s ním do pěst­ní­ho sou­bo­je. Mikasa, během toho, co při­hlí­ží sou­bo­ji, litu­je, že Reinerovi i Bertholdovi hned neu­sek­la hla­vy, když měla mož­nost. Berthold drží v jed­né ruce Ymir a ve dru­hé dal­ší­ho vojá­ka. Potom si je oba hází do úst a poly­ká....

Autor:
Baahubali_the_Conclusion0

Baahubali 2: The Conclusion - 80 %

V tom­to dob­ro­druž­ném muzi­ká­lu se nám naský­tá pohled do pomě­rů uvnitř indic­ké krá­lov­ské rodi­ny. Nevlastní brat­ři vycho­vá­va­ní stej­nou mat­kou, jeden je dob­rý, dru­hý je zlý a krá­lov­na mat­ka musí roz­hod­nout, kte­rý z nich zís­ká trůn. Nakonec se jeden sta­ne krá­lem a dru­hý man­že­lem milo­va­né ženy. Který z nich bude šťast­něj­ší? Převážná část pří­bě­hu je...

Autor:
vlcsnap-2017-10-21-12h18m02s1260

Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl

Bojovník Tělo Ymir je na nosít­kách vyta­že­no prů­zkum­ní­ky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir neze­mře­la, jen je ve vel­mi váž­ném sta­vu, kte­rý by nepře­ži­la, kdy­by byla „nor­mál­ní“. Christa brá­ní Ymir před Hanji, pro­to­že Ymir hro­zí, že bude za svůj původ sou­ze­na. Christa při­pouš­tí, že od Ymir neby­lo správ­né, že...

Autor:
vlcsnap-2017-10-17-13h19m23s2630

Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl

Historie Kadeti ze 104. jed­not­ky absol­vu­jí zim­ní výcvik. Jeden po dru­hém při­chá­ze­jí zni­če­ní do cíle své tra­sy, kte­rou absol­vo­va­li ve sně­ho­vé váni­ci. Jenže se zjis­tí, že Christa, Ymir a Daz nedo­ra­zi­li. Christu vidě­li napo­sle­dy, když pomá­ha­la prá­vě Dazovi, kte­rý nezvlá­dal ces­tu. Eren se chce vydat spo­lu­žá­kům na pomoc, ale veli­te­lé oddí­lu to zaká­ží...

Autor:
vlcsnap-2017-09-29-10h10m29s4920

Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl

Voják Vracíme se v čase dvě hodi­ny před napa­de­ní rui­ny Untgerd titá­ny. Jižní a východ­ní tým prů­zkum­né jed­not­ky sedí v hlav­ní míst­nos­ti hra­du. Jejich čle­no­vé jsou pře­kva­pe­ni, že se v této oblas­ti nachá­zel hrad. Usoudí, že asi slou­žil jako úkryt ban­di­tů. Gerger dokon­ce najde lahev pašo­va­né­ho saké. Gerger roz­hod­ne, že nováč­ko­vé půjdou spát a star­ší...

Autor:
vlcsnap-2017-09-28-10h09m51s3360

Shingeki no Kyojin 2 - 3. díl

Jihovýchodní okres Connie sto­jí u domu své rodi­ny a zdr­ce­ně se smi­řu­je s tím, že jsou všich­ni mrt­ví. Přichází k němu Reiner, Gerger a dal­ší muž a jed­na žena z prů­zkum­né jed­not­ky. Uslzený Connie říká, že jeho ves­ni­ce navždy zmi­ze­la. Gerger ale pou­ká­že na fakt, že nikde nejsou žád­ná těla ani krev. Skupinka se pro­to shod­ne, že...

Autor:
vlcsnap-2017-09-22-14h05m01s1330

Shingeki no Kyojin 2 - 2.díl

Jsem doma Popis toho­to dílu pojmu netra­dič­ně. Nebudu vyprá­vět kaž­dou minu­tu od začát­ku do kon­ce. Toto je totiž prv­ní díl, u něhož mám potře­bu hovo­řit o něm jako o cel­ku. Respektive si ho roz­dě­lím do dvou cel­ků. Prvních zhru­ba 5 minut se dá srov­nat s před­cho­zí­mi díly. Dostáváme spí­še krat­ší úryv­ky něko­li­ka dějů z růz­ných...

Autor:
vlcsnap-2017-09-18-13h53m50s7150

Shingeki no Kyojin 2 - 1. díl

Titán bes­tie Vojáci z prů­zkum­né jed­not­ky sto­jí pod zdí a sle­du­jí, jak z niče­ho nic odpad­ne kou­sek zdi a pod ním se obje­ví oko a část obli­če­je titá­na. Všichni pří­tomní jsou v šoku a nechá­pou, kde se titán ve zdi vzal. Mezi vojá­ky dora­zí Hanji a je žádá­na o roz­ka­zy. Jenže je stej­ně pře­kva­pe­ná jako její pod­ří­ze­ní. Zadýchaný páter...

Autor:
images0

Shingeki no Kyojin - 95%

Slyšela a čet­la jsem něko­lik názo­rů, že prv­ních pár dílů se musí pře­tr­pět, a plně s nimi sou­hla­sím. Příběh mě začal pořád­ně zají­mat až asi od 5. dílu. Takže pokud je mezi vámi někdo, kdo má na sle­do­vá­ní seri­á­lu zálusk, ale prv­ní epi­zo­da ho odra­dí, dopo­ru­ču­ji vytr­vat, sto­jí to za to. Ještě jsem se...

Autor:
vlcsnap-2017-09-12-22h38m51s7300

Shingeki no Kyojin 25. díl

Zeď: Útok na Stohess (3. část) V chrá­mu Víry zdí pro­bí­há mše. Kněz káže o sva­tos­ti zdí a o tom, že jejich víra posil­ní zdi a ochrá­ní lid­stvo před titá­ny. V tom pro­pad­ne stře­chou chrá­mu žen­ský titán. Chrám je totiž prá­vě ta budo­va, na kte­rou Eren sho­dil Annie. Většina věří­cích je mrt­vá a Annie se rych­le zve­dá...

Autor:
vlcsnap-2017-09-11-20h06m35s5730

Shingeki no Kyojin 24. díl

Milost: Útok na Stohess (2. část) Nejprve zase jed­na retrospek­tiv­ní část. Několik dní před prů­cho­dem prů­zkum­né jed­not­ky Stohessem čeká kapi­tán Levi a Eren na základ­ně prů­zkum­né jed­not­ky na veli­te­le Smithe. Eren se omlou­vá, že svým špat­ným roz­hod­nu­tím způ­so­bil selhá­ní mise. Levi mu však říká, že nikdo nikdy neví, jak se věci budou...

Autor:
vlcsnap-2017-09-10-16h30m01s2070

Shingeki no Kyojin 23. díl

Úsměv: Útok na Stohess (1. část) Na vojen­ské základ­ně ve měs­tě Stohess za zdí Sina se pro­bou­zí Annie Leonhart ze snu o tom, jak ji její otec učil bojo­vat. Právě tím­to měs­tem má dnes pro­chá­zet Eren a jeho dopro­vod na ces­tě do hlav­ní­ho měs­ta. Lidé na uli­ci dis­ku­tu­jí o této udá­los­ti. Jeden z můžu dou­fá,...

Autor:
vlcsnap-2017-09-07-13h40m29s7160

Shingeki no Kyojin 22. díl

Poražení: 57. expe­di­ce mimo zdi (6. část) Levi a Mikasa pro­ná­sle­du­jí žen­ské­ho titá­na. Levi se Mikasy ptá, zda je Eren naži­vu. Mikasa si je jis­tá, že je. Podle ní bylo cílem titán­ky Erena zajmout a zís­kat ho živé­ho. Levi však při­pouš­tí mož­nost, že cílem bylo Erena zabít. Říká, že by bylo lep­ší vychá­zet z toho,...

Autor:
vlcsnap-2017-09-06-19h27m11s3140

Shingeki no Kyojin 21. díl

Zničující úder: 57. expe­di­ce mimo zdi (5. část) Velitel Smith a major Zoe dis­ku­tu­jí o mož­nos­ti, že člo­věk v těle titá­na měl v lese scho­va­nou 3D výstroj a s její pomo­cí zmi­zel. Erwin říká, že přes­ně tak to prav­dě­po­dob­ně bylo i v pří­pa­dě kolosál­ní­ho titá­na poté, co roz­bo­řil zeď. Hanji ale odpo­ru­je, že když se vyno­řil z těla titá­na Eren, byl...

Autor:
vlcsnap-2017-09-03-09h14m25s9910

Shingeki no Kyojin 20. díl

Erwin Smith: 57. expe­di­ce mimo zdi (4. část) Eren a zby­tek spe­ci­ál­ní­ho bojo­vé­ho koman­da opouš­tí mís­to, kde došlo k zajmu­tí titán­ky. I Erena už napadlo, že je tato titán­ka podob­ná kolosál­ní­mu titá­no­vi. Levi, sto­jí­cí stá­le na vět­vi ved­le Erwina, vyta­hu­je svo­ji čepel a chys­tá se mon­strum zabít. Erwin ho ale zasta­ví a dává povel k dal­ší pal­bě z děl,...

Autor:
vlcsnap-2017-08-31-12h43m17s5190

Shingeki no Kyojin 19. díl

Pokousání: 57. expe­di­ce mimo zdi (3. část) Kapitán Levi vystře­lí ohlu­šu­jí­cí gra­nát. Zbytku jed­not­ky začne pís­kat v uších. Kapitán začne usměr­ňo­vat jejich emo­ce, kte­rý­mi se v před­chá­ze­jí­cích chví­lích necha­li ovlád­nout. Připomene jim, že jejich jedi­ným úko­lem je chrá­nit Erena. To je pro Erena novin­kou, dosud si mys­lel, že na něj má jed­not­ka dohlí­žet, aby...

Autor:
vlcsnap-2017-08-30-12h18m53s9500

Shingeki no Kyojin 18. díl

Les s obrov­ský­mi stro­my: 57. expe­di­ce mimo zdi (2. část) Jean, Reiner a Armin jsou rela­tiv­ně v bez­pe­čí. Reiner ošet­řu­je zra­ně­né­ho Armina a Jean se sna­ží pís­ká­ním při­vo­lat své­ho koně. Momentálně mají totiž jen Reinerova koně a potře­bu­jí tedy mini­mál­ně ješ­tě jed­no­ho, aby se dosta­li všich­ni tři pryč. Kůň se ale neob­je­vu­je, a tak Jean začí­ná poma­lu pře­mýš­let,...

Autor:
vlcsnap-2017-08-29-21h07m29s7970

Shingeki no Kyojin 17. díl

Ženský titán: 57. expe­di­ce mimo zdi (1. část) Dalekosáhlá prů­zkum­ná for­ma­ce je na začát­ku své ces­ty dopro­vá­ze­na pod­půr­ným týmem. Díky tomu se nemu­sí sta­rat o titá­ny a může jen mířit vpřed. Na hra­ni­ci měs­ta je ale pod­půr­ný tým opus­tí a na úze­mí titá­nů si for­ma­ce bude muset pora­dit sama. Formace má tvar půl­kru­hu. Její sou­čás­tí...

Autor: