Autor: Zdeněk Bláha

Vsechno0

Všechno nejhorší

Film o člo­vě­ku, kte­rý se sekl v čase a pro­ží­vá jeden a ten samý den pořád a pořád doko­la. Trochu otře­pa­né téma, při jehož zmí­ně­ní mno­hým z nás vyvsta­ne vzpo­mín­ka na celo­svě­to­vě zná­mý film Na hrom­ni­ce o den více s Billem Murraym v hlav­ní roli. Možná prá­vě díky úspě­chu této kome­die z roku 1993 ješ­tě stá­le vzni­ka­jí fil­my s podob­nou téma­ti­kou. Novinkou...

Autor:
Colorado0

Colorado Kid

Novela o 180 stra­nách vyprá­ví pří­běh tříčlen­né­ho novi­nářšké­ho týmu dení­ku Ostrovan. Vince a Dave, dva zku­še­ní žur­na­lis­té, kte­ří pra­cu­jí v obo­ru již dlou­há léta, vyprá­vě­jí stá­žist­ce Stephanie záha­du o tzv. Colorado Kidovi - člo­vě­ku, kte­rý se jed­no­ho dne zni­če­ho­nic obje­vil na plá­ži v Maine. Vince a Dave postup­ně odkrý­va­jí jed­not­li­vé čás­ti pří­bě­hu o tom­to záhad­ném muži a Stephanie si...

Autor:
MrMecedes0

Mr. Mercedes

Hra na koč­ku a myš je oprav­du jed­no­du­chá. Co se však může dít, když se do role koč­ky posta­ví maso­vý vrah a do role honě­né myš­ky vyslou­ži­lý poli­cej­ní detek­tiv? Nová 10dílná tele­viz­ní série Pan Mercedes inspi­ro­va­ná detek­tiv­ním romá­nem od Stephena Kinga se vám poku­sí tuto situ­a­ci nastí­nit. Americký spi­so­va­tel Stephen King je...

Autor: