Znamení - Mimozemšťané se zjeví na zeměkouli a chystají se udělat s lidmi krátký proces.

To už tu mno­ho­krát bylo, že? Ale ne v podá­ní reži­sé­ra Vesnice a Šestého smys­lu a novo­do­bé­ho mis­tra horo­rů M. Night Shyamalana. Přestože jsou Znamení tro­chu opo­mí­je­na, roz­hod­ně bych je neo­zna­čil za... Číst dál »

14. DNY EVROPSKÉHO FILMU (2007)

Jako obvykle se na začát­ku roku může­me ve vybra­ných kinech setkat s jed­nou z nej­za­jí­ma­věj­ších fil­mo­vých pře­hlí­dek, kte­ré se v Česku budou během roku pro­mí­tat. Začíná již 25. led­na v Praze a poté se pře­su­ne... Číst dál »

Karcoolka

Za deva­te­ro lesy a deva­te­ro hora­mi žila jed­na hol­čič­ka a ta tak čas­to nosi­la čer­ve­ný čepe­ček, že se jí říka­lo Karkulka. Jenže to bylo asi tak v 18. sto­le­tí, tak­že teď ve sto­le­tí... Číst dál »

Volver

Un film de Pedro Almodóvar. Komu to nesta­čí k tomu, aby se zve­dl a šel do kina? Číst dál »

Grandhotel

Sem vlož­te pří­sluš­ný text včet­ně HTML syn­ta­xe nebo v pří­pa­dě nevy­u­ži­tí této čás­ti vše vymaž­te - tedy včet­ně toho­to tex­tu! Číst dál »

Děkujeme, že kouříte

Hrdina téhle vskut­ku netra­dič­ní a ori­gi­nál­ně cynic­ké ame­ric­ké kome­die pra­cu­je jako mluv­čí fir­my Big Tobacco a jeho rolí je brá­nit kuřá­ky a jejich prá­va, aby nedo­šlo k jejich dis­kri­mi­na­ci a aby měli nadá­le prá­vo... Číst dál »

Kafe a cigára

U skvě­lé­ho povíd­ko­vé­ho fil­mu Jima Jarmusche se bude­te bavit nad absurd­ní­mi dia­lo­gy, kte­ré se už někde sta­ly (nejed­nou) a zaru­če­ně se dějou na mno­ha mís­tech kaž­dý den. Jen ve fil­mu to... Číst dál »

Kráska v nesnázích

Očekávaný dal­ší film Jana Hřebejka je na svě­tě. Kráska v nesná­zích spat­ři­la svět­lo svě­ta na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech a prá­vem se dočka­la vel­mi nad­še­né­ho při­je­tí u fes­ti­va­lo­vé­ho obe­cen­stva. Číst dál »

Ztracené město

Příběh jed­né vliv­né rodi­ny na poza­dí kubán­ské revo­lu­ce v pade­sá­tých letech nadchne pře­de­vším milov­ní­ky Kuby – Ostrova svo­bo­dy - a barev­ných fil­mů. Číst dál »

Confetti

Sem vlož­te pří­sluš­ný text včet­ně HTML syn­ta­xe nebo v pří­pa­dě nevy­u­ži­tí této čás­ti vše vymaž­te - tedy včet­ně toho­to tex­tu! Číst dál »

Grbavica

Sem vlož­te pří­sluš­ný text včet­ně HTML syn­ta­xe nebo v pří­pa­dě nevy­u­ži­tí této čás­ti vše vymaž­te - tedy včet­ně toho­to tex­tu! Číst dál »

Auta

Dám vám hádan­ku: má to nepří­líš ori­gi­nál­ní záplet­ku a běž­né hrdi­ny a přes­to je to podí­va­ná plná pře­kva­pe­ní. Co to je? Je to nej­no­věj­ší film stu­dia Pixar, kte­rý se jme­nu­je Auta... Číst dál »

Vyhodnocení červnové soutěže

Díky dovo­le­ným vyhla­šu­je­me výher­ce červ­no­vé sou­tě­že až nyní (omlou­vá­me se), ale věří­me, že pře­de­vším výher­ci nám to pro­mi­nou. Takže klik­ně­te a dozví­te se, koho výhra nemi­ne! Číst dál »

Soutěž Kinomolu - průběžný stav k 18. červnu

Situace kolem sou­tě­že se nadá­le kom­pli­ku­je... no jen tak dál! 🙂 Číst dál »

Sklapni a zastřel mě

„Shut Up and Shoot Me“ je ne tak úpl­ně čes­ká kome­die, kte­rá potě­ší svým čer­ným humo­rem. Číst dál »

Soutěž s Kinomolem od 1. června 2006

Kinomol. cz pro vás při­pra­vil úžas­nou sou­těž, ve kte­ré bude­te kaž­dý den hádat, ze kte­rých zahra­nič­ních fil­mů pochá­ze­jí uve­řej­ně­né posta­vy. Vítěz bude samo­zřej­mě po záslu­ze potr… ehm, odmě­něn! Číst dál »

Mission: Impossible III

Tom Cruise se v roli sko­ro­su­per­ma­na Ethana Hunta vra­cí ve tře­tím pokra­čo­vá­ní série, aby zachra­ňo­val, co se dá, a bojo­val se šéfem Bratrstva krá­li­čí prac­ky… či jak se to vlast­ně jme­nu­je. Číst dál »

Nejlepší filmy roku 2005

Jak jste chtě­li, tak jste hla­so­va­li a tak to teď taky máte… a jako nej­lep­ší fil­my minu­lé­ho roku jste si zvo­li­li horor Saw: Hra o pře­ži­tí (zahra­nič­ní film) a pohád­ku Anděl páně (čes­ký... Číst dál »

Ráj hned teď

Všechno, co jste kdy chtě­li vědět o pales­tin­ských sebe­vra­žed­ní­cích … aneb stra­vi­tel­né a věr­né zob­ra­ze­ní jejich posled­ní­ho dne… Číst dál »

District!

Další maďar­ská zále­ži­tost dora­zi­la do našich kin. Nepočítám-li fil­my typu Škyt, kte­ré stá­ly na pokra­ji zájmu divác­ké veřej­nos­ti, jde po loň­ském úspě­chu Revizorů o dru­hý sní­mek, u kte­ré­ho se nebu­de­te nudit. Číst dál »

Prime

Jednoho dne se pot­ka­jí Dave (Bryan Greenberg) a Rafael (Uma Thurman) a na prv­ní pohled se do sebe zami­lu­jí. Má to jedi­nou drob­nou vadu: Rafael je totiž 37 a Davovi 23. Číst dál »

Dobrou noc a hodně štěstí

V 50. letech vzru­ši­la Ameriku afé­ra kolem sená­to­ra McCarthyho a jeho „honu na komu­nis­tic­ké čaro­děj­ni­ce. Tuto téměř his­to­ric­kou lát­ku si troufl zfil­mo­vat George Clooney; a jeho dru­hý reži­sér­ský počin bys­te si nemě­li nechat... Číst dál »

Kinomol.cz vyhlašuje výroční ceny o Řád Kinomolu

Po dvou letech účin­ko­vá­ní na čes­kém inter­ne­tu se ser­ver Kinomol.cz roz­ho­dl vyhlá­sit vlast­ní sou­těž o nej­lep­ší film roku, v tom­to pří­pa­dě roku 2005. Číst dál »

Doba ledová 2: Obleva

Po čtyřech letech se do kina vra­cí trio pout­ní­ků ledo­vou kra­ji­nou. A s nimi samo­zřej­mě VEVERKA! Číst dál »

Fimfárum 2

Po čtyřech letech se vra­cí­me ke čtyřem pohád­kám z Werichovy kni­hy pohá­dek Fimfárum. A zasta­ve­ní je to opět vel­mi pří­jem­né. Číst dál »

Kachní sezóna

Mexický film bez po zuby ozbro­je­ných drs­ných mužů, tzn. že se v něm nestří­lí? Odehrávající se celý v pane­lá­ku? V čes­ké dis­tri­buci??? Tak to musí urči­tě stát za to! Číst dál »