NBA Playgrounds

Hra NBA Playgrounds je jed­na  z úspěš­ných her se spor­tov­ní téma­ti­kou s kon­krét­ním zamě­ře­nín na Batskebal v tak tro­chu netra­dič­ním podá­ní 2v2 hrá­čů. Základním kon­cep­tem hry jsou sou­bo­je potaž­mo zápa­sy 2 hrá­čů...Číst dál »

Tom Bisio: Vnitřní síla

Vojenská stra­te­gie je do jis­té míry věda o tom, jak utvá­řet a zvlá­dat kri­zo­vé situ­a­ce. Na ele­men­tár­ní úrov­ni kri­zo­vé situ­a­ce vzni­ka­jí jako výsle­dek šir­ší dyna­mi­ky jed­ná­ní jed­not­liv­ců, sku­pin nebo náro­dů, kte­ří...Číst dál »

Nick Evans: Bodybuilding Anatomie

Když dnes vejde­te do jaké­ho­ko­liv fit­cen­t­ra, je to jako navští­vit Disneyland pro kul­tu­ris­ty. Objevíte neko­neč­né řady tré­nin­ko­vých stro­jů a záva­ží urče­ných pro kaž­dý sval ve vašem těle. Chcete-li doko­na­lou posta­vu,...Číst dál »

Marta Knauerová a Jana Drnková: Atlas Bylin

Zdravím všech­ny u dneš­ní recen­ze. Tato recen­ze bude vzá­ta z tro­chu jiné­ho soud­ku než jste u mě zvyklí, podí­vá­me se na kníž­ku zamě­ře­nou na pří­ro­du kon­krét­ně na byli­ny a jejich léči­vé účin­ky... V...Číst dál »

Leigh Neville: Ruční zbraně jednotek speciálních sil 2001-2015

Dnešní svět je plný padou­chů, zlo­čin­ců a tero­ris­tů a všich­ni mají jed­nu spo­leč­nou věc-ubližování lidem... Vláda se tudíž roz­hod­la zalo­žit sku­pi­ny elit­ních jed­no­tek bez­peč­nost­ních slo­žek. Speciální jed­not­ky vyni­ka­jí ve všech vlast­nos­tech...Číst dál »

Štěpán Berka: Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2 řídící prvky

Zdravím, po krat­ší pau­ze se zase vra­cím k vám s dal­ší recen­zí na kni­hu. Dnes se podí­vá­me na kníž­ku kte­rá je spí­še zamě­ře­na pro tech­nic­ky zdat­něj­ší oso­by, kon­krét­ně zdat­né v oblas­ti elek­tro­tech­ni­ky, ale...Číst dál »

Susan Kleinerová: Fitness výživa, Power eating program - 90 %

Už prv­ní vydá­ní této kníž­ky bylo oprav­du úžas­né a po svě­tě vel­mi úspěš­né mezi sku­pi­nou lidí zabý­va­jí­cí se stra­vo­vá­ním a fit­ness téma­ti­kou obec­ně, ale nedáv­no vyšlo již dru­hé vydá­ní této kni­hy a má...Číst dál »

Pavel Černý, Michal Goetz: Manuál obranné střelby - 90 %

Ať se sna­ží­me jak chce­me tak nikdy nebu­de nic doko­na­lé a to pla­tí i v pří­pa­dě sys­té­mu zabez­pe­če­ní oby­va­tel­stva a pro­to se občas sta­ne že musí­me tvá­ří v tvář pro­ti nebez­pe­čí bez jaké­ko­liv pomo­ci....Číst dál »

Kernbach Michael, Fernandez Miguel: Žena 40+ Co už nemusí řešit

Cca 2 měsí­ci jsem dělal recen­zi na kníž­ku Muž 40+, kni­ha se mi doo­prav­dy líbi­la tak jsem se roz­ho­dl ji kou­pit také pro mou dra­hou mamin­ku. I když mi není...Číst dál »

Jim Stopanni: Velká kniha posilování

Pokud si tuto kni­hu kupu­je­te zna­me­ná to že buď chce­te začít s posi­lo­vá­ním nebo nějak chce­te roz­vi­nout svo­je tré­nin­ko­vé plá­ny a musím uznat že lep­ší vol­bu jste nemoh­li udě­lat, kni­ha je...Číst dál »

Contreras Bret: Posilování na anatomických základech

Kniha s názvem Posilování na fyzic­kých zákla­dech je vel­mi úspěš­ná kni­ha se zamě­ře­ním na posi­lo­vá­ní a zlep­še­ní fyzic­ké kon­di­ce obec­ně. Knihu sepsal ve svě­tě fit­ness dob­ře zná­mý Bret Contreras jež je...Číst dál »

Rosanes Kerby: Proměny zvířat

Každý si urči­tě pama­tu­je ty časy, když jste jako malé dítě vybar­vo­va­lo oma­lo­ván­ky s růz­ný­mi zví­řa­ty, pohád­ko­vý­mi posta­va­mi a spous­ty dal­ších. I já jsem kdy­si vybar­vo­val a pro­to když jsem na tuhle kni­hu...Číst dál »

Bliss Dominic: Chlastací hry a léčba kocoviny

Chlastání a taky zába­va spo­je­na s alko­ho­lem je posled­ní dobou vel­mi popu­lár­ní u dneš­ní mla­dé gene­ra­ce. A musím se při­znat, že i já se bavím tím­to způ­so­bem. Nicméně jak postu­pu­je čas tak zába­va poma­lu ale...Číst dál »

Mach Ivan, Borkovec Jiří: Výživa pro fitness a kulturistiku

Výživa pro fit­ness a kul­tu­ris­ti­ku je dal­ší úspěš­ná kni­ha ze série o výži­vě a posi­lo­vá­ní, tuto kni­hu vytvo­ři­lo duo ostří­le­ných kul­tu­ris­tů, kte­ří mají hod­ně zku­še­nos­tí v tom­to obo­ru. Pojďme se na na ni podí­vat...Číst dál »

Pavelka Radim, Reinders André: Kondiční trénink pro bojové sporty

Kondiční tré­nink pro bojo­vé spor­ty je dle mého názo­ru dal­ší úspěš­nou kni­hou v sérii knih týka­jí­cích se spor­tů, a proč si to mys­lím? Pojďme se na tuto kni­hu podí­vat z blíz­ka... Jak už...Číst dál »

Hitlerovy Pevnosti - Německá opevnění a obranné systémy 1939-1945

„Stovky kilom­te­rů táh­nou­cí se linie zlo­věst­ně vyhlí­že­jí­cích beto­no­vých bun­krů, paleb­ných sta­no­višť a opev­ně­ných kry­tů shí­že­jí­cích na atlan­tic­ké pobřeží- to byla nej­vi­di­tel­něj­ší a nej­vý­hruž­něj­ší Hitlerova pří­pra­va na pro­ti­ú­tok Spojenců. Avšak tím to...Číst dál »

Muž 40+ Co už nemusí řešit

Sháníte skvě­lý dárek pro své­ho kama­rá­da, kole­gu, bra­t­ra nebo švag­ra? Už nehle­dej­te, prá­vě jste ho našli! Díky němu se kaž­dý čty­ři­cát­ník dozví, že už nikdy nemu­sí zata­ho­vat bři­cho, sám...Číst dál »

Příručka pro partyzány

Možná že jste si při pře­čte­ní nad­pi­su toho­le člán­ku řek­li: „Partyzáni měli něja­ké pří­ruč­ky?“, nic si toho nedě­lej­te, tuto větu jsem si řekl taky když jsem na tuhle kni­hu nara­zil....Číst dál »

Vikings - Vikingská řežba jak má být

Určitě jste někdy sedě­li u tele­vi­ze, pře­pí­na­li kaná­ly a dou­fa­li že najde­te něco aby se na to dalo aspoň kou­kat, uva­žu­je­te o něja­kém his­to­ric­kém kaná­lu s doku­men­ty nebo něja­kým seri­á­lem, ale ať hle­dá­te...Číst dál »