Kritiky.cz > Články autora:Andrea Bátovská > Stránka 2

Přesličkový odvar na křehké a lámavé nehty

Suroviny: 5 polév­ko­vých lžic natě přes­lič­ky 100 ml stu­de­né vody Postup: Přesličku nalo­ží­me při­bliž­ně na tři hodi­ny do stu­de­né vody. Po uply­nu­tí této doby pak celou směs poma­lu zahří­vá­me po dobu...Read more »

Kostivalová mast

Suroviny: 500 g vaze­lí­ny 60 g suše­ných ane­bo 150 g čer­s­tvých lis­tů kos­ti­va­lu lékař­ské­ho Postup: Ve vod­ní láz­ni roz­pus­tí­me vaze­lí­nu a při­dá­me drob­ně nakrá­je­né lis­ty. Smícháme a vaří­me asi hodi­nu na...Read more »

Domácí šalvějové bonbóny

V tom­to obdo­bí šal­věj krás­ně obrůs­tá a má nové výhon­ky a lis­ty, jež lze zužit­ko­vat při výro­bě domá­cích šal­vě­jo­vých bonbó­nů a ulo­žit si je na obdo­bí, kdy nás bude trá­pit kašel nebo pobo­lí­vat...Read more »

Bylinkami proti depresi

Pokud si chce­me udr­žet stá­le dobrou nála­du, musí­me se nau­čit odpo­čí­vat a rela­xo­vat, pro­to­že i to je hlav­ní sou­čás­tí naše­ho živo­ta, aby se naše tělo při odpo­čin­ku správ­ně zre­ge­ne­ro­va­lo a nabra­lo novou, potřeb­nou...Read more »

Hubneme s bylinkami

Každý z nás se ale­spoň jed­nou v živo­tě při­stih­ne před zrca­dlem, jak si kon­t­ro­lu­je svo­je fal­dí­ky na bři­še nebo veli­kost své­ho poza­dí. Kolikrát jste si už řek­li, že takhle TO už...Read more »

JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE

Chcete-li poznat úska­lí, ale i výho­dy, kte­ré se pojí s tím­to neko­rekt­ním prů­vod­cem, ane­bo dokon­ce se i sami stát dik­tá­to­rem, a to doslo­va, je tahle pří­ruč­ka děla­ná a stvo­ře­ná prá­vě pro vás. Kniha „Jak...Read more »

Mrazivé plameny

Mrazivé pla­me­ny jsou vol­ným pokra­čo­vá­ním dvou dílů „Oběšení psi“ a „Temní muži“ ze série OXEN. Velkým plu­sem kni­hy je, že nemu­sí­te vůbec znát oba před­cho­zí díly, abys­te moh­li vůbec kni­hu...Read more »

Štíhlá do plavek - cvičíme, posilujeme

Zdroj Foto: 1Read more »

Pravda o hovínku

Nic tak nepři­ta­hu­je pozor­nost malých i vel­kých dětí, jako je téma týka­jí­cích se prá­vě „hoví­nek“. A s pomo­cí toho­to fas­ci­nu­jí­cí­ho, ale i vel­mi zábav­né­ho prů­vod­ce s ori­gi­nál­ním názvem „Pravda o hovín­ku“, se děti dozví spous­tu...Read more »

Seznamte se s BENTO, zdravými a hravými, japonskými krabičkami

Velmi oblí­be­nou a vyni­ka­jí­cí, zdra­vou vari­an­tou jíd­la, při­pra­vo­va­né­ho do kra­bič­ky, a to nejen v Japonsku, ale i jin­de ve svě­tě, je tak­zva­né „ben­to“. Jedná se o malou důmy­sl­ně naa­ran­žo­va­nou por­ci obě­da či sva­čin­ky tak, aby co nej­lé­pe...Read more »

Bylinky jako koření

Bez koře­ní a byli­nek si v dneš­ní době nedo­ká­že­me před­sta­vit jakou­ko­liv pří­pra­vu kaž­do­den­ních běž­ných pokr­mů, kte­ré jim dodá­vá typic­ky pří­znač­nou chuť, ale i vůni. Bez nich by byly pokr­my mdlé a nepo­ži­va­tel­né. Koření,...Read more »

Dětské zoubky od Zoje Stage

Šokující a husi­nu nahá­ně­jí­cí vyprá­vě­ní o vel­mi pro­ble­ma­tic­kém vzta­hu mezi mat­kou a její sed­mi­le­tou dce­rou, kte­rý postup­ně gra­du­je až do abso­lut­ní­ho extré­mu, kde jed­na z nich bude muset bojo­vat o své holé pře­ži­tí. Hlavní hrdin­kou je...Read more »

Smrtící řeka

S thrille­rem „Smrtící řeka“ se vydá­te na vel­mi dlou­hou ces­tu za odha­le­ním sku­teč­né­ho poza­dí zby­teč­né smr­ti hlav­ní­ho pro­ta­go­nis­ty Jacka. Chvílemi mož­ná bude­te tápat, zda jeho smrt spo­ju­jí­cí dáv­nou minu­lost...Read more »

Šesté zastavení

Hledáte-li čte­ní podob­né kni­hám Dana Browna či Steva Berryho, bude se vám tato kni­ha pod názvem „Šesté zasta­ve­ní“ zce­la urči­tě líbit. Jedná se o vel­mi fas­ci­nu­jí­cí a pes­t­ré čte­ní, bra­vur­ně kom­bi­nu­jí­cí his­to­ric­ké...Read more »

Lipové bonbony nejen proti kašli

Na výro­bu těch­to výbor­ných domá­cích bon­bo­nů bude­me potře­bo­vat: 120 g medu 100 g cuk­ru krys­tal 2 lží­ce vel­mi sil­né­ho lipo­vé­ho čaje šťá­vu z polo­vi­ny citró­nu A jak na to? Med,...Read more »

Borůvkový čaj při cukrovce

Tento čaj pomá­há dia­be­ti­kům udr­žo­vat opti­mál­ní hla­di­nu cuk­ru v krvi. Čaj se pro­to nej­čas­tě­ji při­pra­vu­je z lis­tů borův­ky. Suroviny: 15 g borův­ko­vé­ho lis­tí 15 g lis­tů kopři­vy 10 g ostru­ži­ní­ko­vé­ho lis­tí...Read more »

Jitrocelový sirup

Právě nyní nastá­vá ide­ál­ní čas pro­to, abychom si na zimu a pod­zim­ní plís­ka­ni­ce uva­ři­li „domá­cí jitro­ce­lo­vý sirup pro­ti kaš­li a zah­le­ně­ní“. Tenhle sirup milu­jí i malé děti, neboť je krás­ně slad­ký, a mož­ná...Read more »

Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize

Čtyři doho­dy je vel­mi prak­tic­ký rád­ce, čer­pa­jí­cí z dáv­né moud­ros­ti sta­rých Toltéků, díky čemuž vás má dovézt k osob­ní svo­bo­dě a k pocho­pe­ní pra­vé pod­sta­ty štěs­tí a život­ní spo­ko­je­nos­ti. A jak zní ony čty­ři...Read more »

Bezinkový ocet

Bezinkový ocet se pou­ží­vá při horeč­ce, kdy se jím potí­ra­jí dla­ně a cho­di­dla. Suroviny: čer­stvé bílé kvě­ty bezu 4% ocet Postup: Do láhve nasklá­dá­me čer­stvé kvě­ty, napě­chu­je­me a zali­je­me 4% octem tak,...Read more »

Zázvor, skvělý pomocník při rýmě a nachlazení

Když nás postih­ne rýma, kašel a nachla­ze­ní, není to zrov­na dva­krát pří­jem­ná zále­ži­tost a bohu­žel prá­vě v tom­to nevlíd­ném poča­sí se nám to málo­kdy vyhne. Po čem ale rych­le sáh­nout, abychom již s prv­ní­mi...Read more »

Sedmikráskový med

Sedmikrásky všu­de krás­ně kve­tou, děti rády z nich zaplé­ta­jí náram­ky na ruku, tak proč tyto krás­ná a drob­ná kvít­ka nevy­u­žít pro něco zdra­ví pro­spěš­né­ho. Třeba na med, s kte­rým si může­te v sych­ra­vém...Read more »

Mátový sirup

Suroviny: 2 šál­ky cuk­ru 2 šál­ky vody 2 šál­ky nadrob­no natr­ha­ných máto­vých líst­ků Postup: Směs povař­te pět minut pod poklič­kou, a pak nech­te 15 minut chlad­nout. Nalijte do tma­vých skle­ni­ček...Read more »

Upřímnou soustrast

Kniha „Upřímnou sou­strast“ mě upou­ta­la pře­de­vším pro svůj vel­mi nevšed­ní název a zvo­le­né téma, neboť co si bude­me nalhá­vat, o řemeslu „fune­b­rá­ka“ a smr­ti může psát buď jen oprav­do­vý blá­zen, ane­bo autor...Read more »

Erotický román PROKURÁTOR

Erotický román „Prokurátor“ s prv­ky detek­tiv­ky si vás pod­ma­ní hned na prv­ních strán­kách, a to pře­de­vším díky svým hlav­ním pro­ta­go­nis­tům tj. obháj­ky­ní Kingy Blońské a pro­ku­rá­to­ra Lukasze Zimnického, kte­ří spo­lu roze­hra­jí napros­to doko­na­lou...Read more »

Doktorka Micka. Mlsné kotě

Pro všech­ny děti, kte­ré si oblí­bi­ly správ­nou dvoj­ku v podá­ní dok­tor­ky Micky a asi­s­ten­ta Buráka v prv­ním díle „Nešikovné ště­ně“, by si zce­la urči­tě nemě­ly nechat ujít i jejich dal­ší skvě­lé dob­ro­druž­ství pod...Read more »

Štíhlá do plavek

Zdroj foto: 1Read more »