Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme.

Umělec nevi­dí věci, jaké jsou, ale jaký je on. (Alfred Tonnelle) Jsme tako­ví, jací si mys­lí­me, že jsme. Když jsme dospě­li s nega­tiv­ním sdě­le­ní­mi zdů­raz­ňu­jí­cí­mi, že jsme neschop­ní, nevzdě­la­ní, nemotor­ní...Read more »

Šťastná kniha, cesta ke štěstí

Šťastná kni­ha, jak už samot­ný název tak tro­chu napo­ví­dá, pojed­ná­vá o štěs­tí a o tom, jak být ve svém živo­tě sku­teč­ně šťast­ný. Ale pozor! Nejedná se o žád­ný, prak­tic­ký manu­ál do ruky, pod­le...Read more »

Jablečný ocet

Jablečný ocet je pro­spěš­ný na srd­ce, cévy a má vel­mi pří­z­ni­vý vliv na pokož­ku. Je skvě­lým pomoc­ní­kem při hub­nu­tí. Suroviny: 1 kg jablek 3 l vody Postup: Jablky omyj­te a nahru­bo nastrou­hej­te i se slup­kou...Read more »

Citové zdi

Unavím se občas z tlu­če­ní hla­vou do zdí, kte­ré lidi a já sta­ví­me mezi lid­mi a mnou.... (Anonym) Naše spo­je a vzta­hy nás udr­žu­jí naži­vu tím, že dáva­jí naše­mu živo­tu smy­sl. Proč tedy...Read more »

Malování jako odreagování se...

Kupte si bar­vy a pokus­te se malo­vat. (Winston Churchill) Jako dítě jsem rád malo­val a zno­vu jsem začal v dospě­lém věku, když jsem pro­ží­val emo­ci­o­nál­ní zma­tek jako chi­rurg a potře­bo­val jsem se uzdra­vit....Read more »

Vytvořte si svůj IMAGINÁRNÍ SVĚT

Imaginární svět  napsa­ný a sesta­ve­ný autor­kou „Destrukčního dení­ku“ Keri Smithovou, je určen nejen pro tee­nage­ři, ale i všech­ny lidi s kre­a­tiv­ní duší, kte­rým nechy­bí hra­vost, před­sta­vi­vost, smy­sl pro detail, este­tič­no, a hlav­ně se...Read more »

Umění starých herbářů. Od renesance po 19. století s předmluvou od Chiary Nepiové

Chcete-li se nechat okouz­lit vel­mi křeh­kou, něž­nou krá­sou a i léty pro­vě­ře­nou moud­ros­tí sta­rých her­bá­řů, urči­tě si nenech­te mezi prs­ty pro­klouz­nout nád­her­nou pub­li­ka­ci „Umění sta­rých her­bá­řů. Od rene­san­ce po 19. sto­le­tí.“ s před­mluvou od...Read more »

KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.

Obrázková ency­klo­pe­die „Kosti“ je fas­ci­nu­jí­cí nauč­ná kni­ha nejen pro děti, ale i pro dospě­lé, kte­ří by se rádi zblíz­ka podí­va­li na jed­not­li­vé kos­ti a kos­tič­ky nej­zná­měj­ších tvo­rů živo­čiš­né říše, ať už...Read more »

Seznamte děti s největšími světovými vynálezci prostřednictvím knihy „Velcí vynálezci“

S kni­hou „Velcí vyná­lez­ci“ dosta­nou malí zví­da­ví čte­ná­ři pří­le­ži­tost hlou­bě­ji se sezná­mit s jed­not­li­vý­mi prů­kop­ní­ky a vyná­le­zy, bez nichž si už jen těž­ko doká­že­me před­sta­vit svůj kaž­do­den­ní život. „Velcí vyná­lez­ci“ jsou...Read more »

Kniha není dar, dokud není přečtena...

Kniha není dar, dokud není pře­čte­na.  (Anonym) Když má někdo ve vaší rodi­ně pro­blém, ať fyzic­ký nebo emo­ci­o­nál­ní, a vy víte, že jsou způ­so­by, jak by si mohl pomo­ci sám,...Read more »

Odhalte tajemství „Hrobu třinácté panny“

Hrob tři­nác­té pan­ny je úžas­ný detek­tiv­ní román, kte­rý roz­hod­ně sto­jí za pře­čte­ní. Kniha sama o sobě je plná str­hu­jí­cích zvra­tů, napě­tí, horo­ro­vých prv­ků, nechy­bí roz­plé­tá­ní háda­nek spja­tých se slo­ži­tou minu­los­tí...Read more »

Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité

Člověk, kte­rý žije jen pro sebe, žije pro nej­hor­ší­ho zná­mé­ho smr­tel­ní­ka. (Joaquin Miller) Můj foto­a­pa­rát má auto­ma­tic­ké zaost­řo­vá­ní. Zaměřím jej na něco a on se zaostří sám. Nepře se se...Read more »

Dobří přátelé

Přátelství zdo­ko­na­lu­je štěs­tí a odstra­ňu­je neštěs­tí zdvo­je­ním naší rados­ti a roz­dě­le­ním naše­ho smut­ku. (Cicero) Co je pří­tel? Podle mého názo­ru je to někdo, kdo zná vaše chy­by, a přes­to vidí to hez­ké...Read more »

„Vůni nebe“ si uvědomíme až bude už příliš pozdě...

V Knize „Vůně nebe“ se autor­ce Ivaně Ondriové poda­ři­lo bra­vur­ně sklou­bit dohro­ma­dy dva napros­to odliš­né žán­ry a vytvo­řit z nich vel­mi napí­na­vé čte­ní, u kte­ré­ho doslo­va bude­te jak na trní. Kniha se...Read more »

Když samota bolí...

V našem  živo­tě může­me být obklo­pe­ni spous­tou zají­ma­vých lidí, a přes­to se uvnitř cítit prázd­ní a osa­mě­lí. Ano, samo­ty se všich­ni zuby neh­ty brá­ní­me, vyhý­bá­me, a v skry­tu duše tou­ží­me po blíz­kém člo­víč­ku, jež by...Read more »

Životní postoj

Jsem pře­svěd­čen, že váš život tvo­ří z 10 pro­cent to, co se vám děje, a z 920 pro­cent vaše reak­ce na to. A stej­né je to s vámi. (Charles Swindoll) Studie uka­zu­jí, že opti­mis­té...Read more »

V každém z nás klíčí „Kořeny zla“

Kořeny zla jsou kla­sic­kou ang­lic­kou detek­tiv­kou ze série, kde domi­nu­je skvě­lá dvo­ji­ce vyšet­řo­va­te­lů v podá­ní Jess Campbellové a Iana Cartera, před kte­rý­mi se musí mít všich­ni zlo­čin­ci pěk­ně na pozo­ru. Samotný...Read more »

Značka: Hledá se manžel...

V době, kdy jsem si poda­la SMS inze­rát, jsem byla ješ­tě dosti mla­dič­ká na to, abych hle­da­la muže na celý život. Všechno jsem spí­še bra­la jako nevin­nou hru, při kte­ré člo­věk...Read more »

Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy

Opět se může­me těšit na dal­ší nové dob­ro­druž­ství, v řadě již dru­hé, o roz­to­mi­lé malé velry­bě jmé­nem Gerda, kte­rá spo­lu se svým nedáv­no nale­ze­ným bra­t­rem Larsem vyplou­vá na moře, aby našla...Read more »

Nejlepší hry z lesních školek

Knihu „Nejlepší hry z les­ních ško­lek“ uví­ta­jí nejen uči­tel­ky a uči­te­lé, ale pře­váž­ně rodi­če s malý­mi dět­mi. Všechny hry v ní uve­de­né jsou urče­ny pro ty, co rádi navště­vu­jí pří­ro­du a milu­jí atmo­sfé­ru a pro­stře­dí...Read more »

Měsíčkové víno

Měsíčkové víno je skvě­lou pre­ven­cí pro­ti rako­vi­ně nebo pod­půr­ný pro­stře­dek při rako­vi­ně. Suroviny: 60 g kvě­tů měsíč­ků i s kali­chem 1 litr bílé­ho vína (ryz­lin­ku) Postup: Květy měsíč­ku mace­ru­je­me při­bliž­ně dva týd­ny...Read more »

Magnety

Lidé opač­ných názo­rů čas­to pocho­du­jí pod stej­nou zásta­vou. (Willi Ritschard) Magnety jsou zají­ma­vé věci. Protiklady se při­ta­hu­jí a podob­nos­ti odpu­zu­jí. Jejich vlast­nos­ti mi při­po­mí­na­jí lidi. Přemýšlejte o lidech ve vašem živo­tě,...Read more »

Co je to být spokojený?

Co je vel­mi uspo­ko­ju­jí­cí lid­ský život a jak je navrh­ne­me? (Lenedra J. Carroll) Všichni si pře­je­me uspo­ko­ju­jí­cí život. Jak to udě­lá­me, abychom tako­vý život měli? Je mno­ho způ­sobů, jak usi­lo­vat...Read more »

Uzdravte se svépomocí. Přírodní léčení.

„Příroda nabí­zí hoj­nost rost­lin­ných léčiv, kte­rá nám mohou při­nést úle­vu a pomo­ci při léč­bě nemo­cí a řeše­ní běž­ných zdra­vot­ních pro­blé­mů. Na prá­vě na strán­kách kni­hy z pří­znač­ným názvem Přírodní léče­ní najde­te vše, co...Read more »

„Lustr pro papeže“ je velmi drsnou zpovědí z českého lágru

Lustr pro pape­že je pří­běh napsa­ný na moti­vy sku­teč­ných udá­los­tí z nedáv­né minu­los­ti a dnes i tak tro­chu zapo­me­nu­té nej­tvrd­ší věz­ni­ce komu­nis­tic­ké­ho reži­mu „Minkovice“, kde se v tichos­ti a bez povšim­nu­tí ode­hrá­va­ly ty nej­vět­ší...Read more »

Přírodní repelent z rýmovníku

Suroviny: 1 hrnek líst­ků rýmov­ní­ku 1/2 lit­ru vody 1 lží­ce bílé­ho vin­né­ho octa Postup:  Do sva­ře­né, hor­ké vody při­sy­pe­me lis­ty rýmov­ní­ku. Necháme lou­ho­vat až do doby, dokud zce­la nevy­chlad­ne....Read more »