Kritiky.cz > Články autora:Andrea Bátovská

Štíhlá do plavek...

Zdroj Foto: 1  Read more »

Měsíčková mast

Měsíčková mast je nej­vhod­něj­ší na odře­ni­ny, pohmož­dě­ni­ny nebo na bola­vé žíly. Suroviny:  2 hrs­ti nakrá­je­ných, mla­dých rost­li­nek 250 g vep­řo­vé­ho sád­la Postup: Dvě plné hrs­ti nakrá­je­né rost­li­ny (tj. celé nad­zem­ní...Read more »

Bezinka nebo-li černý bez

Je to drob­ný, pla­ně ros­tou­cí keř, kte­rý je v době kvě­tu obsy­pán žlu­ta­vý­mi až bílý­mi kvě­ty. Po odkve­te­ní se mění v lesk­lé, kula­té, čer­no­fi­a­lo­vé plo­dy, jež lze dále zpra­co­vá­vat. Sbíraná část a obdo­bí:...Read more »

Domácí skořicová zubní pasta

Suroviny: 2 lžič­ky jed­lé sody 1 lžič­ka mle­té sko­ři­ce 2 lžič­ky nesla­ze­né mine­rál­ní vody Postup: Smícháme všech­ny slož­ky tak, abychom zís­ka­li hlad­kou hmo­tu. Používáme úpl­ně stej­ně jako jiné zub­ní...Read more »

Umění relaxovat ...

Naučit se rela­xo­vat je jeden z nej­těž­ších úko­lů dneš­ní doby, neboť své živo­ty žije­me pří­liš rych­le a zbě­si­le, což má pak nepří­z­ni­vý dopad nejen na náš dušev­ní a emo­ci­o­nál­ní život, ale i na...Read more »

Rýmovníkový sirup

Suroviny: 35 lis­tů rýmov­ní­ku, 1 gra­ná­to­vé jabl­ko, 1 pome­ranč, 1 cit­ron, 1 kg cuk­ru (lze pou­žít i třti­no­vý), voda Postup: Čerstvé lis­ty rýmov­ní­ku a ovo­ce nakrá­je­né na plát­ky zale­je­me vrou­cí vodou tak, aby vše bylo krás­ně...Read more »

Krásné tělo do plavek

Zdroj Foto: 1Read more »

KVĚTY SLUNCE

  Po prv­ní vel­mi úspěš­né kni­ze „mlé­ko a med“ jsme se koneč­ně dočka­li dal­ší kni­hy „kvě­ty slun­ce“ od vel­mi oblí­be­né autor­ky „rupi kaur“, jež svý­mi bás­ně­mi doslo­va pro­ces­to­va­la celý svět....Read more »

Meduňkový sirup na spaní

Pokud trpí­te nespa­vos­tí, boles­ti­vou men­stru­a­cí ane­bo jen zaží­va­cí­mi potí­že­mi a koli­ka­mi, urči­tě si uvař­te do záso­by ten­to skvě­lý sirup. Suroviny: 5 lit­rů vody 10 g kyse­li­ny citró­no­vé 200 g meduň­ko­vé...Read more »

Štíhlá do plavek

Zdroj Foto: 1Read more »

Štíhlá do plavek... aneb pokračujeme v cvičení

Zdroj Foto: 1Read more »

Cviky na zadek a břicho

Zdroj Foto: 1Read more »

Levandulový olej

Suroviny: levan­du­le panen­ský slu­neč­ni­co­vý olej plát­no skle­ni­ce Postup: Do čis­té, suché skle­ni­ce vlo­ží­me levan­du­lo­vé kvě­ty, kte­ré zali­je­me ole­jem tak, aby byly všech­ny celé pono­ře­né. Láhev pořád­ně uza­vře­me a nechá­me stát...Read more »

Mozkohrátky - trénink paměti nejen pro děti

Posláním pub­li­ka­ce Mozkohrátky aneb „Trénink kogni­tiv­ních funk­cí pro děti a dospě­lé“  je efek­tiv­ní vyře­še­ní pamě­ťo­vých stra­te­gií a zlep­še­ní schop­nos­ti učit se za pomo­ci vyu­ži­tí pamě­ťo­vých tech­nik od těch jed­no­duš­ších až po ty...Read more »

Muž, který chtěl být šťastný

Muž, kte­rý chtěl být šťast­ný se ode­hrá­vá v krás­ném pro­stře­dí kou­zel­né­ho ost­ro­va Bali. Hlavním hrdi­nou je mla­dý Američan jmé­nem Julien, kte­rý tu trá­ví svo­ji vysně­nou dovo­le­nou, a jak už to tak...Read more »

Rebarborová marmeláda s levandulí

A co všech­no bude­me na tuto skvě­lou mar­me­lá­du potře­bo­vat? 1 kg očiš­tě­né a olou­pa­né rebar­bo­ry 1/2 kg cuk­ru krys­tal nebo želí­ro­va­cí­ho cuk­ru 350 ml vody 1 limet­ka nebo 1 citrón 4 lží­ce...Read more »

Mast z rýmovníku

Suroviny: 200 g rost­lin­né­ho tuku, 10 lis­tů rýmov­ní­ku Postup:  Do roze­hřá­té­ho tuku vlo­ží­me čer­stvé lis­ty rýmov­ní­ku a nechá­me při­bliž­ně 2 hodi­ny lou­ho­vat při tep­lo­tě 110 oC. Občas pro­mí­chá­me. Po dvou hodi­nách odsta­ví­me,...Read more »

Posilování břišních svalů

Zdroj Foto: 1Read more »

Intuice aneb šestý smysl?

O intu­i­ci se čas­to mlu­ví jako o šes­tém smys­lu, ale co to vlast­ně ta intu­i­ce je? Zamyslete se na chví­li na tím, jakou roli hra­jí naše dal­ší smys­ly jako je...Read more »

Máta, bylinka věčného mládí

Máta v létě chla­dí, osvě­žu­je a v zimě nao­pak tělu dopl­ňu­je potřeb­nou dáv­ku ener­gie. Pokrmům dodá­vá svě­ží nádech a najde­me ji prak­tic­ky ve všem, co milu­je­me. Ať už je to Mojito nebo čaj,...Read more »

ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera

S mými dcer­ka­mi doslo­va milu­je­me a hltá­me dět­ské obráz­ko­vé inter­ak­tiv­ní ency­klo­pe­die, kte­ré pohl­tí obsa­hem a čte­ná­ře si pod­ma­ní svý­mi kou­zel­ný­mi obráz­ky. A tahle kni­ha „Svět lesa“ je toho i důka­zem, neboť mi ze...Read more »

Bylinkový sirup

Bylinkový sirup skvě­le osvě­ží v tep­lém obdo­bí, pěk­ně vychla­ze­ný a podá­va­ný s kost­ka­mi ledu. Suroviny: 500 g čer­s­tvých byli­nek (nej­čas­tě­ji se dává heř­má­nek, levan­du­le, máta, anýz, roz­ma­rýn, meduň­ka) 3 lit­ry vody 3 kg...Read more »

Bezinkový sirup

  Nebude to dlou­ho trvat a kvě­ty čer­né­ho bezu se pro­mě­ní v čer­né zla­to v podo­bě načer­na­lých kuli­ček, kte­ré obsa­hu­jí obrov­ské množ­ství vita­mí­nů. A co bude­me potře­bo­vat při­bliž­ně na jeden litr hoto­vé...Read more »

Asertivita jako zlatá střední cesta

„Asertivita je hle­dá­ní střed­ní ces­ty mezi agre­si­vi­tou a pasi­vi­tou, respek­tu­jí­cí osob­ní hra­ni­ce všech spo­le­čen­ských vzta­hů.“ (Mark Dombeck)  Pokud by si všich­ni lidé na svě­tě osvo­ji­li doved­nos­ti aser­tiv­ní­ho cho­vá­ní a uplat­ňo­va­li je...Read more »

Světlo ženy

Světlo ženy je obdi­vu­hod­ná kni­ha, kte­rá mě vel­mi doja­la pro své nad­ča­so­vé myš­len­ky, ale i pro­to, že je nejen plná všu­dypří­tom­né­ho smut­ku, ale i nikdy nehy­nou­cí nadě­je.  Jednoho dne se na...Read more »

Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti

Jóga res­to­ra­tiv­ní je jeden z úžas­ných způ­sobů, jak pří­jem­ně rela­xo­vat, osvě­žit mysl a výbor­ně redu­ko­vat stres. Na této józe je dob­ré, že je veli­ce las­ka­vá a při­jme prak­tic­ky koho­ko­liv, což už napo­ví­dá...Read more »