Kritiky.cz > Články autora:ALZE > Stránka 8

Až budu jednou vystudovaný právník, budu se s přáteli mým povídkám z dětství smát, řekl o svých začátcích scénárista Mike Reiss

V dět­ství si Mike Reiss psal růz­né his­tor­ky a pak je dával číst mámě. Nikdy ho nena­padlo, že si na psa­ní scé­na­řů zalo­ží kari­é­ru. Dnes je úspěš­ný scé­na­ris­ta a také pro­du­cent, kte­rý...Read more »

Dnes je předposledním dnem Finále Plzeň

Také dnes nabí­zí fil­mo­vý fes­ti­val pes­t­rý pro­gram, kdy si vybe­re snad úpl­ně kaž­dý. Filmový nad­šen­ci, kte­rý sle­du­jí čes­kou a slo­ven­skou tvor­bu mohou dnes vidět roz­ma­ni­té žán­ry. Například fil­my Eva Nová, Nikdy nejsme sami, Noc bez­mo­ci,...Read more »

Za nový žánr slovenského filmu se představilo road movie Stanko

Film se natá­čel čty­ři roky, hrá­li v něm neher­ci mimo hlav­ní posta­vu v podá­ní Petera Kočana ali­as Stanka, kte­rý pro­zra­dil, že scé­nář neče­tl dodnes. Přál si to tak reži­sér. „Na začá­tek...Read more »

V paprscích slunce je dokument ze současné Severní Koreje

Na finá­le Plzeň je zařa­zen do pro­gra­mu sní­mek s názvem V paprs­cích slun­ce. Ruský reži­sér a scé­náris­ta Vitalij Manskij ho nato­čil jako son­du ze živo­ta komu­nis­tic­ké­ho reži­mu, pro­to­že chtěl uká­zal svě­tu obrá­zek „šťast­né­ho...Read more »

Finále Plzeň dnes slavnostně zahajuje filmem Ani ve snu!

Letošní Finále Plzeň zahá­jí od 19 hodin pro pozva­né hos­ty ve Velkém sále, Měšťanské Besedy před­pre­mi­é­ra fil­mu Ani ve snu!  Tento film bude sou­čas­ně uve­den pro divá­ky ve stej­ný...Read more »

Sobota v rytmu Hip hop na Finále Plzeň

Ojedinělá deba­ta o hip-hopové kul­tu­ře v  čes­kém doku­men­tár­ním fil­mu na Finále Plzeň Čeští a slo­ven­ští fil­mo­ví tvůr­ci, kte­ré zají­ma­jí čty­ři ele­men­ty hip-hopu, se sejdou již ten­to týden u jed­no­ho mik­ro­fo­nu na fil­mo­vém...Read more »

Na Finále Plzeň je velký zájem o zajímavé snímky v sekci Festivalový ZOOM

Filmy kte­ré byli s úspě­chem před­sta­ve­ny na fil­mo­vých fes­ti­va­lech jako Pula Film Festival v Chorvatsku, Diagonále v Rakousku, Festival slo­vin­ské­ho fil­mu v Portoroži a Maďarský fil­mo­vý týden, budou také na pro­gra­mu Finále Plzeň. Stejně...Read more »

Už 15. Dubna začíná na Finále Plzeň přehlídka nejlepších filmu z Čech a Slovenska

29. ročník filmového festivalu Finále Plzeň zahájí 15. dubna programem v  Měšťanské besedě a v  DEPO2015. Týdenní přehlídka toho nejlepšího, co se nejen v  Čechách a na Slovensku natočilo za minulý rok, je...Read more »

Válka před Válkou - Stanislav Motl

Spisovatel a novi­nář Stanislav Motl, kte­rý se věnu­je pře­váž­ně téma­tům dru­hé svě­to­vé vál­ky, kdy na vlast­ní pěst pát­ral po neod­sou­ze­ných nacis­tic­kých zlo­čin­cích a našel tu odva­hu se s nimi setkat tvá­ří v tvář, aby...Read more »

Filmový festival Finále Plzeň začíná 15. Dubna

  Filmový festival Finále Plzeň startuje novou éru Festival láká do Plzně na pře­hlíd­ku čes­ké a slo­ven­ské fil­mo­vé tvor­by uply­nu­lé­ho roku a mno­ho novi­nek. Jeho hlav­ním hos­tem bude Mike Reiss, dlou­ho­le­tý...Read more »

Mezinárodní filmový festival Febiofest má své vítěze

23. roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Febiofest v Praze skon­čil a s ním i pře­hlíd­ka 143 hra­ných fil­mů, nej­růz­něj­ších žánrů. Festival navští­vi­lo přes 62 000 návštěv­ní­ků, osob­ně se ho účast­ni­lo přes 50 zahra­nič­ních hos­tů, pro­mí­ta­lo se cel­kem...Read more »

Bál jsem se, že by mi Oscar zničil kariéru, prozradil Peter Morgan

Uznávanou osob­nos­tí, kte­rá na letoš­ním Febiofestu zís­ka­la Cenu Kristiána byl brit­ský scé­náris­ta a dra­ma­turg Peter Morgan.  Získal řadu oce­ně­ní během své kari­é­ry a napsal scé­nář k fil­mům jako jsou napří­klad Poslední Skotský král, Rivalové...Read more »

Naštval jsem Papeže i Vatikán, řekl o svém režijním snímku Peter Mullan

Herec a také reži­sér Peter Mullan, kte­rý je veřej­nos­ti zná­mý rolí dea­le­ra Swannyho v úspěš­ném fil­mu Trainspotting při­jel před­sta­vit na Febiofest nový film Hector od reži­sé­ra Jake Gavina. Film kte­rý je záro­veň zařa­zen  do...Read more »

Nevěřil jsem, že by se něco takového mohlo stát, říká o svém filmu režisér Dariusz Gajewski

Režisér Darius Gajewski mlu­vil o svém sním­ku Podivné nebe, jako o tako­vém posel­ství. Má potře­bu lidem otevřít oči, aby pocho­pi­li že ne kaž­dé vyslo­ve­né dob­ro, tím dob­rem oprav­du je. Je si...Read more »

Film Podivné nebe poukazuje na zlo Norských úřad

Polský reži­sér Dariusz Gajewski uve­dl na Febiofestu svůj film Podivné nebe, kte­ré se roz­ho­dl nato­čit, aby upo­zor­nil na nebez­peč­nou moc Skandidávských úřa­dů, v době kdy se mno­ží pří­pa­dy neo­práv­ně­ných ode­brá­ní...Read more »

Ve filmu Kolonie je popsáno jen padesát procent z té skutečné krutosti, říká o novém filmu herec Daniel Brühl

Německý herec Daniel Brühl při­jel na praž­ský Febiofest před­sta­vit nový film Kolonie reži­sé­ra Floriana Gallenbergera, kte­rý byl nato­čen pod­le sku­teč­né­ho děje a ve kte­rém ztvár­nil hlav­ní roli po boku Emy Watson....Read more »

Byl čin Olgy Hepnarové výsledek společnosti, která jí opovrhovala ?

Na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu Febiofest, kte­rý je pře­hlíd­kou nej­růz­něj­ších fil­mo­vých žánrů nesmí chy­bět ani Český film, kte­rý vzni­kl ve spo­lu­prá­ci s Polskou, Francouzkou a Slovenskou kopro­duk­cí. Světovou pre­mi­é­ru měl na letoš­ním...Read more »

Film Tři dny v Září je psychologickým příběh dvou odlišných žen

Film Tři dny v Září je prv­ní debut Makedonského reži­sé­ra Darijana Pejovskiho a vyprá­ví  o dvou ženách. Prostitutce Marice a spo­řá­da­né Janě, kte­rá jede na rodin­nou cha­lu­pu na ven­kov, aby si odpo­či­nu­la....Read more »

Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv

Film s názvem Ve Středu 9. Května při­bli­žu­je život mla­dé man­žel­ky, kte­rá od tra­gic­ké smr­ti rodi­čů žije u své kon­zer­va­tiv­ní tety a zákeř­né­ho bra­tran­ce, kte­rým by ráda před­sta­vi­la své­ho muže, se kte­rým...Read more »

Dobrý den, noci není historický snímek, říká o svém filmu režisér Marco Bellocchio

Marco Bellocie je význam­ný ital­ský reži­sér, kte­rý ke svým mno­ha reži­sér­ským oce­ně­ním zís­kal v Obecním domě jed­no dal­ší, čímž je cena Kristián za pří­nos kine­ma­to­gra­fii. Režisér zavtip­ko­val, že v Itálii se...Read more »

Neberte se moc vážně, říká herečka Carmen Maura

Španělská hereč­ka Carmen Maura je nejen zná­má múza reži­sé­ra Pedra Almódovara, kte­ré­ho pova­žu­je za zlo­mo­vé­ho člo­vě­ka své herec­ké kari­é­ry, ale také cha­risma­tic­ká osob­nost, kte­ré při­je­la na slav­nost­ním zahá­je­ní 23. roč­ní­ku...Read more »

Febiofest přivítá múzu Pedra Almodóvara herečku Carmen Maurovou a hvězdu filmů Dannyho Boyla, drogového dealera z  Trainspottingu herce Petera Mullana.

Pozvání na MFF Praha - Febiofest při­ja­la špa­něl­ská hereč­ka Carmen Maura, kte­rá je nej­dů­le­ži­těj­ší žen­skou tvá­ří špa­něl­ské kine­ma­to­gra­fie. Další hvězdou fes­ti­va­lu bude i skot­ský herec a drži­tel benát­ské­ho Zlatého lva Peter...Read more »

Český lev ocenil nejvíce sociální drama Kobry a Užovky z okraje společnosti a pohádku Sedmero krkavců.

 V praž­ském Rudolfinu se v sobo­tu 5. Března konal 23. roč­ník Českého lva, kte­rým pro­vá­ze­la mode­rá­tor­ka Lucie Výborná. Členové České fil­mo­vé a tele­viz­ní aka­de­mie vybí­ra­li ty nej­lep­ší tuzem­ská fil­mo­vé díla za rok 2015....Read more »

Cary Grant, Grace Kelly a další herecké hvězdy se vrátí na plátno – na přehlídce filmů Alfreda Hitchcocka v kině Aero

Nově zrestau­ro­va­né fil­my Alfreda Hitchcocka ve špič­ko­vé kva­li­tě 2K – Okno do dvo­ra, Vertigo a Ptáci – inspi­ro­va­ly žiž­kov­ské kino Aero k uspo­řá­dá­ní samo­stat­né pře­hlíd­ky vybra­ných fil­mů toho­to legen­dár­ní­ho mis­tra napě­tí....Read more »

Febiofest přivítá autora scénářů filmů Královna nebo Poslední skotský král Petera Morgana a ve spolupráci s Berlinale znovu uvede Culinary Cinema.

Pozvání na tři­a­dva­cá­tý Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Praha – Febiofest, kte­rý se usku­teč­ní 17. až 25. břez­na, při­jal jako prv­ní brit­ský sce­náris­ta a dra­ma­tik Peter Morgan, mj. drži­tel Zlatého gló­bu, kte­ré­ho pro­sla­vi­ly pře­de­vším živo­to­pis­né...Read more »