Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv

Film s názvem Ve Středu 9. Května při­bli­žu­je život mla­dé man­žel­ky, kte­rá od tra­gic­ké smr­ti rodi­čů žije u své kon­zer­va­tiv­ní tety a zákeř­né­ho bra­tran­ce, kte­rým by ráda před­sta­vi­la své­ho muže, se kte­rým...Read more »

Dobrý den, noci není historický snímek, říká o svém filmu režisér Marco Bellocchio

Marco Bellocie je význam­ný ital­ský reži­sér, kte­rý ke svým mno­ha reži­sér­ským oce­ně­ním zís­kal v Obecním domě jed­no dal­ší, čímž je cena Kristián za pří­nos kine­ma­to­gra­fii. Režisér zavtip­ko­val, že v Itálii se...Read more »

Neberte se moc vážně, říká herečka Carmen Maura

Španělská hereč­ka Carmen Maura je nejen zná­má múza reži­sé­ra Pedra Almódovara, kte­ré­ho pova­žu­je za zlo­mo­vé­ho člo­vě­ka své herec­ké kari­é­ry, ale také cha­risma­tic­ká osob­nost, kte­ré při­je­la na slav­nost­ním zahá­je­ní 23. roč­ní­ku...Read more »

Febiofest přivítá múzu Pedra Almodóvara herečku Carmen Maurovou a hvězdu filmů Dannyho Boyla, drogového dealera z  Trainspottingu herce Petera Mullana.

Pozvání na MFF Praha - Febiofest při­ja­la špa­něl­ská hereč­ka Carmen Maura, kte­rá je nej­dů­le­ži­těj­ší žen­skou tvá­ří špa­něl­ské kine­ma­to­gra­fie. Další hvězdou fes­ti­va­lu bude i skot­ský herec a drži­tel benát­ské­ho Zlatého lva Peter...Read more »

Český lev ocenil nejvíce sociální drama Kobry a Užovky z okraje společnosti a pohádku Sedmero krkavců.

 V praž­ském Rudolfinu se v sobo­tu 5. Března konal 23. roč­ník Českého lva, kte­rým pro­vá­ze­la mode­rá­tor­ka Lucie Výborná. Členové České fil­mo­vé a tele­viz­ní aka­de­mie vybí­ra­li ty nej­lep­ší tuzem­ská fil­mo­vé díla za rok 2015....Read more »

Cary Grant, Grace Kelly a další herecké hvězdy se vrátí na plátno – na přehlídce filmů Alfreda Hitchcocka v kině Aero

Nově zrestau­ro­va­né fil­my Alfreda Hitchcocka ve špič­ko­vé kva­li­tě 2K – Okno do dvo­ra, Vertigo a Ptáci – inspi­ro­va­ly žiž­kov­ské kino Aero k uspo­řá­dá­ní samo­stat­né pře­hlíd­ky vybra­ných fil­mů toho­to legen­dár­ní­ho mis­tra napě­tí....Read more »

Febiofest přivítá autora scénářů filmů Královna nebo Poslední skotský král Petera Morgana a ve spolupráci s Berlinale znovu uvede Culinary Cinema.

Pozvání na tři­a­dva­cá­tý Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Praha – Febiofest, kte­rý se usku­teč­ní 17. až 25. břez­na, při­jal jako prv­ní brit­ský sce­náris­ta a dra­ma­tik Peter Morgan, mj. drži­tel Zlatého gló­bu, kte­ré­ho pro­sla­vi­ly pře­de­vším živo­to­pis­né...Read more »

Slavnostní vyhlášení vítězů Českého Lva se uskuteční v sobotu 5. března 2016 v pražském Rudolfinu.

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) vyhlá­si­la nomi­na­ce pro 23. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 42 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2015. Filmy se...Read more »

Nejlepším filmem roku za rok 2015 je komedie Ztraceni v Mnichově

Letošní šes­tý roč­ník udí­le­ní Cen České fil­mo­vé kri­ti­ky se konal 23. Ledna, kdy fil­mo­vý kri­ti­ci a pub­li­cis­té hla­so­va­li pro nej­lep­ší díla z něko­li­ka kate­go­rií. Hledali si nové talen­ty, kva­lit­ní scé­ná­ře, režie,...Read more »

Film Aldabra: Byl jednou jeden ostrov překonal stotisícovou hranici návštěvnosti

Rodinný snímek Aldabra: Byl jednou jeden ostrov byl jedním z nejnavštěvovanějších domácích titulů loňského podzimu. Příběh podivuhodného ostrova a jeho unikátní flory a fauny, který natočil režisér Steve Lichtag v produkci společnosti Starlite...Read more »

Šťastná třináctka pro Anděla Páně 2

Natáčení vol­né­ho pokra­čo­vá­ní jed­né z nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých pohá­dek Anděl Páně s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlav­ních rolích má za sebou prv­ní eta­pu, kte­rou hos­til hrad v Ledči nad Sázavou. Podle kas­te­lá­na Luďka...Read more »

Febiofest 2016

Febiofest při­ví­tá auto­ra scé­ná­řů fil­mů Královna nebo Poslední skot­ský král Petera Morgana a ve spo­lu­prá­ci s Berlinale zno­vu uve­de Culinary Cinema Pozvání na tři­a­dva­cá­tý Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Praha – Febiofest, kte­rý...Read more »