Autor: Alex Farniev

0

Noc v muzeu - i exponáty můžou obživnout

Posvátné síně Přírodovědného muzea jsou plné těch nej­ú­žas­něj­ších expo­ná­tů - divo­ce vypa­da­jí­cích prehis­to­ric­kých stvůr, nelí­tost­ných sta­ro­vě­kých bojov­ní­ků, dáv­no vymi­ze­lých kme­nů, afric­kých zví­řat a legen­dár­ních his­to­ric­kých hrdi­nů - ti všich­ni zde nehnu­tě sto­jí, navždy zmra­ze­ní v čase. Nebo ne?

Autor:
Obal0

Big Lebowski (The Big Lebowski)

Hlavním hrdi­nou fil­mu je Jeff Lebowski (Jeff Bridges), kte­rý se napl­no věnu­je bow­lin­gu. Ono vlast­ně kro­mě bow­lin­gu se ani nedá nic zají­ma­vé­ho uvést. Jeff je totiž jed­ním z mála pře­ži­vších hip­pie. Dosti vzác­ný exem­plář. Ostatní se kam­si podě­li, roz­ply­nu­li se v živo­tě. Někdo se pře­bro­dil na opač­ný břeh a stal se nechut­ně úspěš­ným a váže­ným pilí­řem spo­leč­nos­ti, někdo se dob­ro­vol­ně při­pou­tal k těž­ším dro­gám a navždy opus­til rea­li­tu, někdo zase opus­til rea­li­tu při­ro­ze­ně a hrob mu zarůs­tá ple­ve­lem. Jiní zase ukon­či­li pozem­skou...

Autor:
Corpse Bride0

Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Tim Burton’s Corpse Bride)

12 let po Ukradených Vánocích měl Tim Burton stá­le chuť natá­čet ani­mo­va­né fil­my pod­le vlast­ních lite­rár­ních před­loh. Filmoví pro­du­cen­ti zase měli díky zvuč­né­mu jmé­nu auto­ra stá­le chuť do tako­vých pro­jek­tů inves­to­vat. Právě sou­hra těch­to fak­to­rů umož­ni­la vznik­nout popi­so­va­né­mu dílu z obdo­bí 19. sto­le­tí, kte­ré sle­du­je osud mla­dé­ho Victora, jenž bude muset uči­nit nesnad­nou vol­bu. Ale popo­řád­ku! 

Autor:
Člověk z davu0

Nepřítel před branami (Enemy at the Gates)

17. čer­ven­ce roku 1942 zača­la jed­na z nej­vět­ších bitev II. svě­to­vé vál­ky. Bojovalo se o prů­mys­lo­vé měs­to na Volze, teh­dej­ší Stalingrad a vele­ní obou armád - sovět­ské i němec­ké - si byla vědo­ma, že prá­vě zde se roz­hod­ne o koneč­ném vítěz­ství. Příběh, inspi­ro­va­ný stej­no­jmen­nou kni­hou ame­ric­ké­ho his­to­ri­ka Williama Craiga, líčí sou­boj rus­ké­ho ostře­lo­va­če Vasilije Zajceva s němec­kým roz­věd­čí­kem majo­rem Königem.

Autor:
AktX0

Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe)

Uznejte, že jed­nou z nej­ty­pič­těj­ších lid­ských vlast­nos­tí, je zvě­da­vost. Nic nás nelá­ká tak, jako různá tajem­ství či záka­zy. „Co se sta­ne, když? Co se skrý­vá pod povr­chem? Jak je to ve sku­teč­nos­ti?“ Zajímavé je, že vysvět­le­ní může být napros­to banál­ní, ale dokud není nahlas vyřče­no, má neu­vě­ři­tel­nou moc při­ta­ho­vat naši pozor­nost. 

Autor:
n200808031223_00

Libertin (The Libertine)

MFF 2004 v Torontu neza­sti­hl štáb fil­mu Libertin zrov­na nej­při­pra­ve­něj­ším. Film se musel narych­lo dodě­lá­vat těs­ně před samot­ným začát­kem fes­ti­va­lu. Aby toho neby­lo málo, nedo­stal se Libertin ani do užší­ho sezna­mu kan­di­dá­tů na oce­ně­ní. Toho roku sla­vi­lo úspěch dra­ma z afric­ké­ho pro­stře­dí Hotel Rwanda. Následovaly pro­blémy s ofi­ci­ál­ním před­sta­ve­ním fil­mu brit­ské­mu, ame­ric­ké­mu a mezi­ná­rod­ní­mu pub­li­ku. Několikrát se ohla­šo­val ter­mín pre­mi­é­ry, aby se vzá­pě­tí rušil. Jak se říká: „…a roky ply­nu­ly.“

Autor:
0

Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street

Když se to vez­me jako celek, nej­ob­lí­be­něj­ším obdo­bím his­to­rie je pro Tima Burtona obdo­bí vik­to­ri­án­ské. Špinavé stře­chy, stí­ny plí­ží­cí se po dláž­dě­ných uli­cích, mos­ty spo­ju­jí­cí nehos­tin­né čtvr­ti Londýna, mlž­ný opar na před­měs­tích, mrt­vé koč­ky v zapad­lých ulič­kách a páno­vé v cylin­drech. Pokud v západ­ní lite­ra­tu­ře exis­tu­je dílo, kte­ré se nej­ví­ce blí­ží Mistrovu vku­su, tak je to román Hrabě Monte Cristo, jenž hlav­ně na začát­ku fil­mu doslo­va bije do očí.

Autor:
n200804240957_Colin0

Telefonní budka (Phone Booth)

Kdyby kaž­dé­ho z nás měl na muš­ce odstře­lo­vač, asi bychom všich­ni říka­li jenom prav­du. Svět by se změ­nil a dost mož­ná k lep­ší­mu. Vzniká ovšem otáz­ka, kdo a pod­le čeho bude vybí­rat odstře­lo­va­če a kdo je pak bude mít na muš­ce? A nako­nec, koho zvo­lit tím nej­vyš­ším odstře­lo­va­čem, kte­ré­ho už nebu­de pozo­ro­vat žád­ný jiný?

Autor: