Autor: Alex

0

Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 - souboj o celý svět začíná

Už straš­ně dlou­ho jsem nena­psa­la žád­nou recen­zi... No, teď roz­hod­ně při­šel správ­ný čas. Nový Harry Potter mě totiž neho­ráz­ným způ­so­bem pře­kva­pil, můj skep­ti­cis­mus se v prv­ních minu­tách roz­ply­nul a zůsta­lo mi jen okouz­le­né sle­do­vá­ní dění na plát­ně. Z jed­né z nej­nud­něj­ších čás­tí kniž­ní série se tvůr­cům poda­ři­lo vykře­sat akč­ní nářez nabi­tý city, kte­rý se koneč­ně může posta­vit do rovi­ny s nepře­ko­na­tel­ný­mi prv­ní­mi tře­mi díly (už bylo na čase - ani jsem nevě­ři­la, že je to ješ­tě mož­né!).

Autor:
Zelený sršeň (The Green Hornet)0

Zelený sršeň (The Green Hornet)

Přináším krát­kou recen­zi na prv­ní letoš­ní film, kte­rý jsem zhléd­la v kině :). The Green Hornet mě na roz­díl od mno­ha jiných divá­ků nadchnul, jakož­to jis­tý pokra­čo­va­tel skvě­lé­ho fil­mu Kick-Ass v rám­ci žán­ru „kome­di­ál­ní­ho komik­so­vé­ho fil­mu“.

Autor:
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část (The Twilight Saga: Breaking Dawn: Part One)0

Twilight sága: Rozbřesk - 1. část (The Twilight Saga: Breaking Dawn: Part One)

Samozřejmě jsem byla před zhléd­nu­tím řád­ně skep­tic­ká a chtě­la nový Twilight vidět zejmé­na z tou­hy po poba­ve­ní nad vlast­ní pří­šer­nos­tí fil­mu, ale... ono se jim to doo­prav­dy poved­lo! Oni udě­la­li kus vcel­ku dob­ré prá­ce! Konečně je to film, kte­rý má přes všech­ny chy­by hla­vu a patu.

Autor: