Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > AUTA - rozhovor Richard Krajčo

AUTA - rozhovor Richard Krajčo

Animovaná pohád­ka Auta (Cars) z pro­duk­ce stu­dia PIXAR pat­ří k nej­vět­ším oče­ká­va­ným hitům letoš­ní­ho léta. V uply­nu­lých něko­li­ka dnech  vzni­ka­lo v praž­ském stu­diu Virtual čes­ké zně­ní toho­to fil­mu. Pod režij­ní tak­tov­kou Jiřího Stracha se sešli špič­ko­ví her­ci a osvěd­če­ní dabé­ři, aby pro­půj­či­li autíč­kům na jejich ces­tě za dob­ro­druž­stvím a přá­tel­stvím své hla­sy.

Hlavní hrdi­na, auto jmé­nem Blesk McQueen, pro­mlou­vá hla­sem Richarda Krajča (v ori­gi­ná­le ho mlu­ví herec Owen Wilson), jeho kama­rád­ka Sally dosta­la hlas Kateřiny Brožové (v ori­gi­ná­le Bonnie Huntová), v dal­ších rolích usly­ší­me Petra Novotného, Jana Teplého, Vladimíra Brabce, Jiřího Macháčka, Jiřího Pragera a Bolka Polívku, kte­rý dostal roli šeri­fa.

Snímek, jehož sce­náris­tou a reži­sé­rem je před­ní tvůr­ce ani­mo­va­ných fil­mů John Lasseter (podí­lel se na hitech Hledá se Nemo, Úžasňákovi a reží­ro­val oba díly Příběhu hra­ček), má čes­kou pre­mi­é­ru 13. čer­ven­ce Jak vní­má­te vaše prv­ní setká­ní s dabin­gem, a zrov­na v  ani­mo­va­ném fil­mu?

Opravdu je to moje úpl­ně prv­ní dabin­go­vá zku­še­nost, post­syn­chro­ny jsou pře­ce jenom něco úpl­ně jiné­ho. A prá­vě pro­to, že je to moje dabin­go­vá pre­mi­é­ra, jsem moc rád, že jde prá­vě o ani­mo­va­ný film spo­leč­nos­ti Pixar, pro­to­že jejich fil­my mám moc rád a všech­ny DVD mám doma.

Jak bys­te cha­rak­te­ri­zo­val své­ho  hrdi­nu Bleska?

Je to troš­ku fra­jí­rek, jak jen nablýska­ný čer­ve­ný spor­ťák může být, ale jak to v těch­to „pixar­ských“ fil­mech bývá, nako­nec dojde poká­ní. Jak se říká, troš­ku se chyt­ne za nos. Taky pro­ží­vá milost­ný romá­nek se Sally – to je tako­vé pěk­né svět­le mod­ré por­sche. Dá mu ale dost zabrat, než zís­ká její srd­ce.

Jaké to je dát neži­vé­mu hrdi­no­vi život?

U těch Pixarů to ani není žád­ný vel­ký pro­blém, pro­to­že  máte pocit, že ty jejich „neži­vot­ní“ hrdi­no­vé mají duše i cha­rak­te­ry jako živé bytos­ti. Oni to tak skvě­le doká­ží udě­lat, že nemá­te pocit, jako bys­te namlou­val něja­kou neži­vou věc, ale spíš reál­né­ho člo­vě­ka. Brzy sply­ne­te s jejich mimi­kou, výra­zem, ges­ty a nor­mál­ně se pro­mě­ní­te v auto.

V ori­gi­ná­le nada­bo­val Lightninga McQueena, jak se  v ang­lič­ti­ně váš hrdi­na jme­nu­je, zná­mý herec Owen Wilson. Nechal jste se jím inspi­ro­vat?

Slyšel jsem ho, mys­lím že dob­rý, a  vynasna­žím  se být nejmé­ně stej­ně dob­rý.

Je čer­ve­né spor­tov­ní  „žiha­dlo“ Blesk  autem vašich klu­kov­ských snů?

Není  to typ vozu, po kte­rém bych prahnul. Já jsem si prá­vě nedáv­no svůj sen toho­to dru­hu spl­nil a mám koneč­ně „off roa­da“ Mitsubishi Pajero. Mám rád vel­ký sil­ný vozy a nikdy jsem na spor­ťá­ky moc nebyl.

Váš hrdi­na Blesk má ale asi jiný vkus…

Jo, je to přes­ně Bleskův typ. Ale i mně se ta mod­rá „por­schin­ka“ moc líbí. Jako fáro je to dob­rý a ješ­tě k tomu má na zad­ku cool teto­vá­ní


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,76460 s | počet dotazů: 243 | paměť: 55905 KB. | 24.05.2022 - 01:21:57