Kritiky.cz > Recenze knih > Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha

Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha

9788025239629

Blesk McQueen zno­vu vyjel závo­dit, ten­to­krát to bylo však spe­ci­ál­ní. Pohár za prv­ní mís­to chtěl věno­vat své­mu dáv­né­mu šéf­me­cha­ni­ko­vi a uči­te­li Doktorovi Hudosonovi. Byl si jist, že cílem pro­je­de jako prv­ní a tak se i sta­lo. Za pár dní vedl pole závod­ní­ků po okru­hu, avšak ten­to­krát se sta­lo něco zvlášt­ní­ho. Byl už při­pra­ve­ný na dal­ší vítěz­ství, když kde se vzal, tu se vzal, jis­tý tajem­ný vůz. Ten pro­jel oko­lo Bleska a zví­tě­zil, jme­no­val se Jackson Hrom. Byl poměr­ně drzý, dokon­ce pro­hlá­sil, že mu udě­la­lo straš­nou radost, že Bleska koneč­ně pora­zil. Hrom pat­řil k autům tzv. nové gene­ra­ce a všich­ni o této sku­pi­ně všu­de mlu­vi­li.

Dokonce i zprá­vy to řeši­li, že tyto auta způ­so­bi­li to, že závod­ní svět se mění. Blesk a Hrom se potká­va­li na všech závo­dech, ale Blesk vždyc­ky pro­hrál. S kaž­dou pro­hrou se mu víc a víc nabou­rá­va­lo sebe­vě­do­mí, pro­to­že se Hromovi nedo­ká­zal ani při­blí­žit. Navíc se jeho kama­rád Cal roz­ho­dl, že ukon­čí svo­ji kari­é­ru. V jed­nom závo­dě dokon­ce Blesk Hroma sko­ro pora­zil, ale bohu­žel měl neho­du a musel se násled­ně léčit ze zra­ně­ní, kte­rá utr­pěl. Když už se zota­vil, tak začal pře­mýš­let nad tím, jest­li má vůbec jeho závo­dě­ní cenu. Nakonec se roz­ho­dl, že to ješ­tě nevzdá.

Se svý­mi kama­rá­dy se pora­dil, co dělat dál a ti mu ozná­mi­li, že na něj už čeka­jí ve zbru­su novém závod­ním cen­t­ru. Tak tam tedy Blesk odjel, osví­cen novou nadě­jí. Jeho kama­rá­di se s ním brzy roz­lou­či­li a pře­da­li ho nové­mu spon­zo­ro­vi – Sterling. Když pro­chá­zel cen­t­rem, uvi­děl žlu­té auto, kte­ré cvi­či­lo na zdej­ším simu­lá­to­ru. Blesk byl ohro­men a hned se vyptá­val, kdo je ten závod­ník. Nebyl to žád­ný závod­ník, ale tre­nér­ka Cruz Ramirezová, jenž byla nej­lep­ším autem v obo­ru. Cruz sesta­vi­la pro Bleska tré­nin­ko­vý plán, ale tomu se to dva­krát neza­mlou­va­lo. Chtěl jít hned na simu­lá­tor jako auta nové gene­ra­ce, ale Cruz ten­to názor zatím nesdí­le­la, pro­to­že mys­le­la, že Blesk ješ­tě není při­pra­ve­ný.

Cruz mu nabíd­la oddech, než začnou pra­co­vat ve vyš­ších rych­los­tech, ale Blesk to odmí­tl uznat a hnal se na simu­lá­tor. Začal tedy cvi­čit jízdu a Sterling s hrů­zou sle­do­val, jak mu Blesk dělá digi­tál­ní pohro­mu. Pak však povo­li­ly zaráž­ky a Blesk pro­lé­tl obra­zov­kou simu­lá­to­ru. Sterling mu hned nato ozná­mil, že ho na zákla­dě této zku­še­nos­ti odhla­šu­je ze závo­du na Floridě. Blesk ho požá­dal o dru­hou šan­ci. Sterling tedy sou­hla­sil, ale pod pod­mín­kou, že sebou vez­me Cruz. Šli spo­lu tedy na Plamennou pláž. Blesk se nemohl dočkat, až si všech­no vyzkou­ší, co ješ­tě doká­že.

Cruz však na tenhle typ jízdy neby­la zvyk­lá a Bleskovi nesta­či­la. Jednoho veče­ra jel Blesk na závo­dy a Cruz spo­lu s ním. Nedopadlo to úpl­ně pod­le jeho před­stav, pro­to­že Cruz skon­či­la jako posled­ní a Blesk jí udě­lal vel­kou scé­nu. Ona mu na oplát­ku řek­la, že kdy­si chtě­la závo­dit, kvů­li němu, ale pozna­la, že se mezi závod­ní auta neho­dí a tak odje­la. Bleskovi bylo trap­ně a tak se o něco poz­dě­ji Cruz omlu­vil. Závod, kte­rý měl Blesk odjet sám, se konal v Thomasville. Blesk však chtěl Cruz dopřát poci­ty závod­ní­ka a tak odje­li závod spo­leč­ně.

Tahle kni­ha je kopie ani­mo­va­né­ho fil­mu z díl­ny Disney, vlast­ně je to tako­vý kniž­ní pře­pis. Je tam straš­ně moc obráz­ků a málo písma, ale to vůbec neva­dí, dětem se tato kni­ha bude zce­la jis­tě líbit, a to i kdy­by se jim nepoz­dá­va­la ani­mo­va­ná ver­ze, tak­že roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju. Má 64 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 197 Kč zde.

 • Autor: Disney
 • Žánr: pohád­ka
 • Nakladatelství: Egmont
 • Datum vydá­ní: 2017

 • Marissa Meyerová - Renegáti24. června 2018 Marissa Meyerová - Renegáti Renegáti jsou syndikát lidí s neobyčjnými schopnostmi. Povstali z trosek zničené společnosti a zavedli znovu řád tam, kde dosud vládl chaos. Jako obhájci práva a spravedlnosti jsou pro […] Posted in Recenze knih
 • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […] Posted in Recenze knih
 • Marissa Meyerová: Bez srdce30. května 2017 Marissa Meyerová: Bez srdce Předtím, než se stala Srdcovou královnou, byla jen obyčejnou dívkou, která toužila po vlastním pekařství, nezávislosti a lásce. To, co se odehrálo před slavným příběhem Alenky v Říší divů […] Posted in Recenze knih
 • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta30. června 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Zdá se, že proslulého piráta Jacka Sparrowa opustilo štěstí. I když se mu povedlo vykrást banku ve městě Svatý Martin, všechny peníze stratil při útěku. Je na mizině, nemá rum, opustila ho […] Posted in Recenze knih
 • Klementýnka a naprostý blázinec - kniha9. srpna 2017 Klementýnka a naprostý blázinec - kniha Klementýnka se v pondělí ráno probudila a nakreslila krávu, které tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chvíli. Klementýnka chodila do třetí třídy, měla bratra a maminka […] Posted in Recenze knih
 • Bezlepková cukrárna - kniha5. července 2017 Bezlepková cukrárna - kniha Lidé, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu, to mají docela těžké, protože si nemůžou vzít to, co v uvozovkách normální člověk. Právě pro ně, ale nejenom, vznikla speciální kuchařka, […] Posted in Recenze knih
 • U nás doma v zoo - Slůně bez maminky17. července 2017 U nás doma v zoo - Slůně bez maminky Lea, Františka a Marie Frankovy – úplně běžná rodina, někdo by řekl. Ovšem ne až tak docela. Marie je maminka Ley a Františky a dělá ředitelku Zoo-Ráj, která je ovšem zadlužená po bývalém […] Posted in Recenze knih
 • Koně - Příběhy z celého světa - kniha28. května 2018 Koně - Příběhy z celého světa - kniha Tato kniha začíná úvodem, který čítá pár stran o tom, odkud se koně vlastně vzali, prostě jejich původ, a už ten je zajímavý. Pak se přechází k jednotlivým plemenům. Jako první je zde […] Posted in Recenze knih
 • Recenze: Pětidomí24. května 2018 Recenze: Pětidomí Jaká může být detektivka bez mrtvoly a bez vraha? Může vůbec taková kniha nabídnout čtenáři tolik očekávané gradované napětí? Nebude to nuda? Odpovědi na tyto otázky najdete v knize Tomáše […] Posted in Recenze knih
 • Ledové království - Na hradě straší - setká se Olaf s duchem nebo zažije zklamání?24. února 2019 Ledové království - Na hradě straší - setká se Olaf s duchem nebo zažije zklamání? Jednoho večera byla Anna s Olafem v královské knihovně. Olaf zrovna našel jistou knihu - byla o tom, jak objevit ducha. Olaf nevěděl, co je to duch a tak se dotazoval Anny. Ta mu sice […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...