Kritiky.cz > Filmové recenze > Auta 3 - 50 %

Auta 3 - 50 %

Auta03

Ve fil­mu Auta 3 se závo­dí bez ohle­du na věk.

Z mla­dých a namyš­le­ných suve­ré­nů nemu­sí mít nikdo min­d­rá­ky, spíš mohou být dobrou moti­va­cí, jak se popa­so­vat s tech­nic­ký­mi novin­ka­mi. A to nepla­tí jen pro lidi, ale na toto téma by mohl vyprá­vět auto­mo­bil Blesk McQueen.  Je to závod­ní auto, kte­ré už má hod­ně vítěz­ství za sebou a svým vzhle­dem nepat­ří mezi žha­vé novin­ky. Jedna pro­hra s nováč­kem, a už musí bojo­vat se svým ztra­ce­ným sebe­vě­do­mím. Ale nehá­zí flin­tu do žita a pouš­tí se do tré­nin­ku pod vede­ním Cruz Ramirézové. I ona milu­je auto­mo­bi­lo­vé závo­dy, ale doká­že jen dob­ře moti­vo­vat ostat­ní k dob­ré­mu výko­nu. Blesk a Cruz jsou sice od sebe vzdá­le­ni věkem, ale oba milu­jí rych­lost a umí se vzá­jem­ně pomá­hat. A to se cení!

Společnost Disney-Pixar uved­la v roce 2005 ani­mo­va­ný film Auta, kte­rý při­blí­žil pro­střed­nic­tvím per­so­ni­fi­ko­va­ných autí­ček svět závo­dů, si zís­kal zájem divá­ků. Hlavním hrdi­nou čer­ve­né závod­ní autíč­ko Blesk McQueen, kte­ré si spl­ní svůj sen a doká­že jet nároč­né závo­dy. Z nezku­še­né­ho auta se sta­ne sebe­vě­do­mý závod­ník, kte­rý má své­ho uči­te­le a par­tič­ku fan­dí­cích kama­rá­dů. V roce 2011 se v dal­ším fil­mu vydá­vá Blesk s kama­rá­dem Burákem za dal­ším závo­dem. V letoš­ním pří­bě­hu se sice žád­né vel­ké dob­ro­druž­ství neko­ná, ale Blesk musí bojo­vat s vlast­ním sebe­vě­do­mím a vůlí. Závody jsou opět stře­dem pozor­nos­tí, ale je tu víc výchov­ných momen­tů než závo­dě­ní. Scénář pro film Auta 3 napsa­la dvo­ji­ce scé­náris­tů Robert L. Baird a Daniel Gerson, oba se podí­le­li na scé­ná­ři úspěš­né­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu Univerzita pro pří­šer­ky. Vtip a komic­ké scén­ky se jim však do fil­mu o autech nepo­da­ři­lo dostat. Scénář je plný dia­lo­gů, kte­ré potá­pí neu­stá­lé hod­no­ce­ní a moti­vač­ní slo­ga­ny. Režisér Brian Fee se sna­žil fil­mu pone­chat maxi­mum atmo­sfé­ry z před­cho­zích fil­mů a spo­lé­há na to, že Blesk je sym­paťák a milá­ček fil­mo­vé­ho plát­na. Parta kama­rá­dů v čele s komi­kem Burákem sice občas vne­sou do pří­bě­hu odleh­če­ní, ale Blesk stej­ně balan­cu­je na hra­ně mezi otrá­ve­ným sta­ří­kem před důcho­dem a závod­ní­kem s bojov­ným duchem. Brian se na před­cho­zích dvou fil­mech o autech podí­lel jako výtvar­ník a výtvar­ně tak všech­no na sebe nava­zu­je. Jenže scé­nář nabí­zí jen málo sku­teč­ně zají­ma­vých a dra­ma­tic­kých scén bez vti­pu.

Film je určen pro děti a dabing této věko­vé kate­go­rii odpo­ví­dá. Z čes­kých her­ců je tře­ba zmí­nit Richarda Krajča, kte­rý si v roli Bleska i tro­chu zano­to­val.

Film nepře­vý­šil kva­li­tou své před­chůd­ce, ale pro obdi­vo­va­te­le autí­ček a Bleska je pocho­pi­tel­ně i ten­to pří­běh při­ja­tel­ný. Hlavní hrdi­na má vlast­nos­ti dob­ré­ho kama­rá­da a rýsu­je se, že bude stej­ně dob­rý tre­nér jako závod­ník. Asi není na ško­du, když ve fil­mu zazní život­ní moud­ra, ale výchov­ný akcent se výraz­ně pro­sa­dil pro­ti akci a humo­ru. V dal­ším pokra­čo­vá­ní už by moh­la na závod­ní tra­ti řádit tem­pe­ra­ment­ní Cruz a snad se do fil­mu dosta­ne víc komic­kých situ­a­cí.

  • Auta - Blesk McQueen potřebuje prozřít na vesnici26. března 2019 Auta - Blesk McQueen potřebuje prozřít na vesnici Již samotný a výstižný název animovaného 3D filmu od společnosti Pixar napovídá, o čem bude 116 minutový snímek z USA. Ano, jsou to auta, obyčejná i závodní, mezi něž patří i zářící […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hledá se Nemo - Finding Nemo - Další, kompletně na počítači animovaný film, rovná se další vynikající zábava…28. prosince 2019 Hledá se Nemo - Finding Nemo - Další, kompletně na počítači animovaný film, rovná se další vynikající zábava… Už jsme se společně s hrdiny z nul a jedniček vydali do Doby ledové, zjistili jsme, že strašení je tvrdý business (Příšerky, s.r.o.), že ani v pohádkové říši to není zrovna ideální […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zoolander No. 2 [20%]24. února 2016 Zoolander No. 2 [20%] Kultovní komedie Zoolander se po letech diskuzí konečně dočkala pokračování, patnáct let po prvním díle. To vstoupilo tento čtvrtek do kin a módní ikona Derek Zoolaner se v něm […] Posted in Filmové recenze
  • Život brouka - Bug's Life18. září 2018 Život brouka - Bug's Life Probrav se nabídkou filmů usoudil jsem, že nejlepším snímkem pro onu chvíli bude něco pro děti. Ano, milí čtenáři, Váš hnidopišský recenzent, druhdy bažící po prudké akci a temném […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hledá se Nemo16. ledna 2013 Hledá se Nemo Příběh o otcovské lásce, o hledání a schledání, o zvířatech v moři, o rybách, žralocích a o všem, co se všechno může stát, když neposlušného zlobivého malého synka uloví potápěč a otec se […] Posted in Filmové recenze
  • Toy Story 4: Příběh hraček - premiéra příští rok12. listopadu 2018 Toy Story 4: Příběh hraček - premiéra příští rok Příští rok se vrátí do kin animovaná stálice Toy Story 4. Do dabování hlavních rolí se samozřejmě vratí Tom Hanks a Tim Allen. K nim se přidají další slavní herci, například i Patricia […] Posted in Trailery
  • BlacKkKlansman – Recenze – 70%15. srpna 2018 BlacKkKlansman – Recenze – 70% Začátek 70. let, středoamerický stát Colorado. Do služeb policie se dává mladý černoch Ron Stallworth (John David Washington, syn Denzela Washingtona), který se z potupné práce v kartotéce […] Posted in Filmové recenze
  • MIIB29. července 2002 MIIB Dobrý den mimozemšťani. Vítejte na naší planetě Zemi, ukažte vaše pasy a prosím, pokud chcete vycházet, vycházejte pouze v noci a pokud vás někdo potká považujte se za Teplouše. A pokud […] Posted in Filmové recenze
  • Nespoutaný Django - O FILMU8. ledna 2013 Nespoutaný Django - O FILMU Cesta Nespoutaného Djanga na filmová plátna začala už před více než deseti lety, když scenáristu a režiséra Quentina Tarantina poprvé napadl hlavní hrdina tohoto snímku, Django. „Původním […] Posted in Články
  • Je prostě báječná (She´s Funny That Way) – Recenze – 50%13. května 2015 Je prostě báječná (She´s Funny That Way) – Recenze – 50% Na americké komedii Je prostě báječná je nejzajímavější to, jak zcela otevřeně a přiznaně hlásá, že se snaží napodobit styl komedií, které se v Hollywoodu natáčely v jeho Zlaté éře, tedy […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com