Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Audiokniha: Knihy džunglí

Audiokniha: Knihy džunglí

knihy.džunglí3 002
knihy.džunglí3 002
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Prostřednictvím krás­ně zpra­co­va­né audi­ok­ni­hy „Knihy džun­glí“ v režii Jitky Škapíkové, jež vyda­lo vyda­va­tel­ství OneHotBook, se může­te zapo­slou­chat do slav­né­ho a dojem­né­ho pří­bě­hu opuš­tě­né­ho, lid­ské­ho mlá­dě­te Mauglího. Věřte, že 9 hodin a 45 minut báječ­né­ho posle­chu Vám v podá­ní geni­ál­ních vypra­vě­čů ute­če jako máv­nu­tím kou­zel­né­ho prout­ku.

Audioknihu „Knihy džun­glí“ roz­dě­li­la reži­sér­ka na dva díly; na pří­běh Mauglího a na ostat­ní pří­běhy.

Osud malé­ho chlap­ce Mauglího v podá­ní vypra­vě­če Jana Zadražila je poslu­cha­čům vyprá­věn hez­ky na pokra­čo­vá­ní, a na roz­díl od Kiplinga i v časo­vé posloup­nos­ti. Mezi tyto jed­not­li­vé pří­ho­dy jsou vlo­že­ny samo­stat­né povíd­ky líčí­cí osu­dy jed­not­li­vých zví­řat nejen ze samot­né indic­ké džun­gle, a to vždy pře­vy­prá­vě­né jiným inter­pre­tem.

Díky tomu usly­ší­te kro­mě Jana Zadražila i dal­ší skvě­lé vypra­vě­če jako jsou Igor Bareš, Marek Lambora, ve váž­ně ladě­ných povíd­kách Jaromíra Noska nebo Jana Vlasáka, nao­pak u Davida Novotného se dočká­te i zpě­vu.

Knihy džun­glí vyprá­ví dojem­ný pří­běh malé­ho chlap­ce, kte­rý se sám oci­tá v nelí­tost­né džun­g­li, kde jej chce za kaž­dou cenu zabít kru­tý tygr Šér Chán. Chlapec nachá­zí záchra­nu u vlči­ce Rakschy, jež se za něho, spo­lu s uči­te­lem záko­na džun­gle staré­ho med­vě­da Balúa a čer­né­ho par­dá­la Baghíra, zaru­čí u spra­ved­li­vé­ho vůd­ce vlčí smeč­ky Akély. Tomu nako­nec nezbý­vá; než malé­ho, bez­bran­né­ho chlap­ce při­jmout za prá­vo­plat­né­ho čle­na vlčí smeč­ky.

O tom, jak byl Mauglí díky své nepo­sluš­nos­ti une­sen opi­ce­mi do zří­ce­nin staré­ho měs­ta, odkud nemohl uprch­nout, a díky komu bude nako­nec zachrá­něn, se dozví­te z povíd­ky „Ká na lovu“.

Naopak díky povíd­ce „Kde se vzal strach“, vyprá­vě­né za vod­ní­ho pří­mě­ří sta­řič­kým slo­nem Háthí, pood­ha­lí­te dáv­né tajem­ství o tom, jak se zví­řa­ta nau­či­la bát člo­vě­ka.

Mezitím Mauglí dospěl v sil­né­ho mla­dé­ho muže. A tygr Šér Chán? Stále se ho sna­ží zabít, a bude to prá­vě on, kdo při roz­ho­do­vá­ní o nástup­ci za staré­ho Akélu pře­svěd­čí vlčí smeč­ku, aby mu Mauglího vyda­li. Chlapec je cho­vá­ním vlčí smeč­ky nato­lik zkla­mán, že nako­nec na radu Baghíra odchá­zí z džun­gle mezi lidi, aby se tam s nimi nau­čil žít jako „člo­věk“.

To, jakým způ­so­bem ho ves­ni­ča­né při­jmou mezi sebe, a co vše se mu může při­ho­dit jako pas­tev­ci buvo­lů ochra­ňu­jí­cí své stá­do před tygrem, vám pro­zra­dí pří­běh „Tygr, tygr!“

„Vpád do džun­gle“ poslu­cha­čům uká­že, jaké násled­ky na život ado­p­tiv­ních rodi­čů ze živo­ta lidí a osud ves­ni­ce, bude mít návrat Mauglího zpět do džun­gle.

V „Králově anku­su“, kde obrov­ský poklad hlí­dá sta­rá bílá kob­ra, si vyslech­ne­te pří­běh o tom, co může způ­so­bit a zapří­či­nit lid­ská hamiž­nost a tou­ha po zla­tě, jehož hod­no­tu samot­ný Mauglí jen těž­ko doká­že pocho­pit.

„Zrzavých psech“ půjde Mauglímu oprav­du o život, neboť se bude muset vypo­řá­dat s agre­siv­ní smeč­kou zrza­vých psů. Podaří se mu to? A jakou léč­ku na psi nachys­tá? To už bude muset zjis­tit sami pro­střed­nic­tvím toho­to napí­na­vé­ho pří­bě­hu. 

Závěrečný pří­běh „Jarní výlet“ je nejen ukon­če­ním celé dru­hé kni­hy džun­glí, ale i vyprá­vě­ním o chlap­ci jmé­nem Mauglí, i o tom, co se ním nako­nec po smr­ti staré­ho a spra­ved­li­vé­ho vlka Akély sta­lo. O tom, zda nako­nec v džun­g­li zůstal nebo se úspěš­ně vrá­til zpět do svě­ta lidí….

Mezi pří­běhy Mauglího a ostat­ních zví­řat jsou vlo­že­ny i dva pří­běhy, kte­ré se neo­de­hrá­va­jí v samot­né indic­ké džun­g­li. Jsou jimi „Bílý lach­tan“ ode­hrá­va­jí­cí se v Beringově moři mezi lach­ta­ny a povíd­ka „Quiquiern“ z Eskymáckého pro­stře­dí vyprá­vě­jí­cí pří­běh a sil­ném pou­tu mezi psem a jeho pánem.

Zbývající pří­běhy vyprá­ví o ostat­ních zví­řa­tech žijí­cích v indic­ké džun­g­li. V „Riki-tiki-tavi“ se sezná­mí­me s pří­bě­hem malé šel­my mun­go; v „Túme, milá­ček slo­nů“ zas pro změ­nu s malým a tím, jak se dostal na tzv. „tanec slo­nů“.

 „Hrobaři“ před­sta­ví pří­běh o třech zví­řa­tech, jež se živí zdech­li­na­mi; „Púránbhagatův zázrak“ nao­pak pous­tev­ní­ka, kte­rý se přá­te­lil se zví­řa­ty z džun­gle.

Knihy džun­glí jsou sou­bo­rem poví­dek, kde více než v polo­vi­ně z nich je hlav­ním hrdi­nou prá­vě Mauglí v podá­ní skvě­lé­ho vypra­vě­če Jana Zadražila, díky němuž je vyprá­vě­ní plné napě­tí, ale i humo­ru.

Všechny pří­běhy jsou navíc obo­ha­ce­ny o indic­kou hud­bu, do kte­ré jsou vkom­po­no­vá­ny zví­ře­cí zvu­ky, zvu­ky pří­ro­dy, ane­bo dokon­ce i fuče­ní vět­ru, čímž krás­ně upou­tá­va­jí pozor­nost kaž­dé­ho, malé­ho poslu­cha­če. Ti pro­střed­nic­tvím jed­not­li­vých melo­di­ím snad­no roz­po­zna­jí nejen „nála­du“ kaž­dé povíd­ky, ale i to, kdy se chý­lí poma­lu a jis­tě ke kon­ci.

Grafická úpra­va oba­lu audi­ok­ni­hy vze­šla z díl­ny ilu­strá­tor­ské dvo­ji­ce Tomski & Polanski. Jedná se o krás­né obráz­ky, kte­ré upou­ta­jí dět­skou pozor­nost a plně roz­vi­nou fan­ta­zii při posle­chu všech těch­to pří­bě­hů. a když bude­te pozor­ní zce­la urči­tě najde­te spous­tu podob­nos­tí s vlast­nost­mi lid­ský­mi.

A hlav­ně neza­po­mí­nej­te na to, že stej­ně jako v džun­g­li, jsou záko­ny nelí­tost­né, ale spra­ved­li­vé; tak je tomu i v běž­ném živo­tě. Kdo je pros­tě nedo­dr­žu­je, se zlou se potá­že…

Audiokniu vyda­lo vyda­va­tel­ství OneHotBook 2017

CD MP3 - 9 hodin 45 minut

Produkce: Martin Pilař

Režie: Jitka Škapíková

Namluvili: Jan Zadražil, Davit Novotný, Igor Bareš, Jan Vlasák, Marek Holý, Jaromír Nosek a Marek Lambora

Ilustrace: Tomski & Polanski


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA4. února 2019 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema je dalším pohádkovým vyprávěním od autora „Nekonečného příběhu“, který se určitě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se skutečně […] Posted in Recenze knih
  • Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky.15. srpna 2018 Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky. Audioknihu Jógátky si děti zamilují hned od prvního poslechu, neboť obsahují nejen spoustu příběhů obecně platných etických zásad, ale i nenásilnou formou učí děti, jak pořádně […] Posted in Recenze knih
  • LOGOPEDICKÉ PÍSNIČKY. Procvičování výslovnosti v lidových melodiích11. června 2018 LOGOPEDICKÉ PÍSNIČKY. Procvičování výslovnosti v lidových melodiích Logopedické písničky aneb procvičování výslovnosti pomocí lidových melodií od autorek Jany Havlíčkové a Ilony Eichlerové, jež vydalo nakladatelství Fragment, nebylo doposud tak zábavné a […] Posted in Recenze knih
  • Příšerné zlobilky (audiokniha) od Martiny Drijverové19. srpna 2017 Příšerné zlobilky (audiokniha) od Martiny Drijverové Malé neposedy a malé zlobilky zcela určitě nadchnou „Příšerné zlobilky“ od Martiny Drijverové, jež vydalo nakladatelství Albatros Media a.s.. Děti by nebyly dětmi, kdyby alespoň malinko […] Posted in Recenze knih
  • Moto a já aneb na rok kočičí mámou25. července 2022 Moto a já aneb na rok kočičí mámou Po knize "Moto a já aneb na rok kočičí mámou" od autorky Suzi Eszterhasové, jsem sáhla hlavně kvůli neodolatelné obálce, ze které na mě něžně pokukovalo rozkošné mládě servala. Hned jsem […] Posted in Recenze knih
  • Hejkalka11. března 2022 Hejkalka Všechny malé holčičky, které milují les, příšerky a křehké víly, určitě uvítají novou pohádkovou knížku "Hejkalka" od Petry Martiškové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. pod […] Posted in Recenze knih
  • Harry Potter a Ohnivý pohár17. února 2022 Harry Potter a Ohnivý pohár Harry Potter a Ohnivý pohár od autorky J.K. Rowlingové, jež vydalo nakladatelství Albatros, nemusím nijak dlouze představovat. Tato kniha je prostě jedna "velká legenda", ostatně jako i […] Posted in Recenze knih
  • Korálkové vánoční ozdoby15. února 2022 Korálkové vánoční ozdoby Chcete-li si rozšířit obzory korálkového světa, anebo se jen tak kreativně vyřádit, určitě si nenechte ujít  novou knížku "Korálkové vánoční ozdoby" od autorky Sylvy Šporkové, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Malujeme akvarelem: 30 lekcí nejen pro malé umělce14. února 2022 Malujeme akvarelem: 30 lekcí nejen pro malé umělce Pokud rádi malujete a chcete se naučit či zdokonalit v kreslení, pak si určitě nenechte ujít krásnou knihu "Malujeme akvarelem: 30 lekcí nejen pro malé umělce od Terezy Cimbůrkové, kterou […] Posted in Recenze knih
  • HLUBOKÝ HROB. DÍTĚ ÚTESŮ od Camilly  & Vivegy STEN2. února 2022 HLUBOKÝ HROB. DÍTĚ ÚTESŮ od Camilly  & Vivegy STEN Hluboký hrob - dítě útesů od autorek Camilly a Vivegy Stenových je prvním dílem hororové trilogie určené převážně pro děti a dospívající mládež, ale i dospělý čtenář bude ohromen samotným […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73621 s | počet dotazů: 264 | paměť: 60955 KB. | 04.10.2022 - 08:39:02