Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 %

Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 %

Atomoc
Atomoc
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je rok 1989 a v Evropě prá­vě pro­bí­há stu­de­ná vál­ka, kde na jed­né stra­ně sto­jí Sovětský svaz a jeho sate­lit­ní stá­ty, na stra­ně dru­hé Spojené stá­ty ame­ric­ké a jejich spo­jen­ci. Toto obdo­bí trvá od roku 1947 a v roce 1989 nikdo netu­ší, jak dlou­ho ješ­tě trvat bude. Mezi zúčast­ně­ný­mi je i Lorraine Broughton, mla­dá a krás­ná žena, ale hlav­ně agent­ka brit­ské taj­né služ­by MI6. Jejím úko­lem je chrá­nit svou zemi, podob­ně jako její „kole­ga“ James Bond. Po spl­ně­né misi se Lorraine vždy vra­cí do Londýna. Tam musí infor­mo­vat své nad­ří­ze­né, jak se mise poda­ři­la, a pře­dat důvěr­né infor­ma­ce. Tentokrát je ale vše tro­chu jinak. Při výsle­chu Lorraine vzpo­mí­ná na svůj posled­ní úkol: zjis­tit, proč zemřel agent taj­né služ­by, najít a pře­dat seznam taj­ných agen­tů a odha­lit totož­nost dvo­ji­té­ho špi­o­na. Lorraine detail­ně popi­su­je, co vše pro­ži­la, ale je to oprav­du vše?

Režisér David Leitch (Dannyho par­ťá­ci, V Jako Vendeta), si vybral k nato­če­ní fil­mu scé­nář od Kurta Johnstada (300: Bitva u Thermopyl, Povinnost a čest), kte­rý se ode­hrá­vá na sklon­ku roku 1989  v Berlíně v Německu. Do toho­to obdo­bí Johnstad zasa­dil pří­běh, kte­rý se ode­hrá­vá na hra­ni­ci mezi výcho­dem a zápa­dem, mezi stá­ty, ale hlav­ně mezi lid­mi. Leitch pak ten­to pří­běh nato­čil, a to za účas­ti zná­mých holly­wo­od­ských jmen. Agentku Lorraine hra­je Charlize Theron (Zvíře, Pravidla moštár­ny) a její­ho kole­gu, a mož­ná i kon­ku­ren­ta, Davida Percivala hra­je James McAvoy (Vášeň a cit, Wanted). Role drs­né a nekom­pro­mis­ní agent­ky byla pro Theron nároč­ná hlav­ně po fyzic­ké strán­ce, na akč­ní scé­ny se při­pra­vo­va­la s něko­li­ka osob­ní­mi tre­né­ry po dobu něko­li­ka měsí­ců.

Pro her­ce a reži­sé­ra Davida Leitche je to prv­ní film, kte­rý nato­čil samo­stat­ně. Na před­cho­zím sním­ku John Wick totiž pra­co­val s Chadem Stahelskim. Ve spo­lu­prá­ci s dal­ší­mi tvůr­ci pra­co­val i na dal­ších fil­mech, jejichž spo­leč­ným jme­no­va­te­lem je akč­ní hrdi­na. Přestože se jed­ná o jeho samo­stat­nou prvo­ti­nu, film je nato­čen v rych­lém tem­pu, s jas­ně daným dějem, ale s pře­kva­pi­vým kon­cem. Škoda jen, že akč­ní strán­ka pře­vá­ži­la nako­nec samot­ný pří­běh. V někte­rých pří­pa­dech bylo totiž vyzně­ní scé­ny spí­še komic­ké než akč­ní, tak­že pla­tí to, že méně je někdy více.

Téma stu­de­né vál­ky je i po něko­li­ka dese­ti­le­tích zají­ma­vé a inspi­ra­cí pro fil­mo­vé tvůr­ce. Je to doba, kdy na obou stra­nách byli agen­ti, kte­ří pra­co­va­li ve pro­spěch své země. Nejznámějším agen­tem ve fil­mo­vé tvor­bě je jis­tě James Bond, kte­rý je nejen schop­ný a úspěš­ný, ale také má své kouz­lo a cha­rizma pro ženy. Filmů, kde figu­ro­va­li agen­ti, je také mno­ho, např. Mr. & Mrs. Smith, Mission: Impossible, Muži v čer­ném, ad. Charakteristika agen­tů je také jas­ná, jsou rela­tiv­ně mla­dí, fyzic­ky zdat­ní, komu­ni­ka­tiv­ní, mají šarm a jsou schop­ni se z jaké­ko­liv nebez­peč­né situ­a­ce dostat. To pla­tí i pro film Atomic Blonde: Bez lítos­ti, kde je ale nej­schop­něj­ší hlav­ní hrdin­ka.

Film se ode­hrá­vá v roce 1989 v Berlíně, ale natá­če­lo se na růz­ných mís­tech. Jako divák jsem byla ráda, že se můžu opět podí­vat do toho­to měs­ta, čas­to ale i do jeho tem­ných uli­ček a zákou­tí. Líbila se mi i hud­ba, kte­rá ve fil­mu zazně­la. Díky Tyleru Batesovi může divák poslou­chat pís­ně Killer Queen, 99 Luftballons, Under Pressure, Voices Carry, ad.

Film pat­ří do žán­ru akč­ních sním­ků, kte­ré nabíd­nou divá­ko­vi jas­ný pří­běh, skvě­lou hrdin­ku, sil­né pro­tiv­ní­ky a poli­tic­kou záplet­ku. Vzhledem k pří­bě­hu, drs­nos­ti scén a poli­tic­ké­mu zamě­ře­ní není film vhod­ný pro mlá­dež do 15 let.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Sněhurka a lovec11. ledna 2022 Sněhurka a lovec Sněhurka a lovec byl poměrně očekávaný a hlavně hodně marketingově prosazovaný snímek s mladými nadějnými herci v čele. Výsledek? Posuďte sami. Kristen Stewart je hvězdičkou, která začíná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sněhurka a lovec - Příběh o dívce s pokožkou bledou tak, že po ní jel i sám Robert Pattinson, zná asi každé malé dítě15. února 2019 Sněhurka a lovec - Příběh o dívce s pokožkou bledou tak, že po ní jel i sám Robert Pattinson, zná asi každé malé dítě Ale jak je zvykem u dnešní adaptací s předlouhou má toto dílo společné jen pramálo. Co je jiného? Lovec v podání Thora dostává tolik prostoru, že si dokonce vysloužíl býti v názvu. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sviňák - Skotský zkorumpovaný policista Bruce Robertson je posedlý sexem a kokainem.5. března 2021 Sviňák - Skotský zkorumpovaný policista Bruce Robertson je posedlý sexem a kokainem. Měl by vyšetřovat vraždu, ale překáží mu vlastní podivínství, zvyk zahrávat si s kolegy a navíc opravdová láska k ženám... Sviňák je adaptací knihy Irvina Welshe, který též stál za […] Posted in Retro filmové recenze
  • Deadpool 2 - AKCE!18. května 2018 Deadpool 2 - AKCE!             Koordinátor kaskadérských kousků Jonathan “Jojo” Eusebio se setkal s Davidem Leitchem před lety ve škole bojových umění. Když se Leitch přidal ke kaskadérům, Eusebio ho […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY18. května 2018 Deadpool 2 - OBLEČENÍM K ÚSPĚCHU SUPERHRDINY             Kostýmní návrháři Kurt & Bart navrhovali kostýmy pro filmy „Duch ve stroji“ a „Hunger Games: Síla vzdoru – část 1 a 2“.             Kurt měl už od prvního filmu rád kostým […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - VZHLED18. května 2018 Deadpool 2 - VZHLED              „Deadpool 2“ má hvězdný tým nejen na plátně, ale i mimo něj – někteří z nich již dříve s Leitchem spolupracovali, třeba kameraman Jonathan Sela, který natočil s Leitchem filmy […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE18. května 2018 Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE             Kvůli utajení dostaly všechny postavy ve scénáři krycí názvy, podobně jako název filmu. Později museli mít všichni při ruce seznam názvů k rozklíčování postav. Dokonce i pro […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY18. května 2018 Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY             Jack Kesy hraje Black Tom Cassidy, jednoho ze spoluvěznů ve vězení pro mutanty, kde všichni mutanti musí nosit speciální obojek, aby nemohli používat své schopnosti. Má dredy a […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - COLOSSUS18. května 2018 Deadpool 2 - COLOSSUS             Colossuse během natáčení fyzicky ztvárnil Andre Tricoteux, hlas a tvář postavě dal Stefan Kapičić. „Colossus pochází z Ruska a je jedním z původních X-Men. Je vzdělaný, […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL18. května 2018 Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL T.J. Miller je zpět jako Deadpoolův důvěrník Weasel. „Krom baru pro žoldáky Škola Sestry Margaret pro děvčata na scestí taky prodává zbraně. Nemá žádné přátele kromě Deadpoola. Jediný […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,31363 s | počet dotazů: 237 | paměť: 58121 KB. | 10.08.2022 - 09:23:54