Atlasova vzpoura

Rand

„Identifikujte domi­nant­ní filo­so­fii ve spo­leč­nos­ti a může­te před­ví­dat její budouc­nost.“

Ayn Rand

Jen pří­liš dlou­hý spo­le­čen­ský román nebo pre­dik­ce, kte­rá se napl­ňu­je?

Filmové plát­no a vlast­ně i lite­ra­tu­ra už nabíd­ly sluš­ný počet ver­zí ame­ric­ké budouc­nos­ti. Většinou nedo­padla moc dob­ře. Obvykle to měly na svě­do­mí pří­rod­ní kata­stro­fy, dino­sau­ři a nestvů­ry nej­růz­něj­ší­ho dru­hu. Velmi čas­to ale Amerika dopla­ti­la na vlast­ní akce. Buď se pro­ti ní spi­kl někdo, komu ukradla vyná­lez, zabi­la rodi­nu a podob­ně. Scénáře byly cel­kem podob­né, jen nástro­je a pro­ve­de­ní se liši­ly kni­hu od kni­hy nebo film od fil­mu.

Více na Kritiky.cz
Kid Icarus: Uprising - andílek Pita opět v akci! Fanoušci andílka Pita si teď povyskočí radostí, protože Nintendo vyslyšelo prosby fanoušků...
Ceny Akademie Oscar 2020 - Výsledky Vítězný film - ParazitNejlepší film     1917      ...
Vinnetou - Obsah filmu Znáte ho všichni - Vinnetou, syn náčelníka Apačů Mescalerů. Jeho jméno žilo ve všech úst...
Ať žijí duchové – zpívání s piánkem  Jak hodnotit něco, co vlastně nemůžete posoudit? Ne, opravdu nejsem zbavena kognitivních funk...
Dny evropského filmu - recenze Ze Dnů evropského filmu se hlásí náš zvláštní zpravodaj, který se pro vás snaží vybrat ...

Atlasova vzpou­ra (v ori­gi­ná­le Atlas Shrugged) pojed­ná­vá o Americe neda­le­ké budouc­nos­ti, ovšem její nástro­je i výsle­dek jsou dia­me­t­rál­ně odliš­né od vše­ho, co se tu zatím vyskyt­lo. Opus mag­num z pera Ayn Randové je thrille­rem. O dost mra­zi­věj­ším, než všech­ny před ní, pro­to­že se ten­to thriller v mno­ha prv­cích pře­su­nul z lite­rár­ní fabu­la­ce do lite­ra­tu­ry fak­tu. Je thrille­rem, ale thrille­rem poli­tic­kým, eko­no­mic­kým a filo­so­fic­kým.

Ačkoli kni­ha sama začí­ná otáz­kou „Kdo je John Galt?“ (kte­rá se sta­la jakým­si povzde­chem nad tím, kam civi­li­za­ce smě­řu­je), jako celek poklá­dá čte­ná­ři otáz­ku „Kdo posou­vá svět dál, kdo je jeho moto­rem?“

Nejen ji poklá­dá, ale posky­tu­je na ni poměr­ně přes­nou odpo­věď. Svět posou­va­jí dál jedin­ci, kte­ří se sna­ží něco doká­zat a také věcí dosa­hu­jí. Dosahují svých snů, pro­to­že si za nimi jdou. Nevymlouvají se na nepří­zeň osu­du, berou ji jako pře­káž­ku, kte­rou je potře­ba zdo­lat.

V Atlasově vzpou­ře se jed­ná o eli­tu lid­stva – prů­my­sl­ní­ky, vyná­lez­ce, uměl­ce, ban­ké­ře, filo­so­fy, pod­ni­ka­te­le. Ti, kte­ří jako řec­ký obr Atlas drží svět na svých rame­nou.

A co se sta­ne se spo­leč­nos­tí, když prá­vě tito lidé, tito jedin­ci, začnou jeden po dru­hém mizet. Bez zjev­né­ho důvo­du, bez roz­lou­če­ní, pros­tě z minu­ty na minu­tu se ztra­tí. Jakoby je někdo uná­šel. Jakoby je někdo sbí­ral. Po někte­rých z nich zůsta­ne jen cedul­ka s otáz­kou „Kdo je John Galt?“ pří­pad­ně odpo­ví tou­to otáz­kou na otáz­ku, proč kon­čí ve své pro­fe­si.

Ale proč by tato sku­pi­na lidí najed­nou mize­la či odchá­ze­la? Musí k tomu pře­ce mít něja­ký důvod, proč nechat beze slo­va roz­lou­če­ní všech­no za sebou a ode­jít jen s tím, co mají zrov­na u sebe. Bez varo­vá­ní a beze sto­py.

 „Vláda si vez­me, coko­li chce, aniž by se pta­la na tvůj sou­hlas a zda­ní to, co ješ­tě nechá za sebou. Mám už jedi­nou věc, za kte­rou sto­jí za to bojo­vat. Svou mysl.“

Ken Dannager

Příčina leží v ros­tou­cím vli­vu stá­tu. V regu­la­cích a limi­tech, kte­ré jako popí­na­vá rost­li­na oba­lu­jí celou civi­li­za­ci. Je to pra­dáv­ný kon­flikt těch, kte­ří vytvá­ří a těch, kte­ří jen berou. Těch, kte­ří, ačko­li pra­vi­del­ně nero­zu­mí tomu, o čem roz­ho­du­jí, sedí ve vlád­ních křeslech a mají tvo­řit pra­vi­dla pro prů­my­sl či vzdě­lá­ní, aniž by tyto oblas­ti tře­ba kdy vidě­li v čin­nos­ti. Na dru­hé stra­ně jsou ti, jejichž cílem je sku­teč­né uspo­ko­jo­vá­ní potřeb svých i spo­leč­nos­ti. Ti, kte­ří si cení sami sebe i dru­hých a nepo­tře­bu­jí lidi ovlá­dat skr­ze nesmy­sl­ná naří­ze­ní. Nepotřebují je totiž ovlá­dat vůbec.

Více na Kritiky.cz
Doktor Strange - 1. část Podívejte se na první část, jak se natáčel Doktor Strange....
Atomic Blonde: Bez lítosti - 60 % Je rok 1989 a v Evropě právě probíhá studená válka, kde na jedné straně stojí Sovětský ...
RECENZE: La Llorona: Prokletá žena | Kajin Life ...
Hmyz - DLOUHÁ SYNOPSE Hospoda na malém městě. Je pondělí. Zavírací den. Židle jsou převrácené na stolech. U zad...
Moje superbejvalka (My Super Ex-Girlfriend)  Další komedie od Ivana Reitmana, která aspiruje na místo v naší paměti. Mít schopnosti, kt...

Co se ovšem sta­ne, když už je vliv stá­tu tak vel­ký, že ti tvo­ři­ví a osob­ně úspěš­ní jsou mu vydá­ni na pospas? Co dělat v momen­tě, kdy potře­bu­ji svo­le­ní stá­tu napros­to k čemu­ko­li a nevlád­nu již svo­bod­ně vlast­ním živo­tem a pra­cí?

„Říkáte, že pení­ze jsou koře­nem vše­ho zla? Zeptali jste se někdy, co je koře­nem peněz?“

Francisco D´anconia

V Atlasově vzpou­ře přes­ně tahle situ­a­ce nastá­vá. Je otáz­kou, jest­li svě­to­vá eli­ta odchá­zí dob­ro­vol­ně, nebo je někým při­nu­ce­na. Povahu celé­ho pro­ce­su zjis­tí čte­nář až v posled­ní tře­ti­ně kni­hy, kte­rá je roz­dě­le­na pod­le fází myš­len­ko­vé­ho dis­kur­su. Tedy teze, anti­te­ze a syn­té­zy. V tom­to pří­pa­dě „Rozpor nee­xis­tu­je“, „Buď a nebo“„A je A“. Každopádně je během děje krás­ně vidět, jak spo­leč­nost začí­ná stag­no­vat, respek­ti­ve jak ztrá­cí svůj motor, svůj pohyb a svůj vnitř­ní život. Ačkoli se před­sta­vi­te­lé vlád­ních insti­tu­cí zou­fa­le sna­ží udr­žet ji v cho­du, děla­jí to stá­le vět­ším počtem naří­ze­ní a vlád­ních direk­tiv, kte­ré ale s ničím nepo­hnou. Mluvením člo­věk rýži neu­va­ří, a poli­ti­ci nic moc jiné­ho než mlu­vit neu­mě­jí. Podle toho to taky vypa­dá.

Román byl sice vydán prv­ně roku 1957, ovšem jeho vize budouc­nos­ti spo­leč­nos­ti je mra­zi­vě přes­ná. Tomu také odpo­ví­dá stá­le ros­tou­cí obli­ba jak kni­hy samot­né, tak celé­ho díla spi­so­va­tel­ky a filo­so­f­ky Ayn Randové. Poté, co stá­le nová a nová vlád­ní opat­ře­ní zře­tel­ně nic neře­ší a jen při­dě­lá­va­jí dal­ší a dal­ší pro­blémy, nachá­zí ros­tou­cí počet lidí prá­vě zde přes­ný roz­bor pří­či­ny těch­to pro­blé­mů.

V USA jde o dru­hou nejčte­něj­ší kni­hu po Bibli. Autorka zasáh­la mili­o­ny čte­ná­řů nejen v Americe, ale již dese­ti­le­tí se šíří do celé­ho svě­ta. Její ohrom­nou devi­zou je také to, že romá­no­vou for­mou před­vá­dí výklad své filo­so­fie, tedy objek­ti­vis­mu. Pokud bychom ter­mín Bible pou­ži­li ve význa­mu vyčer­pá­va­jí­cí­ho manu­á­lu nebo mani­fes­tu, tak je Atlasova vzpou­ra bib­lí ate­is­mu, obha­jo­by čis­té­ho kapi­ta­lis­mu a kre­a­tiv­ních lidí, kte­ří se nesty­dí za svůj život a za své úspě­chy. A stej­ně tak jsou odpo­věd­ní za své chy­by a schop­ni je napra­vo­vat. Opět vlast­ní­mi sila­mi.

Základní šab­lo­na: román o stáv­ce lid­ské mys­li

Navíc:

 • opus mag­num filo­so­fie objek­ti­vis­mu
 • i více jak 50 let od prv­ní­ho vydá­ní stá­le oblí­be­ný a čte­ný
 • mno­ho odha­dů autor­ky včet­ně cel­ko­vé­ho námě­tu se bohu­žel vypl­ni­lo
 • kon­tro­verz­ní, ale vel­mi logic­ky posta­ve­ná filo­so­fie

Blog auto­ra: http://umenivyberu.cz


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Nikomu by neublížil12. března 2019 Nikomu by neublížil Marion žije s dominantním bratrem Johnem v rozpadajícím se domě po rodičích.Stará panna, která pořád spí s plyšovým medvídkem, je na svém bratrovi zcela závislá. Dny tráví staraním se o […]
 • ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER8. července 2019 ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER Mají vaše děti velkou představivost a milují svět plný duchů, příšer a strašidel? Ano? Tak právě pro ně je určen tento velký a rozsáhlý "Atlas duchů a příšer", díky němuž se seznámí s […]
 • Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock1. ledna 2017 Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock Omalovánky pro dospělé již není třeba představovat, získali si své zájemce, nadšence, kteří si již svůj život bez odpočinku u vymalování předkreslených šablon rozličných motivů nedokážou […]
 • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
 • Zdroj4. ledna 2016 Zdroj „Není v povaze člověka – ani žádné jiné bytosti – začínat tím, že se dobrovolně vzdá, že si plivne do tváře a zatratí život; na to je třeba procesu mravní zkázy, jenž je u každého jedince […]
 • Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva27. dubna 2018 Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva No, není to s dnešním světem vůbec jednoduché. Na jednu stranu je tohle velmi depresivní čtení, protože jestli na něm je jen polovina pravdy (pravděpodobnost tady je i pro těžkého […]