Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Atlas lidského těla pro děti

Atlas lidského těla pro děti

Lidsketelo
Lidsketelo

Zdá se vám fun­go­vá­ní lid­ské­ho těla nato­lik slo­ži­té, že je pro vás nepřed­sta­vi­tel­né ho vysvět­lit malým dětem? Lidské tělo fun­gu­je jako per­fekt­ně seří­ze­ný stroj a jeho fun­go­vá­ní – když je dob­ře vysvět­le­no – pocho­pí i děti mlad­ší­ho škol­ní­ho věku. Právě jim je urče­ný Atlas lid­ské­ho těla pro děti.

Jde o čtver­co­vou kníž­ku, kte­rá za pomo­ci šes­ti vel­kých roz­klá­da­cích „map“ před­sta­ví čte­ná­řům lid­ské tělo včet­ně orgá­nů a funk­cí.

Kniha je roz­dě­le­na do šes­ti kapi­tol – Lidské tělo, Vnitřní orgá­ny, Oběhová sou­sta­va, Nervová sou­sta­va, Svalstvo a Kostra, v nichž jsou vysvět­le­ny základ­ní pojmy, váží­cí se k téma­tu, tak i jejich důle­ži­tost pro fun­go­vá­ní lid­ské­ho těla. Přihlédnuto je k věko­vé kate­go­rii čte­ná­řů, kte­rým je urče­na, jak co do obsa­hu, tak pro­ve­de­ní za pomo­ci barev­ných ilu­stra­cí. Rozhodně nejde o nud­ný popis fun­go­vá­ní lid­ské­ho těla, kníž­ka je pře­kva­pi­vě detail­ní, zvláš­tě s při­hléd­nu­tím k zájmu dětí. Hned v prv­ní „mapě“ popi­su­jí­cí chla­pec­ké a dív­čí tělo – je kro­mě poj­mů buň­ka, geny a bak­te­rie vysvět­len také pojem „papi­lár­ní linie“: „Jsou to útva­ry sou­vi­sí­cí s hma­tem člo­vě­ka a vysky­tu­jí­cí se na dla­ních, prs­tech a cho­di­dlech. Každý člo­věk má papi­lár­ní linie uni­kát­ní, to zna­me­ná, že nee­xis­tu­jí na svě­tě dva lidé, kte­ří by je měli stej­né. Proto se papi­lár­ní linie pou­ží­va­jí v kri­mi­na­lis­ti­ce jako dob­ře zná­mé otis­ky prs­tů.“ Hned v úvod­ní kapi­to­le je struč­ně popsá­no oplod­ně­ní vajíč­ka a vývoj plo­du. V prv­ní „mapě“ lid­ské­ho těla jsou zob­ra­ze­ny obě těla – dív­čí i chla­pec­ké s nazna­če­ný­mi – niko­li však popsa­ný­mi – pohlav­ní­mi orgá­ny. Jiné čás­ti těla popsá­ny jsou. Další infor­ma­ce o pohlav­ních orgá­nech, respek­ti­ve o odliš­nos­ti žen­ských a muž­ských pohlav­ních orgá­nů, nalez­nou malí čte­ná­ři v kapi­to­le věno­va­né orgá­nům. Škoda, že mezi jed­not­li­vý­mi kapi­to­la­mi chy­bí dýcha­cí sou­sta­va, jejíž pří­tom­nost v těle si děti uvě­do­mu­jí poměr­ně citel­ně.

Velmi pěk­ně jsou zpra­co­vá­ny doplň­ko­vé kapi­to­ly – do malých kní­žek, nale­pe­ných poblíž „map“ lid­ských těl. U kapi­to­ly Vnitřní orgá­ny je pro kníž­ku vybrá­no téma Nemoci a léč­ba orgá­nů. Dozvíte se, v čem spo­čí­vá transplan­ta­ce, jak fun­gu­je ultra­zvuk nebo endo­skop, čemu se věnu­je chi­rur­gie, co doká­že počí­ta­čo­vá tomo­gra­fie, co je to lapa­ro­sko­pie, v čem spo­čí­vá nebez­pe­čí popá­le­nin a jak vzni­ká aler­gie.

Atlas lid­ské­ho těla pro děti je vel­mi pří­jem­ně barev­ně vyve­de­ný a po obsa­ho­vé strán­ce vhod­ný pro děti od šes­ti zhru­ba do dva­nác­ti let.


  • Atlas lid­ské­ho těla pro děti
  • Autor: Oldřich Růžička, Tomáš Tůma
  • Ilustrace: Tomáš Tůma
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Počet stran: nestrán­ko­vá­no
  • Nakladatelství: B4U Publishing
  • Kniha ke kou­pi: Albatros Media
  • Hodnocení: 100 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80633 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56634 KB. | 02.07.2022 - 03:44:31