Kritiky.cz > Recenze knih > Atlas lidského těla pro děti – lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách

Atlas lidského těla pro děti – lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách

0050576165 Atlas lidskeho tela t

Víte že, člo­věk má v těle asi 640 sva­lů, 207 kos­tí, 32 zubů a asi 5 lit­rů krve? Lidské tělo je nesmír­ně zají­ma­vý a slo­ži­tý stroj, kte­rý kaž­dou vte­ři­nu zpra­co­vá­vá mno­ho infor­ma­cí. Na sobě nezá­vis­le pra­cu­je mno­ho sou­stav. Nic nesmí vyne­chat. Pojďte se podí­vat, jak náš orga­nis­mus fun­gu­je. Vydejte se na zají­ma­vé puto­vá­ní o orgá­nech naše­ho těla. Určitě se nebu­de­te nudit.

Publikace Atlas lid­ské­ho těla pro děti obsa­hu­je 6 roz­klá­da­cích map, v nichž jsou zají­ma­vos­ti o základ­ních čás­tech lid­ské­ho těla, infor­ma­ce o vnitř­ních orgá­nech jakou jsou srd­ce, plí­ce, mozek, sle­zi­na, nadled­vi­ny, dělo­ha, dále o obě­ho­vé sou­sta­vě, ner­vo­vé sou­sta­vě, sva­lo­vé a opěr­né sou­sta­vě. Děti se dozví, co jsou to tep­ny, žíly, vlá­seč­ni­ce, jaké máme dru­hy sva­lů, kolik kos­tí máme v lid­ském těle a mno­ho dal­ší­ho.

Součástí kaž­dé kapi­to­ly jsou sešit­ky, ve kte­rých se dozví­te fak­ta o růz­ných nemo­cech, jak fun­gu­je lid­ské tělo, jak poskyt­nout prv­ní pomoc, o zdra­vé stra­vě a zdra­vém život­ním sty­lu, jak se cho­vat, abychom si své zdra­ví udr­že­li a jak nemo­cem před­chá­zet.

Jednoduchá sché­ma­ta jsou pro děti pocho­pi­tel­né, dozví se mno­ho zají­ma­vos­tí a cen­ných infor­ma­cí.

Věděli jste že kapa­ci­ta lid­ské­ho moz­ku je tak obrov­ská, že ji vlast­ně dopo­sud nikdo nedo­ká­zal ani přes­ně změ­řit.? Nevyrovnají se jí dokon­ce ani obří počí­ta­če zabí­ra­jí­cí celé han­gá­ry. Atlas lid­ské­ho těla pro děti je plný zají­ma­vos­tí, obráz­ků a podrob­ných sché­mat o lid­ském těle.

Tato ency­klo­pe­die je dle mého názo­ru napros­to ide­ál­ní pro děti od 6 let a nejen pro ně. Rozhodně zaujme i star­ší děti, kte­ré už umí číst a budou si už samo­stat­ně pro­hlí­žet a číst, co je zaujme. Jednotlivé mapy lze opa­ko­va­ně roz­klá­dat a vší­mat si při­tom detai­lů.

Zaujaly mě roz­klá­da­cí stra­ny, kte­ré poskyt­nou dětem nespo­čet­né množ­ství pou­ta­vých obráz­ků a je nabi­tá infor­ma­ce­mi. Naprosto mě nadchly malé kní­žeč­ky o nemo­cech lid­ské­ho těla a o zdra­vém život­ním sty­lu. Myslím si, že je důle­ži­té, aby děti zna­ly, jak naše tělo fun­gu­je a jak samy mohou při­spět k tomu, aby neby­ly nemoc­né.

Pokud pře­mýš­lí­te, jakou ency­klo­pe­dii dětem poří­dit, roz­hod­ně bych sáh­la po tom­to atla­su. Nebudete lito­vat.


 • Autor: Oldřich Růžička, Tomáš Tůma
 • Ilustrace: Tomáš Tůma
 • Žánr: popu­lár­ně – nauč­né pro děti
 • Počet stran: 48
 • Vydáno: 2018, Albatros Media, Praha
 • Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
 • ISBN: 978-80-00-05198-7


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER8. července 2019 ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER Mají vaše děti velkou představivost a milují svět plný duchů, příšer a strašidel? Ano? Tak právě pro ně je určen tento velký a rozsáhlý "Atlas duchů a příšer", díky němuž se seznámí s […]
 • Lidské tělo v kostce – tak jak jste ho předtím nikdy neviděli27. ledna 2019 Lidské tělo v kostce – tak jak jste ho předtím nikdy neviděli Lidský život je naprostý zázrak. Víte, že naše lidské tělo obsahuje 206 kostí? Zajímá vás, jak funguje Golgiho aparát? Chcete se dozvědět, které jsou v těle nejdelší buňky? Víte, že […]
 • ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI. Lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách13. ledna 2019 ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI. Lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách Už se vás někdy vaše zvídavé děti zeptaly na to, jak vlastně funguje tělo, z čeho se skládá? Že ano? Tak právě pro vás je určen tento úžasný atlas lidského těla určený právě pro děti od […]
 • Objevuj s puzzle: Česká republika14. října 2019 Objevuj s puzzle: Česká republika Hledáte originální dárek pro své děti? Zajímá vás historie naší vlasti a chcete si složit puzzle a přitom se mnoho dozvědět? Jana Jůzlová je autorkou zajímavé  publikace Objevuj s puzzle: […]
 • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […]
 • ZÁZRAKY LIDSKÉHO TĚLA. Poznej, jak funguje nejdokonalejší stroj na světě!8. července 2019 ZÁZRAKY LIDSKÉHO TĚLA. Poznej, jak funguje nejdokonalejší stroj na světě! Tato kniha srozumitelně a velmi jednoduchou formou zodpoví všechny otázky zvídavých dětí, na které jste doposud marně hledali odpovědi. Kromě toho se nejen vaše děti, ale i vy dozvíte […]
 • VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka5. srpna 2017 VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA (50 NÁVODŮ k výrobě indiánských předmětů) Nejen pro děti, ale i dospělé, táborníky a prostě pro všechny, které zajímá kultura severoamerických indiánů, tak pro […]
 • Hmyzí hotel - fascinující život hmyzu v jednom nejmenovaném hotelu24. září 2019 Hmyzí hotel - fascinující život hmyzu v jednom nejmenovaném hotelu Víte, kdo všechno se nastěhoval do hmyzího hotelu? Potkali jste se někdy s paní recepční, kterou dělalo slunéčko sedmitečné? Chcete se do takového hmyzího hotelu podívat? Tak neváhejte a […]
 • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […]
 • Koně - Příběhy z celého světa - kniha28. května 2018 Koně - Příběhy z celého světa - kniha Tato kniha začíná úvodem, který čítá pár stran o tom, odkud se koně vlastně vzali, prostě jejich původ, a už ten je zajímavý. Pak se přechází k jednotlivým plemenům. Jako první je zde […]