Kritiky.cz > Recenze knih > Atlas lidského těla pro děti – lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách

Atlas lidského těla pro děti – lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách

0050576165 Atlas lidskeho tela t

Víte že, člo­věk má v těle asi 640 sva­lů, 207 kos­tí, 32 zubů a asi 5 lit­rů krve? Lidské tělo je nesmír­ně zají­ma­vý a slo­ži­tý stroj, kte­rý kaž­dou vte­ři­nu zpra­co­vá­vá mno­ho infor­ma­cí. Na sobě nezá­vis­le pra­cu­je mno­ho sou­stav. Nic nesmí vyne­chat. Pojďte se podí­vat, jak náš orga­nis­mus fun­gu­je. Vydejte se na zají­ma­vé puto­vá­ní o orgá­nech naše­ho těla. Určitě se nebu­de­te nudit.

Publikace Atlas lid­ské­ho těla pro děti obsa­hu­je 6 roz­klá­da­cích map, v nichž jsou zají­ma­vos­ti o základ­ních čás­tech lid­ské­ho těla, infor­ma­ce o vnitř­ních orgá­nech jakou jsou srd­ce, plí­ce, mozek, sle­zi­na, nadled­vi­ny, dělo­ha, dále o obě­ho­vé sou­sta­vě, ner­vo­vé sou­sta­vě, sva­lo­vé a opěr­né sou­sta­vě. Děti se dozví, co jsou to tep­ny, žíly, vlá­seč­ni­ce, jaké máme dru­hy sva­lů, kolik kos­tí máme v lid­ském těle a mno­ho dal­ší­ho.

Součástí kaž­dé kapi­to­ly jsou sešit­ky, ve kte­rých se dozví­te fak­ta o růz­ných nemo­cech, jak fun­gu­je lid­ské tělo, jak poskyt­nout prv­ní pomoc, o zdra­vé stra­vě a zdra­vém život­ním sty­lu, jak se cho­vat, abychom si své zdra­ví udr­že­li a jak nemo­cem před­chá­zet.

Jednoduchá sché­ma­ta jsou pro děti pocho­pi­tel­né, dozví se mno­ho zají­ma­vos­tí a cen­ných infor­ma­cí.

Věděli jste že kapa­ci­ta lid­ské­ho moz­ku je tak obrov­ská, že ji vlast­ně dopo­sud nikdo nedo­ká­zal ani přes­ně změ­řit.? Nevyrovnají se jí dokon­ce ani obří počí­ta­če zabí­ra­jí­cí celé han­gá­ry. Atlas lid­ské­ho těla pro děti je plný zají­ma­vos­tí, obráz­ků a podrob­ných sché­mat o lid­ském těle.

Tato ency­klo­pe­die je dle mého názo­ru napros­to ide­ál­ní pro děti od 6 let a nejen pro ně. Rozhodně zaujme i star­ší děti, kte­ré už umí číst a budou si už samo­stat­ně pro­hlí­žet a číst, co je zaujme. Jednotlivé mapy lze opa­ko­va­ně roz­klá­dat a vší­mat si při­tom detai­lů.

Zaujaly mě roz­klá­da­cí stra­ny, kte­ré poskyt­nou dětem nespo­čet­né množ­ství pou­ta­vých obráz­ků a je nabi­tá infor­ma­ce­mi. Naprosto mě nadchly malé kní­žeč­ky o nemo­cech lid­ské­ho těla a o zdra­vém život­ním sty­lu. Myslím si, že je důle­ži­té, aby děti zna­ly, jak naše tělo fun­gu­je a jak samy mohou při­spět k tomu, aby neby­ly nemoc­né.

Pokud pře­mýš­lí­te, jakou ency­klo­pe­dii dětem poří­dit, roz­hod­ně bych sáh­la po tom­to atla­su. Nebudete lito­vat.


  • Autor: Oldřich Růžička, Tomáš Tůma
  • Ilustrace: Tomáš Tůma
  • Žánr: popu­lár­ně – nauč­né pro děti
  • Počet stran: 48
  • Vydáno: 2018, Albatros Media, Praha
  • Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN: 978-80-00-05198-7


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...