Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Atlas Evropy pro děti

Atlas Evropy pro děti

AtlasEvropy
AtlasEvropy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Evropa je sice dru­hým nejmen­ším svě­ta­dí­lem, ale pokud jde o obje­vo­vá­ní zají­ma­vos­tí, je pří­mo nevy­čer­pa­tel­ným zdro­jem. V Evropě žije přes sedm set mili­o­nů oby­va­tel, kte­ří hovo­ří více než dvě­ma sty jazy­ky a tvo­ří přes pade­sát náro­dů v pade­sá­ti růz­ných stá­tech. To už sto­jí za obje­vo­vá­ní,“ láká zad­ní stra­na pře­ba­lu kni­hy Atlas Evropy pro děti k zakou­pe­ní nové pub­li­ka­ce z Nakladatelství Albartros Media, kte­rá je urče­ná čte­ná­řům od šes­ti let věku.

Jde v pod­sta­tě o „pokra­čo­vá­ní“ úspěš­né­ho titu­lu Atlas svě­ta pro děti, kte­rý vyšel před Vánoci roku 2014. Tehdy se na něm spo­lu s Oldřichem Růžičkou podí­le­la Iva Šišperová. K Atlasu Evropy pro děti při­zval Růžička gra­fi­ka a foto­gra­fa Tomáše Tůmu, kte­rý se spo­lu s Kateřinou Hikadovou posta­ral o vět­ši­nu ilu­stra­cí. Jako tře­tí ilu­strá­tor je uve­de­ný Zdeněk Miler.

Atlas Evropy pro děti je určen všem malým ces­to­va­te­lům, kte­ří se chtě­jí dozvě­dět spous­tu zají­ma­vých infor­ma­cí o kon­ti­nen­tu, na kte­rém žijí. Každé čás­ti Evropy se věnu­je zvlášt­ní kapi­to­la, a pře­de­vším vel­ká roz­klá­da­cí mapa, na kte­ré je pomo­cí barev­ných ilu­stra­cí pře­hled­ně zob­ra­ze­no, co je pro danou část Evropy nej­ty­pič­těj­ší. Na čte­ná­ře čeká vel­ké množ­ství infor­ma­cí o oby­va­te­lích jed­not­li­vých čás­tí svě­ta, o zví­řa­tech, kte­rá zde žijí, o rost­li­nách, jež tu ros­tou, ale i o míst­ní archi­tek­tu­ře, lido­vých tra­di­cích a kul­tu­ře vůbec. Další infor­ma­ce o stav­bách, lidech a his­to­rii obsa­hu­je dva­náct sešit­ků.

Díky více než 500 stům barev­ných ilu­stra­cí se kníž­ka sta­ne zají­ma­vá i pro nejmen­ší čte­ná­ře. Výběr infor­ma­cí je sku­teč­ný „pel mel“. Na jed­né ze strá­nek věno­va­ných Jižní Evropě zjis­tí­te, že „Závody rych­lých vozů v uli­cích Monaka mají dlou­hou tra­di­ci. Pro dneš­ní vozy Formule 1 je kli­ka­tá a úzká trať poměr­ně nároč­ná“, ale také, že „Přírodní korek se zís­ká­vá z kůry dubu kor­ko­vé­ho. Sklizeň se pro­vá­dí při­bliž­ně jed­nou za deset let a jen na kme­nech vzrost­lých stro­mů,“ nebo že „Příběh dře­vě­né­ho panáč­ka, kte­ré­mu se zvět­šu­je při lha­ní nos, popsal v kni­ze Pinocchiova dob­ro­druž­ství ital­ský spi­so­va­tel Carlo Collodi.“ Tento „pel mel“ sku­teč­ně uspo­ko­jí i ty nej­zví­da­věj­ší malé hla­vič­ky. Mnoho zají­ma­vé­ho se dozví­me i my – jejich rodi­če. Věděli jste tře­ba, že „Průměrný Ital spo­řá­dá za rok asi dva­cet osm kilo­gra­mů špaget? Není se čemu divit, s raj­ča­to­vou omáč­kou, oli­vo­vým ole­jem nebo vajíč­kem a par­me­zá­nem chut­na­jí báječ­ně,“ nebo že „Historické jádro hlav­ní­ho měs­ta ost­rov­ní­ho stá­tu Malta Valletta ukrý­vá mno­ho krás­ných barok­ních sta­veb. Opevnění a zákla­dy měs­ta zbu­do­val řád mal­téz­ských rytí­řů?“

Přes vel­ké množ­ství infor­ma­cí půso­bí kníž­ka pře­hled­ně a nepře­plá­ca­ně a lze ji dopo­ru­čit. Bude pěk­ným dár­kem a dob­rým pomoc­ní­kem pro prv­ní škol­ní léta.


Atlas Evropy pro děti. Objevujte Evropu na šes­ti roz­klá­da­cích mapách
Autoři: Oldřich Růžička, Tomáš Tůma
Ilustrace: Tomáš Tůma, Kateřina Hikadová, Zdeněk Miler
Žánr
: lite­ra­tu­ra pro děti

Nakladatelství: Albatros Media

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: nečís­lo­vá­no

Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi: Albatros Media


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63083 s | počet dotazů: 254 | paměť: 60844 KB. | 04.10.2022 - 08:26:27