Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Astronomické poznatky z MIIB - chyby oproti realitě

Astronomické poznatky z MIIB - chyby oproti realitě

Kay Jay
Kay Jay

Astronomické poznatky z MIIB - chy­by opro­ti rea­li­tě Na začát­ku fil­my, uvi­dí­me jak mimo­zemš­ťa­ne necha­jí vybuch­nout pla­ne­tu. Jakmile zbraň vystře­lí, pla­ne­ta se roz­prsk­ne na gigan­tic­ké kusy. Správně: Je oprav­du těž­ké nechat vybouch­nout pla­ne­tu! Astronomické poznatky z MIIB - chy­by opro­ti rea­li­tě

Skaženo

Na začát­ku fil­my, uvi­dí­me jak mimo­zemš­ťa­ne necha­jí vybuch­nout pla­ne­tu. Jakmile zbraň vystře­lí, pla­ne­ta se roz­prsk­ne na gigan­tic­ké kusy.

Správně:
Je oprav­du těž­ké nechat vybouch­nout pla­ne­tu! Je mož­né, ze vesmír­ná tech­no­lo­gie to doká­že, doká­že usku­teč­nit reak­ci, kte­rá zni­čí pla­ne­tu totál­ně na ato­my, nebo něco pod­b­né­ho.
Ale to není legra­ce, no dob­ře, mož­ná, že je to k smí­chu, ale váž­ně, kolik ener­gie je potře­ba k vyho­ze­ní pla­ne­ty? Před nedáv­nem jsem vypo­ží­tal, že napří­klad kome­ta zni­čit pla­ne­tu nedo­ká­že. K výbuchu pla­ne­ty, musí pře­ko­nat gra­vi­ta­ci pla­ne­ty kaž­dý její kus. A teď jinak: Představte si vybuchu­jí­cí ská­lu, kte­rá odle­tí ven z pla­ne­ty. Například pro Zemi to zna­me­ná, že musím dost vel­kou ryh­lost, kolem 11 kylo­me­t­rů za sekun­du. A kaž­dý kus ská­ly musí i pře­ko­nat svo­jí váhu a zno­va a zno­va. Opakujte to neu­stá­le a pokud to udě­lá­te mno­ho krát, pla­ne­ta je zni­če­na.
Je mož­né spo­čí­tat kolik ener­gie je potře­ba. Nazývá se: Gravitační vazeb­ná ener­gie a je zaklad­ní slož­kou ener­gie gra­vi­tač­ní síly. Pro Zemi je potře­ba asi 1039 jed­no­tek prá­ce (erg) ale 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 je oprav­du hod­ně. Na porov­ná­ní Slunce dává kolem 4 x 1033 kaž­dou sekun­du. Tak vět­ši­na ener­gie potřeb­né k vypa­řo­vá­ní Země je cel­ko­vé spo­tře­ba, kte­rou slun­ce vydá­vá během tří dnů. To je celá vlast­nost sily. Pochybuji, že jed­na malá loď moh­la tolik ener­gie vydat. Ale kdo ví, oni jsou mimo­zemš­ťa­ni.

Skaženo
Jeden „Alien“ byl uvěz­něn MiB pro lou­pež naše­ho ozó­nu (a prav­dě­po­dob­ně vytvá­řel ozó­no­vou díru - ozo­no­vač ) . Řekl: Jsme veli­ce hákli­ví na glo­bál­ní otep­lo­vá­ní“.

Dobře:
Ou: Ničení ozo­no­vý vrst­vy a glo­bál­ní otep­lo­vá­ní navzá­jem pro­po­je­né věci, ale není to samé. Globální otep­lo­vá­ní závi­sí na skle­ní­ko­vém efek­tu jako je vod­ní pára, oxid uhli­či­tý a metan, kte­ré se drží v našem ovzdu­ší a neu­stá­le jej ohří­va­jí. A tak pro­to je naše pla­ne­ta tep­lej­ší než by měla být. (Podívejte se na strán­ky: VIZ)
Ozónová díra je způ­so­be­na che­mi­ká­li­e­mi, jako je „clo­roflour­no­car­bo­ny“ (Nenašel jsem vhod­ný pře­klad) kte­ré roz­bí­je­jí mole­ku­ly „ozo­nu“ Jak glo­bál­ní otep­lo­vá­ní tak niče­ní ozó­nu může být způ­so­be­nou ros­tou­cí lid­ským zne­čis­ťo­vá­ním, ale také mno­ha jiný­mi tvo­ry.

A jak pře­de­jít pře­mno­že­ním lidi, kte­ré tře­ba mi nadá­va­jí, že kri­ti­zu­ji glo­bál­ní otep­lo­vá­ní. Já říkám:

  • Nějaké glo­bál­ní otep­lo­vá­ní musí být, bez něho by byla Země jed­na ledo­vá kost­ka
  • Proč by ne, To my dodá­vá­me skle­ní­ko­vé ply­ny do vzdu­chu,.
  • Každý U.S. úřad, kte­rý pro­ve­dl něja­ký dob­rý obchod, uznal, že glo­bál­ní ohří­vá­ní exis­tu­je.

Nějaké glo­bál­ní ohří­vá­ní je dob­ré, tak jako Venuše. To je fakt, Je to osud.

Skaženo:
Na kon­ci fil­mu, na něja­kém mís­tě v New Yorku, vidí­me sní­mek oblo­hy, a ta je zapl­ně­na hvězda­mi.

Správně:
Toto je obvyk­lá scé­na ve fil­mech, ale je to špat­ně, blíz­ko osvět­le­ných měst, hvězdy jsou vět­ši­nou pře­hlu­še­ny svět­ly měs­ta. Toto se nazý­vá „svě­tel­né zne­čiš­ťo­vá­ní“ a to je vel­ký pro­blém pro ast­ro­no­my. Když je oblo­ha osvět­le­ná, vět­ši­na objek­tu a vět­ši­na věcí na oblo­ze je málo vidět - jsou kom­plet­ně pře­kry­ty, a tak je těž­ké pozo­ro­vat.
Na pří­klad, když „Palomar Observatory“ byla posta­ve­na, archi­tek­ti čeka­li, že umís­tě­ní omno­ho mil od Los Angeles bude dob­rým mís­tem. A teď, od toho­to času, oblo­ha je devas­to­va­ná ohrom­ným měs­tem a observa­toř (kde je umís­těn nej­vět­ší teleskop pla­ne­ty sto­le­tí) boju­je o vesmír­né obje­vy)

Převzato a olně pře­lo­že­no z http://www.badastronomy.com/bad/movies/mib2_review.html


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,85085 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55908 KB. | 24.05.2022 - 02:46:48