Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Asterix - Tajemství kouzelného lektvaru - najde Panoramix důstojného nástupce?

Asterix - Tajemství kouzelného lektvaru - najde Panoramix důstojného nástupce?

methode times prod web bin 57e2a4b6 52d3 11e8 b178 bc31026aef36
methode times prod web bin 57e2a4b6 52d3 11e8 b178 bc31026aef36

Rok 50 př. Kristem - sko­ro celá Galie je obklo­po­vá­na Římany, až na jed­nu ves­nič­ku, ve kte­ré žije dru­id Panoramix, kte­rý při­pra­vu­je kou­zel­ný lek­tvar, díky němuž se zdej­ší oby­va­te­lé stá­va­jí nepře­mo­ži­tel­ný­mi. Žije zde i chyt­rý Asterix a hro­motluk Obelix, kte­rý však lek­tvar ani nemu­sí pít - když byl malý, spa­dl do kot­le s lek­tva­rem a tím pádem je abso­lut­ně nepře­mo­ži­tel­ný. Panoramix byl takhle jed­nou v lese a sbí­ral jme­lí. Viděl, jak je ptá­če v nesná­zích a šel mu hned na pomoc. Jenže, když ho ulo­žil zpět do hníz­da, tak pod ním praskal větev a už ležel na zemi. Takhle ho tu najde Asterix s Obelixem.

Asterix se hned zají­mal o to, proč se tady jen tak válí. Panoramix se vymlou­val, že jen tak medi­tu­je - chtěl zela jas­ně zaka­muflo­vat, co se mu sta­lo. Ovšem Asterixe neo­belstil, i když se sna­žil. Navíc mu musí oba pomá­hat zpět do ves­ni­ce, pro­to­že si dost pora­nil nohu Druid tím pádem, že není ves­ni­ci, tak ani nevy­u­ču­je děti ve ško­le, tudíž mají pré. Jen jed­no z dětí neřá­dí - děv­čát­ko Pektinka. Ta si před ostat­ní­mi dět­mi chrá­ni­la model vědec­ké­ho pro­jek­tu. Děti však pře­sta­li řádit, když vidě­li prů­vod, kte­rý k nim šel - Panoramix v náru­čí Obelixe, kte­ré vede Asterix.

Druid vešel do chý­še a zabouch­nul doslo­va Asterixovi a Obelixovi dve­ře před nosem. O něko­lik oka­mži­ků poz­dě­ji jsou oba v chý­ši, k nim se ješ­tě při­dal i náčel­ník Majestatix a všich­ni spo­leč­ně se sna­ží pozved­nout nála­du své­mu dru­i­do­vi, snad jen Obelix zkou­má, co by se dalo u Panoramixe sníst. Panoramix už je však roz­hod­nu­tý. Jelikož je jed­na z pod­mí­nek, když se chce někdo stát dru­i­dem, že nesmí padat ze stro­mů, tak Panoramix musí najít své­ho nástup­ce. Majestatix a s ním i Asterix pro­pad­li hoto­vé­mu zdě­še­ní. Avšak Panoramix toho nedbal a svo­lal si svo­je stá­do divo­čá­ků, aby roz­ší­ři­li jeho posel­ství mezi ostat­ní­mi dru­i­dy.

Výborné, jak jinak - tyhle pří­běhy o Asterixovi a Obelixovi jsou vždyc­ky doko­na­lé. Kniha je dopl­ně­ná krás­ný­mi ilu­stra­ce­mi a obál­ka je supro­vá. Děti si urči­tě v téhle pohád­ce počtou. Má 48 stran. Rozhodně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: kolek­tiv
  • Žánr: dob­ro­druž­ství pro děti
  • Nakladatelství: Egmont
  • Datum vydá­ní: 17. 12. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,11124 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56671 KB. | 03.07.2022 - 13:17:51