Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Asterix a Obelix ve službách Jejího Veličenstva

Asterix a Obelix ve službách Jejího Veličenstva

Asterix
Asterix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Řeknu-li, že kaž­dý film s pokra­čo­vá­ním je čím dál hor­ší, tak ten­to­krát je to úpl­ná prav­da. Po prv­ním, dru­hém a tře­tím jde tedy 4. Díl do kin. A je oprav­du nena­po­do­bi­tel­ný. Úplně kazí film to, že Asterixe hra­jí neu­stá­le hor­ší her­ci, že Caesara pokaž­dé hra­je někdo jiný a hlav­ně, že pří­běh je cha­bý jako papí­ro­vý pyt­lík od vysa­va­če.

Režisér, kte­rý byl i scé­náris­tou chtěl udě­lat film plný ske­čů. Ale bez pořád­né­ho pří­bě­hu, kte­rý zaujme a u kte­ré­ho začnou lidé pře­mýš­let, tak zírám pou­ze na film, kte­rý se sna­ží být vtip­ný krát­ký­mi ske­či, kte­ré jsou trap­né.

Velice mne mrzí, že ten­to film vyne­chal nej­dů­le­ži­těj­ší posta­vu fil­mů, jako je Idefix, pro­to­že ten­to psík, co si pama­tu­ji z před­cho­zích fil­mů i z ani­mo­va­ných. Tento malý psík by urči­tě mohl ten­to film povznést nad míru sne­si­tel­nos­ti.

Ke škod­li­vos­ti fil­mu kri­ti­zu­ji cha­bou, zas milost­nou, záplet­ku, kte­rá nekon­čí hap­py endem pro Galy. Potom pří­běh Normanďanů, kte­ří tvo­ří pou­ze humor­nou vlož­ku. Snaží se sice najít strach, ale tako­vé trap­né zavr­še­ní jejich lin­ky jsem vůbec neče­kal.

Další věc, kte­rou jsem nepo­cho­pil, je pozi­ce brit­ské krá­lov­ny. Ta má být v Londýně, ale ne v malé ves­nič­ce v Anglii, kte­rá má být dobý­va­ná Římany. Už 4. Díl s Římany a Caesarem, ale ten­to­krát je to veli­ce špat­ně zahra­ná posta­va. V před­cho­zím fil­mu jako Alain Delon byl nej­lep­ší, potom Alain Chabat v Kleopatře. Ale ten­to­krát  Fabrice Luchi nebyl k zapa­ma­to­vá­ní.

Potom, jak jsem psal v před­cho­zích odstav­cích lás­ka by měla být opě­to­vá­na a tře­ba i usku­teč­ně­ná, ale žár­li­vost tam nepat­ří. Oběť lás­ky, krás­ná Charlotte Lebon mi při­po­mí­na­la Katy Perry, což zna­čí, že reži­sér si dal jenom prá­ci si najít jenom krás­nou tvá­řič­ku, o kte­rou by se bojo­va­lo.

Je sice dob­ré, že se čes­ký dabing sna­ží o cha­rak­te­ris­ti­ku Angličanů pří­zvu­kem, ale měl celý film a veš­ke­ré Angličany udě­lat se stej­ným pří­zvu­kem, ale ne, aby kaž­dá oso­ba měla více či méně pří­zvuk pokaž­dé jiný..

V krát­kos­ti, bohu­žel ten­to film na závěr je oprav­du nej­slab­ší, co moh­li Francouzsi s Asterixem udě­lat. DVD si nekou­pím, rad­ši si kou­pím DVDčko s prv­ním, kdy jsou cha­rak­te­ry více pro­maka­né a cha­rak­te­ris­tic­ké pro své posta­vy v komik­su.


Photo © Wild Bunch Distributio


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,64244 s | počet dotazů: 249 | paměť: 61562 KB. | 28.11.2022 - 05:32:39