Kritiky.cz > Filmové recenze > Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva - 40%

Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva - 40%

Asterx

Není od věci, že jsem se dostal na pro­za­tím posled­ní­ho Asterixe v rám­ci neděl­ní sle­vy, kdy mís­to 249 Kč  stál 3D film pou­ze 100 Kč.. Ráno bylo kino plné dětí, fron­ty před poklad­na­mi, fron­ty před vstu­pem, ale na Asterixe plno neby­lo. A už víte proč? Protože to je sla­bý film. V porov­ná­ní s prv­ním fil­mem, kdy pro mě byl film úpl­ně pozi­tiv­ním pře­kva­pe­ním, je ten­to film posled­ní film zas nega­tiv­ním hod­no­ce­ním.

Řeknu-li, že kaž­dý film s pokra­čo­vá­ním je čím dál hor­ší, tak ten­to­krát je to úpl­ná prav­da. Po prv­ním, dru­hém a tře­tím jde tedy 4. Díl do kin. A je oprav­du nena­po­do­bi­tel­ný. Úplně kazí film to, že Asterixe hra­jí neu­stá­le hor­ší her­ci, že Caesara pokaž­dé hra­je někdo jiný a hlav­ně, že pří­běh je cha­bý jako papí­ro­vý pyt­lík od vysa­va­če.

Režisér, kte­rý byl i scé­náris­tou chtěl udě­lat film plný ske­čů. Ale bez pořád­né­ho pří­bě­hu, kte­rý zaujme a u kte­ré­ho začnou lidé pře­mýš­let, tak zírám pou­ze na film, kte­rý se sna­ží být vtip­ný krát­ký­mi ske­či, kte­ré jsou trap­né.

Velice mne mrzí, že ten­to film vyne­chal nej­dů­le­ži­těj­ší posta­vu fil­mů, jako je Idefix, pro­to­že ten­to psík, co si pama­tu­ji z před­cho­zích fil­mů i z ani­mo­va­ných. Tento malý psík by urči­tě mohl ten­to film povznést nad míru sne­si­tel­nos­ti.

Ke škod­li­vos­ti fil­mu kri­ti­zu­ji cha­bou, zas milost­nou, záplet­ku, kte­rá nekon­čí hap­py endem pro Galy. Potom pří­běh Normanďanů, kte­ří tvo­ří pou­ze humor­nou vlož­ku. Snaží se sice najít strach, ale tako­vé trap­né zavr­še­ní jejich lin­ky jsem vůbec neče­kal.

Další věc, kte­rou jsem nepo­cho­pil, je pozi­ce brit­ské krá­lov­ny. Ta má být v Londýně, ale ne v malé ves­nič­ce v Anglii, kte­rá má být dobý­va­ná Římany. Už 4. Díl s Římany a Caesarem, ale ten­to­krát je to veli­ce špat­ně zahra­ná posta­va. V před­cho­zím fil­mu jako Alain Delon byl nej­lep­ší, potom Alain Chabat v Kleopatře. Ale ten­to­krát  Fabrice Luchi nebyl k zapa­ma­to­vá­ní.

Potom, jak jsem psal v před­cho­zích odstav­cích lás­ka by měla být opě­to­vá­na a tře­ba i usku­teč­ně­ná, ale žár­li­vost tam nepat­ří. Oběť lás­ky, krás­ná Charlotte Lebon mi při­po­mí­na­la Katy Perry, což zna­čí, že reži­sér si dal jenom prá­ci si najít jenom krás­nou tvá­řič­ku, o kte­rou by se bojo­va­lo.

Je sice dob­ré, že se čes­ký dabing sna­ží o cha­rak­te­ris­ti­ku Angličanů pří­zvu­kem, ale měl celý film a veš­ke­ré Angličany udě­lat se stej­ným pří­zvu­kem, ale ne, aby kaž­dá oso­ba měla více či méně pří­zvuk pokaž­dé jiný..

V krát­kos­ti, bohu­žel ten­to film na závěr je oprav­du nej­slab­ší, co moh­li Francouzsi s Asterixem udě­lat. DVD si nekou­pím, rad­ši si kou­pím DVDčko s prv­ním, kdy jsou cha­rak­te­ry více pro­maka­né a cha­rak­te­ris­tic­ké pro své posta­vy v komik­su.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Yves Sain Laurent - 60 %24. března 2014 Yves Sain Laurent - 60 % Životní příběhy slavných osobností lákají filmaře jednak tím, jak je jejich cesta za životním úspěchem náročná, ale z obchodního hlediska se jedná o sázku na jistotu známého jména. Módní […]
  • EDITH PIAF28. června 2007 EDITH PIAF Strhující film o drobné ženě s mocným hlasem, jejíž osud vás naplno zasáhne. Písně Edith Piaf zná snad téměř každý. Jaký byl však osud této ženy, jejíž hlas zní tak teskně a vášnivě? To […]
  • Na dřeň (Rouille et d'os, De) - 75 %6. března 2013 Na dřeň (Rouille et d'os, De) - 75 % Ali (Matthias Schoenaerts) je muž středního věku, který se musí sám postarat o svého malého syna Sama (Armand Verdure). Vydávají se za novým životem na jih Francie do městečka, kde žije […]
  • Pád Třetí říše - recenze8. srpna 2005 Pád Třetí říše - recenze Není moc vídané, aby se po celém světě tak vzrušeně hovořilo o německém filmu, aniž by to v jeho názvu někdo chtěl. Pád Třetí říše to však dokázal, a tak, ještě předtím než si budeme moci […]
  • ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ29. července 2002 ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ V posledních pár týdnech jsem si užil Bonda skutečně vrchovatě. Pravděpodobně jako součást reklamní kampaně na Zítřek nikdy neumírá odvysílala u nás WTBS snad úplně všechny bondovské filmy […]
  • Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965)10. srpna 2019 Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965) Druhý díl barevného širokoúhlého seriálu se do českých kin dostal poněkud opožděně - až v roce 1971, tedy po šesti letech od svého vzniku a po promítání zbývajících čtyř dobrodružství. Děj […]
  • Pád Třetí říše - před 75 lety skončila Druhá světová válka7. května 2020 Pád Třetí říše - před 75 lety skončila Druhá světová válka Historický film popisující poslední dny v Hitlerově bunkru před kapitulací Německa až do jeho sebevraždy a sebevražd mnoha dalších osob z jeho nejbližšího okolí. V úvodu filmu se na […]
  • Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni - 75 %31. července 2018 Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni - 75 % Aja je mladý muž, který žije se svou matkou v malé indické vesničce. Jeho matka stále pracuje, aby se mohla vydat spolu s Ajou do Evropy, kde by mohl Aja pracovat jako kouzelník a fakír. […]
  • Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD12. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD Nedávno mi můj kamarád z Německa poslal balíček, ve kterém jsem nalezla DVD s německou verzí Angeliky. Je to v podstatě rarita, protože sehnat Angeliku v němčině je téměř nemožné (pokud […]
  • Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964)8. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964) První snímek z pětidílné série filmů natočených velmi volně na motivy románu Anne a Serge Golonových vypravuje o krásné a odvážné markýze Angelice, která byla provdána za nenáviděného a […]
Další naše články...