Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Asterix a Obelix: Mise Kleopatra - Gálové tentokrát „operují“ v Egyptě.

Asterix a Obelix: Mise Kleopatra - Gálové tentokrát „operují“ v Egyptě.

Asterix2

Pokračování úspěš­né kome­die na moti­vy komi­xo­vých posta­vi­ček Asterixe a Obelixe nás ten­to­krát zavá­dí do Alexandrie, odkud vlád­ne egypt­ské­mu lidu krás­ná Kleopatra. Její mile­nec Caesar ji však dráž­dí uště­pač­ný­mi poznám­ka­mi na účet Egypta až se Kleopatra nechá vypro­vo­ko­vat k sáz­ce: Egypťané musí za 3 měsí­ce posta­vit Caesarovi palác vět­ší a pře­py­cho­věj­ší, než Caesar Palace v Římě.

Hlavní posta­vou toho­to fil­mu není ani Kleopatra, ani Caesar, mož­ná ani Asterix s Obelixem, ale doce­la nená­pad­ný archi­tekt Nuberobis, jehož kte­rý dosta­ne za úkol, v tom nespl­ni­tel­ném ter­mí­nu, palác posta­vit. Když se mu to pove­de, bude zasy­pán zla­tem, v opač­ném pří­pa­dě sežrán kro­ko­dý­li. Numerobis obře ví, že za tři měsí­ce stih­ne sotva udě­lat plá­ny. Aby úkol spl­nil, potře­bu­je něja­kou kou­zel­nou moc. A v tom si vzpo­me­ne na dru­i­da Panoramix s kou­zel­ným nápo­jem.

Vypraví se tedy na sever do Galské ves­ni­ce a po dlou­hém pře­mlou­vá­ní si do Alexandrie při­ve­de Asterixe, Obelixe, Panoramixe s kou­zel­ným nápo­jem a ješ­tě jejich mops­lí­ka. Ani s kou­zel­ným nápo­jem to však není tak jed­no­du­ché, jak se zdá­lo. Je pros­tě pří­liš mno­ho lidí, kte­rým by se hodi­lo, kdy­by palác za tři měsí­ce nestál. V prv­ní řadě je to Caesar, kte­rý do Alexandrie pošle řím­ské voj­sko, aby se snad nesta­vě­lo pří­liš rych­le. V dru­hé řadě je to archi­tekt Amombofis, kte­rý je zhr­zen tím, že zakáz­ku nezís­kal on. A pro­to­že má v Egyptě dob­ré kon­tak­ty, doká­že to Nuberobisovi pořád­ně zava­řit.

Mise Kleopatra je kome­die, u kte­ré se bude­te mlá­tit smí­chy od začát­ku do kon­ce. Tvůrci fil­mu se u toho roz­hod­ně nenu­di­li a není tam snad jedi­né hlu­ché mís­to. Když k tomu při­dá­me krás­nou Monicu Bellucci v roli Kleopatry nedá se tomu­to fil­mu téměř nic vytknout. Prostě kome­die, jak má být. Nicméně znal­ci kres­le­né­ho Asterixe a Obelixe by jis­té námit­ky mít moh­li, pro­to­že ten­to film se už před­lo­hy drží jen jed­ním prs­tem.

Velká část gagů je zalo­že­na na naráž­kách na jiné fil­my. Přitom je to pro­ve­de­no tak nějak při­ro­ze­ně, tak­že kdo dané fil­my nezná, patr­ně si jich nevšim­ne. Něčeho si všim­ne­te také až po opa­ko­va­ném shléd­nu­tí. Výborná jsou rov­něž různá zko­mo­le­ná jmé­na. Koktavý Numerobis je pak výbor­nou třeš­nič­kou na dor­tu. Úplně na závěr pak musím pochvá­lit čes­ký dabing, kte­rý bra­vůr­ně zvlá­dl trans­for­ma­ci všech těch fran­couz­ských vti­pů do češ­ti­ny, což jis­tě neby­lo jed­no­du­ché.


Photo © Miramax Films

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,28973 s | počet dotazů: 215 | paměť: 46931 KB. | 09.03.2021 - 08:33:50