Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Retro games > Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed Unity

vlcsnap 2016 08 24 17h42m56s648 150x150 1
vlcsnap 2016 08 24 17h42m56s648 150x150 1

 

Jako kaž­dý rok, nás čeká opět pokra­čo­vá­ní této zná­mé hry, a to pod názvem Assassin’s Creed Unity. V kaž­dém titu­lu se rok po roce vydá­vá­me pro­zkou­mat různá obdo­bí, nyní nás čeká dob­ro­druž­ství v obdo­bí fran­couz­ské revo­lu­ce. V tom­to titu­lu bude­me mít mož­nost hrát s novým her­ním hrdi­nou jmé­nem Arno Dorian, kte­rý se opět při­ple­te, kam nemá. Assassin’s Creed Unity byl prv­ním titu­lem v této sérii vyda­né pro nové kon­zo­le, ale bohu­žel moc vel­kých ino­va­cí, kro­mě láka­vé­ho pro­stře­dí jsme se bohu­žel nedo­čka­li.

vlcsnap-2016-08-24-17h42m56s648vlcsnap-2016-08-24-17h45m21s055vlcsnap-2016-08-24-17h45m45s360

Od Unity neče­kej­te žád­né radi­kál­ní změ­ny, hra­tel­nost zůsta­la stej­ná, a tak i pro nové­ho hrá­če nebu­de pro­blém si tuto hru užít bez vět­ších pro­blé­mů. Ve hře se nachá­zí o mno­hem vět­ší loka­ce než v Assassin’s Creed IV: Black Flag, kde jak jinak máte za úkol zabít co nej­ví­ce lidí, mezi­tím může­te hle­dat dal­ší úko­ly, kte­rý­mi si zvý­ší­te své bodo­vé ohod­no­ce­ní. Při plně­ní úko­lů se může­te vždy roz­hod­nout, jakým způ­so­bem jej pro­ve­de­te, čímž hra dostá­vá zase troš­ku pepr­něj­ší nádech. V Unity se dočká­me i tro­chu roman­tic­ké­ho pod­tex­tu, kdy se Arno setká­vá s Elis svou dlou­ho­le­tou kama­rád­kou z dět­ství, kte­rá je nyní už dospě­lou ženou. Veškerý pří­běh se ode­hrá­vá v Paříži mezi lety 1791 až 1794. Hlavní posta­vy nás bohu­žel moc neza­u­ja­li, Markýz de Sade, se ve hře uká­zal jen, co bychom na prs­tech jed­né ruky napo­čí­ta­li, což je doce­la ško­da, pro­to­že celý pří­běh hry je tako­vý nic moc opro­ti před­cho­zím. Pomocí časo­vé ano­má­lie se může­te napří­klad podí­vat na Eiffelovu věž nebo Sochu Svobody, díky této ano­má­lii může­te navští­vit stej­né loka­ce v růz­ných obdo­bích.

vlcsnap-2016-08-24-17h44m38s652vlcsnap-2016-08-24-17h48m48s622vlcsnap-2016-08-24-17h46m49s933

Po gra­fic­ké strán­ce půso­bí hra vel­mi pro­pra­co­va­ně, Ubisoft si dal oprav­du zále­žet, aby her­ní svět půso­bil doko­na­le. A musím říci, že to se jim i poved­lo. Paříž v 18. Století je oprav­du nád­her­ná i detai­ly budov jsou doko­na­le gra­fic­ky ztvár­ně­né. Ze slí­be­né koo­pe­ra­ce pro více hrá­čů bude­te bohu­žel zkla­má­ni, koo­pe­ra­tiv­ní mise bohu­žel nena­va­zu­jí na pří­běh, jde pou­ze o zne­škod­ně­ní strá­ží nebo růz­né krá­de­že, tyto mise jsou spí­še jen pro pou­hé rych­lé poba­ve­ní. Co se týče tex­to­vé­ho obsa­hu hry, je sice hra s čes­ký­mi titul­ky, ale dal­ší pří­dav­né infor­ma­ce o posta­vách a pří­bě­hu jsou bohu­žel v ang­lič­ti­ně, což je vel­ká ško­da. Už v prv­ních počát­cích od vydá­ní pro­vá­ze­li hru Assassin’s Creed Unity pro­blémy, ale na to už jsme si ve hrách Assassin’s zvyk­li, naštěs­tí vždy vyda­jí aktu­a­li­za­ce, kte­ré chy­by odstra­ní, ale je zábav­né se na to dívat.

vlcsnap-2016-08-24-17h49m20s745vlcsnap-2016-08-24-17h49m09s239vlcsnap-2016-08-24-17h43m12s166

Hra Assassin’s Creed Unity je hrou na dlou­hé hodi­ny hra­ní, kte­rou si urči­tě uži­je­te a i přes něja­ké ty chy­bič­ky Vás hra jen tak neo­mr­zí.

vlcsnap-2016-08-24-17h47m42s068vlcsnap-2016-08-24-17h47m30s865vlcsnap-2016-08-24-17h43m58s039


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Datum vydá­ní: 13.11.2014

Jazyk: České titul­ky

Žánr: Akční adven­tu­ra

Výrobce. UBISOFT

Hodnocení: 75%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,40630 s | počet dotazů: 263 | paměť: 56665 KB. | 01.07.2022 - 09:45:27