Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Retro games > Assassin’s Creed: Syndicate

Assassin’s Creed: Syndicate

 

vlcsnap-2016-08-27-17h29m54s109vlcsnap-2016-08-27-17h31m40s705

Příběh hry Assassin’s Creed: Syndicate se ode­hrá­vá na kon­ci 19. Století, kon­krét­ně v roce 1868 v Londýně, kdy měs­to ovlá­da­jí tem­plá­ři. Budete muset zalo­žit jaký­si gang a zasta­vit tak počin moder­ních tem­plá­řů samo­zřej­mě bude i Váš úkol vyčis­tit měs­to od nežá­dou­cích zlo­du­chů.

vlcsnap-2016-08-27-17h31m55s728vlcsnap-2016-08-27-17h32m26s622

V tom­to díle je Londýn vět­ší než před­cho­zí Paříž, a tak se zase pro­dlou­ží her­ní čas. Z kaž­dé z misi si nyní zahra­je­te na stří­dač­ku s posta­vou Evie nebo s posta­vou Jacoba, bohu­žel si posta­vy nemů­že­te měnit, kdy se Vám zachce, což je ško­da, ale aspoň se hra nesta­ne hned ste­re­o­typ­ní. Ovládání postav je stej­né, stej­ně tak jako jejich zbroj­ní arze­nál, kro­mě před­ur­če­ných obra­ných zbra­ní jako je nůž nebo vystře­lo­va­cí lano si nema­jí co vyčí­tat. Nechybí zde ani vylep­šo­vá­ní, kte­ré si může­te zakou­pit za zís­ka­né pení­ze z misí, ale má to ješ­tě jeden háček pro zakou­pe­ní růz­ných před­mě­tů musí­te mít ješ­tě dosa­že­nou i urči­tou her­ní úro­veň, tu zís­ká­vá­te postup­ně ze stro­mu zabí­je­ní, boje a pře­ži­tí, pod­le talen­tu her­ní posta­vy. Bohužel, ani Ubisoft už neví, jak by tahal z lidí pení­ze a mik­ro­trans­ak­ce nás ve hře oprav­du naštva­li. Pokud si chce­te zabez­pe­čit rych­lý postup hrou, musí­te si při­pla­tit, no a ti co nechtě­jí, budou muset hrát dlou­hé a dlou­hé hodi­ny než se jim poda­ří měs­to vyčis­tit od tem­plá­řů, je ško­da, že se někte­ré ved­lej­ší úko­ly neda­jí pře­sko­čit nebo odlo­žit.

vlcsnap-2016-08-27-17h32m53s504vlcsnap-2016-08-27-17h33m48s161

Po gra­fic­ké strán­ce nás ten­to díl Assassin’s nepře­kva­pil, spí­še jako by upa­dal do zapo­mně­ní, a to vypa­da­lo naděj­ně, že se jed­ná jed­ná ješ­tě o lep­ší díl než Unity. Bohužel hra má vel­mi zasta­ra­lou nedo­ko­na­lou gra­fi­ku, hra běží na 900p, což je pro­kla­tě málo a občas si říká­te, jest­li se Vám náho­dou neroz­bil tele­vi­zor. Po této strán­ce Ubisoft bohu­žel zkla­mal. Jediné co však může­me pochvá­lit je dabing hry a jeho zvu­ko­vou strán­ku, brit­ský pří­zvuk a dobo­vý slang se Ubisoftu asi nej­ví­ce pove­dl, a je prav­da, že se jen tak ve hrách nevi­dí. Ruch Londýna Vám zní, jak kdy­bys­te tam oprav­du byli.

vlcsnap-2016-08-27-17h34m22s527vlcsnap-2016-08-27-17h34m51s868

Kdyby neby­lo pro­stře­dí v Londýně a láka­vé­ho pří­bě­hu tak neo­do­la­tel­né, urči­tě by nás hra hned po prv­ním zapnu­tí omr­ze­la, ale díky těm­to před­nos­tem odpus­tí­te auto­rům i něja­ké ty chy­by. Assassin’s má pros­tě své věr­né hrá­če, kte­ří odpus­tí tvůr­cům ledasco, bude­me dou­fat, že se s novým dílem dočká­me koneč­ně něja­ké pokro­či­lé ino­va­ce v gra­fi­ce, aby koneč­ně Assassin’s za něco pořád­né­ho stál.

vlcsnap-2016-08-27-17h35m58s174vlcsnap-2016-08-27-17h36m44s190


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry

Datum vydá­ní: 19.10.2015

Jazyk: České titul­ky

Žánr: Akční adven­tu­ra

Multiplayer:  NE

Výrobce. UBISOFT

Hodnocení: 50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,65026 s | počet dotazů: 270 | paměť: 56683 KB. | 01.07.2022 - 09:17:39