Kritiky.cz > Filmové recenze > Assassin / Nie yin niang - 70 %

Assassin / Nie yin niang - 70 %

Assa

V 8. sto­le­tí vlád­la v Číně dynastie Tang a bylo obtíž­né udr­žet posluš­nost ve všech pro­vin­ci­ích. Celá řada pro­vinč­ních guver­né­rů měla vlast­ní před­sta­vy o vlád­nu­tí a boje nebo intri­ky a tvr­dá jed­ná­ní byla sou­čás­tí živo­ta těch­to vůd­ců. Jsou moc­ní, ale i oni se mohou stát obě­tí tajem­né vra­žed­ky­ně Nie Yinniang. Hra o moc ji neza­jí­má a zabí­jí jen na roz­kaz kněž­ky  Jiaxin, kte­rá ji vycho­va­la a nau­či­la bojo­vé­mu umě­ní pro plně­ní vlast­ní­ho cíle. Nie je sice chlad­no­krev­nou bojov­ni­cí s nehyb­nou tvá­ří bez odra­zu emo­cí, ale její cit­li­vost ji zra­dí tak, že nedo­ká­že spl­nit úkol zabít vyso­ce posta­ve­né­ho úřed­ní­ka. Aby selhá­ní napra­vi­la, musí pro­ká­zat svou posluš­nost a zabít vlast­ní­ho bra­tran­ce Tian Ji’an, kte­ré­mu byla jako malá zaslí­be­ná a on je nyní moc­ným guver­né­rem v pro­vin­cii Weibo. Je těž­ké spl­nit tako­vý úkol!

Tchajvanský reži­sér Hou Hsiao-hsien pat­ří k výraz­ným osob­nos­tem tcha­jwan­ské kine­ma­to­gra­fie. Narodil se v Číně a na Tchaj-wan se při­stě­ho­val v roce 1948. Ke svým fil­mům si děla čas­to scé­ná­ře a Assassin k nim také pat­ří. Jednoduchý pří­běh nájem­né vra­žed­ky­ně a její ces­tu ke spl­ně­ní úko­lu zasa­dil Hou do nád­her­né pří­ro­dy a sta­rých dře­vě­ných palá­ců, kde se mění osvět­le­ní, bar­vy i tva­ry. Zabijáckou zruč­nost hlav­ní hrdin­ky nechá­vá zapů­so­bit v čer­no­bí­lém pro­lo­gu a v násle­du­jí­cí čás­ti fil­mu, kde se Nie Yinniang sna­ží spl­nit dal­ší kru­té úko­ly, nao­pak vyu­ží­vá boha­tě barev a hry se svět­lem. Vizuální strán­ka fil­mu je jas­ně domi­nant­ní a pod­tr­hu­je akč­ní scé­ny i scé­ny plné napě­tí nebo napros­té­ho kli­du. Velkou roli na cel­ko­vém vyzně­ní fil­mu odve­dl zku­še­ný a uzná­va­ný kame­ra­man Mark Pin Bing Lee, kte­rý má na svém kon­tě už něko­lik oce­ně­ní. Nesmírně peč­li­vě sní­má kaž­dou scé­nu a sou­čas­ně nabí­zí množ­ství zají­ma­vých a neob­vyk­lých úhlů pohle­du či osvět­le­ní. Interiéry se pro­mě­ňu­jí v tajem­né míst­nos­ti, kde se tma a svět­lo navzá­jem pro­lí­na­jí a dodá­va­jí fil­mo­vým scé­nám napě­tí s mini­mál­ním pohy­bem.

Rafinovaně zob­ra­zu­je pří­ro­du nebo sta­ré dře­vě­né stav­by, kte­ré vypa­da­jí, jako obkres­le­né ze sta­rých čín­ských obráz­ků. Prostor dostá­vá napě­tí a dyna­mi­ku s vyu­ži­tím drob­ných detai­lů jako je miho­ta­vé svět­lo svíč­ky, jem­ný pohyb hed­váb­ných závě­sů nebo lis­tí na stro­mech. Celkovému vizu­ál­ní­mu efek­tu je pod­ří­zen i herec­ký pro­jev her­ců, kte­ří čas­to dlou­ho setr­vá­va­jí v urči­té pozi­ci a nechá­va­jí doznít danou atmo­sfé­ru. Každá scé­na půso­bí samo­stat­ně jako pohyb­li­vý obraz se svým tem­pem.

Nájemnou vra­žed­ky­ni Nie Yinniang hra­je Shu Qi jako tichou a nená­pad­nou oso­bu s neu­r­či­tým výra­zem tvá­ře. S mír­ně sklo­pe­nou hla­vou vyja­dřu­je pod­ří­ze­ný postoj, kte­rý v bojo­vých scé­nách doká­že pro­mě­nit v bojov­nou sebe­jis­to­tu. Netečný výraz má nasa­ze­ný jako mas­ku, ale přes­to doká­že dát své posta­vě vnitř­ní napě­tí. Výrazným pro­ti­hrá­čem je Chang Chen, kte­rý hra­je bra­tran­ce Tian Ji’an. Herec pou­ží­vá výraz­něj­ší ges­ta a jeho pro­jev je plný emo­cí, se kte­rý­mi se ve fil­mu jinak šet­ří.

Film má zají­ma­vou zvu­ko­vou slož­ku, kte­rou tvo­ří z vel­ké čás­ti zvu­ky ptá­ků a cvrč­ků. Kromě toho dopro­vá­zí někte­ré scé­ny bicí a sta­ré strun­né nástro­je.

Film je jedi­neč­ným dílem pro nároč­něj­ší divá­ky, kte­ří upřed­nost­ňu­jí umě­lec­ké ztvár­ně­ní před akč­ní podí­va­nou nebo dra­ma­tic­kým osu­dem hrdi­nů.  Originální a peč­li­vou prá­ci reži­sé­ra oce­ni­la poro­ta Filmovém fes­ti­va­lu  Cannes v roce 2015 vítěz­nou cenou za režii.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com