Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Asfaltová džungle – noir a mladá Marilyn

Asfaltová džungle – noir a mladá Marilyn

Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Čas od času se Filmfanatic s chu­tí vydá pro­ti prou­du času, aby si dopl­nil fil­mo­vé vzdě­lá­ní někte­rým kla­sic­kým kous­kem. Nevím, jak pro vás, ale pro mě čer­no­bí­lý film roz­hod­ně není nestra­vi­tel­ným kusem fil­mo­vé hmo­ty. Přiznávám, že když jsem byl mlad­ší, bylo tomu tro­chu jinak, ale tyhle divác­ké časy jsou naštěs­tí pryč. Díky tomu je film­fa­na­ti­kův arze­nál bohat­ší o pěk­nou řád­ku čer­no­bí­lých legend.

POD KŘÍDLY LEGENDY
Asfaltová džun­gle je sní­mek z r. 1950, kte­rý reží­ro­val John Huston. Z jeho fil­mo­gra­fie bys­te moh­li znát mafi­án­skou kome­dii Čest rodi­ny Prizziů nebo fot­ba­lo­vý Nerovný zápas, kde se před kame­rou sešel tře­ba Sylvester Stallone a Pelé. Především ale Huston reží­ro­val legen­dár­ní­ho Maltézského soko­la. Jednoho z nej­slav­něj­ších zástup­ců žán­ru noir-filmů.

LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
Asfaltová džun­gle je vlast­ně jed­ním z prv­ních zástup­ců tzv. heist movie. To je sub­žánr kri­mi­nál­ní­ho fil­mu, kte­rý se zamě­řu­je na plá­no­vá­ní, pro­ve­de­ní a násled­ky vel­ké lou­pe­že. V našem pří­pa­dě se lupič němec­ké­ho půvo­du, zná­mý jako Doktor, roz­hod­ne usku­teč­nit svůj peč­li­vě kon­stru­o­va­ný plán lou­pe­že ve vel­kém sty­lu. K rea­li­za­ci bri­lant­ní­ho plá­nu však potře­bu­je kom­pli­ce a také něko­ho, kdo pokry­je “vstup­ní nákla­dy”.

Těšit se tedy může­te na kla­sic­ké sché­ma, kte­ré je dnes napros­tým stan­dar­dem. Skládání par­ty, pří­pra­vy, lou­pež i násled­né kom­pli­ka­ce. Charaktery jsou mož­ná až pří­liš jed­no­roz­měr­né, ale Filmfanaticovi to k fil­mu sed­lo. Právě díky tomu, že zlí muži jsou sku­teč­ní drs­ní a jejich jedi­ným mys­li­tel­ným výcho­dis­kem z kri­ze je zlo­čin, půso­bí Asfaltová džun­gle nesmír­ně pří­mo­ča­ře.

ZLOČIN A HŘÍCH
Ti zna­lej­ší pozna­jí mezi herec­kým ansám­blem Sterlinga Haydena, kte­rý se zaskvěl rolí bri­gád­ní­ho gene­rá­la Rippera v bri­lant­ním sním­ku Dr. Divnoláska aneb Jak jsem se nau­čil nedě­lat si sta­ros­ti a mít rád bom­bu. Úplně všich­ni pak doza­jis­ta pozna­jí mla­dič­kou Marilyn Monroe, pro kte­rou to byla jed­na z prv­ních rolí vůbec. Ve fil­mu sice její posta­va nemá abso­lut­ně žád­ný význam, ale moc krás­ně se na ní kou­ká, tak­že nedat jí pro­stor by byl doslo­va hřích.

Asfaltová džun­gle není pro dneš­ní­ho divá­ka úpl­ně str­hu­jí­cí podí­va­nou, ale pub­li­kum si roz­hod­ně najde. Pokud se však hod­lá­te s noi­ro­vým žánrem tepr­ve sezná­mit, dopo­ru­ču­ji tře­ba Kubrickovo Zabíjení, kte­ré je oprav­du mimo­řád­ně nad­ča­so­vé a zábav­né i dnes.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Nový svět – korejští gangsteři volí bosse4. května 2022 Nový svět – korejští gangsteři volí bosse Nedávno pěl Filmfanatic chválu na korejský snímek V.I.P., který mě zaujal natolik, že jsem se vydal pátrat, jaké další filmy má režisér Park Hoon-jeong na svědomí. Objevil jsem, že krom […] Posted in Retro filmové recenze
  • Černý čtvrtek – historky z dealerova života10. dubna 2022 Černý čtvrtek – historky z dealerova života Quentin Tarantino zanechal nesmazatelnou stopu ve filmové historii svým opusem Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Upovídaným stylem inspiroval řadu filmařů, kteří se na konci devadesátých […] Posted in Retro filmové recenze
  • Seveřan – královská koruna a dědictví msty20. června 2022 Seveřan – královská koruna a dědictví msty Seveřan patřil mezi hodně očekávané filmy roku 2022. Režisér Robert Eggers totiž v roce 2015 poměrně zabodoval atmosférickým hororem Čarodějnice, kde filmovým divákům představil Anyu […] Posted in Filmové recenze
  • Mayor of Kingstown (1. série)12. června 2022 Mayor of Kingstown (1. série) Seriálová tvorba za sebou má (co se týče kvality) nejlepší dekádu v celé své bohaté historii. O tom se Filmfanatic kdykoli rád pohádá. A nevypadá to, že by se blížil konec zlatého věku. […] Posted in TV Recenze
  • Jangsa-ri 9.15 – jihokorejská Normandie7. května 2022 Jangsa-ri 9.15 – jihokorejská Normandie Korejská válka není v hledáčku západních filmařů příliš často. Filmfanatic si vlastně nevybavuje jediný snímek z poslední doby, který by reflektoval krvavý konflikt na Korejském […] Posted in Retro filmové recenze
  • V.I.P. – špiónská hra o psychopata26. dubna 2022 V.I.P. – špiónská hra o psychopata Jihokorejská kinematografie patří (vedle polské) k Filmfanaticovým nejoblíbenějším. Láska začala po r. 2000, kdy jsem objevil, že nejlepší romantické filmy vznikají v Asii a nezřídka právě […] Posted in Retro filmové recenze
  • The Outfit – šaty a řeči dělají gangstera22. dubna 2022 The Outfit – šaty a řeči dělají gangstera Filmfanatic miluje gangsterky. To je známá věc a připomínám to snad u každé druhé recenze. Je to zkrátka můj nejoblíbenější žánr, a i když už jsem v tomhle ranku viděl ledacos, pořád mohou […] Posted in Filmové recenze
  • Furioza – tvrdá škola polského chuligánství13. dubna 2022 Furioza – tvrdá škola polského chuligánství Pokud se Netflixu někde daří jeho spolupráce s lokálními tvůrci, pak je to bezesporu Polsko. Před časem vám Filmfanatic představil opus Jak jsem se stal gangsterem, který jsem bez rozmyslu […] Posted in Filmové recenze
  • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
  • Pád letu A800 – nastražte uši24. března 2022 Pád letu A800 – nastražte uši Pokud máte rádi oldschoolové thrillery, kde se poctivým vyšetřováním rozplétá pavučina spiknutí, Filmfanatic pro vás objevil francouzský skoroklenot. Pád letu A800 se sice nestane […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52215 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56832 KB. | 06.07.2022 - 05:59:37