Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Asertivita jako zlatá střední cesta

Asertivita jako zlatá střední cesta

roses

„Asertivita je hle­dá­ní střed­ní ces­ty mezi agre­si­vi­tou a pasi­vi­tou, respek­tu­jí­cí osob­ní hra­ni­ce všech spo­le­čen­ských vzta­hů.“ (Mark Dombeck)

 Pokud by si všich­ni lidé na svě­tě osvo­ji­li doved­nos­ti aser­tiv­ní­ho cho­vá­ní a uplat­ňo­va­li je vždy a za kaž­dé situ­a­ce ve svém kaž­do­den­ním, běž­ném živo­tě, bylo by na svě­tě krás­ně. Ubyla by spous­ta zby­teč­ných pro­blé­mů, nebyl by tu prak­tic­ky žád­ný pro­stor pro kon­flik­ty a spo­ry, a vše by vyře­ši­la obou­stran­ná doho­da nebo kom­pro­mis.

To nezní vůbec špat­ně! Ale co si pod slo­vem aser­ti­vi­ta a aser­tiv­ní cho­vá­ní může­me před­sta­vit? Čím je a čím nao­pak není?

slo­vo aser­ti­vi­ta je do češ­ti­ny čas­to pře­klá­dá­no a mezi lid­mi pre­zen­to­vá­no jako „zdra­vé sebe­po­zná­vá­ní“. Samotná defi­ni­ce zní: že je to sou­bor doved­nos­tí, kte­ré umož­ňu­jí člo­vě­ku být lep­ší sám o sobě, aniž by zasa­ho­val do výluč­ných práv svých nebo práv jiných lidí.

Asertivitu lze chá­pat jako sou­bor komu­ni­kač­ních doved­nos­tí, ať už ver­bál­ní nebo never­bál­ní. Asertivní člo­věk se vyja­dřu­je vel­mi věc­ně a sro­zu­mi­tel­ně bez jaký­ko­liv vytá­ček, přes­ně defi­nu­je a for­mu­lu­je své poža­dav­ky, a tím znač­ně eli­mi­nu­je pří­pad­né nedo­ro­zu­mě­ní na mini­mum.

Kromě výše zmí­ně­né­ho se umí pro­sa­dit a účin­ně brá­nit i v těch nej­ná­roč­něj­ších situ­a­cí, aniž by ustu­po­val, úto­čil a mani­pu­lo­val, jen aby dosá­hl „své­ho“. Dokáže kri­ti­zo­vat bez urá­žek a iro­nic­kých pozná­mek, a per­fekt­ně se vcí­tit do poci­tů ostat­ních.

Není tedy divu, že čas­to u těch­to lidí není kom­pro­mis poráž­kou, ale nej­vět­ším mož­ným vítěz­stvím, kdy pomy­sl­ný spor hra­vě pro­mě­ní v obou­stran­nou doho­du ku pro­spě­chu všech zúčast­ně­ných stran.

Pochvalu při­jí­ma­jí bez faleš­né skrom­nos­ti a bez jaké­ho­ko­liv názna­ku aro­gan­ce. Asertivní lidé pros­tě berou sami sebe jako člo­vě­ka mají­cí­ho svo­jí vlast­ní hod­no­tu. Nepřikládají žád­nou váhu tomu, co si o nich mys­lí ostat­ní lidé, ane­bo co se jim sna­ží vsu­ge­ro­vat a vma­ni­pu­lo­vat.

Lidé s aser­tiv­ním cho­vá­ním umí vel­mi snad­no odha­lit mani­pu­la­ci a zasta­vit ji již v samot­ném prvo­po­čát­ku, umí bez poci­tu viny říct „NE“ a odmít­nout, nema­jí strach ze zesměš­ně­ní a své potu­py.

Nikdy se nene­cha­jí jen tak vyu­ží­vat a zne­u­ží­vat. Na kri­ti­ku, ať už je opráv­ně­ná či niko­liv, umí rea­go­vat klid­ně a kon­struk­tiv­ně. Díky své­mu vlast­ní­mu sebe­vě­do­mí nejsou zce­la odká­zá­ni a závis­lí na názo­ry a hod­no­ce­ní jiných lidí, roz­ho­du­jí pře­váž­ně sami za sebe a za svo­je roz­hod­nu­tí si nesou i svo­ji odpo­věd­nost.

Jsou ote­vře­něj­ší, vyrov­na­něj­ší, mají pozi­tiv­ní pří­stup nejen k sobě, ale i k své­mu oko­lí a živo­tu jako tako­vé­mu. Oproti jiným lidem pro­ží­va­jí dale­ko lep­ší mezi­lid­ské vzta­hy.

Ve svém živo­tě mají mno­hem vět­ší šan­ci dostat to, co sku­teč­ně chtě­jí, pro­to­že si žijí svůj vlast­ní život, takří­ka­jíc po svém, neo­hlí­že­jíc se na to, jak ho žijí ostat­ní. Nikdy nezá­vi­dí, nepo­mlou­va­jí, život berou tako­vý, jaký je, se vše­mi roz­lo­že­ný­mi kar­ta­mi, ať už jsou dob­ré nebo špat­né.

Tímto popi­sem by se moh­lo zdát, že nám aser­ti­vi­ta doká­že zajis­tit úpl­ně vše, co chce­me, ale ve sku­teč­nos­ti tomu tak není, pro­to­že vše je o pou­hém kom­pro­mi­su a zla­té střed­ní ces­tě. Aby jí však mohl dosáh­nout, musí umět naslou­chat, zby­teč­ně se neroz­či­lo­vat a všech­ny vznik­lé situ­a­ce řešit s kli­dem a nad­hle­dem. Bez toho se to neo­be­jde!

Osvojíme-li si aser­tiv­ní cho­vá­ní, posí­lí­me tím i naše sebe­vě­do­mí a ego. Budeme si jis­ti sami sebou, naby­de­me mno­hem vět­ší jis­to­ty při ver­bál­ní i never­bál­ní komu­ni­ka­ci, opros­tí­me se od zby­teč­ných zábran, zba­ví­me se ner­vo­zi­ty a nejis­to­ty.

Prostřednictvím zís­ka­né aser­ti­vi­ty se bude­me cítit nejen sebe­jis­tě, ale i bez­peč­ně. Pomůže nám před­chá­zet pří­pad­ným kon­flik­tům a zba­vo­vat se svých nejis­tot tak, abychom byli sami se sebou více spo­ko­je­něj­ší, měli se více rádi a budo­va­li si nejen svo­je sebe­vě­do­mí, ale i respekt a svo­ji vlast­ní sebe­úctu.

Díky aser­ti­vi­tě se v sobě obje­vu­je­me své lep­ší já, jež může pozi­tiv­ně půso­bit dál i na ostat­ní lidi a měnit tak svět k lep­ší­mu…..

Autor: Andrea Bátovská, Zdroj Foto: Pixabay

 

 

 

  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […] Posted in Speciály
  • Rebarborová marmeláda s levandulí20. září 2019 Rebarborová marmeláda s levandulí A co všechno budeme na tuto skvělou marmeládu potřebovat? 1 kg očištěné a oloupané rebarbory 1/2 kg cukru krystal nebo želírovacího cukru 350 ml vody 1 limetka nebo 1 citrón 4 lžíce […] Posted in Zdraví
  • Hubneme s bylinkami26. srpna 2019 Hubneme s bylinkami Každý z nás se alespoň jednou v životě přistihne před zrcadlem, jak si kontroluje svoje faldíky na břiše nebo velikost svého pozadí. Kolikrát jste si už řekli, že takhle TO už fakt dál […] Posted in Zdraví
  • Začněte jíst zdravě v 5 bodech25. května 2020 Začněte jíst zdravě v 5 bodech Mnoho lidí s přicházejícím novým rokem zkouší začít hubnout a jíst zdravěji. Bohužel, spousta těchto pokusů končí neúspěchem. Proč? Většinou jejich diety obsahují zákazy, které ale moc […] Posted in Zdraví
  • 7 přírodních adaptogenů, které vám pomohou zvládnout stres29. května 2020 7 přírodních adaptogenů, které vám pomohou zvládnout stres Stres je v našem životě bohužel všudypřítomný. Setkáváme se s ním denně, doma i v práci. Nemusíme snad připomínat, že krátkodobý stres vás sice může vyburcovat k maximálnímu výkonu, ale […] Posted in Zdraví
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Meduňkový sirup na spaní2. října 2019 Meduňkový sirup na spaní Pokud trpíte nespavostí, bolestivou menstruací anebo jen zažívacími potížemi a kolikami, určitě si uvařte do zásoby tento skvělý sirup. Suroviny: 5 litrů vody 10 g kyseliny citrónové 200 […] Posted in Zdraví
  • Vlastnosti a účinky vitamínu D20. listopadu 2019 Vlastnosti a účinky vitamínu D Vitamin D je většinou spojen s prevencí křivice a osteoporózy. Málokdo ví, že vitamin D může také zabránit rozvoji deprese a cukrovky. Měl by být také přítomen ve stravě lidí, kteří chtějí […] Posted in Zdraví
  • Intuice aneb šestý smysl?16. září 2019 Intuice aneb šestý smysl? O intuici se často mluví jako o šestém smyslu, ale co to vlastně ta intuice je? Zamyslete se na chvíli na tím, jakou roli hrají naše další smysly jako je zrak, sluch, chuť, čich a hmat […] Posted in Zdraví
  • První pomoc - žaludek15. května 2020 První pomoc - žaludek Přicházím za Vámi se sérií článků, jak si rychle a jednoduše pomoci při různých zdravotních potížích, které nám ukazuje naše tělo. Podle tradiční čínské medicíny se symptomy ukazují […] Posted in Zdraví

Asertivita jako zlatá střední cesta
Hodnocení: 4 - ‎11 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...