Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Aruna M. Siewertová:Rostlinná antibiotika

Aruna M. Siewertová:Rostlinná antibiotika

RoslinaAntibiotika
RoslinaAntibiotika
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Někdy člo­věk najde, co vůbec nehle­dal. Tento citát od Alexandra Fleminga, obje­vi­te­le peni­ci­lí­nu, najde­te ve vel­mi zají­ma­vé kníž­ce Rostlinná anti­bi­o­ti­ka od autor­ky Aruny M. Siewertové.  Ona sama se vystu­do­va­la léči­tel­skou ško­lu a léči­tel­ství a před­náškám o léči­vých rost­li­nách se věnu­je do dnes. Přednášky na tyto téma­ta pořá­dá v Berlíně a ve Wendlandu. V její rodi­ně se léči­tel­ství prak­ti­ku­je již po tři gene­ra­ce.

V kni­ze najde pozo­ru­hod­né půso­be­ní tři­ce­ti rost­lin, kte­ré fun­gu­jí, jako pří­rod­ní anti­bi­o­ti­kum. Příjemným zpes­t­ře­ním je i malý pohled do his­to­rie, jak byl obje­ven peni­ci­lin a jeho ces­ty k lidem. Dále se zde dočte­te spous­ty dob­rých rad a tipů při růz­ných nemo­cech a nachla­ze­ních a jak na člo­vě­ka půso­bí rost­lin­ky, kte­ré jsou zde před­sta­ve­ny. Také se zde dozví­te, jak si správ­ně při­pra­vo­vat bylin­né čaje a jakou moc mají éte­ric­ké ole­je.

Kniha je napsa­ná vcel­ku zají­ma­vě. Jediné co se dá kníž­ce vytknout je, že když se začte­te do něče­ho, co vás zaujme, tak vás něko­li­krát autor­ka odká­že na jinou strán­ku, kde čte­ní pokra­ču­je a tak čas­to lis­tu­je­te ze strán­ky na strán­ku.

Nicméně, pro mě kni­ha byla vel­mi pouč­ná a vím, že jsem ji nečet­la napo­sle­dy a ráda se k ní budu vra­cet. Je vyba­ve­na krás­ný­mi foto­gra­fie­mi a poměr­nou část foti­la sama autor­ka, což hod­no­tím vel­mi klad­ně. Moc se mi také líbí, že autor­ka není jed­na z těch, co by úpl­ně vypus­ti­la moder­ní medi­cí­nu, a občas ji i sama dopo­ru­ču­je (např. při těž­kých nemo­cech, nebo nepo­le­vu­jí­cích obtí­žích). Několikrát upo­zor­ňu­je, že i léči­vou rost­li­nou se dá hod­ně poka­zit, nebo se dokon­ce pře­dáv­ko­vat. Proto se zde čte­nář dozví spous­ty zají­ma­vých věcí, kte­ré, pokud se bude držet návo­du, mu pomo­hou odbou­rat někte­ré chro­nic­ké obtí­že a nemo­ci.

Knížka Rostlinná anti­bi­o­ti­ka, by urči­tě nemě­la chy­bět v žád­né domác­nos­ti, pro­to­že bude dob­rým pomoc­ní­kem a rád­cem.

Hodnocení: 89%


Počet stran: 128
Rozměr: 165x200
ISBN:  978-80-8111-305-5
Kniha ke kou­pi na NOXI ‚s.r.o.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,84945 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58169 KB. | 15.08.2022 - 23:15:00