Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Arthur a souboj dvou světů – třetí pokračování je tu v překrásné HD kvalitě!

Arthur a souboj dvou světů – třetí pokračování je tu v překrásné HD kvalitě!

Arthur3 05 clanek
Arthur3 05 clanek

Arthur je vel­mi dob­rá pohád­ka, kte­rá kom­bi­nu­je v sobě poměr­ně nové prv­ky. Chvilku se děj ode­hrá­vá v nor­mál­ním svě­tě a během pár minut je děj pro­mít­nut do pod­ze­mí a má pře­krás­ný ani­mo­va­ný kabát. To všech­no dalo pohád­ce vel­kou popu­la­ri­tu, zvláš­tě pak u dětí. Dospělí ovšem pro tuto pohád­ku moc pocho­pe­ní nena­šli. Možná v tom hle­da­li něco jiné­ho, než nevin­né děti. Druhý díl byl také poměr­ně zají­ma­vý, i když měl své mou­chy. Tvůrci teď ovšem sli­bu­jí, že si i dospě­lí při­jdou na své. Třetí díl má být určen nejen pro děti, ale také pro jejich rodi­če.

Ve tře­tím díle se hlav­ní hrdi­na Arthur bude muset vrá­tit na zem, aby zasta­vil své­ho úhlav­ní­ho nepří­te­le Maltazarda, kte­rý díky lsti pro­šel na zem­ský povrch a chce si podro­bit všech­ny oby­va­te­le. Film sli­bu­je nové prv­ky, kdy se hlav­ní hrdi­na bude pro­há­nět po uli­cích na Harley, nebo bude utí­kat pěš­ky.

Tvůrci také sli­bu­jí pře­krás­né HD efek­ty, ze kte­rých bude­te v kině totál­ně une­se­ni. Budete mít mož­nost shléd­nout úchvat­né sou­bo­je v pře­krás­ném HD roz­li­še­ní, kte­ré vám bude brát dech.

Vezměte své děti na jedi­neč­nou pohád­ku Arthur a sou­boj dvou svě­tů! Určitě nebu­de­te ani vy, ani vaše děti lito­vat a bude­te s ote­vře­ný­mi ústy obdi­vo­vat dílo Luca Bessona.

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61820 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56783 KB. | 07.07.2022 - 01:27:31