Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Artcam a Nová scéna ND uvádějí CAESAR MUSÍ ZEMŘÍT

Artcam a Nová scéna ND uvádějí CAESAR MUSÍ ZEMŘÍT

cesear
cesear
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Shakespearův Julius Caesar v podá­ní věz­ňů jed­né z nej­přís­něj­ších řím­ských věz­nic

Divadlo ve fil­mu, film na diva­dle – uni­kát­ní fil­mo­vá pro­jek­ce

na Nové scé­ně Národního diva­dla

11. září 2012 od 20 hodin

Film brat­ří Paola a Vittoria Tavianiových Caesar musí zemřít,

vítěz Zlatého med­vě­da na Berlinale 2012

Speciální pro­jek­ce oce­ňo­va­né novin­ky mata­do­rů ital­ské kine­ma­to­gra­fie Paola a Vittoria Tavianiových Caesar musí zemřít, kte­rá ori­gi­nál­ním způ­so­bem a v nezvyk­lém pro­stře­dí věz­ni­ce zpra­co­vá­vá kla­sic­kou tragé­dii Williama Shakespeara, před­sta­vu­je obrá­ce­ný model dnes popu­lár­ních diva­del­ních pře­no­sů v kinosá­lech.

Během jedi­neč­né fil­mo­vé pro­jek­ce sním­ku Caesar musí zemřít, kte­rá se usku­teč­ní 11. září 2012
od 20 hodin na Nové scé­ně, se uni­kát­ně prol­ne atmo­sfé­ra multi­žánro­vé praž­ské diva­del­ní scé­ny s for­má­tem fil­mo­vé­ho doku-dramatu ode­hrá­va­jí­cím se v auten­tic­ké řím­ské věz­ni­ci. Film brat­ří Tavianiových zachy­cu­je zkouš­ky slav­né Shakespearovy hry Julius Caesar upro­střed jed­né z nej­tvrd­ších ital­ských věz­nic, kde shake­spea­rov­ský jazyk pro­mlou­vá skr­ze na doži­vo­tí odsou­ze­né zlo­čin­ce, vra­hy
a zlo­dě­je. Síla umě­ní sou­pe­ří se silou svě­do­mí ve fil­mu kla­si­ků ital­ské kine­ma­to­gra­fie.

Vstupenky v před­pro­de­ji již od 1. čer­ven­ce 2012

Vstupenky na spe­ci­ál­ní fil­mo­vou pro­jek­ci Caesar musí zemřít na Nové scé­ně (11. září 2012, od 20 hod) jsou k zakou­pe­ní za jed­not­né vstup­né 150 Kč.

Pokladna Nové scé­ny je v let­ních měsí­cích ote­vře­na až do 13. 7. (po–pá od 9 do 18 hodin, so–ne od 10 do 18 hodin, v hra­cí dny zůstá­vá ote­vře­na až do začát­ku před­sta­ve­ní). Mezi 14. 7. a 19. 8. je poklad­na uza­vře­na. Běžný pro­voz opět začí­ná od 21. 8.

Více infor­ma­cí o ote­ví­ra­cí době poklad­ny Nové scé­ny: http://www.novascena.cz/cs/vstupenky/3.html

Vstupenky lze také zakou­pit v poklad­nách Národního diva­dla v Provozní budo­vě ND (Ostrovní 1,
Praha 1), v Kolowratském palá­ci (Ovocný trh 6, Praha 1). Vstupenky je rov­něž mož­né kou­pit
či rezer­vo­vat přes inter­net v rezer­vač­ním sys­té­mu TicketPortal: http://www.ticketportal.cz/hladisko_search.asp?ID=1100023

Informace o fil­mu Caesar musí zemřít

Premiéra pro síť kin: 27. 9. 2012

Předpremiéra: MFFKV
(Sekce: Horizonty)

Synopse
V řím­ské věz­ni­ci Rebibbia před­stu­pu­je před pub­li­kum sku­pi­na věz­ňů, aby zde ode­hrá­la kla­sic­kou tragé­dii Williama Shakespeara Julius Caesar. Aplaus zní jako ote­ví­rá­ní brá­ny, ale tito her­ci se po sta­že­ní opo­ny musí vrá­tit do cel odpy­kat své mimo­řád­né tres­ty.
Bratři Tavianiové, mata­do­ři svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie (Padre padro­ne, Noc sva­té­ho Vavřince), strá­vi­li šest měsí­ců v jed­né z nej­tvrd­ších ital­ských věz­nic, aby zazna­me­na­li, jak se něko­lik mužů pokou­ší pro­nik­nout do zdán­li­vě vzdá­le­ných rolí a skr­ze ně ale­spoň čás­teč­ně pře­kro­čit stín věz­ni­ce.
Film Caesar musí zemřít není jen fil­mo­vým zázna­mem diva­del­ní insce­na­ce. V auten­tic­kém pro­stře­dí věz­ni­ce
– v tma­vých celách, v úzkých chod­bách a mezi dob­ře stře­že­ný­mi zdmi – se díky uni­ver­zál­ní­mu Shakespearovu jazy­ku pro­lí­na­jí dáv­né intri­ky, výhod­né koa­li­ce i oprav­do­vá přá­tel­ství s živo­tem míst­ních věz­ňů, kte­ří si v mno­ha pří­pa­dech zada­li se samot­nou ital­skou mafií.

Ocenění

Film Caesar musí zemřít brat­ří Tavianiových
se stal vítě­zem ber­lín­ské­ho Zlatého med­vě­da 2012.
O fil­mu

Vězeňské dokudra­ma brat­ří Vittoria a Paola Tavianiových uka­zu­je odsou­ze­né skr­ze pro­ti­pó­ly, jako jsou svo­bo­da v umě­ní a život v uzamče­ných celách nebo Shakespearův jazyk a směs ital­ských náře­čí
a vul­gár­ní­ho slan­gu. A prá­vě z těch­to význa­mo­vých kon­flik­tů vychá­zí dra­ma­tic­ký étos zatím posled­ní­ho fil­mu ital­ských bratrů-režisérů, kte­rým je dnes obě­ma přes osm­de­sát let a nadá­le pře­kva­pu­jí fil­mo­vý svět kine­ma­to­gra­fic­ký­mi skvos­ty.

Děj fil­mu vychá­zí z tragé­die Williama Shakespeara Julius Caesar o zavraž­dě­ní samozva­né­ho vlád­ce jeho odpůr­ci, kte­ří dří­ve pat­ři­li k jeho přá­te­lům. Tavianiové kla­sic­kou hru zkrá­ti­li a někte­ré scé­ny
a dia­lo­gy uzpů­so­bi­li věz­ňům a jejich dia­lek­tům, tak­že nesle­du­je­me kla­sic­ký „záznam“ diva­del­ní insce­na­ce. Po celou dobu úzce spo­lu­pra­co­va­li s Fabiem Cavallim, kte­rý v řím­ské věz­ni­ci Rebibbia půso­bí řadu let jako reži­sér ama­tér­ské­ho diva­dla. Tavianiové vyu­ži­li efekt­ní­ho vstu­pu do děje skr­ze diva­del­ní finá­le, kte­ré pak opouš­tě­jí, aby fil­mo­vým divá­kům uká­za­li samot­ný pro­ces, jež tomu vše­mu před­chá­zel. Barevný obraz stří­dá čer­no­bí­lý mate­ri­ál, kte­rý lépe odpo­ví­dá stro­hé atmo­sfé­ře věz­ni­ce.

Protagonisté byli vybí­rá­ní v jed­no­du­chém a přes­to půso­bi­vém cas­tingu, kde měli odsou­ze­ní
k dlou­ho­le­tým tres­tům za pro­dej drog, vraž­dy či spo­ji­tost s mafií v růz­ných emo­ci­o­nál­ních odstí­nech vyslo­vit pou­ze své jmé­no a mís­to, odkud pochá­ze­jí. Poté se už věz­ni v roli her­ců vyja­dřu­jí skr­ze shake­spea­rov­ské dia­lo­gy
a mono­lo­gy, do kte­rých zříd­ka a o to pře­kva­pi­vě­ji zasáh­nou neplá­no­va­nou impro­vi­za­cí, v níž se pro­je­vu­je jejich vlast­ní zku­še­nost se zra­dou, zne­u­ži­tím moci, zhr­ze­ným přá­tel­stvím nebo riva­li­tou. Jejich výraz­né herec­ké pro­je­vy a dra­ma­tic­ká hud­ba kon­tras­tu­jí se stříd­mou obra­zo­vou strán­kou toho­to dokudra­ma natá­če­ném plných šest měsí­ců zkou­še­ní v auten­tic­kém pro­stře­dí věz­ni­ce. Atmosféra fil­mu Caesar musí zemřít brat­ří Tavianiových pul­zu­je prá­vě tak sne­si­tel­nou dáv­kou pato­su, kte­rá je opod­stat­ně­ná téma­tem Shakespearovy hry i tvr­dý­mi osu­dy těch­to věz­ňů.

O reži­sé­rech

Paolo a Vittorio Taviani (8. 11. 1931, 20. 9. 1929, Toskánsko, Itálie) stu­do­va­li v libe­rál­ním pro­stře­dí uni­ver­zit­ní­ho měs­ta Pisa. Živili se nej­pr­ve jako novi­ná­ři, ale v šede­sá­tých letech se zača­li vli­vem fil­mů jako byla Rosseliniho Paisà (1946), kte­rou teh­dy vidě­li, zabý­vat také fil­mem. Zpočátku natá­če­li krát­ké fil­my nebo spo­lu­pra­co­va­li s již reno­mo­va­ný­mi reži­sé­ry (např. s Jorisem Ivensem nebo Valentinem Orsinim). Ve svém prv­ním autor­ském fil­mu (I sov­ver­si­vi / The Subversives, 1967) před­zna­me­na­li udá­los­ti roku 1968. Spíše než o anga­žo­va­nos­ti ale může­me u bra­trů Tavianiových hovo­řit o odpo­ru ke kon­več­ní spo­leč­nos­ti a jejím maný­rám. V jejich tvor­bě jsou čitel­né odka­zy k Brechtovi, Pasolinimu či Godardovi. Revoluční téma se obje­vu­je ve fil­mech Svatý Michal měl kohou­ta (1972), kte­rý je adap­ta­cí Tolstého hry Království Boží v nás nebo ve sním­ku Alonzanfán (1973) s Marcellem Mastroiannim v roli býva­lé­ho revo­lu­ci­o­ná­ře prá­vě pro­puš­tě­né­ho z věze­ní. Několikrát také pro film své­byt­ným způ­so­bem adap­to­va­li kla­sic­ká díla auto­rů jako jsou Luigi Pirandello (např. Kaos, 1984), L. N. Tolstoj (např. Slunce i v noci, 1990; Vzkříšení, 2001) či Alexandr Dumas (Luisa Sanfelice, 2004).

Bratři Tavianiové zís­ka­li za své fil­my mno­há pres­tiž­ní oce­ně­ní – Zlatou pal­mu v Cannes za film Padre Padrone (1977), Zvláštní oce­ně­ní z Cannes pro Noc sva­té­ho Vavřince (1982) a v letoš­ním roce při­da­li Zlatého med­vě­da z Berlína za film Caesar musí zemřít.

Výběr z fil­mo­gra­fie:

Caesar musí zemřít (2012)

Skřivánčí dvůr (2007)

Ty se smě­ješ (1998)

Spřízněni vol­bou (1996)

Dobrý den, Babylónie (1987)

Kaos (1984)

Noc sva­té­ho Vavřince (1982)

Padre padro­ne (1977)

Svatý Michal měl kohou­ta (1972)

Originální název: Cesare deve mori­re (fes­ti­va­lo­vý ang­lic­ký název: Caesar Must Die) / Režie: Paolo a Vittorio Tavianiové / Scénář: Vittorio a Paolo Tavianiové s vyu­ži­tím čás­tí hry Williama Shakespeara Julius César / Hrají: Cosimo Rega (Cassius), Salvatore Striano (Brutus), Giovanni Arcuri (Caesar), Antonio Frasca (Marcus Antonius) / Kamera: Simone Zampagni / Hudba: Giuliano Taviani, Carmelo Travia / Střih: Roberto Perpignani / Země: Itálie / Rok výro­by: 2012 / Jazyk: ital­sky s čes­ký­mi titul­ky / Přístupnost: neo­me­ze­ná / Formát: 35mm, DCP / Stopáž: 76 min / Počet kopií: 1x35mm, DCP, Blue-ray

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=vrEcJigDjLI
Fotografie ke sta­že­ní: http://www.artcam.cz/press-ke-stazeni/1-press-pripravujeme


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • V tichu - 55 %24. září 2014 V tichu - 55 % Režisér a scénárista Zdeněk Jiráský si pro své nové filmové dílo zvolil netradiční způsob vyprávění, které balancuje na hraně hraného a dokumentárního filmu. Zachycuje příběhy několika […] Posted in Filmové recenze
  • Zemřela producentka Julie Pain, dlouholetá spolupracovnice Ridleyho Scotta12. července 2016 Zemřela producentka Julie Pain, dlouholetá spolupracovnice Ridleyho Scotta Julie Pain, držitelka prestižní ceny Emmy a producentka, více než patnáct let řídící Londýnské operace produkční společnosti Ridleyho Scotta, podlehla 15. června krátkému boji s rakovinou. […] Posted in Profily osob
  • Rebarborové želé s bezovými kvítky29. dubna 2015 Rebarborové želé s bezovými kvítky Suroviny: přibližně 1 600 g rebarbory 5 květů černého bezu 1 balíček Gelfixu Klasik 1:1 od Dr. Oetkera 1000 g krystalového cukru Postup: Rebarboru si očistíme, oloupeme a nakrájíme na […] Posted in Domácí rady
  • Maigret klade past - Rowan Atkinson není jenom Mr. Bean2. ledna 2019 Maigret klade past - Rowan Atkinson není jenom Mr. Bean Tak Prima se pochlapila. Už nedává jenom blbě nekonečné seriály, reality show a další blbosti, začala dávat detektivky. První dobrou detektivkou je Maigret. První díl z britské série, kde […] Posted in TV Recenze
  • Vymění AZUA kapitána? | Survivor CZ&SK4. února 2022 Vymění AZUA kapitána? | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Znovu 1710. září 2011 Znovu 17 Určitě jste si každý z vás, alespoň jednou v životě přál vrátit se do školních lavic a sesypat ze sebe každodenní povinnosti dospělého člověka. Když zalovíte […] Posted in Recenze
  • Masterchef CZ - největší přehmaty režie #219. srpna 2016 Masterchef CZ - největší přehmaty režie #2 Druhá část přehmatů režie Masterchef CZ. https://www.youtube.com/watch?v=HfsDu5H9XQ8 Posted in Videa
  • Paul McCartney po dvanácti letech v Praze17. června 2016 Paul McCartney po dvanácti letech v Praze Člen legendárních Beatles, Paul McCartney, navštívil v rámci svého turné One on One Prahu, a to po dlouhých dvanácti letech, kdy se ale koncert konal, narozdíl od včerejška, pod širým […] Posted in Kritický Klub
  • Pán prstenů: Dvě věže (2 DVD)16. září 2003 Pán prstenů: Dvě věže (2 DVD) Druhý díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého Prstenu moci, začíná tam, kde první skončil. Po smrti Boromira a rozpadu Společenstva se cesty jeho […] Posted in DVD a Video Tipy
  • Bran Stark – Hra o Trůny12. dubna 2016 Bran Stark – Hra o Trůny „Moje sny jsou jiné….“ Bran Stark Brandon Stark (většinou zvaný jen Bran) je syn Neda Starka. Následkem pádu z věže hradu ochrnul na nohy, takže spoléhá na asistenci svého sluhy […] Posted in Profily postav

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52720 s | počet dotazů: 258 | paměť: 59838 KB. | 17.08.2022 - 22:11:04