Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Arrow

Arrow

Arrow

Verdikt: Průměrné msti­tel­ské řemes­lo, kte­ré­mu ale chy­bí nad­hled, hlub­ší náboj a málo­co z něho se vám dosta­ne pod kůži do té míry, abys­te si na to za týden opět vzpo­mně­li, pří­pad­ně se k tomu vra­ce­li.

Z ost­ro­va, kde pro­šel vším mož­ným a mno­ho se toho nau­čil, se nám do měs­teč­ka vra­cí synek boha­té rodi­ny, mla­dý pán Oliver Queen. Pět let (nebo kolik vlast­ně) strá­vil v divo­či­ně, den­ně mu šlo o pře­ži­tí a musel se spo­leh­nout vět­ši­nou jen sám na sebe.

Kromě toho také při­chá­zí s úko­lem, respek­ti­ve poslá­ním. Jeho tatík mu totiž (než si pro­hnal hla­vou kul­ku, pro­to­že na člu­nu neby­lo dost jíd­la a chtěl, aby pře­žil jeho syn) pře­dal notý­sek. Ten je plný jmen. Jmen lidí, kte­ří pod­le vše­ho měs­tu Starling City zrov­na nepro­spě­li. A je Oliverovým úko­lem napra­vit otco­vy chy­by a než s těmi­to lid­mi vyrov­ná účty, namí­řit na ně luk s šípem a pro­hlá­sit památ­nou větu: „Zklamali jste tohle měs­to.“ (tohle mu otec nepři­ká­zal, je to čiš­tě Oliverův modus ope­ran­di)

Rozbíhá se nám tak kla­sic­ký pří­běh pozna­me­na­né­ho a změ­ně­né­ho mla­dí­ka, kte­rý se vra­cí domů s poslá­ním a je nucen vést dvo­jí život, kte­rý musí samo­zřej­mě tajit před kaž­dým, hlav­ně před svou rodi­nou. Za prvé kvů­li hum­bu­ku, za dru­hé pro­to, že nit­ky toho, co musí napra­vit, vedou, jak se zdá, i do vlast­ních řad.

Co vítám jako prv­ní je sku­teč­nost, že Oliver nedis­po­nu­je zvlášt­ní­mi schop­nost­mi. Protože byl vypuš­těn prak­tic­ky ve stej­ný moment jako nová ver­ze Flashe, má u mě zatím aspoň jeden bod navíc (může se to změ­nit, Flashovi jsem zatím moc nedal).

Skutečnost, že se nemu­sí sta­rat o záze­mí a nemá pro­blém vybu­do­vat si v býva­lé otco­vě oce­lár­ně jakési bat-sklepení, vyrov­nal cel­kem sym­pa­tic­kým zdr­há­ním svým osob­ním stráž­cům. Ty mu zaří­di­la sta­rost­li­vá matin­ka Moira v momen­tě, kdy to začí­ná vypa­dat, že samozva­ný stráž­ce měs­ta (poz­dě­ji s pře­zdív­kou Kapuce), se spe­ci­a­li­zu­je na boha­té lidi.

Ovšem ať se na to dívám z jaké­ko­li strán­ky, Arrow je stá­le tro­chu prázd­ným poči­nem. Za prvé se pořád tvá­ří hroz­ně váž­ně a drs­ně a je tu mini­mum nad­hle­du, tro­chy toho humo­ru a jaké­ho­si šmrn­cu. Celkově mi svým designem hroz­ně při­po­mí­ná Ve služ­bách FBI, kde ovšem nechy­bí funkč­ní che­mie mezi posta­va­mi, jsou vel­mi dob­ře napsa­né a tvůr­ci se nebo­jí na divá­ka vždyc­ky tro­chu bokem spik­le­nec­ky mrk­nout a nebrat se zce­la váž­ně.

U Arrowa mám čas­to hroz­ný pro­blém roze­znat, jest­li posta­vy mlu­ví S jiný­mi posta­va­mi, nebo jest­li posta­vy mlu­ví pou­ze NA jiné posta­vy, aniž by vlast­ně zále­že­lo, jest­li jejich repli­ky také něco sdě­lu­jí.

Co mi po kon­ci prv­ní série zůsta­lo v hla­vě, je ako­rát vyční­va­jí­cí posta­va lehce roz­tr­ži­té, ale vel­mi sym­pa­tic­ké hac­ker­ky Felicity Smokeové.

Ano, seri­á­lem se táh­ne vel­ké Spiknutí. Spiknutí mno­ha moc­ných, kte­ří urči­tě chtě­jí vyvést něco hroz­ně ošk­li­vé­ho a jehož někte­ří čle­no­vé se vzbou­ři­li a kvů­li tomu je někdo odpráskl nebo jim vyve­dl něco podob­ně odpor­né­ho.

Ale vzhle­dem k tomu, že něko­lik postav, kte­ré jsou pova­žo­vá­ny za mrt­vé, bude asi někde naži­vu (aby se pak zázrač­ně obje­vi­ly) a dal­ší sku­pin­ka to bude nepo­chyb­ně táh­nout na obě stra­ny, pro­to­že chtě­jí ochrá­nit koho­ko­li v dosa­hu a při­tom hrdin­sky zemřít, už mě to nějak zvlášť neza­jí­má. Jo, kvů­li Felicity si asi ješ­tě dal­ší série pro­kli­kám, ale kro­mě něko­li­ka scre­en­sho­tů a mož­ná wall­pa­pe­ru s hereč­kou toho po Arrowovi asi moc nezů­sta­ne.

PS: Připomínat na začát­ku kaž­dé­ho dílu, že se hlav­ní hrdi­na jme­nu­je Oliver Queen, má něco do sebe tak tři­krát čty­ři­krát, ale pak nám moh­li tvůr­ci klid­ně říkat nor­mál­ní: „V minu­lých dílech....“

Blog auto­ra: http://jensovsky.blog.idnes.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,05138 s | počet dotazů: 216 | paměť: 53697 KB. | 21.01.2022 - 08:56:48