Kritiky.cz > Recenze knih > Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den

Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den

aroma e1549777804814

„Z tisí­ce okvět­ních líst­ků zís­ká­me jed­nu kap­ku vzác­né­ho ole­je. Éterické ole­je zachy­cu­jí něco jedi­neč­né­ho, co zasa­hu­je naše smys­ly na mno­ha úrov­ních. Harmonizují emo­ce, posi­lu­jí intu­i­ci a zlep­šu­jí zdra­ví. Éterické ole­je ovliv­ňu­jí tělo i psy­chi­ku, a jsou pro­to vel­mi účin­ný­mi pomoc­ní­ky v péči o cel­ko­vé zdra­ví. Vydejte se na svou voňa­vou ces­tu, nauč­te se, kdy ole­je vyu­ží­vat, jak je míchat, a také pod­le čeho vybí­rat.“ (Slovo autor­ky)

Kniha „Aromaterapie pod­le roč­ních obdo­bí je skvě­lým prů­vod­cem ve svě­tě aro­ma­te­ra­pie, kte­rým vás pro­ve­de krás­ně krů­ček po krůč­ku, a vy si tak bude­te moci napl­no uží­vat síly jed­not­li­vých éte­ric­kých olejů kaž­dič­ký den.

V úvo­du kni­hy vás autor­ka zasvě­tí do svě­ta aro­ma­te­ra­pie a vysvět­lí, co si pod tím­to pojmem může­te všech­no před­sta­vit, sezná­mí s hlav­ní­mi způ­so­by pou­ži­tí jed­not­li­vých éte­ric­kých olejů na nej­růz­něj­ší zdra­vot­ní nedu­hy, to jak s pomo­cí nich pečo­vat o svo­jí pokož­ku a pleť, a to v roz­dě­le­ní na jed­not­li­vá roč­ní obdo­bí tj. jaro, léto pod­zim a zima.

Zima - trpí­me nedo­stat­kem ener­gie

Jaro - potře­bu­je­me se očis­ti a zno­vu inspi­ro­vat

Léto - tvo­ří­me a jsme plní nápa­dů

Podzim - při­chá­zí reflexe a shro­maž­ďo­vá­ní

V kapi­to­le nazva­né „O zdra­ví vaší pokož­ky“ od autor­ky dosta­ne­te k dis­po­zi­ci klíč k při­ro­ze­né krá­se a k před­nos­tem domá­cí kos­me­ti­ky a cer­ti­fi­ko­va­né pří­rod­ní kos­me­ti­ky. Navede vás tak tro­chu na myš­len­ku toho, že když si kos­me­ti­ku vyro­bí­te sami doma, bude­te mít napros­tou jis­to­tu, že obsa­hu­je sku­teč­ně to, co jste pou­ži­li, což nako­nec vel­mi oce­ní­te nejen vy, ale hlav­ně vaše pleť.

Prostřednictvím strá­nek „Aromaterapie pod­le roč­ních obdo­bí“ se  dozví­te, že nám éte­ric­ké ole­je nejen krás­ně voní, ale i har­mo­ni­zu­jí emo­ce, posi­lu­jí intu­i­ci a cel­ko­vě zlep­šu­jí zdra­ví. Ve smě­si s rost­lin­ný­mi ole­ji navíc zjem­ňu­jí pokož­ku a dodá­va­jí pocit same­to­vé heb­kos­ti.

To abys­te se moh­li pus­tit do apli­ko­vá­ní pří­rod­ní tera­pe­u­tic­ké meto­dy jakou je aro­ma­te­ra­pie, bys­te měli mít k ruce i základ­ní výba­vu a pově­do­mí o tom, jak se samot­nou aro­ma­te­ra­pií začít. K tomu vám krás­ně poslou­ží při­lo­že­ný rejstřík nej­čas­tě­ji pou­ží­va­ných základ­ních éte­ric­kých olejů pro běž­né zdra­vot­ní potí­že a jed­not­li­vé návo­dy k pou­ži­tí éte­ric­kých olejů v aro­ma­te­ra­pii.

Díky tomu načer­pá­te důle­ži­té infor­ma­ce týka­jí­cí se s inha­la­cí, masá­ží, kou­pe­lí a vnitř­ním uži­tím éte­ric­kých olejů, díky nímž docí­lí­te bez­pro­střed­ní úle­vy při řadě potí­ží a pře­de­jde­te mož­ným kom­pli­ka­cím v podo­bě ved­lej­ších účin­ků.

Aromaterapie - pří­rod­ní tera­pe­u­tic­ká meto­da, jež cíle­ně vyu­ží­vá léčeb­ných účin­ků von­ných éte­ric­kých olejů pro udr­že­ní nebo zlep­še­ní zdra­ví.

Většina z nich má sil­né anti­sep­tic­ké, anti­bak­te­ri­ál­ní a pro­tiplís­ňo­vé účin­ky.

Vhodně vole­ný­mi éte­ric­ký­mi ole­ji tak docí­lí­te bez­pro­střed­ní úle­vy při řadě potí­ží, pře­de­jde­te kom­pli­ka­cím a tak­zva­ným ved­lej­ším účin­kům.

Všechny v kni­ze popsa­né prak­tic­ké tipy, osvěd­če­né návo­dy i netra­dič­ní postu­py jsou ově­ře­né, vyzkou­še­né a hlav­ně bez­peč­né. Velká ško­da je, že pod krás­ně barev­nou a vymaz­le­nou obál­kou kni­hy jsou jed­not­li­vé strán­ky z oby­čej­né­ho, nekva­lit­ní­ho, mat­né­ho papí­ru, díky čemuž nevy­nik­nou pou­ži­té foto­gra­fie, jež mají své vlast­ní  kouz­lo.

Aromaterapie pod­le roč­ních obdo­bí. Využívejte síly éte­ric­kých olejů kaž­dý den

Autorka: Adéla Zrubecká

Obálka: Petr Gremlica

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

ISBN 978-80-264-2085-9


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...