Kritiky.cz > Recenze knih > Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den

Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den

aroma e1549777804814

„Z tisí­ce okvět­ních líst­ků zís­ká­me jed­nu kap­ku vzác­né­ho ole­je. Éterické ole­je zachy­cu­jí něco jedi­neč­né­ho, co zasa­hu­je naše smys­ly na mno­ha úrov­ních. Harmonizují emo­ce, posi­lu­jí intu­i­ci a zlep­šu­jí zdra­ví. Éterické ole­je ovliv­ňu­jí tělo i psy­chi­ku, a jsou pro­to vel­mi účin­ný­mi pomoc­ní­ky v péči o cel­ko­vé zdra­ví. Vydejte se na svou voňa­vou ces­tu, nauč­te se, kdy ole­je vyu­ží­vat, jak je míchat, a také pod­le čeho vybí­rat.“ (Slovo autor­ky)

Kniha „Aromaterapie pod­le roč­ních obdo­bí je skvě­lým prů­vod­cem ve svě­tě aro­ma­te­ra­pie, kte­rým vás pro­ve­de krás­ně krů­ček po krůč­ku, a vy si tak bude­te moci napl­no uží­vat síly jed­not­li­vých éte­ric­kých olejů kaž­dič­ký den.

V úvo­du kni­hy vás autor­ka zasvě­tí do svě­ta aro­ma­te­ra­pie a vysvět­lí, co si pod tím­to pojmem může­te všech­no před­sta­vit, sezná­mí s hlav­ní­mi způ­so­by pou­ži­tí jed­not­li­vých éte­ric­kých olejů na nej­růz­něj­ší zdra­vot­ní nedu­hy, to jak s pomo­cí nich pečo­vat o svo­jí pokož­ku a pleť, a to v roz­dě­le­ní na jed­not­li­vá roč­ní obdo­bí tj. jaro, léto pod­zim a zima.

Zima - trpí­me nedo­stat­kem ener­gie

Jaro - potře­bu­je­me se očis­ti a zno­vu inspi­ro­vat

Léto - tvo­ří­me a jsme plní nápa­dů

Podzim - při­chá­zí reflexe a shro­maž­ďo­vá­ní

V kapi­to­le nazva­né „O zdra­ví vaší pokož­ky“ od autor­ky dosta­ne­te k dis­po­zi­ci klíč k při­ro­ze­né krá­se a k před­nos­tem domá­cí kos­me­ti­ky a cer­ti­fi­ko­va­né pří­rod­ní kos­me­ti­ky. Navede vás tak tro­chu na myš­len­ku toho, že když si kos­me­ti­ku vyro­bí­te sami doma, bude­te mít napros­tou jis­to­tu, že obsa­hu­je sku­teč­ně to, co jste pou­ži­li, což nako­nec vel­mi oce­ní­te nejen vy, ale hlav­ně vaše pleť.

Prostřednictvím strá­nek „Aromaterapie pod­le roč­ních obdo­bí“ se  dozví­te, že nám éte­ric­ké ole­je nejen krás­ně voní, ale i har­mo­ni­zu­jí emo­ce, posi­lu­jí intu­i­ci a cel­ko­vě zlep­šu­jí zdra­ví. Ve smě­si s rost­lin­ný­mi ole­ji navíc zjem­ňu­jí pokož­ku a dodá­va­jí pocit same­to­vé heb­kos­ti.

To abys­te se moh­li pus­tit do apli­ko­vá­ní pří­rod­ní tera­pe­u­tic­ké meto­dy jakou je aro­ma­te­ra­pie, bys­te měli mít k ruce i základ­ní výba­vu a pově­do­mí o tom, jak se samot­nou aro­ma­te­ra­pií začít. K tomu vám krás­ně poslou­ží při­lo­že­ný rejstřík nej­čas­tě­ji pou­ží­va­ných základ­ních éte­ric­kých olejů pro běž­né zdra­vot­ní potí­že a jed­not­li­vé návo­dy k pou­ži­tí éte­ric­kých olejů v aro­ma­te­ra­pii.

Díky tomu načer­pá­te důle­ži­té infor­ma­ce týka­jí­cí se s inha­la­cí, masá­ží, kou­pe­lí a vnitř­ním uži­tím éte­ric­kých olejů, díky nímž docí­lí­te bez­pro­střed­ní úle­vy při řadě potí­ží a pře­de­jde­te mož­ným kom­pli­ka­cím v podo­bě ved­lej­ších účin­ků.

Aromaterapie - pří­rod­ní tera­pe­u­tic­ká meto­da, jež cíle­ně vyu­ží­vá léčeb­ných účin­ků von­ných éte­ric­kých olejů pro udr­že­ní nebo zlep­še­ní zdra­ví.

Většina z nich má sil­né anti­sep­tic­ké, anti­bak­te­ri­ál­ní a pro­tiplís­ňo­vé účin­ky.

Vhodně vole­ný­mi éte­ric­ký­mi ole­ji tak docí­lí­te bez­pro­střed­ní úle­vy při řadě potí­ží, pře­de­jde­te kom­pli­ka­cím a tak­zva­ným ved­lej­ším účin­kům.

Všechny v kni­ze popsa­né prak­tic­ké tipy, osvěd­če­né návo­dy i netra­dič­ní postu­py jsou ově­ře­né, vyzkou­še­né a hlav­ně bez­peč­né. Velká ško­da je, že pod krás­ně barev­nou a vymaz­le­nou obál­kou kni­hy jsou jed­not­li­vé strán­ky z oby­čej­né­ho, nekva­lit­ní­ho, mat­né­ho papí­ru, díky čemuž nevy­nik­nou pou­ži­té foto­gra­fie, jež mají své vlast­ní  kouz­lo.

Aromaterapie pod­le roč­ních obdo­bí. Využívejte síly éte­ric­kých olejů kaž­dý den

Autorka: Adéla Zrubecká

Obálka: Petr Gremlica

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

ISBN 978-80-264-2085-9


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Saláty ze Svatojánu7. srpna 2019 Saláty ze Svatojánu Také už vám dochází inspirace na to, co vařit? Ostatně, komu by se v létě chtělo stát a vařit před rozpálenou troubou, natož pak jíst těžká a hutná jídla? Není divu, že dáváme raději […]
  • SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli10. února 2019 SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli Kniha Starověkým Sparťanům pro moderní Sparťany, jež velmi poutavým zpracováním nabízí velmi jednoduchý přístup či návod, jak ve velmi krátkém čase dosáhnout fyzického a mentálního zdraví, […]
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […]
  • 1000 míst, která musíte vidět, než zemřete6. února 2019 1000 míst, která musíte vidět, než zemřete Tato kniha je souborem zážitků a dobrodružství jednotlivých autorů cestovních průvodců, nadšených dobrodruhů, novinářů a publicistů z celého světa, kteří společnými silami dali dohromady […]
  • Intuitivní život - nalaďte se na svoje pocity a buďte sami sebou21. května 2019 Intuitivní život - nalaďte se na svoje pocity a buďte sami sebou Samotná kniha Intuitivní život vás krůček po krůčku navede na cestu, jak se správně naladit na svoje vlastní pocity a konečně být jen a jen sami sebou, změnit svůj život k lepšímu a […]
  • Bylinkové pohádky23. července 2019 Bylinkové pohádky Knihu "Bylinkové pohádky" uvítají všichni rodiče a děti, jež mají na své zahrádce bylinky a využívají je ve svém každodenním životě, a rádi se o nich něco i dozvědí. Bylinkové pohádky […]
  • DENÍK VĚČNÉ DIETÁŘKY od Patricie Janečkové17. listopadu 2017 DENÍK VĚČNÉ DIETÁŘKY od Patricie Janečkové Každý z nás se alespoň jednou v životě přistihne před zrcadlem, jak si kontroluje svoje faldíky na břiše nebo velikost svého pozadí. Kolikrát jste si už řekli, že takhle TO fakt už dál […]
  • TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla12. listopadu 2017 TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla Pro malé i velké turisty je tu dokonalá a praktická příručka pod názvem „Turistický zápisník“ od Milana […]
  • Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát!28. března 2017 Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát! Nejlepší mlsací recepty jsou vždycky od toho, kdo strašně rád mlsá! A když se mlsný jazýček spojí s touhou po zdravém stravování, můžete si být jisti, že to je ONO. Žádné nechutné náhražky […]
  • JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE25. srpna 2019 JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE Chcete-li poznat úskalí, ale i výhody, které se pojí s tímto nekorektním průvodcem, anebo dokonce se i sami stát diktátorem, a to doslova, je tahle příručka dělaná a stvořená právě pro […]