Kritiky.cz > Recenze knih > Aromaterapie podle ročních období – kniha, jež pohladí duši a zútulní domov

Aromaterapie podle ročních období – kniha, jež pohladí duši a zútulní domov

IMG 20181028 102103
IMG 20181028 102103
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V pod­zim­ním sych­ra­vém poča­sí bývá­me méně ven­ku a sná­ze se může­me pono­řit do své­ho nit­ra. Připadá mi, že i vůně jsou na pod­zim inten­ziv­něj­ší – ať už se jed­ná o dech pada­jí­cí­ho lis­tí, vůni pozd­ních růží či o aro­ma vyhřá­té kuchy­ně.

Cítit nemu­sí­me jen vůně pro­střed­nic­tvím čichu, ale též dotyk na pokož­ce, emo­ce i intu­i­ci, při níž má člo­věk pocit, že se něco sta­ne. Přírodní éte­ric­ké ole­je účin­ně půso­bí na všech­ny úrov­ně naše­ho vní­má­ní - har­mo­ni­zu­jí emo­ce, posi­lu­jí intu­i­ci a zlep­šu­jí zdra­vot­ní stav.

Fyzické zdra­ví je spo­je­no s psy­chic­kou poho­dou, jež je ovliv­ně­na mimo jiné rov­něž pří­rod­ní­mi cykly. V zimě mívá­me nedo­sta­tek ener­gie, na jaře se potře­bu­je­me očis­tit a zís­kat novou inspi­ra­ci, v létě tvo­ří­me a pře­ky­pu­je­me spous­tou nápa­dů, na pod­zim při­chá­zí reflexe i shro­maž­ďo­vá­ní úro­dy.

Kniha Adély Zrubecké, Aromaterapie pod­le roč­ních obdo­bí, mě zau­ja­la hned na prv­ní pohled nejen krás­nou gra­fic­kou úpra­vou, nýbrž i množ­stvím pří­nos­ných infor­ma­cí.

Autorka pra­co­va­la ve výbo­ru Asociace čes­kých aro­ma­te­ra­pe­u­tů, byla šéf­re­dak­tor­kou Listů aro­ma­te­ra­pie a fyto­te­ra­pie, vyu­čo­va­la a do Čech zača­la dová­žet prv­ní éte­ric­ké ole­je v biokva­li­tě.

Jednotlivá roč­ní obdo­bí mají svá téma­ta, jež se pro­je­vu­jí nejen ve fyzic­kém těle a jeho orgá­nech, ale i v naší psy­chi­ce či emo­cích. Éterické ole­je ovliv­ňu­jí obě tyto rovi­ny najed­nou a jsou tudíž účin­ným pomoc­ní­kem pro cel­ko­vé zdra­ví.

Publikace obsa­hu­je prak­tic­ké tipy, osvěd­če­né návo­dy i netra­dič­ní postu­py. Doporučí vhod­né éte­ric­ké a rost­lin­né ole­je pro kaž­dé roč­ní obdo­bí, kon­krét­ní situ­a­ce nebo obtí­že v této době typic­ké. Zjistíme mno­ho uži­teč­ných rad o zdra­ví naší pokož­ky i o pou­ži­tí olejů k inha­la­ci, masá­ži, kou­pe­li, obkla­dům, klok­tá­ní či roz­pty­lo­vá­ní do ovzdu­ší.

Věnuje se též aro­ma­te­ra­pii pro děti, afro­di­zi­a­kál­ním olejům, aro­ma­te­ra­pii na ces­ty. Trápí nás boles­ti zad, infek­ce a viró­zy, nespa­vost či špat­né trá­ve­ní? I pro tato one­moc­ně­ní má ten­to obor svůj lék.

Na řadu při­chá­zí rov­něž pří­rod­ní ošet­ře­ní celu­li­ti­dy, posí­le­ní imu­ni­ty, prak­tic­ké tipy pro voňa­vý úklid. Pomocí aro­ma­te­ra­pie může­me zvý­šit pří­sun ener­gie, zmír­nit strach a nejis­to­tu i vykouz­lit neza­po­me­nu­tel­né Vánoce. Příručka nám pomů­že též vyznat se v kos­me­ti­ce.

Velmi pří­nos­ný je seznam kon­tra­in­di­ka­cí, jimž je nut­né věno­vat pozor­nost, a všich­ni jis­tě oce­ní rejstřík účin­ků éte­ric­kých olejů na kon­ci kni­hy. Musím pochvá­lit pře­hled­nost a sro­zu­mi­tel­nost pří­ruč­ky i vkus­nou gra­fic­kou úpra­vu.

Ponořme se do okouz­lu­jí­cí­ho svě­ta vůní, jež potě­ší duši a uvol­ní nás pro nad­chá­ze­jí­cí obdo­bí blí­ží­cí se zimy.


Žánr: alter­na­tiv­ní medi­cí­na, zdra­vý život­ní styl

Jazyk: češ­ti­na

Počet stran: 200

EAN: 9788026420859

Datum vydá­ní: 27.09.2018

Věk: od 15

Formát: 167x225 mm

Nakladatelství: CPRESS

Hmotnost: 0,513 kg

Vazba: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

Hodnocení: 98 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,08355 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61766 KB. | 01.10.2023 - 01:48:50