Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Arnold se vrací i k Terminátorovi

Arnold se vrací i k Terminátorovi

TERMINATOR 300 559014

Arnold Schwarzenegger se pro­za­tím vykaš­lal na kan­di­da­tu­ru na pre­zi­den­ta USA, a radě­ji točí s vete­rá­nem Stallonem jeden fil­mo­vý pro­jekt za dru­hým. Je to už něja­ký ten pátek, kdy se býva­lý kul­tu­ris­ta a guver­nér Arizony vrá­til zpět k herec­tví. Po nešťast­né afé­ře se služ­kou a jejich neman­žel­ským syn­kem, je to jenom dob­ře. Arnold se sna­ží dostat zpět své jmé­no, tam kam pat­ří a zapo­me­nout na minu­lost. Kromě v blí­ží­cí se pre­mi­é­ře The Expandables 2 (tj. 6. 9. 2012) jej příští rok ješ­tě uvi­dí­me v dal­ších fil­mech: např. se Slyem bude utí­kat z věze­ní v The Tomb, jako stár­nou­cí šerif bude pro­ná­sle­do­vat nar­ko­ba­ro­na v The Last Stand nebo se obje­ví coby anděl v mixu Komanda s Constantinem v při­pra­vo­va­ném The Unknown Soldier. Arnold lítá z jed­no­ho pro­jek­tu ke dru­hé­mu a sna­ží se kout sta­ré žele­zo, dokud je stá­le žha­vé.

 http://desdehollywood.com/http://desdehollywood.com/wp-content/uploads/2011/04/terminator5arnoldschwarzenegger.jpg

Podle něko­li­ka zahra­nič­ních zdro­jů se Arnold Schwarzenegger doho­dl se stu­di­em Annapurna Pictures, kte­rá vlast­ní prá­va k Terminátorovi, na jeho pokra­čo­vá­ní. Upsal se hned dva fil­my, kte­ré by měly nava­zo­vat na děj Terminátora Salvation (2009). První by se měl natá­čet již příští rok, momen­tál­ně se píše scé­nář. Zatím není jis­té, jest­li se Arnold vrá­tí jako T-800, což by musel být opět digi­tál­ně upra­ven, jeli­kož stroj z budouc­nos­ti pře­ce jen nestár­ne. Pokud ano, snad se jim to pove­de lépe než v posled­ním Terminátorovi S.. Anebo se obje­ví ve fil­mu jako oby­čej­ný člo­věk, před­lo­ha k prv­ní­mu T-800, což vidím spí­še prav­dě­po­dob­něj­ší vzhle­dem k tomu, že děj má na sebe nava­zo­vat. Ve hře jsou mož­né i obě vari­an­ty: před­lo­harobot – to by zase bylo pře­ter­mi­no­va­no. Také není jis­té, jest­li se obje­ví v pokra­čo­vá­ní T5T6 posta­vy Christiana Bale či Sama Worthingtona. Nezbývá než spe­ku­lo­vat, dokud se neob­je­ví dal­ší podrob­nos­ti. Každopádně Arnold v roz­ho­vo­ru při­znal spo­lu­prá­ci na pokra­čo­vá­ní, a že ho příští rok údaj­ně čeká ta nej­vět­ší dři­na ve svém živo­tě. Těšíme se, Arnie!

Hasta la vis­ta, baby.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,34657 s | počet dotazů: 241 | paměť: 54846 KB. | 29.07.2021 - 20:32:02