Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger

Datum naro­ze­ní:
30.07.1947
Místo naro­ze­ní:
Thal, Styria, Rakousko

Arnold se naro­dil Aurelii a poli­cej­ní­mu důstoj­ní­ko­vi Gustavovi. Spolu se star­ším bra­t­rem Meinhardem se aktiv­ně věno­va­li spor­tu. Arnold se do svých pat­nác­ti let věno­val fot­ba­lu, ale ten­to sku­pi­no­vý sport mu nevy­ho­vo­val. Protože se mu líbi­li vypra­co­va­ná těla roz­ho­dl se pro kul­tu­ris­ti­ku. Po něko­li­ka letech tré­nin­ku se mu poda­ři­lo vyhrát něko­lik míst­ních sou­tě­ží, díky nimž se dostal na Mistrovství Evropy juni­o­rů ve Stuttgartu roce 1965, kte­ré vyhrál.

Během sou­tě­že ve Stuttgartu si Arnolda všim­nul Albert Busek, význam­ný Mnichovský vyda­va­te­lem kul­tu­ris­tic­ké­ho časo­pi­su a maji­tel fir­my s kul­tu­ris­tic­kým zbo­žím. Busek se s ním sezná­mil, zaměst­nal jej jako tre­né­ra ve svém fit­ness stu­diu v Mnichově a zajis­til Arnoldovi vel­kou pub­li­ci­tu ve svých časo­pi­sech. Ve spo­lu­prá­ci s Buskem se sou­stře­dil zís­ká­ní titul Mr. Universe v Londýně, ale nako­nec zís­kal jen dru­hé mís­to za Američanem Chetem Yortonem. Díky zís­ka­ným zahra­nič­ním kon­tak­tům od Buseka začal vystu­po­vat na růz­ných exhi­bič­ních show.

Na násle­du­jí­cím mis­trov­ství svě­ta v roce 1967 se mu již poda­ři­lo zís­kat titul Mr. Universe. Jeho kari­é­ra str­mě rost­la a o dva roky poz­dě­ji dosá­hl na dru­hé mís­to mis­trov­ství svě­ta všech sva­zů Mr. Olympia v New Yorku. Díky dob­rým kon­tak­tům se mu poda­ři­lo v USA zůstat a sou­stře­dit se zís­ká­ní nej­vyš­ší­ho cíle pro kul­tu­ris­ty Mr. Olympia, kte­rý se mu v roce 1970 poda­ři­lo zís­kat. Arnoldovi se cel­ko­vě poda­ři­lo zís­kat titul Mr. Olympia 7x a něko­li­krát Mr. Universe a Mr. World.

Při cvi­če­ní stu­do­val ang­lič­ti­nu, obchod a eko­no­mii na uni­ver­zi­tě ve Wisconsinu. Po jejím dokon­če­ní inves­to­val své pří­jmy ze sou­tě­ží do své fir­my s kul­tu­ris­tic­kým vyba­ve­ním. Ve stej­ný rok, když zís­kal prv­ní titul Mr. Olympia usku­teč­nil svůj fil­mo­vý debut v kome­dii Herkules v New Yorku „Hercules in New York“, kde si zahrál naiv­ní­ho hro­motlu­ka, jenž se neo­hra­ba­ně pro­dí­rá houš­tím vel­ko­měst­ských nástrah. V roce 1971 při­chá­zí vel­ká rána, když jeho star­ší bra­tr zahy­nul při auto­ne­ho­dě. Druhá rána při­chá­zí o rok poz­dě­ji, když jeho otec Gustav zemřel na infarkt.

Druhou fil­mo­vou roli zís­ká­vá kri­mi Dlouhé lou­če­ní „The Long GoodBye“ (1973). První význam­něj­ší úspěch při­chá­zí až v kome­dii Zůstaň hla­do­vý „Stay Hungry“ (1976), za kte­rou zís­kal oce­ně­ní Zlatý glo­bus.

Po něko­li­ka méně úspěš­ných fil­mech jako wes­tern Kaktusový Jack „The Villian“ (1979), kome­die Hledání věcí „Scavenger Hunt“ (1979) a fil­mu Príbeh Jayne Mansfieldové „The Jane Mansfield Story“ (1980), zís­ká­vá hlav­ní roli ve vele­ú­spěš­ném fil­mu Barbar Conan „Conan the Barbarian“ (1982). Ve fil­mu, kte­rý se stal vele­ú­spěš­ným si zahrál nepře­mo­ži­tel­né­ho bojov­ní­ka Conana hle­da­jí­cí­ho vra­hy svých rodi­čů.

Než začal natá­čet dru­hé vol­ným pokra­čo­vá­ní Conan Ničitel „Conan the Destroyer“ (1984) poda­ři­lo se mu zís­kat ame­ric­ké občan­ství. Druhé pokra­čo­vá­ní však nedo­sáh­lo úspě­chu prv­ní­ho dílu. Stejný rok se mu však poda­ři­lo vel­mi význam­ně na sebe upo­zor­nit v roli nezni­či­tel­né­ho robo­ta zabi­já­ka ve fil­mu Jamese Camerona Terminátor.

O rok poz­dě­ji si zahrál v tře­tím vol­ném pokra­čo­vá­ní Conana Rudá Sonja „Red Sonja“ a v roli býva­lé­ho veli­te­le elit­ní bojo­vé jed­not­ky Johna Matrixe v akč­ním fil­mu Komando „Commando“. Předtím, než si zahrál ve fil­mu Špinavá doho­da „Raw Deal“ (1986) šeri­fa Marka Kaminského se ože­nil s dlou­ho­le­tou pří­tel­ky­ní Marií Shriverovou.

Po mno­ha úspěš­ných fil­mech včet­ně fil­mů Predátor (1987), Běžící muž „The Running Man“ (1987), Rudé hor­ko „Red Heat“ (1988), Dvojčata „Twins“ (1988) a Total Recall (1990) se stá­vá jed­nou z nej­slav­něj­ších celebrit a na Hollywoodském chod­ní­ku slá­vy zís­ká­vá 1847 hvězdu.

Druhé pokra­čo­vá­ní Terminátor 2: Den zúčto­vá­ní „Terminator 2: Judgment Day“ (1991), byl do své doby nej­draž­ším nato­če­ným fil­mem. Tržby fil­mu byly odpo­ví­da­jí­cí 200 mili­ó­nů dola­rů. Stejný rok spo­leč­ně se Sylvesterem Stallonem a Brucem Willisem zaklá­da­jí restau­ra­ce Planet Hollywood.

Za roli ve fil­mu Poslední akč­ní hrdi­na „Last Action Hero“ (1993) zís­kal hono­rář 15 mili­ó­nů dola­rů, ale film byl spí­še zkla­má­ním. Následující úspěš­ná akč­ní kome­die reží­ro­va­ná Jamesem Cameronem Pravdivé lži „True Lies“ (1994) Arnoldovi dosta­teč­ně napra­vi­la repu­ta­ci.

Po dal­ších dvou neú­spěš­ných fil­mech Junior (1994) a Rolnicky, kam se podí­váš „Jingle All the Way“ (1996) se Arnold vrá­til zpět do akč­ní­ho žán­ru, ve kte­rém si je mno­hem jis­těj­ší. Likvidátor „Eraser“ (1996) a Batman a Robin (1997), kde si zahrál po boku George Clooneyeho, Chris O Donnell, Umy Thurmanové a Alicie Silverstoneové byly více úspěš­né, než před­cho­zí dva ním­ky.

V roce 1997 pod­stou­pil ope­ra­ci srd­ce, ze kte­ré se vel­mi rych­le a bez násled­ků zota­vil. O rok poz­dě­ji dostal dal­ší ránu, když na infarkt zemře­la jeho mat­ka Aurelia. Po dvou­le­té odml­ce se vrá­til na fil­mo­vé plát­no v roli býva­lé­ho poli­cis­ty Jericho Caneho v apo­ka­lyp­tic­kém thrille­ru Konec svě­ta „End of Days“ (1999).

Následující rok si zahrál dvoj­ro­li ve sci-fi thrille­ru 6. den „The 6th Day“, kde se v roli býva­lé­ho váleč­né­ho pilo­ta sna­ží vyštvat ze své­ho živo­ta naklo­no­va­né­ho dvoj­ní­ka. Akční thriller Protiúder „Collateral Damage“ (2001), kde je hlav­ním téma­tem boj s tero­ris­ty se musel kvů­li udá­los­tem po 11. září 2001 pře­stří­hat a s jeho uve­de­ním se muse­lo počkat do roku 2002. V sou­čas­né době pra­cu­je na pokra­čo­vá­ní vele­ú­spěš­ných před­chůd­ců Terminátor 3: Vzpoura stro­jů „Terminator 3: Rise of the Machines“ opět do role nepře­mo­ži­tel­né­ho robo­ta.

K herec­tví při­dal pro­duk­ci svou vlast­ní pro­dukč­ní spo­leč­nos­tí Oak Productions, napsal něko­lik knih o posi­lo­vá­ní a vel­mi se anga­žu­je v mno­ha spor­tov­ních a cha­ri­ta­tiv­ních akcích.

Se svou ženou hla­sa­tel­kou tele­viz­ní sta­ni­ce NBC Marií Shriverovou má čty­ři děti: prv­ní dce­ra Katherine Eunice se naro­di­la 13.12.1989, dru­há Christina Maria Aurelia se naro­di­la 23.6.1991, prv­ní syn Patrick Arnold se naro­dil 18.9.1993 a čtvr­té dítě syn Christopher Sergant se naro­dil 27.9.1997.

Zdroj: www.osobnosti.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,48881 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56742 KB. | 03.07.2022 - 13:30:59