Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Arnold Schwarzenegger – Total Recall – Můj neuvěřitelný životní příběh

Arnold Schwarzenegger – Total Recall – Můj neuvěřitelný životní příběh

Tittle

Životopisné kni­hy jsem si v posled­ní době vel­mi oblí­bil, a tak když jsem obje­vil kni­hu od Arnolda Schwarzeneggera, oka­mži­tě jsem si ji poří­dil.

Biografie jed­no z nej­ú­spěš­něj­ších, nej­ob­lí­be­něj­ších a nej­lé­pe pla­ce­ných akč­ních hrdi­nů všech dob je upřím­nou zpo­vě­dí muže, kte­rý si doká­zal svým odhod­lá­ním a hou­žev­na­tos­tí vydo­být to, o čem vět­ši­na lidí pou­ze sní – slá­vu, posta­ve­ní, moc. Životní pří­běh chudé­ho chlap­ce z malé­ho měs­teč­ka v Rakousku je plný zvra­tů a při­vá­dí čte­ná­ře do svě­ta pro­fe­si­o­nál­ní kul­tu­ris­ti­ky, fil­mu i poli­ti­ky. Představitel Barbara Conana, Terminátora či děl­ní­ka Douglase Quida ze slav­né­ho Total Recall v kni­ze bilan­cu­je svůj život a zce­la ote­vře­ně hovo­ří i o osob­ních zále­ži­tos­tech, jako jsou napří­klad uží­vá­ní tes­toste­ro­nů, pro­blémy v man­žel­ství či neka­lé prak­ti­ky Hollywoodu. Jde o svě­ží, vel­mi dob­ře napsa­né, čti­vé dílo, jež může být záro­veň inspi­ra­cí, jak jít za svý­mi život­ní­mi cíly a nikdy se nevzdá­vat. Knižní pamě­ti jsou o ohlí­že­ní se za minu­los­tí, ale já svůj život žil pod­le opač­né­ho prin­ci­pu. Takže když mě lidé v posled­ní­cho dvou dese­ti­le­tích pře­mlou­va­li, abych napsal své pamě­ti, vždyc­ky jsem jim říkal: „Doma mám stov­ku foto­alb, kte­rá začí­na­jí tím, jak jsem jako malý kluk vyrůs­tal v Rakousku, a nikdy jsem se na ně ani nepo­dí­val. To se vždyc­ky radě­ji pus­tím do něja­ké­ho nové­ho pro­jek­tu nebo fil­mu a budu pohlí­žet do budouc­nos­ti!“

Takto nějak je kni­ha popi­so­vá­na. V úvo­du kni­hy autor popi­su­je své dět­ství, pro­ži­té v Rakousku. Vypráví o tom, jak muse­li i s bra­t­rem dělat pod dohle­dem přís­né­ho otce sedy lehy, aby si zaslou­ži­li sní­da­ni, nebo jak žeb­ral na uli­ci, aby si vydě­lal pení­ze na vstup­né do kina, což jeho otec nako­nec oce­nil pořád­ným výpraskem. V jed­n­a­dva­ce­ti letech se jako talen­to­va­ný závod­ník na pozvá­ní Joea Weidera pře­stě­ho­val do Los Angeles a brzy se stal nej­ú­spěš­něj­ším kul­tu­ris­tou svě­ta. Přiznává, že v této bouř­li­vé fázi své­ho živo­ta bral ste­ro­i­dy, kou­řil hašiš a pekl mari­hu­a­no­vé koláč­ky. Postupně začal natá­čet reklam­ní spo­ty pro různá spor­tov­ní cen­t­ra a posi­lov­ny, a poté mu fil­mo­ví tvůr­ci zača­li nabí­zet herec­ké role. Postava Barbara Conana z něj nako­nec udě­la­la holly­wo­od­skou megastar, přes­ně jak si před­se­vzal. V kni­ze neskrý­vá ani svůj romá­nek s Brigitte Nielsen, poz­děj­ší man­žel­kou Sylvestra Stallona, kte­rý spo­lu pro­ži­li během natá­če­ní fil­mu Rudá Sonja. Odkrývá i neka­lé prak­ti­ky holly­wo­od­ských fil­mo­vých pro­du­cen­tů a úska­lí, kte­rá s sebou při­ná­ší prá­ce u fil­mu. Svůj dal­ší život­ní cíl si spl­nil v roce 2003, kdy se stal guver­né­rem stá­tu Kalifornie a tuto zemi vyve­dl z eko­no­mic­ké kri­ze.

Autor v kni­ze detail­ně popi­su­je svůj život, kte­rý roz­dě­lu­je do něko­li­ka kapi­tol. Ty jsou oddě­le­ny foto­gra­fie­mi z jeho sou­kro­mé­ho archi­vu. Mě osob­ně nej­víc zau­ja­la kapi­to­la o fil­mu. Nejhůře se mi potom čet­la kapi­to­la o poli­tic­kém živo­tě. Platí ovšem, že v kaž­dé z kapi­tol se člo­věk dozví zají­ma­vé infor­ma­ce ze živo­ta této svě­to­vé celebri­ty, kte­ré dopo­sud tře­ba vůbec netu­šil. Total Recall je uni­kát­ní zpo­vě­dí ambi­ci­óz­ní­ho Rakušana, kte­rý sebe­od­ří­ká­ním, pev­nou vůlí a pílí doslo­va pře­tvo­řil svět posi­lo­vá­ní a body­bu­il­din­gu a doros­tl ve zku­še­né­ho a kul­ti­vo­va­né­ho busi­nessma­na, vůd­ce, poli­ti­ka a legen­du fil­mo­vé­ho plát­na. Současně v kni­ze nabá­dá čte­ná­ře k plně­ní svých snů a při­po­mí­ná, že když si člo­věk tvr­dě jde za svý­mi cíly, nako­nec jich vždyc­ky dosáh­ne. Zaujme také tloušť­ka celé­ho díla, kolem šes­ti set strá­nek zají­ma­vé­ho čte­ní nabí­zí zába­vu na mno­ho hodin.

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,33331 s | počet dotazů: 222 | paměť: 51645 KB. | 25.10.2021 - 05:20:20